Quyết định 575/QĐ-UBND

Quyết định 575/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương

Nội dung toàn văn Quyết định 575/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục Ban quản lý khu công nghiệp Hải Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
HẢI DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 575/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 15 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

V VIC CÔNG B DANH MC TH TC HÀNH CHÍNH CA BAN QUN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIP TNH THC HIN TIP NHẬN H SƠ VÀ TR KT QU GII QUYT TI TRUNG TÂM PHC V HÀNH CHÍNH CÔNG TNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp tại Tờ trình số 124/TTr-KCN ngày 25 tháng 01 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 58 thủ tục hành chính của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tnh (Chi tiết có Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh có trách nhiệm niêm yết công khai và tổ chức tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ (giải quyết tại ch), trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 2019.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp tnh; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Trung tâm CNTT;
- Lưu: VT, KSTTHC, (4b), Kh.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái

 

PHỤ LỤC:

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 575/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương)

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I

LĨNH VỰC XÂY DNG

1

Thẩm định thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp

2

Cấp giấy phép xây dựng (giấy phép xây dựng mới; giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo) đối với công trình xây dựng trong khu công nghiệp

3

Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình xây dựng trong khu công nghiệp

4

Thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng các dự án đầu tư thứ cấp trong khu công nghiệp

5

Thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công đối với công trình xây dựng trong khu công nghiệp

6

Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với công trình xây dựng trong khu công nghiệp

II

LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

1

Quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

2

Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

3

Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (Đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

4

Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (Đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

5

Điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

6

Điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

7

Điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (Đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

8

Cấp giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh

9

Cấp giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

10

Cấp giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội

11

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

12

Điều chỉnh Tên dự án đầu tư; Tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

13

Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư)

14

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

15

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

16

Chuyển nhượng dự án đầu tư đối với Dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc trường hợp quyết định chủ trương đầu tư

17

Chuyển nhượng dự án đầu tư đối với Dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thuộc trường hợp quyết định chủ trương đầu tư mà nhà đầu tư đã hoàn thành việc góp vốn, huy động vốn và đưa dự án vào khai thác, vận hành.

18

Chuyển nhượng dự án đầu tư đối với Dự án đầu tư thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý các khu công nghiệp

19

Chuyển nhượng dự án đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh

20

Chuyển nhượng dự án đầu tư đối với Dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

21

Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế

22

Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của Tòa án, Trọng tài

23

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

24

Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

25

Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

26

Thủ tục giãn tiến độ đầu tư

27

Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư

28

Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

29

Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

30

Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

31

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương

32

Cung cấp thông tin về dự án đầu tư

33

Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư

34

Gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại khu công nghiệp

35

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

36

Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

37

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

38

Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

III

LĨNH VỰC XUẤT NHẬP KHẨU

1

Thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O mẫu D

IV

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG

1

Thông báo về việc chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp trong các KCN hoạt động cho thuê lại lao động.

2

Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động của doanh nghiệp trong các KCN.

3

Báo cáo về việc thay đổi người qun lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp trong các KCN cho thuê lại lao động

4

Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp

5

Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong các khu công nghiệp

6

Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong các khu công nghiệp

7

Xác nhận người lao động nước ngoài làm việc trong các khu công nghiệp không thuộc diện cấp giấy phép lao động

8

Thu hồi giấy phép lao động của người lao động nước ngoài làm việc trong các khu công nghiệp

9

Thông báo việc tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm

10

Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp

11

Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp

12

Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp

13

Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 575/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu575/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/02/2019
Ngày hiệu lực01/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 575/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 575/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục Ban quản lý khu công nghiệp Hải Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 575/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục Ban quản lý khu công nghiệp Hải Dương
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu575/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành15/02/2019
        Ngày hiệu lực01/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 575/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục Ban quản lý khu công nghiệp Hải Dương

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 575/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục Ban quản lý khu công nghiệp Hải Dương

            • 15/02/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/03/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực