Quyết định 577/QĐ-UBND

Quyết định 577/QĐ-UBND năm 2014 về thiết kế mẫu, thiết kế điển hình, định mức đối với công trình quy mô nhỏ, kỹ thuật đơn giản phục vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 577/QĐ-UBND 2014 thiết kế mẫu điển hình định mức công trình xây dựng nông thôn Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 577/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 30 tháng 07 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH THIẾT KẾ MẪU, THIẾT KẾ ĐIỂN HÌNH ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TRÌNH QUY MÔ NHỎ, KỸ THUẬT THI CÔNG ĐƠN GIẢN PHỤC VỤ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020;

Căn cứ Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 21 tháng 03 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ, về việc bổ sung cơ chế đầu tư Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại văn bản số 601/SXD-HĐXD ngày 15/7/2014 và của Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại Tờ trình số 63/TTr-VPĐP ngày 03/7/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bộ thiết kế mẫu, thiết kế điển hình, định mức đối với các công trình quy mô nhỏ, kỹ thuật đơn giản phục vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Ninh Bình:

- Cổng làng: 10 mẫu thiết kế bản vẽ thi công.

- Nhà văn hóa, khu thể thao thôn: 03 mẫu thiết kế bản vẽ thi công.

- Nghĩa trang nhân dân: 03 mẫu thiết kế bản vẽ thi công.

- Thoát nước khu dân cư: 02 mẫu thiết kế cơ sở.

- Bãi tập kết, trung chuyển rác thải: 05 mẫu thiết kế cơ sở.

- Công trình văn hóa thể thao xã: 01 mẫu thiết kế cơ sở.

- Điểm trường mẫu giáo, mầm non thôn: 01 mẫu thiết kế cơ sở.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Ninh Bình; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP UBND tỉnh;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Báo Ninh Bình;
- Cổng thông tin điện tử.
- Lưu VT, VP3, VP4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 577/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu577/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/07/2014
Ngày hiệu lực30/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 577/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 577/QĐ-UBND 2014 thiết kế mẫu điển hình định mức công trình xây dựng nông thôn Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 577/QĐ-UBND 2014 thiết kế mẫu điển hình định mức công trình xây dựng nông thôn Ninh Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu577/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýBùi Văn Thắng
        Ngày ban hành30/07/2014
        Ngày hiệu lực30/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 577/QĐ-UBND 2014 thiết kế mẫu điển hình định mức công trình xây dựng nông thôn Ninh Bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 577/QĐ-UBND 2014 thiết kế mẫu điển hình định mức công trình xây dựng nông thôn Ninh Bình

            • 30/07/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/07/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực