Quyết định 575/QĐ/KL-VP

Quyết định 575/QĐ/KL-VP năm 2008 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vườn quốc gia Tam Đảo do Cục trưởng Cục Kiểm lâm ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 575/QĐ/KL-VP chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vườn quốc gia Tam Đảo


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC KIỂM LÂM
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 575/QĐ/KL-VP

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VƯỜN QUỐC GIA TAM ĐẢO

CỤC TRƯỞNG CỤC KIỂM LÂM

Căn cứ Quyết định số 22/2008/QĐ-BNN ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Kiểm lâm;
Căn cứ Quyết định số 975/QĐ/BNN-TCCB ngày 01 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về chuyển giao Vườn quốc gia Tam Đảo cho Cục Kiểm lâm quản lý;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Cục và Giám đốc Vườn quốc gia Tam Đảo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Vườn quốc gia Tam Đảo là đơn vị sự nghiệp thuộc Cục Kiểm lâm, có chức năng bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và các giá trị văn hoá, lịch sử, cảnh quan; duy trì tác dụng phòng hộ của rừng; tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, dịch vụ môi trường sinh thái; giáo dục môi trường theo quy hoạch và pháp luật.

Vườn quốc gia Tam Đảo có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có kinh phí hoạt động, được mở tài khoản theo quy định của pháp luật.

Trụ sở chính của Vườn quốc gia đặt tại Km 13, xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Quản lý, bảo vệ, bảo tồn các hệ sinh thái tự nhiên, các loài sinh vật đặc hữu; phục hồi tài nguyên và cảnh quan thiên nhiên.

a) Bảo vệ, bảo tồn các hệ sinh thái tự nhiên:

- Bảo vệ, bảo tồn phát triển bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên, sinh vật, nguồn nước và các nhân tố thiên nhiên khác;

- Phòng cháy, chữa cháy rừng; phòng trừ bệnh dịch và sinh vật ngoại lai xâm hại; ngăn chặn xử lý kịp thời các hành vi xâm hại rừng, môi trường cảnh quan.

b) Phục hồi các hệ sinh thái tự nhiên, các loài động, thực vật có nguy cơ bị tuyệt chủng; bảo tồn tính đa dạng sinh học;

c) Tham gia xây dựng dự án và tổ chức thực hiện các hoạt động thu hút cộng đồng tham gia quản lý, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân vùng đệm theo mục tiêu bảo tồn và phát triển bền vững;

d) Bảo tồn và tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa cảnh quan trong Vườn.

2. Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

a) Tổ chức nghiên cứu khoa học về bảo vệ, bảo tồn, phát triển động, thực vật rừng, đa dạng sinh học, đặc biệt là đối với các loài động, thực vật quý, hiếm đặc hữu, nguy cấp;

b) Tổ chức các dịch vụ nghiên cứu khoa học, học tập tại Vườn;

c) Xây dựng chương trình, kế hoạch, đề tài nghiên cứu khoa học; tổ chức triển khai thực hiện sau khi được duyệt;

d) Sưu tập, nuôi trồng thực nghiệm, bảo tồn nguồn gien các loài động, thực vật quý hiếm;

đ) Xây dựng chương trình, dự án hợp tác quốc tế về quản lý, bảo vệ, bảo tồn, phát triển tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học; tổ chức các hoạt động hợp tác quốc tế sau khi được duyệt theo phân cấp của Cục Kiểm lâm;

e) Nghiên cứu xây dựng các mô hình lâm nghiệp trang trại, mô hình khuyến lâm, nông, ngư ở vùng đệm, mô hình làng du lịch, hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật cho nhân dân trong vùng đệm.

3. Tổ chức dịch vụ môi trường

a) Xây dựng trình duyệt quy hoạch, dự án phát triển dịch vụ môi trường, du lịch sinh thái của Vườn và tổ chức thực hiện. Tạo nguồn thu từ du lịch để đầu tư cho công tác quản lý, bảo vệ, bảo tồn và phát triển;

b) Tổ chức liên doanh, liên kết, cho thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái theo quy hoạch và quy định hiện hành; hướng dẫn, kiểm tra và giám sát các hoạt động kinh doanh du lịch sinh thái của các tổ chức, cá nhân theo hợp đồng đã ký kết;

c) Tuyên truyền, giáo dục môi trường nâng cao nhận thức về bảo tồn thiên nhiên, môi trường cho khách du lịch và cộng đồng; thực hiện các hoạt động quảng bá, tiếp thị để thu hút khách du lịch.

4. Trình Cục trưởng Cục Kiểm lâm các chương trình, dự án đầu tư, là chủ đầu tư các dự án theo quy định hiện hành của Nhà nước.

5. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn trong Vườn và vùng đệm.

6. Quản lý tài chính, tài sản được giao; thực hiện các quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng; cải cách hành chính theo quy định của Nhà nước.

7. Quản lý bộ máy tổ chức; cán bộ, công chức, viên chức; chế độ tiền lương; khen thưởng, kỷ luật theo phân cấp của Cục trưởng Cục Kiểm lâm và các quy định hiện hành của Nhà nước.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, phân cấp của Cục trưởng Cục Kiểm lâm.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Vườn quốc gia Tam Đảo có Giám đốc vườn làm Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm và các Phó giám đốc vườn do Cục trưởng Cục Kiểm lâm bổ nhiệm, miễn nhiệm theo phân cấp quản lý cán bộ của Bộ.

Giám đốc chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về toàn bộ các hoạt động của Vườn. Phó giám đốc giúp việc Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được Giám đốc phân công.

2. Bộ máy làm việc

a) Hạt Kiểm lâm;

b) Phòng Kế hoạch, Tài chính;

c) Phòng Khoa học và hợp tác quốc tế;

d) Phòng Tổ chức - hành chính;

đ) Trung tâm dịch vụ - du lịch sinh thái và giáo dục môi trường;

e) Trung tâm cứu hộ và bảo tồn động, thực vật hoang dã quý hiếm.

Giám đốc Vườn quốc gia Tam Đảo quy định chức năng, nhiệm vụ của Hạt Kiểm lâm, các Phòng và Trung tâm; xây dựng quy chế làm việc của Vườn trình Cục trưởng Cục Kiểm lâm phê duyệt trước khi ban hành; bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ theo phân cấp quản lý cán bộ của Cục trưởng Cục Kiểm lâm và quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Cục, Giám đốc Vườn quốc gia Tam Đảo và Trưởng các phòng chức năng của Cục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Các Vụ TCCB,KH,TC, KHCN&MT;
- Cục LN,QLXDCT;
- Lưu: VP.

CỤC TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 575/QĐ/KL-VP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu575/QĐ/KL-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/06/2008
Ngày hiệu lực17/06/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 575/QĐ/KL-VP

Lược đồ Quyết định 575/QĐ/KL-VP chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vườn quốc gia Tam Đảo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 575/QĐ/KL-VP chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vườn quốc gia Tam Đảo
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu575/QĐ/KL-VP
        Cơ quan ban hànhCục Kiểm lâm
        Người kýHà Công Tuấn
        Ngày ban hành17/06/2008
        Ngày hiệu lực17/06/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 575/QĐ/KL-VP chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vườn quốc gia Tam Đảo

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 575/QĐ/KL-VP chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vườn quốc gia Tam Đảo

            • 17/06/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/06/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực