Quyết định 572/QĐ-TTg

Quyết định 572/QĐ-TTg năm 2015 Thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 572/QĐ-TTg 2015 Thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định Báo cáo đầu tư


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 572/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH LIÊN NGÀNH THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

n cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020, gồm các thành viên sau:

- Chủ tịch Hội đồng: Ông Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông Nguyễn Văn Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Các ủy viên:

+ Lãnh đạo Bộ Tài chính;

+ Lãnh đạo Bộ Tư pháp;

+ Lãnh đạo Bộ Quốc phòng;

+ Lãnh đạo Bộ Công an;

+ Lãnh đạo Bộ Công Thương;

+ Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường;

+ Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

+ Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải;

+ Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều 2. Hội đồng thẩm định liên ngành có nhiệm vụ tổ chức thm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020.

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các ủy viên Hội đồng

1. Chủ tịch Hội đồng

- Chỉ đạo chung hoạt động của Hội đồng;

- Điều hành, phân công nhiệm vụ cho Phó Chủ tịch Hội đồng và các thành viên Hội đồng thực hiện việc thẩm định;

- Triệu tập các cuộc họp của Hội đồng, ký kết luận thẩm định của Hội đồng;

- Quyết định thành lập Tổ chuyên gia Thẩm định liên ngành (nếu cần thiết).

2. Phó chủ tịch Hội đồng

- Thực hiện và chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng phân công;

- Ký thay Chủ tịch Hội đồng các văn bản, kết luận do Chủ tịch Hội đồng ủy quyền;

- Thay mặt Chủ tịch Hội đồng điều hành và giải quyết các công việc thuộc quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng khi được ủy quyền.

3. Thành viên Hội đồng

- Tham gia và có ý kiến trong các cuộc họp của Hội đồng thẩm định;

- Chịu trách nhiệm về việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công của Chủ tịch Hội đồng thẩm định.

Điều 4. Quy chế làm việc của Hội đồng thm định liên ngành do Chủ tịch Hội đồng quyết định. Hội đồng tự giải tán sau khi kết thúc nhiệm vụ.

Hội đồng được sử dụng con dấu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để phục vụ cho hoạt động của Hội đồng.

Điều 5. Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định. Kinh phí hoạt động của Hội đồng thẩm định sử dụng nguồn chi thường xuyên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 7. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và các đồng chí có tên tại Điều 1 có trách nhiệm cử lãnh đạo cơ quan tham gia Hội đồng thẩm định và chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 1;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, NC, KTN, HC, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 572/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu572/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/04/2015
Ngày hiệu lực27/04/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 572/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 572/QĐ-TTg 2015 Thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định Báo cáo đầu tư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 572/QĐ-TTg 2015 Thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định Báo cáo đầu tư
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu572/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVũ Văn Ninh
        Ngày ban hành27/04/2015
        Ngày hiệu lực27/04/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 572/QĐ-TTg 2015 Thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định Báo cáo đầu tư

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 572/QĐ-TTg 2015 Thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định Báo cáo đầu tư

             • 27/04/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 27/04/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực