Quyết định 574/QĐ-UBDT

Quyết định 574/QĐ-UBDT về phê duyệt Kế hoạch Phối hợp thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững năm 2020 do Ủy ban Dân tộc ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 574/QĐ-UBDT 2020 thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững


ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 574/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH PHỐI HỢP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP BỀN VỮNG NĂM 2020

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu chức năng của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 65/QĐ-VPBCĐNN ngày 27 tháng 7 năm 2020 của Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo nhà nước về Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 và thực hiện REDD + về việc Phê duyệt Đề cương, dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ: “Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Dân tộc, Phụ nữ, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Đẩy mạnh thực hiện tuyên truyền đối với đồng bào dân tộc thiểu số dưới hình thức song ngữ”;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Địa phương I.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch Phối hợp thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững năm 2020 (Có Kế hoạch chi tiết kèm theo)

Điều 2. Giao Vụ Địa phương I, phối hợp với Văn phòng Ủy ban Dân tộc, Văn phòng BCĐNN về Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 và thực hiện REDD + và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo kế hoạch này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Địa phương I và Thủ trưởng các vụ, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (B/cáo);
- Văn phòng BCĐNN về bảo vệ phát triển rừng, Bộ NN&PTNT (P/hợp TH);
- Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai, Lai Châu; UBND huyện Phong Thổ - Lào Cai, huyện Bát Xát - Lai Châu (P/hợp TH);
- Phòng Dân tộc huyện Phong Thổ - Lai Châu, huyện Bát Xát - Lào Cai (P/hợp TH);
- Cổng TTĐT Ủy ban Dân tộc;
- Lưu VT, ĐPI (9).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Y Thông

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC 02 HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ CÔNG TÁC BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG GẮN VỚI CHƯƠNG TRÌNH, CHÍNH SÁCH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TRONG VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM 2020

I. MỤC ĐÍCH

Nâng cao nhận thức cán bộ, công chức, người dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng công tác bảo vệ và phát triển rừng gắn với các chương trình, chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi;

Phát huy sức mạnh hệ thống chính trị, của toàn dân trong quản lý, bảo vệ rừng và phát triển rừng. Nội dung tuyên truyền đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện và phong tục tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số.

II. NỘI DUNG

1. Nội dung tuyên truyền

- Chủ trương của Đảng, chính sách dân tộc Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, gắn công tác bảo vệ và phát triển rừng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số;

- Tuyên truyền phổ biến Luật Lâm nghiệp;

- Bảo vệ và phát triển rừng thông qua phong tục tập quán trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

2. Hình thức, đối tượng tuyên truyền

- Hình thức: Tuyên truyền trực tiếp bằng tiếng phổ thông, tiếng dân tộc.

- Đối tượng: Cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã, Đồn Biên phòng khu vực; Bí thư chi bộ các thôn, bản; các tổ chức hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên; Người có uy tín và đại diện cộng đồng trong đồng bào dân tộc thiểu số.

3. Thời gian, địa điểm

- Thời gian tổ chức hội nghị tuyên truyền 02 ngày/điểm trong Quý IV năm 2020.

- Địa điểm: Huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu; huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

4. Thành phần

- Chủ trì: Lãnh đạo Vụ Địa phương, Ủy ban Dân tộc.

- Đại biểu:

+ Trung ương: Vụ Địa phương I, các vụ, đơn vị liên quan thuộc Ủy ban Dân tộc; đại diện Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước về Chương trình MTPTLNBV giai đoạn 2016-2020 và thực hiện REDD+;

+ Địa phương: Đại diện các cơ quan: Ban Dân tộc tỉnh, UBND huyện, Phòng dân tộc huyện, cơ quan Kiểm lâm địa phương và đối tượng tuyên truyền tại mục II, phần 2 kế hoạch này.

III. KINH PHÍ

Từ nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế lâm nghiệp năm 2020 của BCĐNN về Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 và thực hiện REDD+ phê duyệt.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Địa phương I Ủy ban Dân tộc

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ban Chỉ đạo, Văn phòng - Ủy ban Dân tộc ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ, xây dựng dự toán kinh phí và thanh quyết toán theo quy định.

- Phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai, tỉnh Lai Châu, các vụ, đơn vị, phòng dân tộc, chuyên gia có liên quan tổng hợp in tài liệu và các điều kiện cần thiết để triển khai hội nghị.

- Báo cáo kết quả triển khai Hội nghị tuyên truyền về Văn phòng Ban Chỉ đạo, cùng các đề xuất, kiến nghị theo qui định;

- Được thừa lệnh Lãnh đạo Ủy ban dân tộc ký các văn bản để triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch này.

2. Văn phòng - Ủy ban Dân tộc

Phối hợp với Vụ Địa phương I, Văn phòng BCĐNN về Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 và thực hiện REDD+ ký hợp đồng thực hiện và kiểm tra thanh quyết toán.

3. Văn phòng BCĐNN về Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 và thực hiện REDD+

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, phối hợp tạo điều kiện để Vụ Địa phương I Ủy ban Dân tộc hoàn thành các nội dung theo kế hoạch đề ra.

4. Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu, tỉnh Lào Cai; UBND huyện Phong Thổ, huyện Bát Xát; Phòng Dân tộc huyện Phong Thổ, huyện Bát Xát

- Đề nghị Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu, tỉnh Lào Cai; Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ, huyện Bát Xát phối hợp với Vụ Địa phương I - UBDT triển khai tổ chức thực hiện.

- Đề nghị Phòng Dân tộc huyện Phong Thổ, huyện Bát Xát căn cứ vào nội dung, chương trình, phối hợp Vụ Địa phương I và đơn vị liên quan thực hiện; đồng thời ký gửi giấy mời đại biểu và xác nhận danh sách đại biểu tham gia hội nghị để làm cơ sở thanh toán theo qui định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, cần điều chỉnh bổ sung cho phù hợp, Vụ Địa phương I có trách nhiệm phối hợp triển khai thực hiện./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 574/QĐ-UBDT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu574/QĐ-UBDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/10/2020
Ngày hiệu lực06/10/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 574/QĐ-UBDT

Lược đồ Quyết định 574/QĐ-UBDT 2020 thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 574/QĐ-UBDT 2020 thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu574/QĐ-UBDT
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
        Người kýY Thông
        Ngày ban hành06/10/2020
        Ngày hiệu lực06/10/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 574/QĐ-UBDT 2020 thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 574/QĐ-UBDT 2020 thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững

           • 06/10/2020

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/10/2020

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực