Quyết định 576/QĐ-BGTVT

Quyết định 576/QĐ-BGTVT năm 2010 ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 576/QĐ-BGTVT Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 576/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2010 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012;
Căn cứ Quyết định số 28/2008/QĐ-BGTVT ngày 11/12/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Chương trình Phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Giao thông vận tải từ năm 2008 đến năm 2012;
Căn cứ yêu cầu của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông vận tải năm 2010;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010 của Bộ Giao thông vận tải”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các Thành viên Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ, Tổng Giám đốc Tập đoàn VINASHIN, Tổng giám đốc các Tổng công ty: Hàng hải Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Hội đồng PHCTPBGDPL của Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- UBATGT quốc gia;
- Các Thứ trưởng;
- Hội đồng PHPBGDPL các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Đảng ủy CQ Bộ GTVT;
- Công đoàn ngành GTVT VN;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT;
- Lưu: VT, PC(08).

BỘ TRƯỞNG
Hồ Nghĩa Dũng

 

KẾ HOẠCH

PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2010 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 576/QĐ-BGTVT ngày 09 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU, NHIỆM VỤ  

Thực hiện theo quy định tại Chương trình Phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ GTVT từ năm 2008 đến năm 2012 ban hành kèm theo Quyết định số 28/2008/QĐ-BGTVT ngày 11/12/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT.

II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2010

1. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ được giao nhiệm vụ cụ thể tại Phụ lục I của Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010 của Bộ GTVT căn cứ Chương trình Phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ GTVT từ năm 2008 đến năm 2012 ban hành kèm theo Quyết định số 28/2008/QĐ-BGTVT ngày 11/12/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT, triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ được giao, lập kế hoạch chi tiết (tiến độ thực hiện, kinh phí thực hiện cho từng hạng mục công việc) trình Bộ GTVT (qua Vụ Pháp chế và Vụ Tài chính) trước khi triển khai thực hiện.

2. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ không được giao nhiệm vụ cụ thể tại Phụ lục I của Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010 của Bộ GTVT, căn cứ vào Chương trình Phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ GTVT từ năm 2008 đến năm 2012 ban hành kèm theo Quyết định số 28/2008/QĐ-BGTVT ngày 11/12/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT và chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp và tổ chức thực hiện trong cơ quan, đơn vị mình.

3. Các Tập đoàn, Tổng Công ty 91 hoạt động trong lĩnh vực GTVT căn cứ vào Chương trình Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2008 - 2012 do Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ GTVT xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010 của cơ quan, đơn vị mình.

4. Các Sở GTVT căn cứ vào Chương trình Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2008 - 2012 do Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành và Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010 của cơ quan đơn vị mình.  

5. Vụ Tài chính chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và Văn phòng Bộ trên cơ sở kế hoạch chi tiết của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và nguồn kinh phí được duyệt của Bộ để thẩm định, tham mưu cho Lãnh đạo Bộ phân bổ kinh phí thực hiện Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010 của Bộ GTVT.

6. Các Thành viên Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL của Bộ GTVT căn cứ vào nhiệm vụ được phân công tại Quyết định 2034/QĐ-BGTVT ngày 13/7/2009, Quyết định số 3120/QĐ-BGTVT ngày 26/10/2009 và Quy chế làm việc của Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL của Bộ GTVT được ban hành kèm theo Quyết định số 3200/QĐ-BGTVT ngày 03/11/2009, phối hợp với Vụ Pháp chế, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các Tổng công ty 91, các Sở GTVT để tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

Thực hiện theo quy định tại Chương trình Phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ GTVT từ năm 2008 đến năm 2012 ban hành kèm theo Quyết định số 28/2008/QĐ-BGTVT ngày 11/12/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT.

IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, KIỂM TRA VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN

1. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các Tập đoàn, tổng Công ty 91 thực hiện báo cáo kết quả đầy đủ, đúng thời hạn theo mẫu quy định tại Phụ lục II của Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010 của Bộ GTVT và gửi về Bộ GTVT (qua Vụ Pháp chế) trước ngày 25/6/2010 (đối với báo cáo 6 tháng) và trước ngày 25/12/2010 (đối với báo cáo cả năm). Các Sở GTVT báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cả năm gửi về Bộ GTVT (qua Vụ Pháp chế) trước ngày 25/12/2010.

2. Vụ Pháp chế có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc và phối hợp với các Thành viên Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL của Bộ GTVT, các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này; định kỳ 6 tháng, cuối năm tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng về tình hình thực hiện Kế hoạch.

PHỤ LỤC I

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2010 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

STT

Nội dung

Cơ quan chủ trì
Cơ quan phối hợp

Đối tượng PBGDPL

Dự kiến nguồn kinh phí

1

Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2 (năm 2010) theo Đề án “Phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành GTVT nhằm bảo đảm trật tự ATGT giai đoạn 2008 - 2010” đã được phê duyệt theo Quyết định số 3764/QĐ-BGTVT ngày 16/12/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT)

Vụ Pháp chế và Các Cục: Đường bộ VN, Đường sắt VN, Đường thủy nội địa VN, Hàng không VN, Hàng hải VN.

Các đối tượng quy định tại Đề án “Phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành GTVT nhằm bảo đảm trật tự ATGT, giai đoạn 2008 - 2010” đã được phê duyệt theo Quyết định số 3764/QĐ-BGTVT ngày 16/12/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT)

Thực hiện theo Quyết định số 3764/QĐ-BGTVT ngày 16/12/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT

2

Phổ biến Luật Giao thông đường bộ và các văn bản hướng dẫn (bằng hình thức biên soạn, phát hành Tập 2 cuốn sách: “Luật Giao thông đường bộ và các văn bản hướng dẫn”).

Vụ Pháp chế, VP Bộ, Cục Đường bộ VN

Các cơ quan TW, địa phương, các cơ quan đơn vị ngành GTVT

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

3

Tuyên truyền về pháp luật đường sắt (bằng hình thức biên dịch, biên soạn, phát hành Tập 2 cuốn sách “Các Hiệp định liên vận đường sắt quốc tế”).

Vụ Pháp chế, VP Bộ, Cục Đường sắt VN, Tổng công ty Đường sắt VN

Các cơ quan TW, địa phương, các cơ quan đơn vị ngành Đường sắt Việt Nam

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

4

Phổ biến về pháp luật Hàng không dân dụng (bằng hình thức biên dịch, biên soạn, phát hành 02 tập sách: “Các điều ước quốc tế về hàng không dân dụng giữa Việt Nam và các nước” đa phương và song phương). 

Vụ Pháp chế, VP Bộ, Cục Hàng không VN

Các cơ quan TW, địa phương, các cơ quan đơn vị ngành Hàng không Việt Nam

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

5

Biên soạn, in, sao sách, tài liệu, ấn phẩm tờ rơi, áp phích phục vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật GTVT và nâng cao nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Vụ Pháp chế, Các Cục, Vụ thuộc Bộ

Tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động GTVT; các cán bộ làm công tác tuyên truyền, PBGD PL trong ngành GTVT

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

6

Phổ biến các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên 5 lĩnh vực đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng không, hàng hải (bằng hình thức trực tiếp trên kênh VTV1 Đài truyền hình Việt Nam)

Vụ Pháp chế, Các Cục, Vụ thuộc Bộ

Người dân

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

7

Hội nghị phổ biến 1 số văn bản có liên quan về cải cách thủ tục hành chính, về bồi thường nhà nước .v.v..

Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ

Cán bộ, công chức, viên chức thuộc Văn phòng Bộ

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

8

Mở chuyên mục “Các điều ước quốc tế về giao thông vận tải” trên Trang thông tin điện tử của Bộ GTVT

Vụ Pháp chế, Các Cục, Vụ HTQT, Trung tâm Công nghệ thông tin

Các đối tượng khai thác, sử dụng trang Web của Bộ GTVT

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

9

Củng cố tủ sách pháp luật của Vụ Pháp chế

Vụ Pháp chế, VP Bộ, Vụ Tài chính

Cán bộ, công chức Vụ Pháp chế

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

10

Xây dựng chuyên mục “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật chuyên ngành GTVT” trên trang Web của Bộ GTVT

Trung tâm Công nghệ thông tin (Bộ GTVT), Vụ Pháp chế và các Cục, Vụ liên quan

Các đối tượng khai thác, sử dụng trang Web của Bộ GTVT

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

11

Xây dựng chuyên mục “Hỏi đáp pháp luật”, “Thông tin pháp luật” trên trang Web của Bộ GTVT

Trung tâm Công nghệ thông tin (Bộ GTVT), Vụ Pháp chế và các Cục, Vụ liên quan

Các đối tượng khai thác, sử dụng trang Web của Bộ GTVT

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

12

Phổ biến các ấn phẩm tuyên truyền pháp luật đã xuất bản (gồm các Luật mới được ban hành, sách, đặc san, tờ gấp, tờ rơi, băng casset, đĩa CD, DVD v.v…)

Trung tâm Công nghệ thông tin (Bộ GTVT), Vụ Pháp chế và các Cục, Vụ liên quan

Các đối tượng khai thác, sử dụng trang Web của Bộ GTVT

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

13

Phổ biến Quy chế bảo vệ môi trường trong hoạt động đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông (bằng hình thức tổ chức hội nghị và in, phát hành Sổ tay hướng dẫn)

Vụ Môi trường, VP Bộ, Hội Môi trường GTVT

Các Cục, Ban QLDA, các doanh nghiệp xây dựng CTGT trực thuộc Bộ GTVT

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

14

Phổ biến Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (khi được Quốc hội thông qua, dự kiến vào tháng 06/2010) bằng hình thức tổ chức Hội nghị.

Vụ Môi trường, VP Bộ, Hội Môi trường GTVT

Các Cục, Ban QLDA, các doanh nghiệp trực thuộc Bộ GTVT

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

15

Phổ biến các quy định về hoạt động của xe buýt (bằng hình thức tổ chức hội nghị hoặc in, phát hành tài liệu tuyên truyền)

Vụ Vận tải, Cục Đường bộ VN

Các Sở GTVT, các doanh nghiệp vận tải xe buýt

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

16

Phổ biến các quy định liên quan đến Hợp tác xã vận tải (bằng hình thức tuyên truyền trên Đài truyền hình và Đài Tiếng nói Việt Nam)

Vụ Vận tải, Cục Đường bộ VN

Các doanh nghiệp HTX GTVT

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

17

Phổ biến pháp luật về phòng chống lụt, bão ứng phó sự cố thiên tai và cứu nạn trong ngành Đường sắt (bằng hình thức biên soạn, in tài liệu, cấp phát tài liệu)

Vụ ATGT, Cục Đường sắt VN

Các doanh nghiệp trực thuộc Tổng công ty ĐSVN

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

18

Phổ biến ATGT đường thủy nội địa cho học sinh đi học bằng đò (bằng hình thức biên soạn, in tài liệu, cấp phát tài liệu)

Vụ ATGT, Cục Đường thủy nội địa VN

Các đơn vị trong ngành ĐTNĐ

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

19

Phổ biến các Quy định về tìm kiếm cứu nạn hàng hải (bằng hình thức biên soạn, in tài liệu, cấp phát tài liệu)

Vụ ATGT, Cục Hàng hải VN

Các đơn vị trong ngành Hàng hải

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

20

Phổ biến Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng (bằng hình thức biên soạn, in tài liệu, cấp phát tài liệu)

Vụ ATGT, Cục Hàng không VN

Các đơn vị trong ngành Hàng không

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

21

Phổ biến Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ (bằng hình thức biên soạn, in tài liệu, cấp phát tài liệu)

Vụ ATGT, Cục Đường bộ VN

Các đơn vị trong ngành GTVT

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

22

Phổ biến Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa (bằng hình thức biên soạn, in tài liệu, cấp phát tài liệu)

Vụ ATGT, Cục Đường thủy nội địa VN

Các đơn vị trong ngành ĐTNĐ

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

23

Phổ biến Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải (bằng hình thức biên soạn, in tài liệu, cấp phát tài liệu)

Vụ ATGT, Cục Hàng hải VN

Các đơn vị trong ngành Hàng hải

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

24

Xây dựng cuốn cẩm nang và in tài liệu về phòng chống tai nạn đường bộ cho trẻ em khi đi đến trường (bằng hình thức biên soạn, in tài liệu, cấp phát tài liệu)

Vụ ATGT

Học sinh tại 1 số địa phương

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

25

Xây dựng video clip, phóng sự tuyên truyền pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không để tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng

Vụ ATGT

Người tham gia giao thông

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

26

Phổ biến các quy định về bảo đảm ATGT khi thi công các công trình trên đường bộ đang khai thác (bằng hình thức biên soạn, in tài liệu, cấp phát tài liệu)

Vụ ATGT, Cục Đường bộ VN, Cục QL XD và CLCTGT

Các ban QLDA và tổ chức, cá nhân liên quan

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

27

Tuyên truyền Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ (bằng hình thức tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ)

Thanh tra Bộ, Vụ ATGT

Cán bộ lãnh đạo Thanh tra Sở GTVT, Thanh tra Cục ĐBVN

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

28

Tuyên truyền Thông tư quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra đường bộ (bằng hình thức tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ)

Thanh tra Bộ, Vụ ATGT

Lực lượng thanh tra đường bộ trong ngành GTVT

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

29

Tuyên truyền Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường thủy nội địa (bằng hình thức tổ chức hội nghị kết hợp với viết bài trên báo, tạp chí)

Thanh tra Bộ, Vụ ATGT

Lực lượng thanh tra đường thủy nội địa và người dân

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

30

Tuyên truyền pháp luật về GTVT và pháp luật về thanh tra (bằng hình thức đăng tải trên Website Thanh tra GTVT)

Thanh tra Bộ

Người dân và cán bộ, công chức liên quan

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

31

Tuyên truyền pháp luật về thanh tra và pháp luật về chuyên ngành (bằng hình thức trực tiếp qua các cuộc thanh tra, kiểm tra)

Thanh tra Bộ, Các Vụ liên quan

Các đối tượng thanh tra, kiểm tra

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

32

Phổ biến các quy định liên quan đến việc triển khai Hiệp định Tạo thuận lợi cho người và hàng hóa giữa Chính phủ Việt Nam và các nước Tiểu vùng Mê Công mở rộng (bằng việc tổ chức hội nghị Phổ biến tại Hà Nội và TP.HCM)

Vụ HTQT, Vụ Pháp chế, Vụ Vận tải, Cục Đường bộ VN

Các doanh nghiệp vận tải đường bộ

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

33

Chỉ đạo tổ chức các cuộc thi giữa học sinh, sinh viên trong từng trường thuộc Bộ tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ và các Luật chuyên ngành GTVT.

Vụ TCCB, các trường thuộc Bộ

Học sinh, sinh viên các trường thuộc Bộ, thuộc Cục

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

34

Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ, Luật Đường sắt (bằng hình thức tổ chức hội thi sân khấu hóa và hội thi lái xe an toàn)

Công đoàn CQ Bộ, Các Công đoàn cơ sở trực thuộc

Các cán bộ, đoàn viên Công đoàn cơ sở trực thuộc

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

35

Tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông (bằng hình thức in, sao tài liệu, ấn phẩm, tờ rơi, áp phích tuyên truyền, sổ tay ATGT)

Công đoàn CQ Bộ, Các Công đoàn cơ sở trực thuộc

Các cán bộ, đoàn viên Công đoàn cơ sở trực thuộc

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

36

Phổ biến các quy định liên quan đến Hiệp định vận tải đường thủy Việt Nam - Campuchia (bằng việc tổ chức hội nghị Phổ biến tại TP. HCM)

Cục Đường thủy nội địa VN, Vụ HTQT, Vụ Pháp chế, Vụ Vận tải

Các doanh nghiệp vận tải đường thủy phía Nam

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

37

Xây dựng phóng sự tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông ĐTNĐ trên Đài truyền hình các địa phương

Cục Đường thủy nội địa VN, Các cơ quan truyền hình

Các đối tượng tham gia hoạt động giao thông đường thủy nội địa

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

38

In sao tài liệu, ấn phẩm, tờ rơi, áp phích tuyên truyền phổ biến về bảo đảm trật tự ATGT, ĐTNĐ để cấp phát trực tiếp đến các đối tượng tuyên truyền.

Cục Đường thủy nội địa VN, Các đơn vị trực thuộc Cục

Các đối tượng tham gia hoạt động giao thông đường thủy nội địa, các hộ dân cư ven các sông, kênh

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

39

Sưu tầm, củng cố tủ sách pháp luật tại Cơ quan Văn phòng Cục và các Chi cục.

Cục Đường thủy nội địa VN và các Chi Cục thuộc Cục

Cán bộ, công chức thuộc Văn phòng Cục ĐTNĐ và các Chi Cục

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

40

Mua ấn phẩm Bộ GTVT, Báo Bạn đường, Tạp chí Cánh buồm để cấp phát trực tiếp đến các xã, phường ven sông và các đơn vị trực thuộc Cục

Cục Đường thủy nội địa VN

Nhân dân tại các xã, phường ven sông và các cán bộ, công chức tại các đơn vị trực thuộc Cục

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

41

Tổ chức các hội nghị tuyên truyền, PBPL và ký cam kết thực hiện Luật Giao thông ĐTNĐ tại các xã, phường ven sông, các cảng bến thủy nội địa, bến khách ngang sông.

Cục Đường thủy nội địa VN và các đơn vị trực thuộc Cục

Cán bộ, công chức tại các cấp chính quyền xã, phường và các chủ cảng, bến, chủ phương tiện thủy tại địa phương

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

42

Tổ chức các hội nghị tuyên truyền Luật Giao thông ĐTNĐ cho các nữ CNVC trong ngành đường thủy nội địa

Cục Đường thủy nội địa VN, Công đoàn Cục, Công đoàn các đơn vị trực thuộc Cục

Nữ CNVC trong ngành đường thủy nội địa

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

43

Tổ chức các hội nghị chuyên đề về công tác trật tự ATGT để tuyên truyền, PBPL về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên luồng chạy tàu, thuyền

Cục Đường thủy nội địa VN, Các đơn vị quản lý đường thủy nội địa

Các Trạm trưởng và các cán bộ tham gia công tác quản lý đường thủy nội địa thuộc Cục

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

44

Tổ chức hội thi tìm hiểu Luật Giao thông ĐTNĐ bằng hình thức thi viết tại các trường nghề của Cục ĐTNĐ Việt Nam

Cục Đường thủy nội địa VN và các trường đào tạo trực thuộc Cục

Học sinh, sinh viên và người học nghề tại các trường dạy nghề thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

45

Tổ chức hội nghị Cảng vụ viên tuyên truyền giỏi công tác bảo đảm trật tự ATGT tại cảng, bến thủy nội địa bằng hình thức thi viết và thi vấn đáp cấp Cục

Cục Đường thủy nội địa VN và các Cảng vụ ĐTNĐ trực thuộc Cục

Các Cảng vụ viên thuộc các Cảng vụ ĐTNĐ

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

46

Tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác bảo đảm trật tự ATGT tại cảng, bến thủy nội địa

Cục Đường thủy nội địa VN và các Cảng vụ ĐTNĐ trực thuộc Cục

Các Cảng vụ viên thuộc các Cảng vụ ĐTNĐ

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

47

Tổ chức Hội nghị toàn quốc đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Luật Giao thông ĐTNĐ

Cục Đường thủy nội địa VN và các đơn vị trực thuộc Cục

Các Bộ, ngành TW, các Ban ATGT các tỉnh, các Sở GTVT và tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động trên đường thủy nội địa

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

48

Phổ biến Luật Giao thông ĐTNĐ bằng việc xây dựng, lắp đặt các Panô Phổ biến cỡ lớn tại ngã 3, ngã 4 trên các sông, kênh

Cục Đường thủy nội địa VN và các đơn vị trực thuộc Cục

Các đối tượng tham gia hoạt động trên đường thủy nội địa

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

49

Tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giao thông đường thủy nội địa

Cục Đường thủy nội địa VN, Các trưởng, các Chi Cục trực thuộc Cục

Các cán bộ, công chức làm công tác tuyên truyền tại các cơ quan, đơn vị thuộc Cục

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

50

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Nghị định, Thông tư mới ban hành, sửa đổi, bổ sung năm 2009 và 2010 liên quan đến giao thông đường thủy nội địa

Cục Đường thủy nội địa VN, Các Chi Cục ĐTNĐ phía Bắc, phía Nam

Các cán bộ, công chức liên quan tại các đơn vị trực thuộc Cục ĐTNĐ Việt Nam

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

51

Tổ chức các Hội nghị tuyên truyền, PBGD PL các văn bản trong lĩnh vực an toàn giao thông hàng hải

Cục Hàng hải VN

Tổ chức, cá nhân trong ngành Hàng hải có liên quan

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

52

Tổ chức các Hội nghị tuyên truyền, PBGD PL các văn bản về bắt giữ tàu biển

Cục Hàng hải VN

Tổ chức, cá nhân trong ngành Hàng hải có liên quan

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

53

Tổ chức các Hội nghị tuyên truyền, PBGD PL các văn bản về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

Cục Hàng hải VN

Tổ chức, cá nhân trong ngành Hàng hải có liên quan

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

54

Tổ chức các Hội nghị tuyên truyền, PBGD PL các văn bản về quy hoạch phát triển vận tải biển Việt Nam

Cục Hàng hải VN

Tổ chức, cá nhân trong ngành Hàng hải có liên quan

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

55

Tổ chức các Hội nghị tuyên truyền, PBGD PL các văn bản về quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam

Cục Hàng hải VN

Tổ chức, cá nhân trong ngành Hàng hải có liên quan

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

56

Tổ chức các Hội nghị tuyên truyền, PBGD PL các văn bản về quản lý hoạt động cảng biển và luồng hàng hải

Cục Hàng hải VN

Tổ chức, cá nhân trong ngành Hàng hải có liên quan

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

57

Tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Bộ luật hàng hải Việt Nam

Cục Hàng hải VN

Tổ chức, cá nhân có liên quan

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

58

Hội nghị chuyên đề về pháp chế hàng hải

Cục Hàng hải VN, Vụ Pháp chế

Cán bộ, công chức ngành Hàng hải VN

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

59

Xây dựng, củng cố tủ sách pháp luật tại Văn phòng cơ quan Cục Hàng hải và các Cảng vụ Hàng hải 

Cục Hàng hải VN

Cán bộ, công chức Văn phòng Cục Hàng hải VN và Cảng vụ

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

60

Phổ biến Luật Giao thông đường bộ (bằng hình thức đưa trang tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng)

Cục Đường bộ VN, Tạp chí ĐBVN, Tạp chí Vận tải ô tô, Báo GTVT và các cơ quan Báo đài khác

Người dân và cán bộ, công chức liên quan

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

61

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ hành lang an toàn đường bộ (thực hiện giai đoạn 3 QĐ 1856/QĐ-TTg ngày 27/12/2007 của Thủ tướng CP về Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ) bằng các hình thức phát tài liệu, tờ rơi; treo băng rôn; treo panô áp phích, tuyên truyền lưu động

Cục Đường bộ VN, Vụ KCHTGT và Văn phòng Bộ

Cán bộ, công chức tại địa phương và người dân sống dọc các quốc lộ

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

62

Tuyên truyền, phổ biến Luật GTĐB năm 2008 và các VBQPPL quy định chi tiết thi hành trong lĩnh vực kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (bằng hình thức tổ chức hội nghị biên soạn, in và phát tài liệu)

Cục Đường bộ VN, Các Vụ: PC, KCHTGT, ATGT

Cán bộ, công chức trong ngành Đường bộ

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

63

Tuyên truyền, phổ biến Luật GTĐB năm 2008 và các VBQPPL quy định chi tiết thi hành trong lĩnh vực vận tải đường bộ (bằng hình thức tổ chức hội nghị, biên soạn, in và phát tài liệu)

Cục Đường bộ VN, Các Vụ: PC, VT.

Lãnh đạo, Thanh tra, Cán bộ, công chức thuộc các Sở GTVT và quản lý về vận tải trong ngành Đường bộ

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

64

Tuyên truyền, phổ biến quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực GTĐB (bằng hình thức tổ chức hội nghị, biên soạn, in và phát tài liệu)

Cục Đường bộ VN, Các Vụ: ATGT và Thanh tra Bộ

Cán bộ, công chức trong ngành Đường bộ và người dân

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

65

Tuyên truyền, phổ biến nội dung Bộ giáo trình đào tạo lái xe cơ giới đường bộ môn Luật GTĐB và môn Đạo đức người lái xe (bằng hình thức tổ chức hội nghị và giảng dạy)

Cục Đường bộ VN, Vụ TCCB, các Sở GTVT, các cơ sở đào tạo

Giáo viên, học viên tại các cơ sở đào tạo

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

66

Đề án 791 về tuyên truyền nâng cao đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp của lái xe ô tô (bằng hình thức phát tài liệu tuyên truyền và đưa tin bài trên các phương tiện thông tin đại chúng)

Cục Đường bộ VN, Cục C26, Vụ TCCB, Vụ VT, các cơ quan Báo, đài

Các lái xe, nhân viên phục vụ trên xe, các cán bộ quản lý vận tải tại doanh nghiệp

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

67

Phổ biến pháp luật liên quan đến hoạt động của đơn vị quản lý đường bộ (bằng hình thức tổ chức Cuộc thi “Hạt QLĐB kiểu mẫu - Cục ĐBVN năm 2010”).

Cục Đường bộ VN, Công đoàn Cục ĐBVN

Cán bộ, công chức, người lao động tại các đơn vị quản lý đường bộ

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

68

Phổ biến pháp luật giao thông đường bộ và nếp sống văn hóa trong giao thông (bằng hình thức tổ chức các hội nghị phổ biến)

Cục Đường bộ VN, Công đoàn, Cục ĐBVN và Công đoàn các đơn vị trực thuộc

Cán bộ, công chức, người lao động nữ tại các đơn vị trong ngành Đường bộ

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

69

Xây dựng, củng cố tủ sách pháp luật tại Văn phòng Cục HKVN

Cục Hàng không VN

Cán bộ, công chức, viên chức trong Văn phòng Cục

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

70

Phổ biến nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật (bằng hình thức xây dựng Sổ tay công tác nghiệp vụ phổ biến pháp luật hàng không và phát cho đối tượng liên quan)

Cục Hàng không VN

Cán bộ, công chức tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hàng không

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

71

Phổ biến pháp luật hàng không (bằng hình thức tập hợp, xây dựng Sổ tay hệ thống hóa các văn bản pháp luật hàng không (quốc gia và quốc tế); in Sổ tay hệ thống hóa các văn bản pháp luật hàng không (quốc gia và quốc tế) và phát cho các đối tượng liên quan).

Cục Hàng không VN

Cán bộ, công chức thuộc Cục HKVN.

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

72

Phổ biến về các quy định của Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng (những nội dung mới so với Nghị định 91/2007/NĐ-CP) bằng hình thức phổ biến trực tiếp.

Cục Hàng không VN

Cán bộ, công chức có liên quan thuộc ngành HKVN

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

73

Phổ biến Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT về Quy chế khai thác CHK, SB (bằng hình thức phổ biến trực tiếp).

Cục Hàng không VN

Cán bộ, công chức có liên quan thuộc ngành HKVN

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

74

Phổ biến quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy (bằng hình thức phổ biến trực tiếp).

Cục Hàng không VN

Cán bộ, công chức có liên quan thuộc ngành HKVN

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

75

Phổ biến Nghị định về an ninh hàng không dân dụng (bằng hình thức tổ chức lớp học)

Cục Hàng không VN

Cán bộ, nhân viên an ninh hàng không

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

76

Phổ biến Chỉ thị số 902/CT-TTg của Thủ tướng CP về tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phổ biến quy định quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ bằng hình thức tổ chức lớp học.

Cục Hàng không VN

Cán bộ, nhân viên an ninh hàng không và bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp hoạt động tại sân bay

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

77

Phổ biến Thông tư 14/2009/TT-BGTVT ngày 04/8/2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về báo cáo hoạt động và số liệu thống kê trong ngành KHDDVN (bằng hình thức thuyết trình, hướng dẫn trực tiếp)

Cục Hàng không VN

Cán bộ, nhân viên công tác tại Cảng vụ hàng không.

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

78

Phổ biến Thông tư 26/2009/TT-BGTVT ngày 28/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung (bằng hình thức thuyết trình, hướng dẫn trực tiếp).

Cục Hàng không VN

Cán bộ, nhân viên công tác tại các hãng hàng không

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

79

Phổ biến Sổ tay hướng dẫn giám sát vận chuyển hàng không (bằng hình thức thuyết trình và hội thảo)

Cục Hàng không VN

Cán bộ, nhân viên công tác tại Cảng vụ hàng không

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

80

Phổ biến TCCS 01:2008/CHK “Tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật các phương tiện hoạt động trên khu bay” (bằng hình thức hội nghị tập huấn và hội thảo).

Cục Hàng không VN

Cán bộ, nhân viên công tác khai thác khu bay

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

81

Phổ biến, hướng dẫn công tác xây dựng Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật (bằng hình thức hội nghị tập huấn và hội thảo).

Cục Hàng không VN

Cán bộ, nhân viên công tác tại Cảng vụ hàng không và các Tcty Cảng hàng không sân bay.

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

82

Phổ biến Thông tư 28/2009/TT-BGTVT ngày 10/11/2009 Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về Phương thức bay hàng không dân dụng (bằng hình thức hội nghị tập huấn và hội thảo).

Cục Hàng không VN

Cán bộ, nhân viên làm công tác xây dựng phương thức bay HKDD

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

83

Phổ biến Thông tư 19/2009/TT-BGTVT ngày 08/9/2009 Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về Khí tượng hàng không dân dụng (bằng hình thức hội nghị tập huấn và hội thảo).

Cục Hàng không VN

Cán bộ, nhân viên khí tượng tại các TCT CHK, các CVHK

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

84

Phổ biến Nghị định 20/2009/NĐ-CP ngày 23/02/2009 của Chính phủ về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam (bằng hình thức hội nghị tập huấn và hội thảo).

Cục Hàng không VN

Cán bộ nhân viên công tác tại Cảng vụ hàng không và các Tcty Cảng hàng không sân bay

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

85

Phổ biến Quy chế an toàn khai thác bay (bằng hình thức hội nghị tập huấn).

Cục Hàng không VN

Người khai thác tàu bay, tổ chức bảo dưỡng tàu bay, tổ chức huấn luyện

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

86

Phổ biến, hướng dẫn thực hiện bộ Quy chế hàng không (bằng hình thức hội nghị tập huấn)

Cục Hàng không VN

Người khai thác tàu bay, tổ chức bảo dưỡng tàu bay, tổ chức huấn luyện

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

87

Phổ biến, hướng dẫn Quy trình phê chuẩn, kiểm tra (bằng hình thức hội nghị tập huấn)

Cục Hàng không VN

Cán bộ, nhân viên công tác tại Cảng vụ hàng không và các Tcty Cảng hàng không sân bay

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

88

Phổ biến các hướng dẫn sổ tay thực hiện giám sát an toàn khai thác, bảo dưỡng tàu bay (bằng hình thức hội nghị tập huấn)

Cục Hàng không VN

Cán bộ, nhân viên công tác tại Cảng vụ hàng không và các Tcty Cảng hàng không sân bay

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

89

Phổ biến, hướng dẫn công tác thanh tra tàu bay tại sân bay (bằng hình thức hội nghị tập huấn)

Cục Hàng không VN

Người khai thác tàu bay CVHKMB, CVKHMN

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

90

Phổ biến, hướng dẫn công tác kiểm tra tàu bay và điều tra tai nạn, sự cố tàu bay tại sân bay (bằng hình thức hội nghị tập huấn)

Cục Hàng không VN

Người khai thác tàu bay, CVHKMT

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

91

Phổ biến “Tiêu chuẩn giám sát khai thác và đủ điều kiện bay đối với tàu bay của người khai thác nước ngoài” (bằng hình thức hội nghị tập huấn)

Cục Hàng không VN

Cán bộ, nhân viên công tác tại Cảng vụ hàng không và các Tcty Cảng hàng không sân bay

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

92

Phổ biến Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT về chuyên cơ (bằng hình thức hội nghị tập huấn)

Cục Hàng không VN

Cán bộ, nhân viên công tác tại Cảng vụ hàng không và các Tcty Cảng hàng không sân bay

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

93

Phổ biến, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn trên tàu bay cho hành khách đi tàu bay (bằng hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng)

Cục Hàng không VN

Người dân và hành khách đi máy bay

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

94

Phổ biến, tuyên truyền về công tác báo cáo sự cố và hệ thống quản lý an toàn (bằng hình thức hội nghị tập huấn)…

Cục Hàng không VN

Người khai thác tàu bay, tổ chức bảo dưỡng tàu bay, tổ chức huấn luyện

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

95

Phổ biến pháp luật về Giao thông đường bộ và các văn bản hướng dẫn thi hành (bằng hình thức tổ chức hội nghị Phổ biến)

Cục Đăng kiểm VN

Toàn thể CBCNV khối VPC và Lãnh đạo các đơn vị đăng kiểm và các cán bộ có liên quan

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

96

Củng cố, bổ sung tủ sách pháp luật tại trụ sở Cục Đăng kiểm Việt Nam

Cục Đăng kiểm VN

Cán bộ, công chức Cơ quan Cục Đăng kiểm VN

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

97

Tập huấn nội dung các Thông tư về xe ô tô nhập khẩu và xe sản xuất lắp ráp trong nước (bằng hình thức tổ chức hội nghị tuyên truyền)

Cục Đăng kiểm VN

Các đăng kiểm viên, cán bộ quản lý tại một số doanh nghiệp liên quan

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

98

Tuyên truyền phổ biến về công tác kiểm định xe cơ giới (bằng hình thức tổ chức hội nghị Phổ biến)

Cục Đăng kiểm VN

Các đăng kiểm viên, cán bộ nghiệp vụ có liên quan trong ngành Đăng kiểm

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

99

Phổ biến pháp luật an toàn giao thông đường sắt (bằng hình thức tổ chức hội nghị Phổ biến)

Cục Đăng kiểm VN

Các đăng kiểm viên, cán bộ quản lý tại một số doanh nghiệp kinh doanh đường sắt liên quan

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

100

Phổ biến pháp luật về an toàn giao thông đường thủy nội địa (bằng hình thức tổ chức hội nghị Phổ biến)

Cục Đăng kiểm VN

Các đăng kiểm viên, cán bộ quản lý tại một số doanh nghiệp liên quan, chủ phương tiện và người dân tham gia giao thông.

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

101

Tổ chức Hội nghị công bố các bổ sung sửa đổi bộ Quy phạm về tàu biển

Cục Đăng kiểm VN

Các đơn vị đăng kiểm tàu biển, các đăng kiểm viên, chủ tàu.

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

102

Tổ chức tập huấn các Thông tư mới về kiểm tra các sản phẩm công nghiệp

Cục Đăng kiểm VN

Các đơn vị đăng kiểm tàu biển, các đăng kiểm viên, các  cơ sở chế tạo sản phẩm công nghiệp dùng trong GTVT chủ tàu.

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

103

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về đường sắt với hình thức là tổ chức Hội nghị, hội thảo, tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật về đường sắt.

Cục Đường sắt VN, Tổng công ty ĐSVN

Các cán bộ chủ chốt của các đơn vị thuộc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và các đơn vị có hoạt động kinh doanh vận tải đường sắt

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

104

Tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại các xã, phường có đường sắt đi qua

Cục Đường sắt VN, Chính quyền địa phương có đường sắt đi qua

Nhân dân sống dọc hai bên đường sắt

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

105

Tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật tại một số các trường học

Cục Đường sắt VN, Các trường học ở địa phương có đường sắt đi qua

Đối tượng là các em học sinh từ tiểu học đến THCS

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

106

Biên soạn, in sách, tài liệu là các văn bản quy phạm pháp luật đường sắt phục vụ tuyên truyền pháp luật đường sắt.

Cục Đường sắt VN,

Các đơn vị có liên quan thuộc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

107

Phổ biến pháp luật về đường sắt (bằng hình thức trích nội dung các văn bản quy phạm pháp luật, các hình ảnh Phổ biến trên tờ rơi hoặc đưa tin, phóng sự, đăng tải nội dung quy phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng)

Cục Đường sắt VN,

Nhân dân sống dọc hai bên đường sắt và người tham gia giao thông có liên quan.

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

108

Phổ biến pháp luật bảo đảm ATGT đường sắt (bằng hình thức lắp đặt Panô tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATGTDS tại các trường học và các địa phương có đường sắt đi qua)

Cục Đường sắt VN, Chính quyền, trường học ở địa phương có đường sắt đi qua

Nhân dân sống dọc hai bên đường sắt và người tham gia giao thông có liên quan.

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

109

Phổ biến pháp luật ATGT đường sắt (bằng hình thức làm các tấm biển tuyên truyền an toàn giao thông đường sắt tại các khu vực đường ngang)

Cục Đường sắt VN, Chính quyền địa phương có đường sắt đi qua

Nhân dân sống dọc hai bên đường sắt và người tham gia giao thông có liên quan.

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

110

Phổ biến các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác cải cách hành chính; Phổ biến Nghị định 43/2006/NĐ-CP và các văn bản có liên quan; Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Luật phòng chống tham nhũng (bằng hình thức tổ chức tập huấn)

Cục Y tế GTVT

Cán bộ làm công tác quản lý tại các cơ sở y tế Ngành GTVT

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

111

Phổ biến Luật Giao thông đường bộ (bằng hình thức tổ chức tập huấn hoặc thông qua Website của Cục)

Cục Y tế GTVT

Cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ sở y tế Ngành GTVT

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

112

Phổ biến các quy định Bộ luật lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp…. (bằng hình thức tổ chức tập huấn)

Cục Y tế GTVT

Cán bộ viên chức lao động tại các đơn vị Ngành GTVT

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

113

Phổ biến Quyết định số 1315/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 3945/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT về cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc và cơ sở y tế (bằng hình thức tổ chức tập huấn hoặc thông qua Website của Cục).

Cục Y tế GTVT

Cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ sở y tế Ngành GTVT

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

114

Phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí (bằng hình thức tổ chức hội nghị phổ biến trực tiếp)

Viện Khoa học và Công nghệ GTVT, Các Vụ: PC, Tài chính, Thanh tra Bộ, Viện nghiên cứu pháp luật.

Cán bộ, CNV thuộc Viện Khoa học và Công nghệ GTVT

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

115

Phổ biến Luật Công vụ và các văn bản hướng dẫn thi hành (bằng hình thức tổ chức hội nghị phổ biến trực tiếp)

Viện Khoa học và Công nghệ GTVT, Vụ Tổng hợp (Bộ Nội vụ)

Cán bộ, CNV thuộc Viện Khoa học và Công nghệ GTVT

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

116

Phổ biến Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn thi hành (bằng hình thức tổ chức hội nghị phổ biến trực tiếp)

Viện Khoa học và Công nghệ GTVT, Phòng Chế độ chính sách (BHXH TP. Hà Nội)

Cán bộ, CNV thuộc Viện Khoa học và Công nghệ GTVT

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

117

Phổ biến Luật Giao thông đường bộ (bằng hình thức tổ chức hội nghị phổ biến trực tiếp)

Viện Khoa học và Công nghệ GTVT, Cục C26 (Bộ Công an)

Cán bộ, CNV thuộc Viện Khoa học và Công nghệ GTVT

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

118

Thực hiện giai đoạn 2010 của Đề án “Giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật trật tự an toàn giao thông đường bộ cho thanh niên, sinh viên học sinh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành lân cận” đã được phê duyệt tại Quyết định số 3761/QĐ-BGTVT ngày 15/12/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT

Trường Đại học GTVT TP.HCM

Thanh niên, sinh viên học sinh tại TP.HCM và các tỉnh, thành lân cận

Thực hiện theo Quyết định số 3761/QĐ-BGTVT ngày 15/12/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT

119

Tổ chức tuyên truyền, PBGD PL liên quan đến an toàn giao thông đường bộ, đường sắt (bằng hình thức lồng ghép với sinh hoạt Công đoàn, Câu lạc bộ, làm panô, áp phích tuyên truyền, ký cam kết chấp hành Luật Giao thông v.v.)

Trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương I

Cán bộ, giáo viên, công chức, học sinh, sinh viên trong trường

Ngân sách hoặc các nguồn hỗ trợ khác

120

Phổ biến pháp luật về ATGT (bằng hình thức phát động và triển khai thực hiện phong trào xây dựng Nhà trường đạt đơn vị văn hóa giao thông nhân dịp Tháng ATGT năm 2010)

Trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương I

Cán bộ, giáo viên, công chức, học sinh, sinh viên trong trường

Ngân sách hoặc các nguồn hỗ trợ khác

121

Phổ biến pháp luật về Giao thông (bằng hình thức tổ chức các hội thi về an toàn giao thông)

Trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương I

Cán bộ, giáo viên, công chức, học sinh, sinh viên trong trường.

Ngân sách hoặc các nguồn hỗ trợ khác

122

Tuyên truyền, PBGD PL về Luật Giao thông đường bộ thông qua hình thức tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về Luật Giao thông đường bộ

Trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương III

Học sinh, sinh viên trong trường

Ngân sách hoặc các nguồn hỗ trợ khác

123

Tuyên truyền, PBGD PL về Luật Bảo vệ môi trường (bằng hình thức tổ chức tập huấn, tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về Môi trường, phát tài liệu, làm băng rôn quảng cáo, đăng báo và bản tin.

Trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương III

Học sinh, sinh viên trong trường

Ngân sách hoặc các nguồn hỗ trợ khác

124

Tuyên truyền, PBGD PL về Luật Giao thông đường bộ và Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT thông qua hình thức tổ chức tập huấn và phát tài liệu

Trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương III

Giáo viên cán bộ, CNV trong trường

Ngân sách hoặc các nguồn hỗ trợ khác

125

Thực hiện giai đoạn 2010 Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, sinh viên trường Cao đẳng GTVT và một số trường trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận” đã được phê duyệt tại Quyết định số 2463/QĐ-BGTVT ngày 25/8/2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT.

Trường Cao đẳng GTVT

Cán bộ, giáo viên, CNV, sinh viên học sinh tại Trường và một số trường tại Hà Nội và các tỉnh lân cận

Thực hiện theo Quyết định số 2463/QĐ-BGTVT ngày 25/8/2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT.

126

Tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ Phổ biến, PBGD PL cho cán bộ, công chức ngành GTVT theo Công văn số 3434/BGTVT-PC ngày 27/5/2009 của Bộ GTVT.

Trường Cán bộ quản lý GTVT, các Vụ: TCCB, PC.

Cán bộ, công chức ngành GTVT

Ngân sách hoặc các nguồn hỗ trợ khác

127

Phổ biến Chỉ thị số 07/2008/CT-BGTVT: Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP; Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg; Quyết định số 28/2008/QĐ-BGTVT (bằng hình thức đưa lên mạng vi tính nội bộ và phát hành sách báo, tờ rơi)

Ban QLDA 6

Toàn thể cán bộ, viên chức của Ban QLDA 6

Kinh phí của đơn vị hoặc các nguồn hỗ trợ khác

128

Phổ biến pháp luật về xây dựng pháp luật về đấu thầu (bằng hình thức đưa lên mạng vi tính nội bộ và phát hành sách báo, tài liệu)

Ban QLDA 6

Cán bộ, nhân viên có liên quan của Ban QLDA 6

Kinh phí của đơn vị hoặc các nguồn hỗ trợ khác

129

Tổ chức phổ biến, tuyên truyền về quy phạm pháp luật GTVT và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan (bằng hình thức giới thiệu hướng dẫn trực tiếp hoặc sao gửi tài liệu hoặc tuyên truyền ngay tại hội nghị giao ban, tổng kết của Ban).

Ban QLDA Thăng Long

Cán bộ, nhân viên Ban QLDA Thăng Long

Kinh phí của đơn vị hoặc các nguồn hỗ trợ khác

130

Tổ chức phổ biến, tuyên truyền về pháp luật GTVT và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan (bằng hình thức hội thảo, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu).

Ban QLDA Thăng Long, Vụ Pháp chế

Cán bộ, nhân viên Ban QLDA Thăng Long

Kinh phí của đơn vị hoặc các nguồn hỗ trợ khác

131

Củng cố tủ sách pháp luật

Ban QLDA Thăng Long

Cán bộ, nhân viên Ban QLDA Thăng Long

Kinh phí của đơn vị hoặc các nguồn hỗ trợ khác

132

Tổ chức phổ biến, tuyên truyền pháp luật hành chính, lao động, tài chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, về thanh tra, v.v (bằng hình thức ứng dụng công nghệ thông tin, củng cố tủ sách pháp luật, tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo chuyên đề)

Ban QLDA Mỹ Thuận

Cán bộ, nhân viên Ban QLDA Mỹ Thuận

Kinh phí của đơn vị hoặc các nguồn hỗ trợ khác

133

Phổ biến Luật Giao thông đường bộ và các văn bản hướng dẫn thi hành luật; pháp luật về đầu tư xây dựng; các Quy chuẩn; tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan (bằng hình thức ứng dụng công nghệ thông tin, củng cố tủ sách pháp luật, tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo chuyên đề).

Ban QLDA Mỹ Thuận

Cán bộ, nhân viên Ban QLDA Mỹ Thuận

Kinh phí của đơn vị hoặc các nguồn hỗ trợ khác

134

Tổ chức phổ biến, tuyên truyền pháp luật hành chính, lao động, tài chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đầu tư xây dựng; về thanh tra và pháp luật về GTVT (bằng hình thức sao gửi tài liệu, thông qua hội nghị giao ban ứng dụng công nghệ thông tin).

Ban QLDA 85

Cán bộ, nhân viên Ban QLDA 85

Kinh phí của đơn vị hoặc các nguồn hỗ trợ khác

135

Phổ biến Luật Giao thông đường thủy nội địa (bằng hình thức tổ chức lớp học, phát tờ rơi)

Tổng Công ty vận tải thủy

Thuyền viên, cán bộ làm nghiệp vụ có liên quan thuộc Tổng Công ty

Kinh phí của đơn vị hoặc các nguồn hỗ trợ khác

136

Phổ biến Luật Thuế thu nhập cá nhân (bằng hình thức phổ biến trực tiếp)

Tổng Công ty vận tải thủy

Cán bộ, CNV thuộc Tổng Công ty

Kinh phí của đơn vị hoặc các nguồn hỗ trợ khác

137

Phổ biến Luật Giao thông đường thủy nội địa và các văn bản hướng dẫn thi hành (bằng hình thức tổ chức các cuộc thi tìm hiểu)

Tổng Công ty CP Đường sông Miền Nam

Cán bộ, CNV thuộc Tổng Công ty

Kinh phí của đơn vị hoặc các nguồn hỗ trợ khác

138

Phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (bằng hình thức tổ chức các lớp học)

Tổng Công ty CP Đường sông Miền Nam

Đảng viên và Cán bộ cấp trường phó phòng (hoặc tương đương) thuộc Tổng Công ty

Kinh phí của đơn vị hoặc các nguồn hỗ trợ khác

139

Phổ biến các quy định mới (áp dụng từ 01/2010) của Luật Lao động (bằng hình thức tổ chức các lớp học)

Tổng Công ty CP Đường sông Miền Nam

Cán bộ, CNV thuộc Tổng Công ty

Kinh phí của đơn vị hoặc các nguồn hỗ trợ khác

140

Phổ biến về Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và nghị định 91/2007/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành xử phạt hành chính liên quan đến lĩnh vực HKDD (bằng hình thức sao gửi tài liệu và tổ chức tập huấn)

Tổng Công ty cảng hàng không Miền Nam

Bộ phận khai thác, vận hành mặt đất của 07 cảng hàng không địa phương

Kinh phí của đơn vị hoặc các nguồn hỗ trợ khác

141

Phổ biến về Nghị định 99/2005/NĐ-CP về việc hướng dẫn thi hành luật TTND (bằng hình thức sao gửi tài liệu).

Tổng Công ty Cảng hàng không Miền Nam

Ban TTND của 07 cảng HK ĐP

Kinh phí của đơn vị hoặc các nguồn hỗ trợ khác

142

Phổ biến chương II và III Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí số 48/2005/QH11 ngày 29/11/2005 (bằng hình thức sao gửi tài liệu)

Tổng Công ty Cảng hàng không Miền Nam

Các công ty, xí nghiệp, trung tâm và 7 Cảng HKĐP

Kinh phí của đơn vị hoặc các nguồn hỗ trợ khác

143

Phổ biến Nghị định 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ Quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách (bằng hình thức sao gửi tài liệu).

Tổng Công ty Cảng hàng không Miền Nam

Thủ trưởng các công ty, xí nghiệp, trung tâm và 7 Cảng HKĐP

Kinh phí của đơn vị hoặc các nguồn hỗ trợ khác

144

Phổ biến Nghị định 120/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng (bằng hình thức sao gửi tài liệu)

Tổng Công ty Cảng hàng không Miền Nam

Thủ trưởng các công ty, xí nghiệp, trung tâm và 7 Cảng HKĐP

Kinh phí của đơn vị hoặc các nguồn hỗ trợ khác

145

Phổ biến Một số chương của Luật Hàng không liên quan tại các cảng hàng không (bằng hình thức sao gửi tài liệu).

Tổng Công ty Cảng hàng không Miền Nam

Thủ trưởng các công ty, xí nghiệp, trung tâm và 7 Cảng HKĐP

Kinh phí của đơn vị hoặc các nguồn hỗ trợ khác

146

Phổ biến Nghị định 83/2007/NĐ-CP về quản lý khai thác cảng HK (bằng hình thức sao gửi tài liệu).

Tổng Công ty Cảng hàng không Miền Nam

CB-CNV các công ty, xí nghiệp trung tâm và 7 Cảng HKĐP

Kinh phí của đơn vị hoặc các nguồn hỗ trợ khác

147

Phổ biến Công văn số 3621/BHXH-THU ngày 07/12/2009 về việc hướng dẫn tỉ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTN, mức tiền lương tối thiểu vùng (bằng hình thức sao gửi tài liệu)

Tổng Công ty Cảng hàng không Miền Nam

CB-CNV các công ty, xí nghiệp, trung tâm và 7 Cảng HKĐP

Kinh phí của đơn vị hoặc các nguồn hỗ trợ khác

148

Phổ biến Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (bằng hình thức sao gửi tài liệu)

Tổng Công ty Cảng hàng không Miền Nam

CB-CNV các công ty, xí nghiệp, trung tâm và 7 Cảng HKĐP

Kinh phí của đơn vị hoặc các nguồn hỗ trợ khác

149

Phổ biến Luật doanh nghiệp (bằng hình thức sao gửi tài liệu)

Tổng Công ty Cảng hàng không Miền Nam

Thủ trưởng các công ty, xí nghiệp, trung tâm và 7 Cảng HKĐP

Kinh phí của đơn vị hoặc các nguồn hỗ trợ khác

150

Phổ biến Qui chế lương thưởng Tổng công ty (bằng hình thức sao gửi tài liệu)

Tổng Công ty cảng hàng không Miền Nam

CB-CNV các công ty, xí nghiệp, trung tâm và 7 Cảng HKĐP

Kinh phí của đơn vị hoặc các nguồn hỗ trợ khác

151

Phổ biến Luật lao động, phần bổ sung, điều chỉnh (bằng hình thức sao gửi tài liệu)

Tổng Công ty cảng hàng không Miền Nam

CB-CNV các công ty, xí nghiệp, trung tâm và 7 Cảng HKĐP

Kinh phí của đơn vị hoặc các nguồn hỗ trợ khác

152

Phổ biến các văn bản pháp luật mới về công tác đầu tư xây dựng cơ bản và công tác đấu thầu và các văn bản pháp luật khác có liên quan (bằng hình thức tổ chức tập huấn)

Tổng Công ty cảng hàng không Miền Bắc

Cán bộ, chuyên viên Ban KHĐT, Ban QLDA T2 và các cán bộ, chuyên viên làm công tác đấu thầu, xây dựng cơ bản thuộc các đơn vị

Kinh phí của đơn vị hoặc các nguồn hỗ trợ khác

153

Phổ biến các văn bản pháp luật về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động khi chuyển đổi mô hình tổ chức doanh nghiệp (bằng hình thức tổ chức tập huấn)

Tổng Công ty cảng hàng không Miền Bắc

Cán bộ, công nhân viên thuộc các đơn vị tiến hành liên quan đến chuyển đổi mô hình tổ chức doanh nghiệp

Kinh phí của đơn vị hoặc các nguồn hỗ trợ khác

154

Phổ biến Các văn bản, quy phạm pháp luật mới về lao động, tiền lương (bằng hình thức tổ chức tập huấn)

Tổng Công ty Cảng hàng không Miền Bắc

Cán bộ, công nhân viên phụ trách công tác lao động tiền lương trong Tổng công ty

Kinh phí của đơn vị hoặc các nguồn hỗ trợ khác

155

Các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động (bằng hình thức tổ chức tập huấn)

Tổng Công ty Cảng hàng không Miền Bắc

Cán bộ, công nhân viên liên quan đến an toàn, vệ sinh lao động

Kinh phí của đơn vị hoặc các nguồn hỗ trợ khác

 

PHỤ LỤC II

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2010

Tên cơ quan:

I. Tình hình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010

STT

Nội dung công việc

Hình thức phổ biến (tập huấn, tổ chức cuộc thi, phát sách, tờ rơi, băng đĩa, đăng bài báo, bản tin…)

Số lượng (cụ thể bao nhiêu cuộc tập huấn, cuộc thi được tổ chức, bao nhiêu tài liệu được phát, bản tin được đăng …)

Đối tượng được phổ biến

Số lượng đối tượng được phổ biến

Thời gian thực hiện

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Đánh giá kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010

1. Kết quả đạt được

2. Tồn tại, khó khăn cần được khắc phục

3. Đề xuất, kiến nghị:

Thuộc tính Văn bản pháp luật 576/QĐ-BGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu576/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/03/2010
Ngày hiệu lực09/03/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 576/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 576/QĐ-BGTVT Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 576/QĐ-BGTVT Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu576/QĐ-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýHồ Nghĩa Dũng
        Ngày ban hành09/03/2010
        Ngày hiệu lực09/03/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 576/QĐ-BGTVT Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 576/QĐ-BGTVT Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật

           • 09/03/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/03/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực