Quyết định 5756/QĐ-BGDĐT

Quyết định 5756/QĐ-BGDĐT năm 2017 công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quyết định 5756/QĐ-BGDĐT 2017 công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc quản lý Bộ Giáo dục Đào tạo đã được thay thế bởi Quyết định 2108/QĐ-BGDĐT 2021 công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc Bộ Giáo dục Đào tạo và được áp dụng kể từ ngày 24/06/2021.

Nội dung toàn văn Quyết định 5756/QĐ-BGDĐT 2017 công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc quản lý Bộ Giáo dục Đào tạo


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5756/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- VPCP (Cục Kiểm soát TTHC);
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, KSTTHC(5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Mạnh Hùng

 

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Công bố kèm theo Quyết định số 5756 /QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo )

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TRUNG ƯƠNG

TT

Mã hồ sơ TTHC

Tên TTHC

VBQPPL quy định

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1

B-BGD-285301-TT

Thành lập trường đại học công lập, cho phép thành lập trường đại học tư thục

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và Đào tạo

Bộ GD&ĐT; Thủ tướng CP

2

B-BGD-285302-TT

Cho phép trường đại học hoạt động đào tạo

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và Đào tạo

Bộ GD&ĐT

3

B-BGD-285303-TT

Thành lập phân hiệu trường đại học công lập, cho phép thành lập phân hiệu trường đại học tư thục

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và Đào tạo

Bộ GD&ĐT

4

B-BGD-285304-TT

Cho phép phân hiệu của trường đại học hoạt động đào tạo

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và Đào tạo

Bộ GD&ĐT

5

B-BGD-285305-TT

Sáp nhập, chia tách trường đại học

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và Đào tạo

Bộ GD&ĐT; Thủ tướng CP

6

B-BGD-285306-TT

Cho phép trường đại học, phân hiệu trường đại học hoạt động trở lại

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và Đào tạo

Bộ GD&ĐT

7

B-BGD-285307-TT

Giải thể trường đại học

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và Đào tạo

Bộ GD&ĐT Thủ tướng CP

8

B-BGD-285308-TT

Giải thể phân hiệu của trường đại học

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và Đào tạo

Bộ GD&ĐT

9

B-BGD-285318-TT

Thành lập trường cao đẳng sư phạm công lập hoặc cho phép thành lập trường cao đẳng sư phạm tư thục

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và Đào tạo

Bộ GD&ĐT

10

B-BGD-285319-TT

Sáp nhập, chia, tách trường cao đẳng sư phạm

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và Đào tạo

Bộ GD&ĐT

11

B-BGD-285320-TT

Giải thể trường cao đẳng sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường)

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và Đào tạo

Bộ GD&ĐT

12

B-BGD-285321-TT

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và Đào tạo

Bộ GD&ĐT

13

B-BGD-285322-TT

Đăng ký bổ sung họat động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và Đào tạo

Bộ GD&ĐT

14

B-BGD-285323-TT

Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng.

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và Đào tạo

Bộ GD&ĐT

15

B-BGD-285324-TT

Thành lập phân hiệu trường cao đẳng sư phạm công lập hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường cao đẳng sư phạm tư thục

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và Đào tạo

Bộ GD&ĐT

16

B-BGD-285325-TT

Giải thể phân hiệu trường cao đẳng sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập phân hiệu)

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và Đào tạo

Bộ GD&ĐT

17

B-BGD-285174-TT

Công nhận trường cao đẳng tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

Thông tư số 01/2015/TT-BGDĐT

Giáo dục và Đào tạo

Bộ GD&ĐT

18

B-BGD-285111-TT

Đổi tên trường cao đẳng

Thông tư số 01/2015/TT-BGDĐT

Giáo dục và Đào tạo

Bộ GD&ĐT

19

B-BGD-285309-TT

Thành lập tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục công lập, cho phép thành lập tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục tư thục

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và Đào tạo

Bộ GD&ĐT

20

B-BGD-285310-TT

Cho phép hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và Đào tạo

Bộ GD&ĐT

21

B-BGD-285311-TT

Cho phép hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục trở lại

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và Đào tạo

Bộ GD&ĐT

22

B-BGD-285312-TT

Giải thể tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân)

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và Đào tạo

Bộ GD&ĐT

23

B-BGD-285313-TT

Gia hạn giấy phép hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và Đào tạo

Bộ GD&ĐT

24

B-BGD-285314-TT

Điều chỉnh, bổ sung đối tượng, phạm vi hoạt động của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và Đào tạo

Bộ GD&ĐT

25

B-BGD-285315-TT

Công nhận tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nước ngoài hoạt động ở Việt Nam

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và Đào tạo

Bộ GD&ĐT

26

B-BGD-285316-TT

Điều chỉnh, bổ sung đối tượng, phạm vi hoạt động của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nước ngoài hoạt động ở Việt Nam

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và Đào tạo

Bộ GD&ĐT

27

B-BGD-285116-TT

Mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ

Thông tư số 09/2017/TT-BGDĐT

Giáo dục và Đào tạo

Bộ GD&ĐT

28

B-BGD-285117-TT

Mở ngành đào tạo trình độ đại học

Thông tư số 22/2017/TT-BGDĐT

Giáo dục và Đào tạo

Bộ GD&ĐT, ĐHQG, ĐH vùng

29

B-BGD-285118-TT

Gia hạn thời gian học tập cho lưu học sinh để hoàn thành khóa học

Thông tư số 10/2014/TT-BGDĐT

Giáo dục và Đào tạo

Bộ GD&ĐT

30

B-BGD-285119-TT

Tiếp nhận lưu học sinh về nước

Thông tư số 10/2014/TT-BGDĐT

Giáo dục và Đào tạo

Bộ GD&ĐT

31

B-BGD-285120-TT

Chuyển từ một trường học ở nước ngoài về học ở một trường tại Việt Nam

Thông tư số 10/2014/TT-BGDĐT

Giáo dục và Đào tạo

Cơ sở giáo dục

32

B-BGD-285126-TT

Tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài diện Hiệp định vào học tại Việt Nam

Thông tư số 03/2014/TT-BGDĐT

Giáo dục và Đào tạo

Bộ GD&ĐT

33

B-BGD-285152-TT

Phê duyệt đề án liên kết Đào tạo với nước ngoài

Nghị định số 73/2012/NĐ-CP Thông tư số 34/2014/TT-BGDĐT

Giáo dục và Đào tạo

Bộ GD&ĐT; Sở GD&ĐT; ĐHQG, ĐH vùng

34

B-BGD-285129-TT

Thành lập văn phòng đại diện của cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam

Nghị định số 73/2012/NĐ-CP Thông tư số 34/2014/TT-BGDĐT

Giáo dục và Đào tạo

Bộ GD&ĐT; Bộ LĐTBXH

35

B-BGD-285130-TT

Cử đoàn ra công tác ngắn hạn tại nước ngoài (Thay thế: Cử cán bộ đi công tác tại nước ngoài)

Thông tư số 17/2014/TT-BGDĐT

Giáo dục và Đào tạo

Bộ GD&ĐT

36

B-BGD-285131-TT

Giao nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho các cơ sở giáo dục đại học

Các thông tư số: 37/2011/TT-BGDĐT ; 31/2008/QĐ-BGDĐT ; Quyết định số 62/2007/QĐ-BGDĐT

Giáo dục và Đào tạo

Bộ GD&ĐT

37

B-BGD-285132-TT

Đăng ký bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

Quyết định số 31/2008/QĐ-BGDĐT ; Thông tư số 27/2012/TT-BGDĐT

Giáo dục và Đào tạo

Cơ sở giáo dục

38

B-BGD-285133-TT

Giao nhiệm vụ bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục

Thông tư số 28/2014/TT-BGDĐT

Giáo dục và Đào tạo

Bộ GD&ĐT

39

B-BGD-285137-TT

Chấp thuận việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên

Thông tư liên tịch số 50/2011/TTLT- BGDDT-BNV- BTC 82/2010/NĐ-CP

Giáo dục và Đào tạo

Bộ GD&ĐT

40

B-BGD-285138-TT

Công nhận tỉnh đạt chuẩn Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ; Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT

Giáo dục và Đào tạo

Bộ GD&ĐT

41

B-BGD-285144-TT

Giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ ở trong nước

Thông tư số 35/2012/TT-BGDĐT

Giáo dục và Đào tạo

Bộ GD&ĐT

42

B-BGD-285145-TT

Giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ theo phương thức phối hợp

Thông tư số 35/2012/TT-BGDĐT

Giáo dục và Đào tạo

Bộ GD&ĐT

43

B-BGD-285146-TT

Giao nhiệm vụ đào tạo tiền tiến sĩ

Thông tư số 35/2012/TT-BGDĐT

Giáo dục và Đào tạo

Bộ GD&ĐT

44

B-BGD-285147-TT

Đăng ký, xác nhận Đề án đào tạo chất lượng cao trình độ đại học

Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT

Giáo dục và Đào tạo

Bộ GD&ĐT

45

B-BGD-285148-TT

Thành lập Hội đồng trường và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường đại học công lập

Quyết dịnh số 70/2014/QĐ-TTg

Giáo dục và Đào tạo

Bộ GD&ĐT hoặc cơ quan trực tiếp quản lý

46

B-BGD-285149-TT

Thành lập hoặc Công nhận trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

Quyết dịnh số 70/2014/QĐ-TTg

Giáo dục và Đào tạo

Bộ GD&ĐT hoặc cơ quan trực tiếp quản lý

47

B-BGD-285150-TT

Đổi tên trường đại học

Quyết dịnh số 70/2014/QĐ-TTg

Giáo dục và Đào tạo

Bộ GD&ĐT

48

B-BGD-285151-TT

Chuyển đổi loại hình trường đại học dân lập sang loại hình trường đại học tư thục

Thông tư số 45/2014/TT-BGDĐT

Giáo dục và Đào tạo

Bộ GD&ĐT

49

B-BGD-285153-TT

Gia hạn đề án liên kết Đào tạo với nước ngoài

Nghị định số 73/2012/NĐ-CP

Giáo dục và Đào tạo

Bộ GD&ĐT; Sở GD&ĐT; ĐHQG, ĐH vùng

50

B-BGD-285154-TT

Cho phép thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ; Nghị định số 124/2014/NĐ- CP; Thông tư số 34/2014/TT-BGDĐT

Giáo dục và Đào tạo

Bộ GD&ĐT; Thủ tướng CP; UBND tỉnh, UBND huyện;...

51

B-BGD-285155-TT

Cho phép mở phân hiệu của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ; Nghị định số 124/2014/NĐ- CP; Thông tư số 34/2014/TT-BGDĐT

Giáo dục và Đào tạo

Bộ GD&ĐT; Thủ tướng CP; UBND tỉnh, UBND huyện;...

52

B-BGD-285156-TT

Cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục hoặc phân hiệu của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ; Nghị định số 124/2014/NĐ-CP ;

Giáo dục và Đào tạo

Bộ GD&ĐT; Sở GD&ĐT;...

53

B-BGD-285157-TT

Bổ sung, điều chỉnh các hoạt động giáo dục, ngành đào tạo, mở rộng quy mô, đối tượng tuyển sinh, điều chỉnh nội dung, chương trình giảng dạy đối với cơ sở giáo dục hoặc phân hiệu của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Nghị định số 73/2012/NĐ-CP Thông tư số 34/2014/TT-BGDĐT

Giáo dục và Đào tạo

Bộ GD&ĐT; Sở GD&ĐT;...

54

B-BGD-285158-TT

Giải thể cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

Nghị định số 73/2012/NĐ-CP

Giáo dục và Đào tạo

Bộ GD&ĐT; Thủ tướng CP; UBND tỉnh, UBND huyện;...

55

B-BGD-285159-TT

Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ; Nghị định số 124/2014/NĐ-CP ;

Giáo dục và Đào tạo

Bộ GD&ĐT; TTgCP UBND tỉnh, huyện;...

56

B-BGD-285160-TT

Cấp thẻ Kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục

Thông tư số 60/2012/TT-BGDĐT

Giáo dục và Đào tạo

Bộ GD&ĐT

57

B-BGD-285161-TT

Cấp lại thẻ Kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục

Thông tư số 60/2012/TT-BGDĐT

Giáo dục và Đào tạo

Bộ GD&ĐT

58

B-BGD-285166-TT

Đổi tên tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục

61/2012/TT-BGDĐT

Giáo dục và Đào tạo

Bộ GD&ĐT

59

B-BGD-285405-TT

Cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học

Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT

Giáo dục và Đào tạo

Tổ chức kiểm định

60

B-BGD-285168-TT

Xét, cấp học bổng chính sách

Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BGDĐT- BLĐTBXH-BTC 152/2007/QĐ- TTg

Giáo dục và Đào tạo

Cơ sở giáo dục, Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT

61

B-BGD-285170-TT

Xét và công nhận tốt nghiệp đại học (theo niên chế)

Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT

Giáo dục và Đào tạo

Cơ sở giáo dục

62

B-BGD-285171-TT

Xét và công nhận tốt nghiệp đại học theo hệ thống tín chỉ

Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT

Giáo dục và Đào tạo

Cơ sở giáo dục

63

B-BGD-285172-TT

Xét tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ, bảng điểm

Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT

Giáo dục và Đào tạo

Cơ sở giáo dục

64

B-BGD-285173-TT

Xét cấp bằng tiến sĩ

Thông tư số 08/2017/TT

Giáo dục và Đào tạo

Cơ sở giáo dục

65

B-BGD-285125-TT

Giao nhiệm vụ bồi dưỡng, kiểm tra, thi và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học

Thông tư số 23/2013/TT-BGDĐT

Giáo dục và Đào tạo

Bộ GD&ĐT

66

B-BGD-285213-TT

Liên kết đào tạo trình độ đại học

Thông tư số 07/2017/TT-BGDĐT

Giáo dục và Đào tạo

Bộ GD&ĐT, Bộ QP, Bộ CA, ĐHQG, ĐHV, Cơ sở giáo dục

67

B-BGD-285244-TT

Phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài

Thông tư số 16/2016/TT- BGDĐ Quyết định số 72/2014/QĐ-TTg

Giáo dục và Đào tạo

Sở GD&ĐT; Phòng GD&ĐT; Cơ sở giáo dục ĐH

68

B-BGD-285298-TT

Cử đi học nước ngoài

Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT

Giáo dục và Đào tạo

Bộ GD&ĐT

69

B-BGD-285296-TT

Thay đổi nước đến học hoặc ngành học

Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT

Giáo dục và Đào tạo

Bộ GD&ĐT

II. LĨNH VỰC HỆ THỐNG VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ

1

B-BGD-285188-TT

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT

Hệ thống văn bằng, chứng chỉ

Bộ GD&ĐT, Cơ sở giáo dục

2

B-BGD-285189-TT

Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT

Hệ thống văn bằng, chứng chỉ

Bộ GD&ĐT, Cơ sở giáo dục

3

B-BGD-285196-TT

Công nhận văn bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp đại học, bằng thạc sĩ và bằng tiến sĩ do cơ sở nước ngoài cấp

Thông tư số 26/2013/TT-BGDĐT

Hệ thống văn bằng, chứng chỉ

Bộ GD&ĐT

III. LĨNH VỰC QUY CHẾ THI, TUYỂN SINH

1

B-BGD-285181-TT

Tuyển chọn và cử nghiên cứu sinh đi đào tạo ở nước ngoài

Thông tư số 35/2012/TT-BGDĐT

Quy chế thi, tuyển sinh

Bộ GD&ĐT

2

B-BGD-285295-TT

Tuyển sinh đi học nước ngoài bằng học bổng ngân sách Nhà nước, học bổng Hiệp định và học bổng khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý

Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT

Quy chế thi, tuyển sinh

Bộ GD&ĐT

3

B-BGD-285182-TT

Đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy

Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT

Quy chế thi, tuyển sinh

Bộ GD&ĐT; Cơ sở giáo dục, Sở GD&ĐT

4

B-BGD-285300-TT

Triệu tập thí sinh trúng tuyển đại học, cao đẳng đến trường

Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT

Quy chế thi, tuyển sinh

Cơ sở giáo dục

IV. LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN NHÀ GIÁO

1

B-BGD-285184-TT

Công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư

Quyết định số 20/2012/QĐ-TTg Quyết định số 174/2008/QĐ- TTg

Tiêu chuẩn nhà giáo

Các hội đồng CDGS NN, LN, CS

2

B-BGD-285185-TT

Bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

Thông tư số 30/2012/TT-BGDĐT Quyết định số 20/2012/QĐ-TTg

Tiêu chuẩn nhà giáo

Cơ sở giáo dục đại học

3

B-BGD-285186-TT

Xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú

Nghị định số 27/2015/NĐ-CP

Tiêu chuẩn nhà giáo

Bộ GD&ĐT

4

B-BGD-285187-TT

Xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân

Nghị định số 27/2015/NĐ-CP

Tiêu chuẩn nhà giáo

Bộ GD&ĐT

V. LĨNH VỰC CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC

1

B-BGD-285169-TT

Thẩm định, phê duyệt chương trình, dự án sử dụng nguồn ODA hoặc khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài

Thông tư số 06/2011/TT-BGDĐT

Cơ sở vật chất và thiết bị trường học

Bộ GD&ĐT

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

TT

Mã hồ sơ TTHC

Tên TTHC

VBQPPL quy định

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1

B-BGD-285341-TT

Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và đào tạo

UBND cấp tỉnh

2

B-BGD-285342-TT

Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

3

B-BGD-285345-TT

Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

4

B-BGD-285343-TT

Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và đào tạo

UBND cấp tỉnh

5

B-BGD-285344-TT

Giải thể trường trung học phổ thông (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường trung học phổ thông)

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và đào tạo

UBND cấp tỉnh

6

B-BGD-285360-TT

Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lâp trường trung học phổ thông chuyên tư thục

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và đào tạo

UBND cấp tỉnh

7

B-BGD-285361-TT

Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

8

B-BGD-285364-TT

Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

9

B-BGD-285362-TT

Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và đào tạo

UBND cấp tỉnh

10

B-BGD-285363-TT

Giải thể trường trung học phổ thông chuyên

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và đào tạo

UBND cấp tỉnh

11

B-BGD-285337-TT

Thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và đào tạo

UBND cấp tỉnh

12

B-BGD-285392-TT

Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học phổ thông hoạt động giáo dục

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

13

B-BGD-285339-TT

Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc nội trú

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và đào tạo

UBND cấp tỉnh

14

B-BGD-285340-TT

Giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường)

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và đào tạo

UBND cấp tỉnh

15

B-BGD-285346-TT

Thành lập trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và đào tạo

UBND cấp tỉnh

16

B-BGD-285349-TT

Cho phép trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp hoạt động trở lại

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và đào tạo

UBND cấp tỉnh

17

B-BGD-285347-TT

Sáp nhập, chia tách trung tâm kỹ thuật tổng hợp- hướng nghiệp

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và đào tạo

UBND cấp tỉnh

18

B-BGD-285348-TT

Giải thể trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và đào tạo

UBND cấp tỉnh

19

B-BGD-285350-TT

Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và đào tạo

UBND cấp tỉnh

20

B-BGD-285351-TT

Cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và đào tạo

UBND cấp tỉnh

21

B-BGD-285206-TT

Sáp nhập, chia tách trung tâm giáo dục thường xuyên

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và đào tạo

UBND cấp tỉnh

22

B-BGD-285353-TT

Giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và đào tạo

UBND cấp tỉnh

23

B-BGD-285354-TT

Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và đào tạo

UBND cấp tỉnh (hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo nếu được ủy quyền); Cơ sở giáo dục

24

B-BGD-285355-TT

Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo; Cơ sở giáo dục

25

B-BGD-285358-TT

Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo; Cơ sở giáo dục

26

B-BGD-285356-TT

Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và đào tạo

UBND cấp tỉnh (hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo nếu được ủy quyền); Cơ sở giáo dục

27

B-BGD-285357-TT

Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (theo đề nghị của cá nhân tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin hoc)

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và đào tạo

UBND cấp tỉnh (hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo nếu được ủy quyền); Cơ sở giáo dục

28

B-BGD-285365-TT

Thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lâp trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thục

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và đào tạo

UBND cấp tỉnh

29

B-BGD-285366-TT

Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

30

B-BGD-285369-TT

Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động trở lại

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

31

B-BGD-285367-TT

Tổ chức lại, cho phép tổ chức lại trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và đào tạo

UBND cấp tỉnh

32

B-BGD-285368-TT

Giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và đào tạo

UBND cấp tỉnh

33

B-BGD-285329-TT

Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và đào tạo

UBND cấp tỉnh

34

B-BGD-285330-TT

Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp sư phạm

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và đào tạo

UBND cấp tỉnh

35

B-BGD-285331-TT

Giải thể trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp sư phạm)

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và đào tạo

UBND cấp tỉnh

36

B-BGD-285334-TT

Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

37

B-BGD-285332-TT

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

38

B-BGD-285333-TT

Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

39

B-BGD-285335-TT

Thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tư thục

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và đào tạo

UBND cấp tỉnh

40

B-BGD-285336-TT

Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập phân hiệu)

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và đào tạo

UBND cấp tỉnh

41

B-BGD-285359-TT

Thành lập trường năng khiếu thể dục thể thao thuộc địa phương hoặc lớp năng khiếu thể dục, thể thao thuộc trường trung học phổ thông

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và đào tạo

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

42

B-BGD-285233-TT

Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục

Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg

Giáo dục và đào tạo

UBND cấp tỉnh

43

B-BGD-285234-TT

Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg

Giáo dục và đào tạo

UBND cấp tỉnh

44

B-BGD-285326-TT

Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

45

B-BGD-285327-TT

Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

46

B-BGD-285328-TT

Đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

47

B-BGD-285231-TT

Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT

Giáo dục và đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

48

B-BGD-285232-TT

Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT

Giáo dục và đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

49

B-BGD-285238-TT

Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học phổ thông

Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT

Giáo dục và đào tạo

UBND cấp tỉnh (hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo nếu được ủy quyền)

50

B-BGD-285229-TT

Cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng Giáo dục Mầm non

Thông tư số 25/2014/TT-BGDĐT

Giáo dục và đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

51

B-BGD-285224-TT

Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường tiểu học

Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT

Giáo dục và đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

52

B-BGD-285225-TT

Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường trung học (Bao gồm trường trung học cơ sở; trường trung học phổ thông; trường phổ thông có nhiều cấp học; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh; trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ; trường phổ thông dân tộc bán trú trường chuyên thuộc các loại hình trong hệ thống giáo dục quốc dân)

Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT

Giáo dục và đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

53

B-BGD-285226-TT

Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên

Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT

Giáo dục và đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

54

B-BGD-285215-TT

Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

Thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT

Giáo dục và đào tạo

UBND cấp tỉnh

55

B-BGD-285216-TT

Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT

Giáo dục và đào tạo

UBND cấp tỉnh

56

B-BGD-285217-TT

Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia

Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT

Giáo dục và đào tạo

UBND cấp tỉnh

57

B-BGD-285218-TT

Công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia.

Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT

Giáo dục và đào tạo

UBND cấp tỉnh

58

B-BGD-285219-TT

Công nhận trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia

Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT

Giáo dục và đào tạo

UBND cấp tỉnh

59

B-BGD-285207-TT

Xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên

Thông tư số 48/2008/TT-BGDĐT

Giáo dục và đào tạo

UBND cấp tỉnh

60

B-BGD-285237-TT

Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ; Nghị định số 20/2014/NĐ-CP

Giáo dục và đào tạo

UBND cấp tỉnh

61

B-BGD-285220-TT

Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông

Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT

Giáo dục và đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

62

B-BGD-285221-TT

Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học

Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT

Giáo dục và đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

63

B-BGD-285227-TT

Tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài diện học bổng khác và tự túc vào học tại Việt Nam

Thông tư số 03/2014/TT-BGDĐT

Giáo dục và đào tạo

Cơ sở giáo dục

64

B-BGD-285297-TT

Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục

Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT- BLĐTBXH-BTC

Giáo dục và đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo; Phòng Giáo dục và Đào tạo; Cơ sở giáo dục

65

B-BGD-285401-TT

Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh

Nghị định số 116/2016/NĐ-CP

Giáo dục và đào tạo

UBND cấp tỉnh

66

B-BGD-285400-TT

Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số

Nghị định số 116/2016/NĐ-CP

Giáo dục và đào tạo

UBND cấp tỉnh

67

B-BGD-285404-TT

Hỗ trợ học tập đối với học sinh trung học phổ thông các dân tộc thiểu số rất ít người

Nghị định số 57/2017/NĐ-CP

Giáo dục và đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo; Cơ sở giáo dục

68

 

Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên

Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC- BLĐTBXH; Nghị định 86/2015/NĐ-CP

Giáo dục và đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo; Cơ sở giáo dục

II. LĨNH VỰC QUY CHẾ THI, TUYỂN SINH

1

B-BGD-285402-TT

Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT

Quy chế thi, tuyển sinh

Trung tâm tin học; trung tâm ngoại ngữ - tin học; trung tâm CNTT

2

B-BGD-285294-TT

Xét tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú (Xét tuyển sinh vào trường PTDTNT)

Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT

Quy chế thi, tuyển sinh

Sở Giáo dục và Đào tạo; Phòng Giáo dục và Đào tạo

3

B-BGD-285246-TT

Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông

Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT

Quy chế thi, tuyển sinh

Sở Giáo dục và Đào tạo

4

B-BGD-285245-TT

Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia

Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT

Quy chế thi, tuyển sinh

Sở Giáo dục và Đào tạo; Cơ sở giáo dục

5

B-BGD-285247-TT

Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia

Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT

Quy chế thi, tuyển sinh

Hội đồng thi; Ban Phúc khảo; Ban Thư ký Hội đồng thi

6

B-BGD-285398-TT

Xét tuyển học sinh vào trường dự bị đại học

Thông tư số 26/2016/TT-BGDĐT

Quy chế thi, tuyển sinh

Cơ sở dự bị đại học

III. LĨNH VỰC HỆ THỐNG VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ

1

B-BGD-285248-TT

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT

Hệ thống văn bằng, chứng chỉ

Sở Giáo dục và Đào tạo; Phòng Giáo dục và Đào tạo; Cơ sở giáo dục

2

B-BGD-285250-TT

Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT

Hệ thống văn bằng, chứng chỉ

Sở Giáo dục và Đào tạo; Phòng Giáo dục và Đào tạo; Cơ sở giáo dục

3

B-BGD-285249-TT

Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp

Thông tư số 26/2013/TT-BGDĐT ; Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT

Hệ thống văn bằng, chứng chỉ

Sở Giáo dục và Đào tạo

C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

TT

Mã hồ sơ TTHC

Tên TTHC

VBQPPL quy định

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 

 

1

B-BGD-285372-TT

Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và đào tạo

UBND cấp huyện

2

B-BGD-285373-TT

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo

3

B-BGD-285375-TT

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo

4

B-BGD-285374-TT

Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và đào tạo

UBND cấp huyện

5

B-BGD-285376-TT

Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường)

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và đào tạo

UBND cấp huyện

6

B-BGD-285388-TT

Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và đào tạo

UBND cấp huyện

7

B-BGD-285389-TT

Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo

8

B-BGD-285390-TT

Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và đào tạo

UBND cấp huyện

9

B-BGD-285391-TT

Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và đào tạo

UBND cấp huyện

10

B-BGD-285383-TT

Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và đào tạo

UBND cấp huyện

11

B-BGD-285384-TT

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và đào tạo

Phòng Giáo dục và đào tạo

12

B-BGD-285387-TT

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo

13

B-BGD-285385-TT

Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và đào tạo

UBND cấp huyện

14

B-BGD-285386-TT

Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và đào tạo

UBND cấp huyện

15

B-BGD-285370-TT

Thành lập trung tâm học tập cộng đồng

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và đào tạo

UBND cấp huyện

16

B-BGD-285371-TT

Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và đào tạo

UBND cấp huyện

17

B-BGD-285377-TT

Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường tiểu học, trường trung học cơ sở

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và đào tạo

UBND cấp huyện

18

B-BGD-285392-TT

Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo

19

B-BGD-285378-TT

Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và đào tạo

UBND cấp huyện

20

B-BGD-285379-TT

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo

21

B-BGD-285382-TT

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo

22

B-BGD-285380-TT

Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo

23

B-BGD-285381-TT

Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và đào tạo

UBND cấp huyện

24

B-BGD-285284-TT

Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học cơ sở

Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT

Giáo dục và đào tạo

UBND cấp huyện (hoặc Phòng Giáo dục và Đào tạo)

25

B-BGD-285279-TT

Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ; Nghị định số 20/2014/NĐ-CP

Giáo dục và đào tạo

UBND cấp huyện

26

B-BGD-285282-TT

Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã

Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT

Giáo dục và đào tạo

UBND cấp huyện

27

B-BGD-285280-TT

Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu

Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT

Giáo dục và đào tạo

UBND cấp huyện

28

B-BGD-285267-TT

Chuyển đổi cơ sở Giáo dục Mầm non bán công sang cơ sở Giáo dục Mầm non công lập

Thông tư số 11/2009/TT-BGDĐT

Giáo dục và đào tạo

UBND cấp huyện

29

B-BGD-285266-TT

Chuyển đổi cơ sở Giáo dục Mầm non bán công sang cơ sở Giáo dục Mầm non dân lập

Thông tư số 11/2009/TT-BGDĐT

Giáo dục và đào tạo

UBND cấp huyện

30

B-BGD-285268-TT

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT

Giáo dục và đào tạo

Cơ sở giáo dục

31

B-BGD-285273-TT

Tiếp nhận đối tượng học bổ túc trung học cơ sở

Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ; Thông tư số 17/2003/TT-BGDĐT

Giáo dục và đào tạo

Cơ sở giáo dục

32

B-BGD-285274-TT

Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ sở

Thông tư số 17/2003/TT-BGDĐT

Giáo dục và đào tạo

Cơ sở giáo dục

33

B-BGD-285281-TT

Chuyển trường đối với học sinh tiểu học

Thông tư số 50/2012/TT-BGDĐT ; Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT

Giáo dục và đào tạo

Cơ sở giáo dục

34

B-BGD-285399-TT

Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

Nghị định số 116/2016/NĐ-CP

Giáo dục và đào tạo

UBND cấp huyện

35

B-BGD-285403-TT

Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người

Nghị định số 57/2017/NĐ-CP

Giáo dục và đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo; Cơ sở giáo dục

36

B-BGD-285285-TT

Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo ba và bốn tuổi

Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC- BNV

Giáo dục và đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo

37

B-BGD-285406-TT

Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em trong độ tuổi năm tuổi

Thông tư liên tịch số 29/2011/TTLT-BGDĐT-BTC

Giáo dục và đào tạo

UBND cấp huyện

D. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

TT

Mã hồ sơ TTHC

Tên TTHC

Văn bản QPPL quy định

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

B-BGD-285397-TT

Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và đào tạo

UBND cấp xã

2

B-BGD-285393-TT

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và đào tạo

UBND cấp xã

3

B-BGD-285396-TT

Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và đào tạo

UBND cấp xã

4

B-BGD-285394-TT

Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và đào tạo

UBND cấp xã

5

B-BGD-285395-TT

Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập).

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP

Giáo dục và đào tạo

UBND cấp xã

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5756/QĐ-BGDĐT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5756/QĐ-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/12/2017
Ngày hiệu lực25/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/06/2021
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5756/QĐ-BGDĐT

Lược đồ Quyết định 5756/QĐ-BGDĐT 2017 công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc quản lý Bộ Giáo dục Đào tạo


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 5756/QĐ-BGDĐT 2017 công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc quản lý Bộ Giáo dục Đào tạo
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu5756/QĐ-BGDĐT
     Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
     Người kýPhạm Mạnh Hùng
     Ngày ban hành25/12/2017
     Ngày hiệu lực25/12/2017
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/06/2021
     Cập nhật3 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 5756/QĐ-BGDĐT 2017 công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc quản lý Bộ Giáo dục Đào tạo