Quyết định 575/QĐ-CTUBND

Quyết định 575/QĐ-CTUBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên

Quyết định 575/QĐ-CTUBND thủ tục hành chính trợ giúp pháp lý sở tư pháp Hưng Yên 2016 đã được thay thế bởi Quyết định 2130/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Hưng Yên và được áp dụng kể từ ngày 27/08/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 575/QĐ-CTUBND thủ tục hành chính trợ giúp pháp lý sở tư pháp Hưng Yên 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 575/QĐ-CTUBND

Hưng Yên, ngày 15 tháng 3 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ các Nghị định của Chính ph: số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về kim soát th tục hành chính; số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 sửa đổi, bổ sung một sđiều của các Nghị đnh v kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư s 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưng Bộ Tư pháp hướng dn công b, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết qu thực hiện kim soát th tc hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2243/QĐ-BTP ngày 24/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công b thủ tục hành chính trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng qun lý của Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Giám đc S Tư pháp tại Tờ trình số 134/TTr-STP ngày 09/3/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điu 1. Công bố kèm theo Quyết định này 09 (chín) thủ tục hành chính trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp, gm: 06 thủ tục hành chính cấp tỉnh và 03 thtục hành chính cp huyện (Có danh mục kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Tư pháp có trách nhiệm tổ chức, hướng dn, kiểm tra, niêm yết công khai thủ tục hành chính theo quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đc Sở Tư pháp; thủ trưởng các s, ngành tnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chtịch UBND các xã, phường, thị trn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục
Kiểm soát TTHC-B Tư pháp;
- Chủ tịch, các Phó Ch tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đo VP UBND tnh;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phóng

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP

(Ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-CTUBND ngày     /3/2016 của Chủ tịch UBND tnh)

Phần I

DANH MỤC

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện

1

Yêu cầu trợ giúp pháp lý

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh

2

Thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tnh

3

Công nhận và cấp thcộng tác viên

Sở Tư pháp

4

Cấp lại Thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

Sở Tư pháp

5

Thu hi Thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

Sở Tư pháp

6

Đề nghị thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

STT

Tên thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện

1

Yêu cầu trợ giúp pháp lý

Chi nhánh của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tnh

2

Thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý

3

Đề nghị thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý

 

Phần II

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Nội dung cụ thể và danh mục từng thtục hành chính về lĩnh vực Trợ giúp pháp lý, Sở Tư pháp có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn, niêm yết công khai theo quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp./.

Thuộc tính Văn bản pháp luật 575/QĐ-CTUBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu575/QĐ-CTUBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/03/2016
Ngày hiệu lực15/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/08/2018
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 575/QĐ-CTUBND

Lược đồ Quyết định 575/QĐ-CTUBND thủ tục hành chính trợ giúp pháp lý sở tư pháp Hưng Yên 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 575/QĐ-CTUBND thủ tục hành chính trợ giúp pháp lý sở tư pháp Hưng Yên 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu575/QĐ-CTUBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
        Người kýNguyễn Văn Phóng
        Ngày ban hành15/03/2016
        Ngày hiệu lực15/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/08/2018
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 575/QĐ-CTUBND thủ tục hành chính trợ giúp pháp lý sở tư pháp Hưng Yên 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 575/QĐ-CTUBND thủ tục hành chính trợ giúp pháp lý sở tư pháp Hưng Yên 2016