Quyết định 571/QĐ-UBND

Quyết định 571/QĐ-UBND năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Nội dung toàn văn Quyết định 571/QĐ-UBND 2019 Quy chế quản lý hoạt động hội chợ triển lãm thương mại Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 571/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 03 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Thương mại ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 19/TTr-SCT ngày 22/3/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 1333/QĐ-UBND ngày 23/8/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, với các nội dung như sau:

1. Khoản 2 Điều 3 được sửa đổi như sau:

“2. Việc điều chỉnh, bổ sung Danh mục địa điểm và thời điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh, giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp UBND các huyện xem xét, quyết định; báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh. Riêng tại thành phố Cà Mau và hội chợ, triển lãm do cấp tỉnh tổ chức, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.”

2. Điều 4 được sửa đổi như sau:

“Điều 4. Về xác định yêu cầu lĩnh vực ưu tiên tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

Tùy theo yêu cầu cn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố Cà Mau nghiên cứu đề xuất các hội chợ, triển lãm thương mại gắn với những sự kiện lễ hội, lễ kỷ niệm hoặc các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội khác.”

3. Khoản 4 Điều 5 được sửa đổi như sau:

“4. Đối với hội chợ, triển lãm thương mại cấp tỉnh tổ chức tại trung tâm thành phố Cà Mau phải có quy mô từ 300 gian hàng tiêu chuẩn trở lên; đối với hội chợ thương mại tổ chức tại trung tâm huyện, thị trấn phải có quy mô từ 70 gian hàng tiêu chuẩn trở lên; đối với hội chợ thương mại tổ chức tại xã phải có quy mô từ 40 gian hàng tiêu chuẩn trở lên.”

4. Khoản 5 Điều 5 được sửa đổi như sau:

“5. Đối với phiên chợ hàng Việt về nông thôn thuộc lĩnh vực ưu tiên xem xét, số lượng gian hàng mỗi phiên chợ từ 40 gian hàng tiêu chuẩn trở lên; địa điểm và thời gian tổ chức phiên chợ do Sở Công Thương chủ trì phối hợp với UBND các huyện bố trí phù hợp, thuận li”.

5. Bổ sung khoản 7 Điều 5 như sau:

“7. Thời gian tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại cấp tỉnh và hội chợ thương mại trên địa bàn huyện không quá 07 ngày/kỳ hội chợ và đối với phiên chợ hàng Việt về nông thôn không quá 04 ngày/phiên chợ”.

Điều 2. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Công Thương; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương (b/c);
- CT và
các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh (vic);
- Phòng KT (vic)
- Lưu: VT
, PA14, M.A34/4.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Văn Bi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 571/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu571/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/04/2019
Ngày hiệu lực03/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 571/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 571/QĐ-UBND 2019 Quy chế quản lý hoạt động hội chợ triển lãm thương mại Cà Mau


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 571/QĐ-UBND 2019 Quy chế quản lý hoạt động hội chợ triển lãm thương mại Cà Mau
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu571/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
       Người kýLâm Văn Bi
       Ngày ban hành03/04/2019
       Ngày hiệu lực03/04/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 571/QĐ-UBND 2019 Quy chế quản lý hoạt động hội chợ triển lãm thương mại Cà Mau

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 571/QĐ-UBND 2019 Quy chế quản lý hoạt động hội chợ triển lãm thương mại Cà Mau

           • 03/04/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/04/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực