Quyết định 578/QĐ-UBND

Quyết định 578/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Công thương thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương

Nội dung toàn văn Quyết định 578/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Công thương Hải Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 578/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 15 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công thương tại Tờ trình số 1943/TTr-SCT ngày 30 tháng 11 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 129 thủ tục hành chính của Sở Công thương thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Chi tiết có Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh có trách nhiệm niêm yết công khai và tổ chức tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ (giải quyết tại chỗ), trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 2019.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công thương; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Trung tâm CNTT;
- Lưu: VT, KSTTHC. Kh (5b)
.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH
(Kèm theo Quyết định 578/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương)

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I

LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC

1

Đăng ký giá sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi

2

Kê khai giá đối với sản phẩm sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi

3

Cấp Giấy xác nhận (GXN) đủ điều kiện (ĐĐK) làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

4

Cấp bổ sung, sửa đổi GXN ĐĐK làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

5

Cấp lại GXN ĐĐK làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

6

Cấp GXN ĐĐK làm đại lý bán lẻ xăng dầu

7

Cấp sửa đổi, bổ sung GXN ĐĐK làm đại lý bán lẻ xăng dầu

8

Cấp lại GXN ĐĐK làm đại lý bán lẻ xăng dầu

9

Cấp Giấy chứng nhận (GCN) cửa hàng ĐĐK bán lẻ XD

10

Cấp bổ sung, sửa đổi GCN cửa hàng ĐĐK bán lẻ xăng dầu

11

Cấp lại GCN cửa hàng ĐĐK bán lẻ xăng dầu

12

Đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

13

Đăng ký thay đổi, bổ sung dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

14

Cấp Giấy phép bán buôn rượu

15

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn rượu

16

Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu

17

Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

18

Cấp sửa đổi, bổ sung GP bán buôn sản phẩm thuốc lá

19

Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

20

Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

21

Cấp sửa đổi, bổ sung GP mua bán nguyên liệu thuốc lá

22

Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

23

Cấp Giấy chứng nhận ĐĐK đầu tư trồng cây thuốc lá

24

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

25

Cấp lại GCN ĐĐK đầu tư trồng cây thuốc lá

II

LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG

1

Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

2

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

3

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

III

LĨNH VỰC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

1

Đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

2

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

3

Thông báo hoạt động khuyến mại

4

Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại

5

Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

6

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

IV

LĨNH VỰC QUẢN LÝ CẠNH TRANH

1

Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

2

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

3

Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương

4

Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo

V

LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

1

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Hải Dương

2

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại HD

3

Cấp điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Hải Dương

4

Cấp gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Hải Dương

5

Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa

6

Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa là dầu, mỡ bôi trơn

7

Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ các hàng hóa là gạo; đường; vật phẩm ghi

8

Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các dịch vụ khác quy định tại khoản d, đ, e, g, h, i Điều 5 Nghị định 09/2018/NĐ-CP

9

Cấp li Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

10

Điều chỉnh Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

11

Cấp giấy phép kinh doanh đồng thời với giấy phép lập cơ sở bán lẻ được quy định tại Điều 20 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP

12

Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp không phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT)

13

Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT)

14

Điều chỉnh tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, tên, địa chỉ của cơ sở bán lẻ, loại hình của cơ sở bán lẻ, điều chỉnh giảm diện tích của cơ sở bán lẻ trên Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

15

Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất trong trung tâm thương mại; tăng diện tích cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất được lập trong trung tâm thương mại và không thuộc loại hình cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, đến mức dưới 500m2

16

Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất không nằm trong trung tâm thương mại

17

Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ khác và trường hợp cơ sở ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thay đổi loại hình thành cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini

18

Cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

19

Gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

20

Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho phép cơ sở bán lẻ được tiếp tục hoạt động

VI

LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP

1

Thẩm định thiết kế cơ sở các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản rắn thuộc nhóm B,C

2

Xác nhận ưu đãi đối với các Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm CN hỗ trợ ưu tiên phát triển

VII

LĨNH VỰC KINH DOANH KHÍ

1

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG

2

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG

3

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG

4

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG

5

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG

6

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG

7

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG

8

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG

9

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG

10

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai

11

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai

12

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai

13

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn

14

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn

15

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn

16

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải

17

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải

18

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải

19

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải

20

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải

2.

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải

22

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải

23

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải

24

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải

VIII

LĨNH VỰC ĐIỆN

1

Cấp Giấy phép bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV

2

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV

3

Cấp Giấy phép tư vấn chuyên ngành điện lực đến 35kV

4

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép tư vấn chuyên ngành điện lực đến 35kV

5

Cấp Giấy phép phân phối điện đến 35kV

6

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép phân phối điện đến 35kV

7

Cấp Giấy phép phát điện dưới 3MW

8

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép phát điện dưới 3MW

9

Thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực

10

Điều chỉnh hợp phần quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các TBA 110kV đối với các công trình TBA trung áp có tổng dung lượng lớn hơn 2.000 kVA

11

Cấp thẻ an toàn điện

12

Cấp lại thẻ an toàn điện

13

Cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện

14

Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực

15

Cấp lại thẻ KTV điện lực trong trường hợp bị mất hoặc hỏng

16

Thẩm định BC KTKT các công trình về điện

17

Thẩm định TK cơ sở các công trình về điện

18

Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán các công trình điện

IX

LĨNH VỰC VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP, TIỀN CHẤT THUỐC NỔ

1

Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp

2

Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp

3

Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ

4

Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ

5

Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

6

Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

7

Thu hồi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

X

LĨNH VỰC HÓA CHẤT

1

Cấp GCN ĐĐK sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

2

Cấp lại GCN ĐĐK sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

3

Cấp điều chỉnh GCN ĐĐK sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

4

Cấp GCN ĐĐK kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

5

Cấp lại GCN ĐĐK kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

6

Cấp điều chỉnh GCN ĐĐK kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

7

Cấp GCN huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng CN nguy hiểm

XI

LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM

1

Cấp GCN cơ sở ĐĐK an toàn thực phẩm (ATTP) đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm

2

Cấp lại GCN cơ sở ĐĐK ATTP đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm

3

Cấp GCN cơ sở ĐĐK ATTP đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm

4

Cấp lại GCN cơ sở ĐĐK ATTP đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm

5

Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

XII

LĨNH VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG

1

Hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng chợ

2

Thành lập cụm công nghiệp

3

Mở rộng cụm công nghiệp

4

Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp

XIII

LĨNH VỰC BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG

1

Đăng ký hợp đồng theo mẫu/điều kiện giao dịch chung

XIV

LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG

1

Cấp GCN sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh

2

Thẩm định Phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hải Dương

XV

LĨNH VỰC SẢN PHẨM HÀNG HÓA NHÓM 2

1

Cấp Giấy xác nhận công bố hợp quy sản phẩm hàng hóa nhóm 2

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 578/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu578/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/02/2019
Ngày hiệu lực01/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 578/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 578/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Công thương Hải Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 578/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Công thương Hải Dương
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu578/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành15/02/2019
        Ngày hiệu lực01/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 578/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Công thương Hải Dương

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 578/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Công thương Hải Dương

            • 15/02/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/03/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực