Quyết định 576/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 576/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Y dược cổ truyền Sở Y tế Gia Lai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 576/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 25 tháng 5 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC GỒM 04 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC Y DƯỢC CỔ TRUYỀN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 1668/TTr-SYT ngày 22/5/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục gồm 04 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế theo Quyết định số 2229/QĐ-BYT ngày 19/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Y dược cổ truyền thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Thông tư số 08/2023/TT-BYT ngày 14/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Cục Kiểm soát TTHC - Văn phòng Chính phủ;
- Sở TT-TT (Phòng CNTT);
- Trung tâm Phục vụ hành chính công;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Trương Hải Long

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 576/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2023 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai)

STT

Mã TTHC

Tên thủ tục hành chính

Văn bản QPPL quy định việc bãi bỏ TTHC

TTHC đã được công bố tại Quyết định số 509/QĐ-UBND ngày 24/4/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

1

1.003994.000.00.00.H21

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn dược liệu

Thông tư số 08/2023/TT-BYT ngày 14/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

2

1.003937.000.00.00.H21

Bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn dược liệu

3

1.003961.000.00.00.H21

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán lẻ dược liệu

4

1.003954.000.00.00.H21

Bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán lẻ dược liệu

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 576/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu576/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/05/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTuần trước
(29/05/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 576/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 576/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Y dược cổ truyền Sở Y tế Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 576/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Y dược cổ truyền Sở Y tế Gia Lai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu576/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýTrương Hải Long
        Ngày ban hành25/05/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTuần trước
        (29/05/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 576/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Y dược cổ truyền Sở Y tế Gia Lai

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 576/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Y dược cổ truyền Sở Y tế Gia Lai

              • 25/05/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực