Quyết định 5753/QĐ-BNN-KHCN

Quyết định 5753/QĐ-BNN-KHCN năm 2017 về Kế hoạch thực hiện Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phiên bản 1.0

Nội dung toàn văn Quyết định 5753/QĐ-BNN-KHCN 2017 Kế hoạch thực hiện Kiến trúc Chính phủ điện tử Phiên bản 1.0


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5753/QĐ-BNN-KHCN

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KIẾN TRÚC CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN PHIÊN BẢN 1.0

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;

Căn cứ Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 4332/QĐ-BNN-KHCN ngày 30/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 5378/QĐ-BNN-KHCN ngày 22/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phiên bản 1.0;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phiên bản 1.0 theo Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm chủ động triển khai thực hiện theo Kế hoạch được phân công.

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi và tng hợp báo cáo Bộ tình hình thực hiện Kế hoạch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, KHCN (
KTD.30b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN KIẾN TRÚC CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN PHIÊN BẢN 1.0
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5753/QĐ-BNN-KHCN ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Nội dung/Nhiệm vụ

Cơ quan, đơn vị chủ trì

Cơ quan, đơn vị phối hợp

Sản phm hoàn thành

Thời gian

I

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUẢN LÝ

 

 

 

 

1

Ban hành Kế hoạch thực hiện Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Vụ KHCN&MT

- TT Tin học và Thống kê

- Các đơn vị liên quan

Quyết định của Bộ trưởng

Hàng năm

2

Hướng dn trin khai Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Vụ KHCN&MT

TT Tin học và Thống kê

Văn bản của Bộ

Quý II/2018

3

Quy trình quản lý đu tư ứng dụng CNTT triển khai Kiến trúc CPĐT của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Vụ KHCN&MT

- Vụ Kế hoạch; Vụ Tài chính

- TT Tin học và Thống kê

- Các đơn vị liên quan

Văn bản của Bộ

2018-2019

4

Duy trì và cập nhật các thành phần để bảo đảm Kiến trúc CPĐT của Bộ Nông nghiệp và PTNT

TT Tin học và Thống kê

- Vụ KHCN&MT

Văn bản của Bộ

Hàng năm

5

Ban hành Mã định danh đơn vị, Mã định danh cán bộ, công chức, viên chức để sử dụng cho các cơ sở dữ liệu thuộc Bộ

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị liên quan

Văn bản của Bộ

2018 - 2019

6

Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng LAN, WAN, Trung tâm dữ liệu của Bộ Nông nghiệp và PTNT

TT Tin học và Thống kê

Các đơn vị liên quan

Quyết định của Bộ trưởng

2018

7

Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Cổng thông tin điện tử, Cng dịch vụ công của Bộ Nông nghiệp và PTNT

TT Tin học và Thống kê

Các đơn vị liên quan

Quyết định của Bộ trưởng

2018

8

Quy chế cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Vụ Tổ chức cán bộ

- Các Tổng cục, Cục

- Các đơn vị liên quan

Quyết định của Bộ trưởng

2018

9

Quy chế về thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Vụ Tổ chức cán bộ

- Các Tổng cục, Cục

- Các đơn vị liên quan

Quyết định của Bộ trưởng

2018

10

Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thư điện tử của Bộ Nông nghiệp và PTNT

TT Tin học và Thống kê

Các đơn vị liên quan

Quyết định của Bộ trưởng

2018

11

Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Văn phòng điện tử/ hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Văn phòng Bộ

- TT Tin học và Thống kê

- Các đơn vị liên quan

Quyết định của Bộ trưởng

2018

12

Quy định về trao đi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước

Văn phòng Bộ

- TT Tin học và Thống kê

- Các đơn vị liên quan

Văn bản của Bộ

2018

13

Quy định về danh mục các văn bản, tài liệu trao đổi chính thức bằng văn bản điện tử, không sử dụng văn bản giấy của Bộ

Văn phòng Bộ

- TT Tin học và Thống kê

- Các đơn vị liên quan

Văn bản của Bộ

2018

14

Ban hành văn bản quy định về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ)

Vụ Tổ chức cán bộ (Văn phòng TTCCHC)

Các đơn vị liên quan

Văn bản của Bộ

2018

15

Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin của Bộ Nông nghiệp và PTNT

TT Tin học và Thống kê

Các đơn vị liên quan

Quyết định của Bộ trưởng

2018

16

Xây dựng danh mục dùng chung và kho dữ liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

TT Tin học và Thống kê

Các đơn vị liên quan

Văn bản của Bộ

2018

17

Ban hành danh mục các HTTT, CSDL chuyên ngành của Bộ NN&PTNT có quy mô từ TW đến địa phương

Vụ KHCN&MT

- TT Tin học và Thống kê

- Các đơn vị liên quan

Văn bản của Bộ

2018

18

Ban hành danh sách mã định danh theo Quy chuẩn QCVN 102:2016/BTTTT

Vụ KHCN&MT

- TT Tin học và Thống kê

- Các đơn vị liên quan

Văn bản của Bộ

Hàng năm

II

DANH MC CÁC NHIM VỤ, D ÁN

 

 

 

 

1

ng dụng CNTT dùng chung của Bộ

 

 

 

 

1.1

Nâng cấp Cổng TTĐT của Bộ, tích hợp các Trang TTĐT hiện có của các đơn vị thuc B, ngành

TT Tin học và Thống kê

Các đơn vị liên quan

Cổng TTĐT của Bộ

2018-2020

1.2

Hoàn thiện Cổng DVCTT của Bộ tích hợp với Cổng DVCTT quốc gia.

TT Tin học và Thống kê

- Vụ Tổ chức cán bộ

- Các đơn vị liên quan

Cổng DVC trực tuyến của B

2018-2020

1.3

Nâng cấp hệ thng email (@mard.gov.vn) của Bộ

TT Tin học và Thống kê

Các đơn vị liên quan

Phần cứng/Phần mềm quản lý email

2018

1.4

Nâng cấp Văn phòng điện tử dùng chung của Bộ

Văn phòng Bộ

- TT Tin học và Thống kê

- Các đơn vị liên quan

Trang Văn phòng đin tử của B

2018-2020

1.5

Phn mm diệt virus, phần mềm thông dụng có bản bản quyền

TT Tin học và Thống kê

Các đơn vị liên quan

Phần mềm

2018-2020

1.6

Xây dựng LGSP của Bộ

TT Tin học và Thống kê

Các đơn vị liên quan

Phần cứng

2018

1.7

Xây dựng hệ thống sử dụng văn bản đin tử của Bộ

Văn phòng Bộ

- TT Tin học và Thống kê

- Các đơn vị liên quan

Quy trình, kịch bản ứng phó

2018

1.8

Xây dựng kịch bản, giải pháp ứng phó An toàn an ninh thông tin cho hệ thống CNTT của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Trung tâm Tin học và Thống kê

Các đơn vị liên quan

Quy trình, kịch bản ứng phó

2018

1.9

y dựng phn mm Truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp

Cục Quản lý chất lượng NLS và TS

Các đơn vị liên quan

Phần mềm

2018-2020

2

ng dụng CNTT chuyên ngành

 

 

 

 

2.1

Hệ thng thông tin quản lý ngành Lâm nghiệp

Tổng cục Lâm nghiệp

- TT Tin học và Thống kê

- Các đơn vị liên quan

Các phần cứng, phần mm liên quan của HTTT

2018-2020

2.2

HTTT quản lý Thủy sản

Tổng cục Thủy sản

- TT Tin học và Thống kê

- Các đơn vị liên quan

Các phần cứng, phần mm liên quan của HTTT

2018-2020

2.3

Hệ thng thông tin quản lý ngành Thủy lợi

Tổng cục Thủy lợi

- TT Tin học và Thống kê

- Các đơn vị liên quan

Các phần cứng, phần mm liên quan của HTTT

2018-2020

2.4

Hệ thống thông tin quản lý về phòng chống thiên tai và CSDL quốc gia về đê điều

Tổng cục Phòng, chống thiên tai

- TT Tin học và Thống kê

- Các đơn vị liên quan

Các phần cứng, phần mềm liên quan của HTTT

2018-2020

2.5

Hệ thống thông tin quản lý về nông thôn mới

Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương

- TT Tin học và Thống kê

- Các đơn vị liên quan

Các phần cứng, phần mềm liên quan của HTTT

2018-2020

2.6

Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới

Cục Chăn nuôi

Các đơn vị liên quan

Các phần cứng, phần mềm liên quan của HTTT

2018-2020

2.7

Hệ thống thông tin cảnh báo nguy cơ về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản

Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

Các đơn vị liên quan

Các phần cứng, phần mềm liên quan của HTTT

2018-2021

2.8

Hệ thống thông tin quản lý ngành trồng trọt

Cục Trồng trọt

Các đơn vị liên quan

Các phn cứng, phn mềm liên quan của HTTT

2018-2019

2.9

ng dụng công nghệ nông nghiệp thông minh

TT Tin học và Thống kê

Các đơn vị liên quan

Các phần cứng, phần mềm liên quan của HTTT

2018-2020

3

ng dụng CNTT phục vụ người dân, doanh nghiệp

 

 

 

3.1

Xây dựng hệ thống một cửa điện tử hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào khu vực nông nghiệp nông thôn

Vụ Quản lý doanh nghiệp

TT Tin học và Thống kê

Các phần cứng, phần mềm nội bộ và cơ sở dữ liệu

2018-2020

3.2

Xây dựng DVC trực tuyến mức độ 3,4

TT Tin học và Thống kê

Các đơn vị quản lý chuyên ngành

Phần mềm

2018-2022

3.3

Xây dựng hệ thống thương mại điện tử nông sản

Cục Chế biến và PTTTNS

Các đơn vị liên quan

Phần mềm

2018-2020

3.4

Xây dựng DVC trực tuyến theo Cơ chế một cửa quốc gia

TT Tin học và Thống kê

Các đơn vị quản lý chuyên ngành

Phần mềm

2018-2022

4

Nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới các CSDL dùng chung và chuyên ngành

 

 

4.1

Xây dựng CSDL quản lý CBCCVC Bộ Nông nghiệp và PTNT

Vụ TCCB

TT Tin học và Thống kê

Phần mềm

2018-2019

4.2

Hoàn thiện CSDL thống kê ngành Nông nghiệp và PTNT

TT Tin học và Thống kê

- Vụ Kế hoạch

- Các đơn vị liên quan

Phần mềm

2018

4.3

Xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm trực tuyến báo cáo nhanh số liệu ngành Thủy li

Tổng cục Thủy lợi

Các đơn vị liên quan

Phần mềm

2018

4.4

CSDL về Doanh nghiệp ngành nông nghiệp và PTNT

Vụ Quản lý doanh nghiệp

TT Tin học và Thống kê

Phần mềm

2018-2019

4.5

CSDL về sử dụng đất nông nghiệp

Cục Trồng trọt

TT Tin học và Thống kê

Phần mềm

2018-2020

4.6

CSDL GIS nn về các lĩnh vực của ngành Nông nghiệp và PTNT

TT Tin học và Thống kê

Các đơn vị liên quan

Phần mềm

2018-2020

5

Các dự án nâng cp, mở rộng hạ tầng kỹ thuật

 

 

 

 

5.1

Xây dựng mạng WAN của Bộ

TT Tin học và Thống kê

Các đơn vị liên quan

Phn cứng

2018-2019

5.2

Xây dựng và hoàn thiện Trung tâm dữ liệu của Bộ

TT Tin học và Thống kê

Các đơn vị liên quan

Phần cứng/phần mềm chuyên dùng

2018-2019

5.3

Triển khai Chữ ký số

TT Tin học và Thống kê

- Vụ KHCN&MT

- Các đơn vị liên quan

Phn mềm

2018-2019

5.4

Hệ thống bảo đảm an toàn, an ninh thông tin của Bộ

TT Tin học và Thống kê

- Vụ KHCN&MT

- Các đơn vị liên quan

Phần cứng/Phần mềm

2018-2019

6

Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực CNTT

 

 

 

 

6.1

Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực CNTT cho đội ngũ cán bộ chuyên trách; Đào tạo nâng cao kỹ năng sử dụng CNTT cho cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ; Đào tạo, tập huấn kỹ năng biên tập tin bài và quản trị website

Trung tâm tin học và Thống kê

Các đơn vị thuộc Bộ

Nâng cao trình độ kỹ năng an toàn thông tin và sử dụng hệ thống CNTT

2018-2020

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5753/QĐ-BNN-KHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5753/QĐ-BNN-KHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/12/2017
Ngày hiệu lực29/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5753/QĐ-BNN-KHCN

Lược đồ Quyết định 5753/QĐ-BNN-KHCN 2017 Kế hoạch thực hiện Kiến trúc Chính phủ điện tử Phiên bản 1.0


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 5753/QĐ-BNN-KHCN 2017 Kế hoạch thực hiện Kiến trúc Chính phủ điện tử Phiên bản 1.0
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu5753/QĐ-BNN-KHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýHà Công Tuấn
        Ngày ban hành29/12/2017
        Ngày hiệu lực29/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 5753/QĐ-BNN-KHCN 2017 Kế hoạch thực hiện Kiến trúc Chính phủ điện tử Phiên bản 1.0

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 5753/QĐ-BNN-KHCN 2017 Kế hoạch thực hiện Kiến trúc Chính phủ điện tử Phiên bản 1.0

           • 29/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực