Quyết định 575/QĐ-UBND

Quyết định 575/QĐ-UBND năm 2017 về sửa đổi Quyết định 751/QĐ-UBND Quy định về tiêu chí và quy trình đánh giá chỉ số cải cách hành chính hằng năm của các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Quyết định 575/QĐ-UBND 2017 tiêu chí quy trình đánh giá chỉ số cải cách hành chính Bắc Ninh đã được thay thế bởi Quyết định 641/QĐ-UBND 2018 tiêu chí đánh giá chỉ số cải cách hành chính của Sở ban Bắc Ninh và được áp dụng kể từ ngày 31/10/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 575/QĐ-UBND 2017 tiêu chí quy trình đánh giá chỉ số cải cách hành chính Bắc Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 575/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 751/QĐ-UBND NGÀY 23/12/2016 CỦA UBND TỈNH BẮC NINH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHÍ VÀ QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH HẰNG NĂM CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH VÀ UBND CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 30C/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 506/QĐ-TTg ngày 17/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ, thí điểm thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 4361/QĐ-BNV ngày 28/12/2016 của Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án “Xác định chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 248/TTr-SNV ngày 17/10/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 751/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh Bắc Ninh, về việc ban hành Quy định về tiêu chí và quy trình đánh giá chỉ số cải cách hành chính hằng năm của các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi quy định về tiêu chí và quy trình đánh giá

1.1 Sửa đổi, bổ sung Điểm 3, Điều 1 như sau:

“Quy định này không áp dụng để đánh giá chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan ngành dọc Trung ương đóng tại địa phương, Văn phòng UBND tỉnh, các đơn vị sự nghiệp công lập, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh”.

1.2. Bổ sung Điều 4, thêm Điểm 5 như sau: “5. Đối với các cơ quan, đơn vị đặc thù không có một số nội dung công việc phải thực hiện theo các tiêu chí trong Bộ chỉ số này (do không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao) thì những nội dung công việc đó vẫn được xem xét tính điểm tối đa hoặc bằng số điểm của đơn vị thực hiện tốt nhất”.

1.3. Sửa đổi, bổ sung Điểm 1, Điều 7 như sau:

Các cơ quan, đơn vị tự đánh giá và hoàn thiện hồ sơ đánh giá chỉ số CCHC và gửi hồ sơ về Hội đồng đánh giá cấp tỉnh (qua Sở Nội vụ) chậm nhất ngày 02/12 hằng năm”.

1.4. Sửa đổi, bổ sung Điểm 2, Điều 7 như sau:

 “Hội đồng đánh giá cấp tỉnh thực hiện quy trình thẩm định và xây dựng báo cáo kết quả thẩm định, hoàn thành trước 15/12 hằng năm”.

1.5. Sửa đổi, bổ sung điểm 3, Điều 7 như sau:

“Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị và tổ chức Hội nghị công bố trước ngày 31/12 hằng năm”.

1.6. Bổ sung thêm Điều 10: “Điều 10: Kết quả đánh giá chấm điểm chỉ số CCHC hằng năm của các cơ quan, đơn vị sẽ là một trong những tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; đồng thời là căn cứ để đánh giá cơ quan trong sạch, vững mạnh và xét thi đua- khen thưởng hằng năm theo quy định”.

2. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 01: về tiêu chí đánh giá CCHC của các Sở, ban, ngành

2.1. Sửa đổi Tiêu chí 1, Lĩnh vực II, Phụ lục 1.

2.2. Chuyển Tiêu chí 3, Tiêu chí 4 của lĩnh vực III, sang thành Tiêu chí 2, Tiêu chí 3 của lĩnh vực VIII và sửa đổi, bổ sung toàn bộ lĩnh vực VIII về “thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông”.

(có Phụ lục 01 chi tiết kèm theo)

3. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 02: về tiêu chí đánh giá CCHC của UBND cấp huyện

3.1. Sửa đổi Tiêu chí 1, Lĩnh vực II, Phụ lục 2.

3.2. Bổ sung thêm cụm từ “Trung tâm Hành chính công cấp huyện” vào Lĩnh vực VIII (có Phụ lục 02 chi tiết kèm theo).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành; Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT
TU, TT HĐND tỉnh;
- C
hủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- ng báo tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, NC, CVP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Tử Quỳnh

 

PHỤ LỤC 1

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG)
(Kèm theo Quyết định số 575/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh Bắc Ninh)

STT

Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần

Điểm tối đa

Điểm đơn vị tự chấm

Điểm HĐ đánh giá tỉnh chấm

II

XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

 

 

1

Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

5

 

 

1.1

Tham mưu, đề xuất xây dựng, ban hành văn bản QPPL hàng năm đúng thẩm quyền, có chất lượng và đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật

4

 

 

 

Đảm bảo 100% theo yêu cầu: 4

 

 

 

 

Từ 70% đến dưới 100% theo yêu cầu: 3

 

 

 

 

Từ 50% đến dưới 70% theo yêu cầu: 2

 

 

 

 

Dưới 50% theo yêu cầu: 0

 

 

 

1.2

Lập danh mục, đề xuất cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản QPPL quy định chi tiết nội dung được Luật giao

1

 

 

 

Kịp thời: 1

 

 

 

 

Không kịp thời:0

 

 

 

III

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

9

 

 

1

Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC)

4

 

 

1.1

Ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC

1

 

 

 

Ban hành trước ngày 31/01 hàng năm: 1

 

 

 

 

Ban hành sau ngày 31/01 hàng năm: 0,5

 

 

 

 

Không ban hành: 0

 

 

 

1.2

Mức độ thực hiện kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC

1

 

 

 

Hoàn thành 100% kế hoạch: 1

 

 

 

 

Hoàn thành 80% - dưới 100% kế hoạch: 0,5

 

 

 

 

Hoàn thành dưới 80% kế hoạch: 0

 

 

 

1.3

Xử lý các vấn đề phát hiện qua rà soát

1

 

 

 

Đề nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ TTHC và các quy định có liên quan theo thẩm quyền: 1

 

 

 

 

Thực hiện không đúng quy định trên hoặc thực hiện không kịp thời: 0

 

 

 

1.4

Triển khai thực hiện kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính

1

 

 

 

Kịp thời: 1

 

 

 

 

Không kịp thời: 0

 

 

 

2

Đề nghị công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý ngành

3

 

 

 

100% TTHC được công bố đầy đủ, kịp thời, đúng quy định: 3

 

 

 

 

Từ 80% - dưới 100% TTHC được công bố đầy đủ, kịp thời, đúng quy định: 1,5

 

 

 

 

Dưới 80% TTHC được công bố đầy đủ, kịp thời, đúng quy định: 0

 

 

 

3

Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị (PAKN) của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở

2

 

 

3.1

Tổ chức thực hiện kênh tiếp nhận PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở

1

 

 

 

Thực hiện đầy đủ theo đúng quy định của tỉnh, Chính phủ: 1

 

 

 

 

Không thực hiện đầy đủ theo các quy định của tỉnh, Chính phủ: 0

 

 

 

3.2

Xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở

1

 

 

 

100% số PAKN đều được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 1

 

 

 

 

Từ 90% - dưới 100% số PAKN được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 1

 

 

 

 

Dưới 90% số PAKN được xử lý hoặc kiến nghị xử lý: 0

 

 

 

VIII

THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH

18

 

 

1

Tỷ lệ THHC đã công bố được giải quyết tại Trung tâm HCC tỉnh

5

 

 

 

100% TTHC đã công bố được giải quyết tại Trung tâm HCC tỉnh: 5

 

 

 

 

Từ 80% - dưới 100% TTHC đã công bố được giải quyết tại Trung tâm HCC tỉnh: 3

 

 

 

 

Từ 50% - dưới 80% TTHC đã công bố được giải quyết tại Trung tâm HCC tỉnh: 1

 

 

 

 

Dưới 50% TTHC đã công bố được giải quyết tại Trung tâm HCC tỉnh: 0

 

 

 

2

Công khai thủ tục hành chính

4

 

 

2.1

TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết được niêm yết công khai đầy đủ, đúng quy định tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

2

 

 

 

100% TTHC được niêm yết công khai, đầy đủ theo quy định: 2

 

 

 

 

Từ 80% - dưới 100% TTHC được niêm yết công khai, đầy đủ theo quy định: 1

 

 

 

 

Dưới 80% TTHC được niêm yết công khai, đầy đủ theo quy định: 0

 

 

 

2.2

Tỷ lệ TTHC được công khai đầy đủ, đúng quy định trên Cổng thông tin điện tử

2

 

 

 

100% số TTHC: 2

 

 

 

 

Từ 80% - dưới 100% số TTHC: 1

 

 

 

 

Dưới 80% số TTHC: 0

 

 

 

3

Kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền

5

 

 

 

100% kết quả giải quyết TTHC của người dân, doanh nghiệp được trả đúng hẹn: 5

 

 

 

 

Từ 90%- dưới 100% kết quả giải quyết TTHC của người dân, doanh nghiệp được trả đúng hẹn: 2

 

 

 

 

Dưới 90% kết quả giải quyết TTHC của người dân, doanh nghiệp được trả đúng hẹn: 0

 

 

 

4

Bố trí công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm HCC tỉnh

2

 

 

 

Thực hiện đúng quy định: 2

 

 

 

 

Thực hiện không đúng quy định: 0

 

 

 

5

Thực hiện việc xin lỗi người dân, doanh nghiệp đối với các trường hợp quá hạn trả kết quả

2

 

 

 

Thực hiện đầy đủ:2

 

 

 

 

Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ: 0

 

 

 

 

PHỤ LỤC 2

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG)
(Kèm theo Quyết định số 575/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh Bắc Ninh)

STT

Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần

Điểm tối đa

Điểm đơn vị tự chấm

Điểm HĐ đánh giá tỉnh chấm

II

XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

 

 

1

Tham mưu, đề xuất xây dựng, ban hành văn bản QPPL hàng năm đúng thẩm quyền, có chất lượng và đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật

4

 

 

 

Đảm bảo 100% theo yêu cầu: 4

 

 

 

 

Đảm bảo từ 70% đến dưới 100% theo yêu cầu: 3

 

 

 

 

Đảm bảo từ 50% đến dưới 70% theo yêu cầu: 2

 

 

 

 

Dưới 50% theo yêu cầu: 0

 

 

 

VIII

THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI TRUNG TÂM HCC CÂP HUYỆN

11

 

 

1

Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm HCC cấp huyện và cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND cấp xã

5

 

 

1.1

Ban hành Quy chế hoạt động của Trung tâm HCC cấp huyện

1

 

 

 

Có ban hành và niêm yết công khai: 1

 

 

 

 

Không ban hành: 0

 

 

 

1.2

Bố trí công chức và thực hiện chế độ hỗ trợ đối với công chức trực tiếp làm việc tại Trung tâm HCC cấp huyện

1

 

 

 

Thực hiện đúng quy định: 1

 

 

 

 

Thực hiện không đúng quy định: 0

 

 

 

1.3

Tỷ lệ đơn vị hành chính cấp xã triển khai cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông

1

 

 

 

100% số xã: 1

 

 

 

 

Dưới 100% số xã: 0

 

 

 

1.4

Tỷ lệ đơn vị hành chính cấp xã ban hành Quy chế hoạt động tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

1

 

 

 

100% số xã: 1

 

 

 

 

Dưới 100% số xã: 0

 

 

 

1.5

Tỷ lệ đơn vị hành chính cấp xã bố trí công chức và thực hiện chế độ hỗ trợ đối với công chức trực tiếp làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

1

 

 

 

100% số xã thực hiện đúng quy định: 1

 

 

 

 

Dưới 100% số xã thực hiện đúng quy định: 0

 

 

 

2

Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và mức độ hiện đại hóa của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

5

 

 

2.1

Diện tích trụ sở làm việc của Trung tâm HCC cấp huyện

1

 

 

 

Diện tích từ 80m2 trở lên: 1

 

 

 

 

Diện tích từ 40m2 - dưới 80m2: 0,5

 

 

 

 

Diện tích dưới 40m2: 0

 

 

 

2.2

Diện tích phòng làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã

1

 

 

 

Từ 50% số xã trở lên có diện tích phòng làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đạt 40m2: 1

 

 

 

 

Từ 20%- dưới 50% số xã có diện tích phòng làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đạt 40m2: 0,5

 

 

 

 

Dưới 20% số xã có diện tích phòng làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả từ đạt 40m2:0

 

 

 

2.3

Trang thiết bị tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã

2

 

 

 

100% số xã có Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đạt chuẩn: 2

 

 

 

 

Từ 85% - dưới 100% số xã có Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đạt chuẩn: 1

 

 

 

 

Dưới 85% số xã có Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đạt chuẩn: 0

 

 

 

2.4

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã có đầy đủ hồ sơ, sổ sách theo dõi

1

 

 

 

100% số xã thực hiện đầy đủ, đúng quy định: 1

 

 

 

 

Dưới 100% số xã thực hiện đầy đủ, đúng quy định: 0

 

 

 

3

Thực hiện việc xin lỗi người dân, doanh nghiệp đối với các trường hợp quá hạn trả kết quả của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm HCC cấp huyện

1

 

 

 

Thực hiện đầy đủ:1

 

 

 

 

Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ: 0

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 575/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu575/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/10/2017
Ngày hiệu lực26/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/10/2018
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 575/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 575/QĐ-UBND 2017 tiêu chí quy trình đánh giá chỉ số cải cách hành chính Bắc Ninh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 575/QĐ-UBND 2017 tiêu chí quy trình đánh giá chỉ số cải cách hành chính Bắc Ninh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu575/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
       Người kýNguyễn Tử Quỳnh
       Ngày ban hành26/10/2017
       Ngày hiệu lực26/10/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/10/2018
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 575/QĐ-UBND 2017 tiêu chí quy trình đánh giá chỉ số cải cách hành chính Bắc Ninh

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 575/QĐ-UBND 2017 tiêu chí quy trình đánh giá chỉ số cải cách hành chính Bắc Ninh