Quyết định 5763/QĐ-UBND

Quyết định 5763/QĐ-UBND năm 2017 quy định về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích tại thành phố Đà Nẵng

Nội dung toàn văn Quyết định 5763/QĐ-UBND 2017 trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu chính Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5763/QĐ-UBND

Đà Nng, ngày 16 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định s 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 ca Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;

Căn cứ Thông tư số 17/2017/TT-BTTTT ngày 23 tháng 6 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định một s nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;

Theo đề nghị của Giám đốc S Nội vụ thành phố Đà Nng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định vviệc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích tại thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành ktừ ngày ký và thay thế Quyết định số 4577/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2016 của Chủ tịch UBND thành phố ban hành Phương án chuyển phát nhanh kết quả giải quyết thủ tục hành chính đến địa chỉ yêu cầu cho tổ chức, công dân.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc SNội vụ, thtrưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã, thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- TT HĐND thành phố;
- CT và các PCT UBND thành phố.
- Các sở, ban, ngành.
- Các c
ơ quan TW đóng trên địa bàn TP;
- UBND các quận, huyện, phường, xã;
- Báo Đà N
ng. Đài PT-TH Đà Nng, Cổng TTĐT TP;
- Lưu: VT
, NC, SNV.

CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Thơ

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5763/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2017 của Ch tịch UBND thành phố Đà Nng)

Điều 1. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

Cải thiện cách thức phục vụ dịch vụ hành chính công theo hướng tăng sự thuận tiện, tính thân thiện, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại nộp hồ sơ và chờ đnhận kết quả giải quyết của công dân, tổ chức; đặc biệt trong trường hợp xa trụ sở cơ quan nhà nước.

2. Yêu cầu

Bên cạnh các yêu cầu đã được quy định tại Điu 4, Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg, việc triển khai cần đảm bo việc lựa chọn sử dụng dịch vụ được tiến hành trên tinh thn t nguyn của khách hàng, theo các điều khoản đã được thông báo trước; cước phí dịch vụ theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 2. Loại hình, phương thức cung ng dch vụ

1. Loại hình dịch vụ

a) Tiếp nhận hồ sơ, trả kết qugiải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích là loại hình dịch vụ không bt buộc, được cung ứng khi công dân, tổ chức có nhu cầu, trên nguyên tắc tự nguyện lựa chọn. Thay vì phải đến trực tiếp cơ quan giải quyết thủ tục hành chính (sau đây viết tt là cơ quan GQTTHC) gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết, công dân, tổ chức có thể trả cước phí đlựa chọn một trong các hình thức sau đây khi thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích:

- Gửi hsơ giải quyết thủ tục hành chính;

- Nhn kết quả gii quyết thủ tục hành chính;

- Gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

b) Trường hợp tổ chức, cá nhân có yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính lựa chọn doanh nghiệp bưu chính không phi là doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đ chuyn phát hồ sơ đến cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền của cơ quan nhà nước gii quyết thủ tục hành chính thì cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết theo quy định của pháp luật.

2. Doanh nghiệp bưu chính công ích

Ủy ban nhân dân thành phố ký hợp đồng khung với doanh nghiệp bưu chính công ích dịch vụ nhận hồ sơ và chuyển phát kết quả giải quyết hồ sơ đến địa chỉ yêu cầu cho công dân, tổ chức (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp CƯDV). Trên cơ sở hợp đồng khung được ký kết, doanh nghiệp CƯDV phối hợp với cơ quan GQTTHC đxây dựng kế hoạch triển khai hoặc thỏa thuận triển khai cụ thể.

3. Phạm vi thủ tục hành chính triển khai thực hiện

a) Phạm vi nhận hồ sơ

- Ngoại trừ các thủ tục hành chính thuộc danh mục không tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích được UBND thành phố công b, tất cả thủ tục hành chính còn lại đều thuộc phạm vi nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Đối với cơ quan Trung ương đóng tại thành phố, việc ban hành danh mục thủ tục hành chính không tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích thực hiện theo hướng dẫn của bộ, ngành chủ quản.

b) Phạm vi trả kết quả theo địa chỉ yêu cầu

Ngoại trừ các thủ tục hành chính giải quyết ngay theo quy định, tất cả các thủ tục hành chính tại thành phố Đà Nng (bao gồm cả các thủ tục hành chính giải quyết tại các cơ quan Trung ương đóng tại thành phố) đều thuc phạm vi triển khai trả kết quả theo địa chỉ yêu cầu.

4. Phương thức thực hiện nộp phí, lệ phí và cước dịch vụ

a) Công dân, tổ chức trực tiếp nộp hoặc chuyển vào tài khoản của doanh nghiệp CƯDV để chuyển cho cơ quan có thẩm quyền. Các hình thức thu khác (thanh toán điện tử, chuyn khoản vào tài khoản thu của cơ quan GQTTHC...) do cơ quan GQTTHC quyết định.

b) Cước dịch vụ thực hiện theo mức giá cước do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định.

5. Thời gian giao chuyn

a) Trường hợp địa chỉ nơi nhận thuộc các quận trong địa bàn thành phố Đà Nng: Không quá 01 ngày ktừ thời đim doanh nghiệp CƯDV nhận hồ sơ từ công dân, tổ chức hoặc kết quả giải quyết từ cơ quan GQTTHC.

b) Trường hợp địa chỉ nơi nhận thuộc huyện Hòa Vang: Không quá 02 ngày kể từ thời điểm doanh nghiệp CƯDV nhận hồ sơ từ công dân, tổ chức hoặc kết quả giải quyết từ cơ quan GQTTHC.

c) Trong trường hợp hồ sơ gửi không hợp lệ do thiếu thành phần, doanh nghiệp CƯDV phải chuyn phát lại hồ sơ, bao gồm Phiếu hướng dẫn thực hiện hồ sơ (do công chức một cửa của cơ quan GQTTHC thực hiện) đến công dân, tchức không quá 02 ngày ktừ ngày ký trên Phiếu hướng dẫn thực hiện hồ sơ. Doanh nghiệp CƯDV phi nộp lại hồ sơ cho công dân, tổ chức sau khi hoàn thiện hồ sơ theo Phiếu hướng dẫn, không thu cước dịch vụ phát sinh. Các trường hợp hồ sơ không hợp lệ khác do lỗi của công dân, tổ chức, nếu được yêu cầu gi lại thì công dân, tổ chức phải chịu cước dịch vụ phát sinh.

d) Trong trường hợp không chuyn được kết quả giải quyết đến công dân, tổ chức (đối với dịch vụ nhận trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính do công dân, tổ chức ghi sai địa chỉ), doanh nghiệp CƯDV phải chuyn lại kết quả gii quyết đến cơ quan GQTTHC không quá 02 ngày ktừ thời đim hết thời hạn giao kết quả hồ sơ cho công dân, tổ chức.

Điều 3. Quy trình nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết qu gii quyết thủ tục hành chính

1. Quy trình nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo các quy định từ Điều 6 đến Điều 10 của Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg (Trích trong Phụ lục kèm theo).

2. Nghiệp vụ đi chiếu danh mục tài liệu hồ sơ của nhân viên bưu chính được thực hiện thông qua Cơ sở dữ liệu nền thủ tục hành chính của thành phố Đà Nng tại địa chỉ http://tthc.danang.gov.vn. Đối với các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố thực hiện tra cu tại Cng thông tin điện tử của đơn vị.

3. Đi với thành phn hồ sơ yêu cầu bản sao chứng thực (hoặc bản sao và giy tờ gốc đ đi chiếu), công dân, tổ chức có thể chcần nộp giấy tờ gốc mà không cn nộp bản sao chng thực.

Điều 4. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Chủ trì, làm đu mi, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai, tuyên truyền quy định về dịch vụ nhận hồ sơ và chuyn kết qugiải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho công dân, tổ chức theo dịch vụ bưu chính công ích.

b) Quản lý nhà nước về chất lượng dịch vụ bưu chính trong tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố; ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận h sơ, trkết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính.

c) Chỉ đạo Trung tâm Thông tin dịch vụ công quản trị thuộc tính tiếp nhận/không tiếp nhận thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính trên phân hệ quản trị cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính tại Hệ thống cải cách hành chính thành phố http://cchc.danang.gov.vn.

2. Sở Tư pháp

a) Chịu trách nhiệm thẩm định danh mục, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc công b, niêm yết danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích tại các cơ quan, đơn vị.

3. Sở Nội vụ

Xây dựng, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan sử dụng phân hệ quản trị cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính tại Hệ thống cải cách hành chính thành phố http://cchc.danang.gov.vn đquản trị cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính tiếp nhận, không tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích.

4. Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ

a) B trí kinh phí đquảng bá, tuyên truyền rộng rãi đến công dân, tổ chức trên địa bàn thành phố về dịch vụ nhận h sơ và chuyn kết quả giải quyết thủ tục hành chính đến địa chỉ yêu cầu cho công dân, tổ chức.

b) Đảm bo các yêu cầu đã nêu tại Khon 5, Điều 2 trong việc giao chuyển kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính chính tại địa chỉ yêu cầu của công dân, tổ chức, không đ tht lạc.

c) Tập huấn cho nhân viên bưu chính về quy trình nghiệp vụ có liên quan đến việc tiếp nhận, trả hsơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; thu phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính (nếu có).

d) Trách nhiệm bồi thường

- Thực hiện theo hợp đồng khung được ký kết gia UBND thành phố và doanh nghiệp CƯDV cũng như kế hoạch, thỏa thuận gia cơ quan GQTTHC và doanh nghiệp CƯDV trên cơ sở đảm bo các yêu cầu chung sau;

- Hoàn trả cước dịch vụ cho người nhận trong trường hợp hồ sơ được nộp hoặc kết quả được được chuyn phát chậm so với thời gian giao chuyn được quy định tại Khoản 5, Điều 2.

- Trường hợp bưu gửi bị mất, thất lạc, rách, doanh nghiệp CƯDV có trách nhiệm:

+ Phải có thông báo gửi công dân, tổ chức hoặc cơ quan GQTTHC về việc để mất, thất lạc, rách hồ sơ, kết qugiải quyết.

+ Phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện cấp lại giấy tờ của công dân (nếu mất bản gốc) hoặc kết quả giải quyết hồ sơ của công dân, tổ chức và chịu toàn bộ chi phí.

+ Nộp lại hồ sơ hoặc chuyển kết qugiải quyết đến người nhận sau khi nhận giấy tờ, kết quả giải quyết kết quả hồ sơ cấp lại từ cơ quan GQTTHC, không thu cước dịch vụ phát sinh.

5. Sở Tài chính

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị qun lý và sử dụng ngun kinh phí do doanh nghiệp CƯDV trích thưởng từ doanh thu thực hiện dịch vụ nhn hồ sơ, trkết quả giải quyết thủ tục hành chính cho công dân, tổ chức (nếu có).

6. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị

a) Các sở, ban, ngành trong quá trình xây dựng bộ thủ tục hành chính của mình (riêng SNội vụ chịu trách nhiệm xây dựng bộ thủ tục hành chính dùng chung cấp huyện, xã) cần bổ sung vào mục cách thức thực hiện nội dung tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích (nếu có) và mục trình tự thực hiện nội dung trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích (nếu có).

b) Nếu chưa ban hành bộ thủ tục hành chính có cách thức thực hiện và trình tự thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích; các sở, ban, ngành lập danh mục lĩnh vực, thủ tục hành chính không tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính gửi Sở Tư pháp thẩm định.

c) Xây dựng kế hoạch triển khai hoặc ký thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp CƯDV đtriển khai dịch vụ nhận hồ sơ và chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính đến địa chỉ yêu cầu cho công dân, tổ chức trên cơ sở hp đồng khung giữa UBND thành phố và doanh nghiệp CƯDV, hoàn thành trước ngày 30 tháng 11 năm 2017, báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố (qua SThông tin và Truyền thông).

d) Hỗ trợ, tập huấn đối với doanh nghiệp CƯDV nghiệp vụ nhận hồ sơ; thông tin, tuyên truyền dịch vụ đến đối tượng thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị.

đ) Phối hợp chặt chvới nhân viên doanh nghiệp CƯDV trong việc triển khai dịch vụ, không đxảy ra tình trạng thất lạc hồ sơ, kết quả.

7. Báo Đà Nng, Đài Phát thanh và Truyền hình Đà Nng, Cổng thông tin điện tử thành phố và các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn thành phố có trách nhiệm phổ biến, tuyên truyền nội dung, mục đích, hình thức sử dụng dịch vụ đến đông đảo công dân, tổ chức trên địa bàn thành phố.

Trong quá trình triển khai thực hiện Quy định này, nếu có vướng mắc, phát sinh, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về SNội vụ đ tổng hợp, báo cáo UBND thành phố Đà Nng xem xét sửa đổi, b sung cho phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5763/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5763/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/10/2017
Ngày hiệu lực16/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5763/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 5763/QĐ-UBND 2017 trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu chính Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 5763/QĐ-UBND 2017 trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu chính Đà Nẵng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu5763/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýHuỳnh Đức Thơ
        Ngày ban hành16/10/2017
        Ngày hiệu lực16/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 5763/QĐ-UBND 2017 trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu chính Đà Nẵng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 5763/QĐ-UBND 2017 trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu chính Đà Nẵng

            • 16/10/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/10/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực