Quyết định 571/QĐ-UBND-HC

Quyết định 571/QĐ-UBND-HC năm 2015 bãi bỏ Quyết định 1178/QĐ-UBND.HC công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính và Quyết định 34/2008/QĐ-UBND Quy định về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa tại Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp

Nội dung toàn văn Quyết định 571/QĐ-UBND-HC 2015 bãi bỏ Quyết định 1178/QĐ-UBND.HC Đồng Tháp


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 571/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 19 tháng 6 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 1178/QĐ-UBNDHC NGÀY 10/9/2009 VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 34/2008/QĐ-UBND NGÀY 15/9/2008 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC VÀ TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI SỞ TÀI CHÍNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 06 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 918/TTr-STC ngày 09 tháng 6 năm 2015 và ý kiến thẩm định của Giám đốc Sở Tư pháp tại văn bản số 520/STP-KSTTHC ngày 04 tháng 6 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ quyết định số 1178/QĐ-UBNDHC ngày 10/9 2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính và Quyết định số 34/2008/QĐ-UBND ngày 15/9/2008 về việc ban hành Quy định về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa tại Sở Tài chính.

Lý do: Việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp (Cục KSTTHC);
- Các PCT/UBND Tỉnh;
- LĐVP/UBND Tỉnh;
- Cổng TTĐT Tỉnh;
- Lưu: VT, STC, T (HC).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 571/QĐ-UBND-HC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu571/QĐ-UBND-HC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/06/2015
Ngày hiệu lực19/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 571/QĐ-UBND-HC

Lược đồ Quyết định 571/QĐ-UBND-HC 2015 bãi bỏ Quyết định 1178/QĐ-UBND.HC Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 571/QĐ-UBND-HC 2015 bãi bỏ Quyết định 1178/QĐ-UBND.HC Đồng Tháp
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu571/QĐ-UBND-HC
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
       Người kýNguyễn Văn Dương
       Ngày ban hành19/06/2015
       Ngày hiệu lực19/06/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 571/QĐ-UBND-HC 2015 bãi bỏ Quyết định 1178/QĐ-UBND.HC Đồng Tháp

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 571/QĐ-UBND-HC 2015 bãi bỏ Quyết định 1178/QĐ-UBND.HC Đồng Tháp

           • 19/06/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/06/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực