Quyết định 575/QĐ-TTg

Quyết định 575/QĐ-TTg năm 2009 về phân công triển khai thực hiện Kết luận 40-KL/TW sửa đổi những bất hợp lý về tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan đảng, nhà nước, mặt trận, các đoàn thể và lực lượng vũ trang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 575/QĐ-TTg phân công triển khai Kết luận 40-KL/TW Bộ Chính trị sửa đổi bất hợp lý về tiền lương, phụ cấp


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 575/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 40-KL/TW NGÀY 06 THÁNG 3 NĂM 2009 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ VIỆC SỬA ĐỔI NHỮNG BẤT HỢP LÝ VỀ TIỀN LƯƠNG, PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG CƠ QUAN ĐẢNG, NHÀ NƯỚC, MẶT TRẬN, CÁC ĐOÀN THỂ VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Kết luận số 40-KL/TW ngày 06 tháng 3 năm 2009 của Bộ Chính trị về việc sửa đổi những bất hợp lý về tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan đảng, nhà nước, mặt trận, các đoàn thể và lực lượng vũ trang;
Căn cứ Quyết định số 858/QĐ-TTg ngày 09 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo nghiên cứu và thực hiện cải cách chính sách tiền lương Nhà nước;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Phân công triển khai thực hiện Kết luận số 40-KL/TW ngày 06 tháng 3 năm 2009 của Bộ Chính trị về việc sửa đổi những bất hợp lý về tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan đảng, nhà nước, mặt trận, các đoàn thể và lực lượng vũ trang.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Tài chính bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ tại Quyết định này theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, các thành viên Ban Chỉ đạo nghiên cứu và thực hiện cải cách chính sách tiền lương Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UB Giám sát tài chính QG;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các thành viên BCĐ nghiên cứu và thực hiện cải cách chính sách tiền lương Nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu Văn thư, KGVX (5b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng  

 

PHÂN CÔNG

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 40-KL/TW NGÀY 06 THÁNG 3 NĂM 2009 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ VIỆC SỬA ĐỔI NHỮNG BẤT HỢP LÝ VỀ TIỀN LƯƠNG, PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG CƠ QUAN ĐẢNG, NHÀ NƯỚC, MẶT TRẬN, CÁC ĐOÀN THỂ VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 575/QĐ-TTg ngày 05 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ)

Căn cứ Kết luận số 40-KL/TW ngày 06 tháng 3 năm 2009 của Bộ Chính trị về việc sửa đổi những bất hợp lý về tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan đảng, nhà nước, mặt trận, các đoàn thể và lực lượng vũ trang, Thủ tướng Chính phủ phân công các Bộ, cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo nghiên cứu và thực hiện cải cách chính sách tiền lương Nhà nước thực hiện các nhiệm vụ sau:

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn thành

I. Sửa đổi, bổ sung các chế độ phụ cấp

 

 

 

1. Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo quy định tại Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30 tháng 9 năm 2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước; bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát.

Bộ Nội vụ

Văn phòng Quốc hội, Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan

Quý II năm 2009

2. Trình Ban Bí thư Trung ương ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 128-QĐ/TW ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Ban Bí thư Trung ương về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể.

Ban Tổ chức Trung ương

Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan

Quý II năm 2009

3. Trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Bộ Nội vụ

Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, cơ quan liên quan

Quý II năm 2009

4. Sửa đổi, bổ sung hoặc trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định về chế độ công vụ đối với các chức danh Phó trưởng đoàn thể ở Trung ương

Bộ Tài chính

Các Bộ, cơ quan liên quan

Quý II năm 2009

II. Tiếp tục nghiên cứu sửa đổi những bất hợp lý, bức xúc khác của chế độ tiền lương hiện hành:

Bộ Nội vụ

Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan

Quý II năm 2009

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan chủ trì xây dựng các Đề án và các văn bản chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo phân công này, bảo đảm hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 575/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu575/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/05/2009
Ngày hiệu lực05/05/2009
Ngày công báo16/05/2009
Số công báoTừ số 255 đến số 256
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 575/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 575/QĐ-TTg phân công triển khai Kết luận 40-KL/TW Bộ Chính trị sửa đổi bất hợp lý về tiền lương, phụ cấp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 575/QĐ-TTg phân công triển khai Kết luận 40-KL/TW Bộ Chính trị sửa đổi bất hợp lý về tiền lương, phụ cấp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu575/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành05/05/2009
        Ngày hiệu lực05/05/2009
        Ngày công báo16/05/2009
        Số công báoTừ số 255 đến số 256
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 575/QĐ-TTg phân công triển khai Kết luận 40-KL/TW Bộ Chính trị sửa đổi bất hợp lý về tiền lương, phụ cấp

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 575/QĐ-TTg phân công triển khai Kết luận 40-KL/TW Bộ Chính trị sửa đổi bất hợp lý về tiền lương, phụ cấp

         • 05/05/2009

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 16/05/2009

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 05/05/2009

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực