Quyết định 579/QĐ-BNV

Quyết định 579/QĐ-BNV năm 2012 phê duyệt Quy hoạch ngành Văn thư Lưu trữ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 579/QĐ-BNV năm 2012 phê duyệt Quy hoạch ngành Văn thư Lưu trữ


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 579/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH NGÀNH VĂN THƯ LƯU TRĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Luật Lưu tr số 01/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 7 tháng 9 năm 2006 của Chính ph về lập phê duyệt và qun lý quy hoạch tổng th phát trin kinh tế - xã hội;

Xét đề nghị của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước tại Tờ trình số 523/TTr-VTLTNN ngày 13 tháng 6 năm 2012 về việc Quy hoạch ngành Văn thư, Lưu trữ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch- Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt “Quy hoạch ngành Văn thư, Lưu trữ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” với các nội đung; chủ yếu sau:

1. Quan điểm, mục tiêu phát triển

a) Quan điểm

- Quy hoạch ngành Văn thư, Lưu trphù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020;

- Quy hoạch ngành Văn thư, Lưu trữ nhm thực hiện thành công các mục tiêu của Chiến lược phát triển ngành Nội vụ;

- Quy hoạch ngành Văn thư, Lưu trữ phải có tầm nhìn dài hạn và phải có lộ trình thích hợp theo yêu cầu phát triển của từng giai đoạn;

- Quy hoạch ngành Văn thư, Lưu trữ phải phù hợp với yêu cầu hợp tác quốc tế chuyên môn, nghiệp vụ, khoa học công nghệ về công tác văn thư, lưu trữ.

b) Mục tiêu

- Mục tiêu tng quát

+ Quản lý thống nhất công tác văn thư, lưu trữ trên phạm vi cả nước; bảo vệ, bảo quản an toàn và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ phục vụ có hiệu quả sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

+ Định hướng sự phát triển của công tác văn thư, Lưu trữ đến năm 2020 nhằm góp phần cung cấp thông tin làm căn cứ đ các cơ quan qun lý nhà nước xây dựng kế hoạch, cân đối, phân bcác nguồn lực cho quá trình đầu tư phát trin đúng định hướng ca Đng và Nhà nước, góp phần thực hin thành công Chiến lược phát trin kinh tế-xã hội giai đoạn 2011 - 2020;

+ Tạo cơ sở pháp lý hoàn chnh, đầy đủ để quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ; làm căn cứ cho các cơ quan, tổ chức trong bộ máy nhà nước xây dựng kế hoạch hàng năm, xây dựng và phê duyệt các dự án đầu tư phát triển về lĩnh vực văn thư, lưu trữ, đồng thời chđộng trong việc huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực.

- Mục tiêu cụ thể

+ Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và văn bản nghiệp vụ kỹ thuật để quản lý công tác văn thư, lưu trữ đáp ứng yêu cầu đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế;

+ Hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ máy văn thư, lưu trữ từ trung ương đến địa phương đủ điều kiện thực hiện chức năng quản lý thống nhất công tác văn thư, lưu trữ;

+ Xây dựng nhân lực văn thư, lưu trữ chất lượng cao, đảm bảo yêu cầu thực hiện thành công các nhiệm vụ đặt ra cho ngành trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập của đất nước;

+ Xây dựng hệ thống cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ; bảo vệ, bo qun an toàn và tổ chức sử dụng hiệu quả tài liệu lưu trữ quốc gia;

+ Nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa công tác văn thư, lưu trữ.

2. Các nội dung chyếu quy hoạch ngành Văn thư, Lưu trữ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

a) Xây dựng hệ thống văn bn quy phạm pháp luật và văn bản nghiệp vụ kỹ thuật về công tác văn thư, lưu trữ

Hoàn thiện hệ thống văn bn quy phạm pháp luật văn bn nghiệp vụ kỹ thuật qun lý công tác văn thư, lưu trữ nhm điều chnh toàn diện các hoạt động quản lý thống nhất công tác văn thư, lưu trữ theo hướng hiện đại và hội nhập quốc tế. (Danh mục các văn bn chyếu cn xây dựng và ban hành giai đoạn 2011 - 2030 theo Phụ lục số 01 đính kèm Quyết định).

b) Dự báo về các chỉ tiêu sự nghiệp văn thư, lưu trữ

- Về công tác văn thư

Đến năm 2020, đảm bảo đạt một số ch tiêu cơ bản:

+ 100% cơ quan nhà nước thực hiện việc quản lý văn bản đi, văn bản đến theo quy định và cán bộ, công chức, viên chức lập hồ sơ công việc đối với tài liu truyền thống.

+ 100% các cơ quan nhà nước triển khai và duy trì hệ thống mạng nội bộ, hệ thống Thư điện tử (Email) phục vụ cho việc trao đổi, chia sẻ thông tin nội bộ bo đảm nhanh chóng, thuận tiện và hiệu quả; 50% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan nhà nước được thực hiện trên môi trưng mạng, sử dụng chký số đảm bo yêu cầu bo mt thông tin.

+ 80% cán bộ, công chức, viên chức tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 50% tại y ban nhân dân tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương sử dụng thư điện tử cho công việc.

+ 80% Vụ, Văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và 50% Văn phòng Ủy ban nhân dân tnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai sử dụng phần mềm quản lý, xử lý văn bản đi, đến và điều hành lập hồ sơ công việc trong môi trường mạng, nhm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và giải quyết công việc, cải cách hành chính và lề lối làm việc của cơ quan, tổ chức.

- Đến năm 2030: 90% cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa phương lập hồ sơ công việc trong quá trình xử lý, giải quyết công việc và quản lý hồ sơ, tài liệu trong môi trường mạng.

- Về công tác lưu trữ

Đến năm 2020: tài liệu được thu thập vào các Lưu trữ cơ quan và Lưu trlịch sử theo đúng các quy định của Luật Lưu trữ và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, về số lượng, dự báo đến năm 2020 tổng số tài liệu tại các Lưu trữ lịch sử khoảng 400.000 mét giá.

Tại các Lưu trữ lịch sử (gồm các Trung lâm Lưu trữ quốc gia và Lưu trữ lịch sử ở các tnh, thành phố trực thuộc trung ương), 100% tài liệu được chnh lý hoàn chỉnh và bo qun trong các kho lưu trữ chuyên dụng, trong đó 20.000.000 trang tài liệu được số hoá.

10% hồ sơ lưu trữ được khai thác sử dụng, 30% hồ sơ tài liệu được công b, triển lãm giới thiệu cho công chúng; bình quân hàng năm, phục vụ 10.000 lượt người/năm đến khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ.

Đến năm 2030: số lượng tài liệu bảo quản tại các Lưu trữ lịch sử khoảng 700.000 mét giá, trong đó 40.000.000 trang tài liệu được số hóa;

50% hồ sơ lưu trữ được khai thác sử dụng, 50% hồ sơ tài liệu được công bố, triển lãm giới thiu cho công chúng; bình quân hàng năm, phục vụ 20.000 lượt người/năm đến khai thác sử dụng, trong đó 20% thông tin của tài liệu Lưu trữ (thuộc diện sử dụng rộng rãi) được cung cấp trên mạng diện rộng của ngành Văn thư, Lưu trữ để phục vụ nhu cầu khai thác sdụng ca công chúng.

Hoàn thin hthống công cụ tra tìm tài liệu truyền thống và đẩy mạnh việc xây dựng các cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý và khai thác sử dụng tài liu trong toàn ngành.

c) Quy hoạch hệ thống tổ chức bộ máy ngành Văn thư, Lưu trữ

Xây dựng hthống tổ chức bộ máy đủ điều kin thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực văn thư, lưu trữ trong phạm vi cả nước; quản lý thống nhất tài liệu lưu trữ quốc gia và thực hiện các dịch vụ công theo quy định, của pháp luật; xây dựng ngành lưu trữ hiện đại, có khả năng hội nhập với khu vực và thế giới, đưa công nghệ tiên tiến vào công tác văn thư, lưu trữ, nâng cao năng lực quản lý và sử dụng có hiệu qutài liệu lưu trữ quốc gia.

- Về cơ cấu tổ chức cấp trung ương

Kin toàn cơ cấu tổ chức hiện có của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước theo mô hình Tổng cục Văn thư - Lưu trữ đđảm bo thực hin các chức năng, nhim vụ chủ yếu:

+ Quản lý, chđạo công tác văn thư, lưu trữ trong cả nước;

+ Quản lý thống nhất Phông Lưu trữ quốc gia Việt Nam nhm bo quản an toàn và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia; cung cấp thông tin lưu trữ đáp ứng nhu cầu của người dân và xã hội;

+ Giữ vai trò chủ đạo, định hướng và xây dựng khung pháp lý cho các tổ chức, cá nhân tham gia thực hin các dịch vụ công có tính đặc thù về các hoạt động lưu trữ, nhằm đảm bảo tính thống nhất của Phông Lưu trữ quốc gia và đúng pháp luật;

+ Tham gia làm thành viên các tổ chức quốc tế trong hoạt động quản lý và nghiệp vụ về văn thư, lưu trữ; ký kết và tổ chức thực hiện các điều ước, chương trình, dự án quốc tế về văn thư, lưu trữ.

- Tại các Bộ, ngành

Kin toàn Phòng Văn thư - Lưu trthuộc Văn phòng bảo đảm thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý công tác Văn thư, Lưu trữ lại cơ quan và các đơn vị trực thuộc.

- Một số Bộ, ngành trung ương có tài liệu chuyên môn nghiệp vụ ngoài Phòng Văn thư - Lưu trữ thuộc Văn phòng Bộ có thể thành lập Trung tâm Lưu trữ tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành theo yêu cầu quản lý.

- Tại các địa phương

Đến năm 2020, 100% các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành lập và kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc SNội vụ đảm bảo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ và quản lý tài liu lưu trữ lịch sử cấp tỉnh, trong đó một đơn vị sự nghiệp thuộc Chi cục thực hiện chức năng bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ.

d) Nhân lực ngành Văn thư, Lưu trữ

Xây dng hệ thống đội ngũ công chức, viên chức Ngành Văn thư, Lưu trữ chuyên nghiệp, có đạo đức, phẩm chất tốt, đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, cơ cấu hợp lý, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và trình độ lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu phát trin và quá trình hội nhập quốc tế của ngành. Dự báo nhân lực Ngành Văn thư, Lưu trữ qua các giai đoạn như sau:

- Nhân lực của Tng cục Văn thư - Lưu trữ

Đến năm 2015: Dự báo nhu cầu nhân lực của Tng cục Văn thư - Lưu trữ khoảng 880 người, trong đó:

+ Khối hành chính: khoảng 80 người, về cơ cấu trình độ dự kiến như sau: tỷ lqua đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ chiếm 25%; đại học chiếm 55%; cao đẳng chiếm 3,5%; trung cấp chiếm 7%; sơ cấp, kỹ thut viên (đào tạo nghề) chiếm 9,5%;

+ Khối sự nghiệp văn thư, lưu trữ: khoảng hơn 800 người, cơ cấu trình độ như sau: tlệ qua đào tạo thạc sỹ chiếm 11%; đại học chiếm 54%; cao đẳng chiếm 7%; trung cấp chiếm 13%; sơ cấp, kthuật viên (đào tạo nghề) chiếm 15%.

Đến năm 2020: dự kiến nhu cầu nhân lực của Tổng cục Văn thư- Lưu trữ khoảng 1000 người, trong đó:

+ Khối hành chính: khoảng 100 người, về cơ cấu trình độ dự kiến như sau: tỷ lệ qua đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ chiếm 29%; đại học chiếm 54%; cao đẳng chiếm 3%; trung cp chiếm 6%; sơ cấp, kỹ thuật viên (đào tạo nghề) chiếm 8%;

+ Khối sự nghip văn thư, lưu trữ: khoảng 900 người, cơ cấu trình độ như sau: tỷ lệ qua đào tạo thạc sỹ chiếm 14,5%; đại học chiếm 50%; cao đẳng chiếm 8,5%; trung cấp chiếm 12%; sơ cấp, kỹ thuật viên (nghề) chiếm 15%.

Đến năm 2030: dự kiến nhu cầu nhân lực của Tổng cục Văn thư- Lưu trữ khoảng 1200 người, trong đó:

+ Khối hành chính: khoảng 120 người;

+ Khối sự nghiệp văn thư, lưu trữ: khoảng 1080 người.

- Nhân lực Văn thư, Lưu trữ tại các Bộ, ngành

Đến năm 2015: dự báo tổng số nhân lực văn thư lưu trữ khoảng 1.000 người, 100% qua đào tạo, trong đó: 45% có trình độ đại học; 35 % có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp chiếm; 25% đào tạo nghề hoặc sơ cấp.

Đến năm 2020: khoảng 1.100 người, 100% qua đào tạo, trong đó: 45% có trình độ đại học; 40% có trình độ cao đng hoặc trung cấp chiếm; 20% đào tạo nghề hoặc sơ cấp.

Đến năm 2030: khoảng 1.200 người, 100% qua đào tạo, trong đó: 45% có trình độ đại học; 40% có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp; 20% đào tạo nghề hoặc sơ cấp.

- Nhân lực Văn thư, Lưu trữ tại các địa phương

Đến năm 2015: khong 35.000 người, 100% qua đào tạo, trong đó: 30% có trình độ đại học; 40% có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp; 30% đào tạo nghề hoặc sơ cấp.

Đến năm 2020: khoảng 70.000 người, 100% qua đào tạo, trong đó: 30% có trình độ đại học; 40% có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp; 30% đào tạo nghề hoặc sơ cấp.

Đến năm 2030: khoảng 74.000 người, 100% qua đào tạo, trong đó: 30% có trình độ đại học; 45% có trình độ cao đẳng hoặc trung cp chiếm; 25% đào tạo nghề hoặc sơ cấp.

đ) Quy hoạch Chương trình, Đề tài nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu cơ sở khoa học nhằm đạt được các mục tiêu: cung cp luận cứ khoa học có tính khthi ứng dụng vào quá trình đi mới quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ; đẩy mạnh hiện đại hóa công tác văn thư, lưu trữ, góp phần cải cách nền hành chính quốc gia và hội nhập khu vực và quốc tế, đến năm 2020, năng lực khoa học và công nghệ trong văn thư, lưu trữ đạt trình độ tiên tiến trong khu vực (Danh mục các Chương trình, Đề tài nghiên cứu khoa học theo Phụ lục số 2 đính kèm).

e) Hệ thng cơ svật chất

Ngân sách nhà nưc đảm bảo nhu cầu cho công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực văn thư, lưu trữ theo hướng hiện đại hóa, bao gồm các nội dung:

- Xây dựng trình các cấp có thẩm quyền về các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính quản lý công tác văn thư, lưu trữ;

- Xây dựng mới, cải tạo kho lưu trữ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật phục vụ bảo quản an toàn và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ;

- Mua sắm thiết bị, phương tiện thực hiện các biện pháp kỹ thuật tiên tiến bảo quản tài liệu và phục vụ khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ;

- Thu thập, sưu tầm tài liệu (bao gồm cả tài liệu quý, hiếm);

- Chỉnh lý tài liệu;

- Tu bổ, lập bn sao bảo him và số hoá tài liệu lưu trữ;

- Công bố, giới thiệu, trưng bày, triển lãm tài liệu lưu trữ;

- Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ văn thư, lưu trữ;

- Các hoạt động khác phục vụ hiện đại hóa công tác văn thư, lưu trữ.

(Danh mục Dự án, Đề án sự nghiệp văn thư, lưu trữ ưu tiên theo Phụ lc số 3 đính kèm).

g) Giải pháp thực hiện

- Đổi mới quản lý nhà nước về lĩnh vực văn thư, lưu trữ

+ Hoàn thiện hthống văn bn quy phạm pháp luật và quản lý công tác văn thư, lưu trữ về: chế độ nghiệp vụ, tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm và định mức kinh tế kỹ thuật về văn thư, lưu tr; chức danh, tiêu chuẩn của công chức, viên chức văn thư, lưu trữ;

+ Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý nhà nưc về văn thư lưu trữ, đổi mới phương pháp quản lý, nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả hoạt động bộ máy quản lý về văn thư, lưu trữ;

+ Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, các chủ thể tham gia hoạt động văn thư, lưu trữ;

+ Đổi mới các chính sách, cơ chế để phát triển lĩnh vực Văn thư, Lưu trữ, đặc biệt chú ý các chính sách về tuyn dụng, sử dụng và đãi ngộ đối với nhân lực Văn thư, Lưu trữ.

- Đi mới và nâng cao nhận thc về vai trò của phát triển ngành Văn thư, Lưu trữ đối với phát triển bền vững đất nước, cụ thể:

+ Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về vai trò của công tác văn thư, lưu trữ, làm cho các tầng lớp nhân dân và các cấp lãnh đạo, các tổ chức văn thư, lưu trữ, cá nhân tham gia vào hoạt động văn thư, lưu trữ thấy rõ vai trò và trách nhiệm của công tác văn thư trong mỗi cơ quan, tổ chức; việc bảo quản an toàn và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ là nhiệm vụ của toàn xã hội, mang tính xã hội; đặt “Phương hướng phát trin ngành Văn thư, Lưu trữ" là một trong những nội dung cơ bản của phát triển bền vững;

+ Tăng cường công tác tuyên truyền trong xã hội nhằm nâng cao nhận thức về giá trị của tài liệu lưu trữ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tquốc bảo vệ chủ quyền quốc gia, từ đó có ý thức cao trong việc gigìn, bảo vệ tài liệu, tạo điều kin thuận lợi cho công tác thu thập tài liu; tích cực tuyên truyền, vận động các cá nhân, gia đình, dòng họ biếu tặng tài liu cho Nhà nước;

+ Đào tạo, bồi dưng đội ngũ công chức, viên chức văn thư, lưu trữ bng các hình thức phù hợp, đưa nội dung công tác văn thư, lưu trữ vào chương trình đào tạo, bi dưỡng trong hệ thng các trường chuyên nghiệp và các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng các cấp.

- Ứng dụng khoa học công ngh vào công tác văn thư, lưu trữ theo hướng hin đại, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam, đáp ng nhu cầu phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế.

- Đảm bảo cơ sở vật chất cho phát triển ngành Văn thư, Lưu trữ: căn cứ vào nhu cầu quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ, nhu cầu quản lý tài liệu lưu trữ; căn cứ các nội dung quy hoạch về cơ sở vật chất, các cơ quan, tổ chức có liên quan trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt các Dự án, Đán, bố trí kinh phí hàng năm đảm bảo nhu cầu phát trin ngành văn thư, lưu trữ.

- Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về Văn thư, Lưu trữ: Đẩy mạnh hợp tác với các nước có trình đđào tạo, công nghệ hiện đại, tiên tiến đtừng bước tiếp thu, chuyn giao công nghệ văn thư lưu trữ đáp ứng nhu cầu công tác văn thư, lưu trữ trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hóa và hội nhập quc tế, tạo điều kiện cho vic sưu tầm tài liệu lưu trữ liên quan đến Việt Nam và về Vit Nam hiện đang được bảo quản tại các nước trên thế giới.

- Đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động dịch vụ lưu trữ.

3. Tổ chức thực hiện

- Bộ Nội vụ:

+ Chỉ đạo, hướng dẫn, kim tra việc thực hiện Quy hoạch ngành Văn thư, Lưu trữ.

+ Phê duyệt Kế hoạch 5 năm, hàng năm về phát triển ngành Văn thư, Lưu trữ; chỉ đạo Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước tổ chức thực hiện các nội dung trong Quy hoạch đã được phê duyệt.

- Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tng hợp trình cp có thm quyền cân đối, btrí ngân sách nhà nước hàng năm để thực hiện các nội dung của Quy hoạch ngành Văn thư, Lưu trữ đã được cấp có thm quyền phê duyệt.

- Các Bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

+ Tiến hành rà soát Quy hoạch tng thcác Bộ, ngành, các tnh, thành phố; bsung các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ và gii pháp phát trin của Quy hoạch ngành Văn thư, Lưu trữ vào Quy hoạch tổng thể phát trin kinh tế - xã hội của ngành và của tnh.

+ Chủ động huy động các nguồn lực đm bảo thực hiện các chức năng về quản lý công tác văn thư, lưu trữ và quản lý tài liệu lưu trữ theo các chỉ tiêu của Quy hoạch ngành Văn thư, Lưu trữ.

+ Tổ chức tốt hệ thống thông tin về Quy hoạch phát triển ngành Văn thư, Lưu trữ trên địa bàn, phối hợp với các cơ quan, tổ chức để nm bắt nhu cầu, đthực hiện các Kế hoạch dài hạn, ngắn hạn.

- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước

+ Là cơ quan thường trực, chủ trì giúp Bộ Nội vụ tổ chức thực hiện Quy hoạch đã được phê duyệt: tuyên truyền, phổ biến Quy hoạch phát triển ngành Văn thư, Lưu trữ; xây dựng kế hoạch 5 năm và hàng năm để thực hiện Quy hoạch này; xây dựng trình các cp có thẩm quyền phê duyệt các đề án, dự án, đđảm bo nhu cầu về cơ sở vật chất phát trin ngành Văn thư, Lưu trữ theo các nội dung của Quy hoạch: phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương đưa các nội dung của Quy hoạch phù hợp với Quy hoạch phát trin của Bộ, ngành, địa phương và bổ sung nhiệm vụ xây dựng kế hoạch về lĩnh vực văn thư, lưu trữ trong kế hoạch 5 năm, hàng năm của các Bộ, ngành, địa phương.

+ Ch trì giúp Bộ Nội vụ phối hợp với các Bộ, ngành và các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng Hệ thống thông tin và dự báo nhu cầu nguồn lực và xây dựng Hệ thống tiêu chí đánh giá phát triển về công tác văn thư, lưu trữ đgiám sát, đồng thời tng hợp tình hình thực hiện các nội dung của Quy hoạch, báo cáo Bộ Nội vụ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trNhà nước, Vụ trưng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điu 3;
- Thủ tướng Chính ph(để b/c);
- Các Bộ cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ;
- Các Thứ trưởng Bộ Nội vụ;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục Văn thư và Lưu trữ NN;
- Văn phòng Bộ Nội vụ;
- Các Vụ chức năng thuộc Bộ Nội vụ;
- Lưu: VT, KHTC(15)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Văn Tất Thu

 

PHỤ LỤC SỐ 01

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRÌNH BAN HÀNH
(Phụ lục kèm theo Quyết định số 579/QĐ-BNV ngày 27 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

1. Văn bản quản lý nhà nước

a) Nhng vấn đề chung về văn thư, lưu trữ

- Thông tư của Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch văn thư, lưu trữ;

- Thông tư liên tịch của Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định Chương trình khung về đào tạo nghiệp vụ văn thư, lưu trữ;

- Thông tư của Bộ Nội vụ quy định Quy chế mẫu công tác văn thư, lưu trữ;

- Thông tư của Bộ Nội vụ về Quy định công tác văn thư, lưu trữ các cơ quan đồng dạng như: cơ quan cấp quận, huyện; cấp xã, phường; trường học; bệnh viện; viện nghiên cứu; cơ quan báo chí; doanh nghiệp nhà nước...;

- Thông tư của Bộ Nội vụ quy định thủ tục, thm quyền, trình tự chuyển giao công nghệ văn thư, lưu trữ.

b) Công tác văn thư

- Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dn xếp lương và phụ cấp cho viên chức văn thư;

- Thông tư quy định phụ cấp ngành nghề đặc thù cho công chức, viên chức làm công tác văn thư;

- Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dn quản lý văn bn, lập hồ sơ hiện hành và giao nộp hồ sơ vào Lưu trữ cơ quan;

- Trong giai đoạn 2015 - 2020: Xây dựng, ban hành Luật Văn thư và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn cụ thể một số nội dung về công tác văn thư;

Giai đoạn 2020 - 2030: Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về Văn thư đin tử.

c) Công tác lưu trữ

- Những vấn đề chung

+ Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu tr;

+ Thông tư liên tịch của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn lp, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hoạt động của các tổ chức Lưu trữ nhà nước;

+ Thông tư liên tịch của Bộ Nội vụ và Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dn quản lý tài liệu lưu trữ điện tử;

+ Ban hành Danh mục số 2 các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào các Trung tâm Lưu trữ quốc gia;

+ Các quy trình nghiệp vụ lưu trữ;

+ Hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật các hoạt động sự nghiệp lưu trữ.

- Thu thập tài liệu lưu trữ

+ Thông tư của Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn tài liệu điện tử nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử;

+ Văn bản xác định nguồn và thành phần tài liệu nghe nhìn, tài liệu khoa học kỹ thuật, tài liệu xây dựng cơ bản nộp vào Lưu trữ lịch sử;

+ Quy định về việc thu thập tài liệu khẩu vấn;

+ Thông tư liên tịch Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ mua, bồi dưỡng cho người bán, hiến tặng tài liệu quý, hiếm cho Lưu trữ lịch sử;

+ Thông tư liên tịch của Bộ Nội vụ và Bộ Thông tin và Truyền thông và Ủy ban Quốc gia UNESCO về hướng dẫn quy trình xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận Di sản tư liệu thế giới thuộc chương trình ký ức thế giới;

+ Thông tư liên tịch của Bộ Nội vụ và Bộ Ngoại giao quy định tiêu chuẩn sưu tập, hồ sơ, tài liệu được công nhận là Di sn tư liệu cấp quốc gia;

+ Thông tư của Bộ Nội vụ về thành phần Hội đồng thẩm định giá trị và Hội đồng định giá tài liệu lưu trữ quý hiếm;

+ Thông tư của Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn tài liệu lưu trữ quý, hiếm;

+ Thông tư của Bộ Nội vụ quy định tiêu chun tài liệu lưu trữ đặc biệt quý, hiếm;

+ Thông tư của Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn tài liệu riêng của cá nhân thuộc diện đăng ký, bảo hộ và thủ tục đăng ký, bảo hộ;

+ Thông tư của Bộ Nội vụ hưng dẫn chnh lý các loại hình tài liệu;

+ Khung phân loại thông tin tài liệu lưu trữ (sửa đi, hoàn thiện).

- Bảo qun, thống kê

+ Sửa đổi, hoàn thiện các quy định về bảo quản tài liệu lưu trữ;

+ Xây dựng quy chế, các quy trình chuyên môn nghiệp vụ thống nhất thực hiện trong các Trung tâm Lưu trữ quốc gia;

+ Xây dựng quy chế, quy trình chuyên môn nghiệp vụ thực hiện thống nhất trong các Trung tâm Lưu trữ tỉnh;

+ Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện về bảo quản và bảo quản dự phòng cho Kho lưu trữ;

+ Sửa đổi, nâng cấp các Tiêu chuẩn ngành thành Tiêu chuẩn quốc gia về bảo quản, thống kê tài liệu lưu trữ: snhập; sổ xuất; mục lục hồ sơ; sổ đăng ký mục lục hồ sơ; bìa hồ sơ; giá, hộp, cặp bảo qun các loại hình tài liệu (hành chính, bản đồ, phim nh ghi âm, xây dựng cơ bản, khoa học kỹ thuật...);

+ Xây dựng Tiêu chuẩn giấy đó trong phục chế tài liệu lưu trữ;

+ Xây dựng Tiêu chuẩn mực, giấy cho văn bản quy phạm pháp luật;

+ Thông tư quy dịnh về chế độ báo cáo thống kê văn thư, lưu trữ (sửa đi Quyết định s13/2005/QĐ-BNV và số 14/2005/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ ngày 06/01/2005 về chế độ báo cáo thống kê cơ sở và chế độ báo cáo thống kê tổng hợp công tác văn thư, lưu trữ).

- Tổ chức sử dụng

+ Sửa đổi Thông tư của Bộ Tài chính s30/2004/TT-BTC ngày 07/4/2004 hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ;

+ Quyết định của Bộ Nội vụ về việc ban hành danh mục tài liệu hạn chế sử dụng phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội từng thời kỳ;

+ Thông tư liên tịch của Bộ Nội vụ với Bộ Công an về giải mật tài liệu lưu trữ;

+ Thông tư của Bộ Nội vụ quy định về nguyên tc, thủ tục công bố lưu trữ;

+ Thông tư của Bộ Nội vụ quy định về việc sao, chng thực tài liệu

+ Hướng dẫn xây dựng, xuất bản các loại ấn phẩm công bố, giới liệu lưu trữ;

+ Quy định về việc khai thác sử dụng tài liệu tại Lưu trữ lịch sử.

2. Văn bản các cơ quan trung ương và địa phương

- Quy chế công tác văn thư, lưu trữ cơ quan;

- Bảng thời hạn bo qun hồ sơ, tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành;

- Danh mục nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh.

 

PHỤ LỤC SỐ 02

DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
(Phụ lục kèm theo Quyết định số 579/QĐ-BNV ngày 27 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưng Bộ Nội vụ)

1. Về công tác văn thư

- Nghiên cứu, cung cấp các luận cđể xây dựng và ban hành các văn bn hướng dẫn thực hiện các điều khon Luật Văn thư và Nghị định về công tác văn thư;

- Nghiên cứu, chuẩn hoá các chức danh trong công tác văn thư;

- Nghiên cứu các giải pháp nhằm tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác văn thư;

- Nghiên cứu các giải pháp nhằm đổi mới hoạt động thanh tra, kiểm tra trong công tác văn thư.

- Nghiên cứu, chun hóa quy trình quản lý hồ sơ điện tử trong môi trường điện tử;

- Chính phủ điện tử và nhng vấn đề đặt ra đối với công tác văn thư;

- Nghiên cứu, chuẩn hoá loại giấy cho một s hình thức văn bn quản lý nhà nước được bo qun vĩnh viễn.

2. Về công tác lưu tr

- Nghiên cứu, hoàn thiện tổ chức mạng lưi các cơ quan lưu trữ từ trung ương đến địa phương theo quy định của Luật lưu trữ;

- Nghiên cứu, xây dựng và ban hành các văn bn hưng dẫn thực hiện Luật Lưu trữ;

- Nghiên cứu, chuẩn hoá các chức danh trong công tác lưu trữ;

- Nghiên cứu các giải pháp nhằm tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác lưu trữ;

- Nghiên cứu các giải pháp nhằm đi mới hoạt động thanh tra, kiểm tra trong công tác lưu trữ;

- Nghiên cứu, chuẩn hóa quy trình quản lý hồ sơ điện tử trong lưu trữ;

- Chính phủ điện tử và nhng vấn đề đặt ra đối với công tác lưu trữ;

- Nghiên cứu xây dựng hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật trong lưu trữ.

- Nghiên cứu trin khai chương trình lưu trữ tài liệu số;

- Nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng lập hồ sơ và thu nộp tài liệu vào lưu trữ hiện hành của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

- Nghiên cứu khai thác các nguồn sử liệu về biển đảo Việt Nam, về lịch sử quân sự, về các sự kiện lịch sử của đất nước qua tài liệu lưu trữ;

- Nghiên cứu, bo tồn và phát huy giá trị tài liệu Mộc bản triều Nguyễn - Di sản tư liệu thế giới;

- Nghiên cu, bảo tn tài liệu lưu trữ trước nguy cơ bị axít hoá, bị phai màu mực;

- Nghiên cứu các hình thức gii pháp tổ chức khai thác, sdụng tài liu lưu trữ theo hướng chính quy hiện đại;

- Xây dựng, ban hành quy trình nghiệp vụ (thu thập, bsung, phân loại, xác định giá trị, bảo quản, tổ chức sử dụng) về các loại hình tài liệu lưu trữ: tài liệu hành chính; tài liệu nghe nhìn; tài liệu khoa học công nghệ; tài liệu đin tử; tài liu chuyên ngành, đặc thù (tài liu kế toán, tài liệu quản lý đất đai, tài liu thanh tra, tài liệu y tế...) tài liệu lưu trữ cá nhân;

- Nghiên cu kỹ thuật bảo quản các loại hình tài liệu lưu trữ dạng truyền thống;

- Nghiên cu các giải pháp nhm mở rộng và đổi mới các hình thức tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ;

- Nghiên cứu hoàn thiện hthống công cụ tra tìm truyền thống tài liệu lưu trữ;

- Nghiên cứu hệ thống công cụ tra tìm hiện đại tài liệu lưu trữ;

- Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống các Trung tâm Lưu trữ đáp ứng yêu cầu bảo quản an toàn và sử dụng có hiệu qutài liệu phòng lưu trữ quốc gia.

 

PHỤ LỤC SỐ 03

DANH MỤC DỰ ÁN, ĐỀ ÁN SỰ NGHIỆP VĂN THƯ LƯU TRỮ
(Phụ lục kèm theo Quyết định số 579/QĐ-BNV ngày 27 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưng Bộ Nội vụ)

1. Các Dự án đu tư xây dựng cơ bản

- Trung tâm Tu bphục chế tài liệu lưu trữ quốc gia (2009 - 2012);

- Phân hiệu Trường Trung học Văn thư Lưu trữ trung ương tại Đà Lạt (2008-2013);

- Kho lưu trữ tài liệu khoa học công nghệ và phim ảnh ghi âm (2011 - 2015) (Phía Bắc);

- Tòa nhà Tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ khu vực phía Nam (2012- 2014);

- Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV (2013 - 2017);

- Toà nhà Tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ khu vực phía Bắc (2013 - 2017);

- Kho lưu trữ tài liệu khoa học công nghệ và phim ảnh ghi âm khu vực phía Nam (2016-2020);

2. Các Đề án chuyên môn nghiệp vụ

a) Các Đề án chuyển tiếp

- Đề án Xử lý tài liệu Địa bạ - Hán Nôm;

- Đề án Chống nguy cơ hủy hoại tài liệu lưu trữ quốc gia giai đoạn II (2006-2015);

- Đề án Bảo hiểm tài liệu lưu trữ (2003 - 2015);

- Đề án Phát huy giá trị tài liệu lưu trữ (2008 - 2013);

- Đề án Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm của Việt Nam và về Việt Nam (2009 - 2020).

b) Các Đán mới

- Đề án xây dựng hệ thống định mức lao động cơ bản trong hoạt động nghiệp vụ của ngành lưu trữ (2013 - 2015);

- Đề án chnh lý khoa học tài liệu lưu trữ thuộc các nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử (2013 - 2020);

- Đề án Điều tra số liệu cơ bản ngành lưu trữ (2013 -2015);

- Đề án xây dựng, tích hợp, bảo đảm an toàn các cơ sở dữ liệu ngành lưu trữ và nâng cao năng lực tchức khai thác sdụng tài liệu lưu trữ (2013 - 2015);

- Đán bảo qun và phát huy giá trị Mộc bn Triều Nguyễn - Di sản tư liệu thế giới (2013- 2020);

- Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ văn thư, lưu trữ trong thời kỳ đổi mới (2013-2018);

- Đề án hiện đại hoá công tác văn thư, lưu trữ (2014 - 2019);

- Đề án Bo him tài liệu lưu trữ giai đoạn II (2015 - 2020).

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 579/QĐ-BNV

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu579/QĐ-BNV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/06/2012
Ngày hiệu lực27/06/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 579/QĐ-BNV

Lược đồ Quyết định 579/QĐ-BNV năm 2012 phê duyệt Quy hoạch ngành Văn thư Lưu trữ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 579/QĐ-BNV năm 2012 phê duyệt Quy hoạch ngành Văn thư Lưu trữ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu579/QĐ-BNV
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýVăn Tất Thu
        Ngày ban hành27/06/2012
        Ngày hiệu lực27/06/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 579/QĐ-BNV năm 2012 phê duyệt Quy hoạch ngành Văn thư Lưu trữ

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 579/QĐ-BNV năm 2012 phê duyệt Quy hoạch ngành Văn thư Lưu trữ

         • 27/06/2012

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 27/06/2012

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực