Quyết định 577/QĐ-UBND

Quyết định 577/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Tư pháp thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương

Nội dung toàn văn Quyết định 577/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Tư pháp Hải Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 577/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 15 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA SỞ TƯ PHÁP THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 99/TTr-STP ngày 23 tháng 01 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 148 thủ tục hành chính của Sở Tư pháp thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trkết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Chi tiết có Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh có trách nhiệm niêm yết công khai và tổ chức tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ (giải quyết tại chỗ), trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 2019.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Trung tâm CNTT;
- Lưu: VT, KSTTHC. Kh (5b).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA SỞ TƯ PHÁP THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 577/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương)

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I

LĨNH VỰC LUẬT SƯ

1

Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

2

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

3

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên

4

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danh

5

Đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư

6

Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

7

Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân

8

Đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

9

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

10

Hợp nhất công ty luật

11

Sáp nhập công ty luật

12

Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh

13

Chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật

14

Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư

15

Đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam chuyển đổi từ công ty luật nước ngoài

16

Đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

17

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

II

LĨNH VỰC TƯ VẤN PHÁP LUẬT

1

Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật

2

Đăng ký hoạt động cho chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật

3

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh

4

Chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật trong trường hợp theo quyết định của tổ chức chủ quản

5

Chấm dứt hoạt động Trung tâm tư vấn pháp luật trong trường hợp bị thu hồi giấy đăng ký hoạt động

6

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật

7

Thu hồi giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh

8

Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật

9

Thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật

10

Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật

III

LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

1

Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật

2

Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

3

Thủ tục chấm dứt đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

4

Thủ tục đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

5

Thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

6

Thủ tục giải quyết khiếu nại về trợ giúp pháp lý

7

Thủ tục cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

8

Thủ tục cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

IV

LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG

1

Đăng ký tập sự hành nghề công chứng

2

Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

3

Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

4

Đăng ký tập sự hành nghề công chứng trường hợp Người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

5

Tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng

6

Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

7

Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

8

Từ chối hướng dẫn tập sự (trường hợp tổ chức hành nghề công chứng không có công chứng viên khác đủ điều kiện hướng dẫn tập sự)

9

Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp người tập sự đề nghị thay đổi

10

Thủ tục Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự tạm ngừng hoạt động, chấm dứt hoạt động hoặc bị chuyển đổi, giải thể

11

Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng

12

Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên

13

Cấp lại Thẻ công chứng viên

14

Xóa đăng ký hành nghề của công chứng viên

15

Thành lập Văn phòng công chứng

16

Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng

17

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng

18

Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt)

19

Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp bị thu hồi Quyết định cho phép thành lập)

20

Thu hồi Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng

21

Hợp nhất Văn phòng công chứng

22

Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất

23

Sáp nhập Văn phòng công chứng

24

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập

25

Chuyển nhượng Văn phòng công chứng

26

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng

27

Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập

28

Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng được chuyển đổi từ Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập

29

Thành lập Hội công chứng viên

V

LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

1

Bổ nhiệm giám định viên tư pháp

2

Miễn nhiệm giám định viên tư pháp

3

Cấp phép thành lập văn phòng giám định tư pháp

4

Đăng ký hoạt động văn phòng giám định tư pháp

5

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp

6

Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp

7

Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp

8

Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp

9

Chấm dứt hoạt động Văn phòng giám định tư pháp

10

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật của Văn phòng

11

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mất

VI

LĨNH VỰC ĐẤU GIÁ

1

Thủ tục cấp Thẻ đấu giá viên

2

Thủ tục thu hồi Thẻ đấu giá viên

3

Thủ tục cấp lại Thẻ đấu giá viên

4

Thủ tục đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

5

Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

6

Thủ tục đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành chuyển đổi toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp

7

Thủ tục đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành tiếp tục hoạt động đấu giá tài sản và kinh doanh các ngành nghề khác

8

Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

9

Thủ tục đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản

10

Thủ tục thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

11

Thủ tục phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến

12

Thủ tục đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá.

VII

LĨNH VỰC TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

1

Đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài

2

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm Trọng tài

3

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài

4

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài

5

Thu hồi giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài

6

Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh/Văn phòng đại diện Trung tâm trọng tài

7

Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

8

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

9

Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

10

Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

11

Thông báo thay đổi Trưởng Văn phòng đại diện, địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

12

Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

13

Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác

14

Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh trung tâm trọng tài sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

15

Thông báo về việc thành lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài tại nước ngoài

16

Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài

17

Thông báo về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở, Trưởng Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài

18

Thông báo thay đổi danh sách trọng tài viên

19

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

VIII

LĨNH VỰC QUẢN TÀI VIÊN

1

Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân

2

Chấm dứt hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân

3

Thông báo việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

4

Thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

5

Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

6

Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên

7

Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

8

Tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên

9

Tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

10

Gia hạn việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sn

11

Hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trước thời hạn đối với Quản tài viên

12-

Hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trước thời hạn đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

IX

LĨNH VỰC HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI

1

Thủ tục Đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc

2

Thủ tục Thôi làm hòa giải viên thương mại vụ việc khỏi danh sách hòa giải viên thương mại vụ việc của Sở tư pháp

3

Thủ tục Đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại

4

Thủ tục Thay đổi tên gọi trong giấy đăng ký hoạt động của trung tâm hòa giải thương mại

5

Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở của Trung tâm hòa giải thương mại từ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác

6

Thủ tục đăng ký hoạt động của chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại

7

Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại/ Chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại

8

Thủ tục tự chấm dứt hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại

9

Thủ tục đăng ký hoạt động của Chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

10

Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

11

Thủ tục thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

12

Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

13

Thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

X

LĨNH VỰC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

1

Thủ tục công nhận Báo cáo viên pháp luật

2

Thủ tục miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật

XI

LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC

1

Thủ tục xác định cơ quan giải quyết bồi thường

2

Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

3

Thủ tục phục hồi danh dự

XII

LĨNH VỰC LÝ LỊCH TƯ PHÁP

1

Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú ở Việt Nam

2

Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú ở Việt Nam)

3

Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú ở Việt Nam)

XIII

LĨNH VỰC QUỐC TỊCH

1

Thủ tục thông báo có quốc tịch nước ngoài

2

Thủ tục xác nhận là người gốc Việt Nam

3

Thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam

4

Thủ tục trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước

5

Thủ tục thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước

6

Thủ tục cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước

XIV

LĨNH VỰC CHỨNG THỰC

1

Cấp bản sao từ sổ gốc

XV

LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI

1

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

2

Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 577/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu577/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/02/2019
Ngày hiệu lực01/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 577/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 577/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Tư pháp Hải Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 577/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Tư pháp Hải Dương
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu577/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành15/02/2019
        Ngày hiệu lực01/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 577/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Tư pháp Hải Dương

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 577/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Tư pháp Hải Dương

            • 15/02/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/03/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực