Quyết định 576/QĐ-UBND

Quyết định 576/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương

Nội dung toàn văn Quyết định 576/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Thông tin Hải Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 576/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 15 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA STHÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 1217/TTr-STTTT ngày 30 tháng 11 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 55 thủ tục hành chính của Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Chi tiết có Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh có trách nhiệm niêm yết công khai và tổ chức tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ (giải quyết tại chỗ), trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 2019.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Trung tâm CNTT;
- Lưu: VT, KSTTHC. Kh (5b)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 576/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương)

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I

LĨNH VỰC BƯU CHÍNH

1

Cấp giấy phép bưu chính

2

Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính

3

Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn

4

Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

5

Cấp văn bản xác nhận văn bản thông báo hoạt động bưu chính

6

Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

II

LĨNH VỰC VIỄN THÔNG, INTERNET

1

Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

2

Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên

3

Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt

4

Thông báo thay đổi tên miền khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động); thể loại trò chơi (G2, G3, G4); thay đổi địa chỉ, trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng

5

Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên

6

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

7

Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

8

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

9

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

III

LĨNH VỰC BÁO CHÍ

1

Cấp giấy phép xuất bản bản tin

2

Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin

3

Cho phép họp báo trong nước

4

Cho phép họp báo (nước ngoài)

5

Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

6

Đăng ký sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

7

Thông báo văn phòng đại diện, cử phóng viên thường trú của cơ quan báo chí

8

Cho phép tổ chức hoạt động liên quan đến thông tin báo chí của cơ quan, tổ chức nước ngoài

9

Cho phép đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của Địa phương (nước ngoài)

10

Cho phép phát hành thông cáo báo chí

11

Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài

12

Cho phép thành lập cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí

IV

LĨNH VỰC IN, XUẤT BẢN, PHÁT HÀNH

1

Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

2

Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

3

Cấp giấy phép hoạt động in

4

Cấp lại giấy phép hoạt động in

5

Đăng ký hoạt động cơ sở in

6

Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in

7

Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

8

Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng màu

9

Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

10

Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

11

Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

12

Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

13

Đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm

14

Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

15

Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

V

LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1

Thông báo thay đổi chủ sở hữu; địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

2

Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

3

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

4

Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

5

Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

VI

LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

1

Thủ tục giải quyết tố cáo trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

2

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

3

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

VII

LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

1

Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập

2

Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập

3

Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập

4

Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình

5

Thủ tục thực hiện việc giải trình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 576/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu576/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/02/2019
Ngày hiệu lực01/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 576/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 576/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Thông tin Hải Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 576/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Thông tin Hải Dương
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu576/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành15/02/2019
        Ngày hiệu lực01/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 576/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Thông tin Hải Dương

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 576/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Thông tin Hải Dương

            • 15/02/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/03/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực