Quyết định 576/QĐ-UBND

Quyết định 576/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ

Quyết định 576/QĐ-UBND năm 2014 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Y tế Phú Thọ đã được thay thế bởi Quyết định 3028/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Y tế Quảng Ninh 2016 và được áp dụng kể từ ngày 11/11/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 576/QĐ-UBND năm 2014 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Y tế Phú Thọ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 576/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 13 tháng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Bộ Y tế về hướng dẫn việc giám định mức suy giảm khả năng lao động của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc;

Căn cứ Thông tư liên bộ số: 36/2011/TTLT-BYT-BQP ngày 17 tháng 10 năm 2011 hướng dẫn việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2012của Bộ Y tế - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chi tiết về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng Giám định y khoa thực hiện;

Căn cứ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân;

Căn cứ Văn bản số 179/GĐYK-KHTH ngày 23 tháng 5 năm 2013 của Viện Giám định Y khoa hướng dẫn Hội đồng Giám định Y khoa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện giám định sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 28/TTLT-BYT- BLĐTBXH ngày 27 Tháng 9 năm 2013 của liên Bộ Y tế - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 18/11/2013 của Bộ Y tế, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ;

Căn cứ Thông tư số 19/2012/TT-BYT ngày 09/11/2012 hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm;

Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BYT ngày 30/11/2012 Quy định cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BYT ngày 13/3/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn về quảng cáo thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế và Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 12 thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ 12 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Giám định Y khoa; sửa đổi, bổ sung 7 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Y tế, Nội vụ, Tư pháp và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Các Bộ: Y tế, Tư pháp;
- Cục Kiểm soát TTHC, Bộ Tư pháp;
- TTTU, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT;
- Như điều 3;
- Sở Tư pháp (03b);
- PVP (Ô. Xuyên, Ô. Đạt);
- Trung tâm CB-TH;
- Lưu: VT, VX5, VX2, NC1 (25b).

CHỦ TỊCH
Chu Ngọc Anh

 

PHẦN A

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

(Kèm theo Quyết định số 576/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ)

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ

STT

Tên thủ tục hành chính

 

LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH Y KHOA

1

Giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động

2

Giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp

3

Giám định để thực hiện chế độ hưu trí trước tuổi quy định trường hợp người lao động đang tham gia BHXH

4

Giám định để thực hiện chế độ hưu trí trước tuổi quy định trường hợp người lao động đang bảo lưu thời gian đóng BHXH

5

Giám định để thực hiện chế độ tử tuất

6

Giám định tai nạn lao động tái phát

7

Giám định bệnh nghề nghiệp tái phát

8

Giám định tổng hợp

9

Giám định lại thương tật

10

Giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ.

11

Giám định mức độ khuyết tật

12

Giám định sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TÊN VBQPPL QUY ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TTHC

I. Lĩnh vực Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng

1

Cấp Giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy

Thông tư số 149/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm.

2

Cấp Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

3

Cấp lại Giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy

4

Cấp lại Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

5

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với với các cơ sở sản xuất, kinh doanh nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi của ngành y tế trên địa bàn; cơ sở nhỏ lẻ sản xuất thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; cơ sở nhỏ lẻ kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm có yêu cầu bảo quản sản phẩm đặc biệt.

6

Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với với các cơ sở sản xuất, kinh doanh nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi của ngành y tế trên địa bàn; cơ sở nhỏ lẻ sản xuất thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; cơ sở nhỏ lẻ kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm có yêu cầu bảo quản sản phẩm đặc biệt.

 

7

Cấp giấy tiếp nhận quảng cáo sản phẩm thực phẩm

III. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I

Lĩnh vực Giám định Y khoa

1

Giám định thương tật cho người bị tai nạn lao động, người bị tai nạn lao động hưởng trợ cấp 1 lần, người bị tai nạn lao động hưởng trợ cấp hàng tháng (đối với giám định lần đầu)

2

Giám định thương tật cho người bị tai nạn lao động, người bị tai nạn lao động hưởng trợ cấp 1 lần, người bị tai nạn lao động hưởng trợ cấp hàng tháng khi vết thương cũ tái phát (đối với giám định lần hai)

3

Giám định khả năng lao động do người lao động bị mắc bệnh nghề nghiệp lần đầu.

4

Giám định bệnh nghề nghiệp tái phát.

5

Giám định khả năng lao động để thực hiện chế độ hưu trí đối với đối với trường hợp người lao động đang công tác tại cơ quan mà sức khoẻ không đảm bảo công tác xin nghỉ chế độ.

6

Giám định khả năng lao động để thực hiện chế độ hưu trí đối với người về hưu chờ đủ tuổi đời để hưởng lương hưu hàng tháng khi bị ốm đau tai nạn rủi ro mà suy giảm khả năng lao động

7

Giám định lại vết thương tái phát đối với người bị thương và thương binh, người hưởng chính sách như thương binh. (đối với trường hợp người bị thương có tỷ lệ thương tật từ 21% trở lên)

8

Giám định lại vết thương tái phát đối với người bị thương và thương binh, người hưởng chính sách như thương binh. (đối với trường hợp người bị thương có tỷ lệ thương tất 5% đến 20%)

9

Giám định Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

10

Giám định lại khả năng lao động đối với người đang hưởng chế độ mất sức lao động

11

Giám định tổng hợp.

12

Giám định để thực hiện chế độ tử tuất.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 576/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu576/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/03/2014
Ngày hiệu lực13/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/11/2016
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 576/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 576/QĐ-UBND năm 2014 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Y tế Phú Thọ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 576/QĐ-UBND năm 2014 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Y tế Phú Thọ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu576/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
        Người kýChu Ngọc Anh
        Ngày ban hành13/03/2014
        Ngày hiệu lực13/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/11/2016
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 576/QĐ-UBND năm 2014 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Y tế Phú Thọ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 576/QĐ-UBND năm 2014 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Y tế Phú Thọ