Quyết định 579/QĐ-TCCB

Quyết định 579/QĐ-TCCB về Kế hoạch thi và chỉ tiêu thi nâng ngạch lên chuyên viên, chuyên viên chính năm 2020 do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 579/QĐ-TCCB 2020 Kế hoạch thi nâng ngạch lên chuyên viên


TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 579/QĐ-TCCB

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THI VÀ CHỈ TIÊU THI NÂNG NGẠCH LÊN CHUYÊN VIÊN, CHUYÊN VIÊN CHÍNH NĂM 2020

CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008;

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, viên chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Công văn số 1553/BNV-CCVC ngày 26/3/2020 của Bộ Nội vụ về việc đồng ý Đề án thi nâng ngạch lên chuyên viên, chuyên viên chính của Tòa án nhân dân tối cao;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thi và chỉ tiêu thi nâng ngạch lên chuyên viên, chuyên viên chính năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao; Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao; Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2 (để thực hiện);
- PCATANDTC (để phối hợp chỉ đạo);
- Chánh án TAQSTW;
- Cổng thông tin điện tử (để đăng tin);
- Lưu: Vụ TCCB, Phòng 5.

CHÁNH ÁN
Nguyễn Hòa Bình

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THI NÂNG NGẠCH LÊN CHUYÊN VIÊN, CHUYÊN VIÊN CHÍNH NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 579/QĐ-TCCB ngày 18 tháng 5 năm 2020 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao)

I- NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC KỲ THI, ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1. Nguyên tắc tổ chức kỳ thi:

Tổ chức thi nâng ngạch theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Đối tượng dự thi:

Là các công chức đã được các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân cp cao, Tòa án nhân dân cấp tỉnh cử đi dự thi có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi.

II- HỘI ĐỒNG THI VÀ THỜI GIAN THI

1. Hội đồng thi:

- Chủ tịch Hội đồng thi: Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, kiêm Giám đốc Học viện Tòa án;

- Phó Chủ tịch Hội đồng: Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ Tòa án nhân dân tối cao;

- Các Ủy viên gồm:

+ Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ Tòa án nhân dân tối cao;

+ Phó Giám đốc Học viện Tòa án;

+ Trưởng phòng Phòng Quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thuộc Vụ Tổ chức-Cán bộ Tòa án nhân dân tối cao;

+ Trưởng khoa Khoa Đào tạo Thẩm tra viên, Thư ký thuộc Học viện Tòa án.

2. Thời gian thi:

Kỳ thi nâng ngạch do Tòa án nhân dân tối cao tổ chức, dự kiến trong tháng 6 năm 2020.

Ill- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ Kế hoạch này, trách nhiệm các đơn vị được xác định như sau:

1. Vụ Tổ chức-Cán bộ:

a) Trình Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Quyết định thành lập Hội đồng thi;

b) Trình Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phê duyệt danh sách thí sinh dự thi.

2. Học viện Tòa án:

Căn cứ danh sách người đăng ký dự thi nâng ngạch đã được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phê duyệt:

- Triệu tập người dự thi nâng ngạch;

- Chuẩn bị các điều kiện về chỗ ăn, nghỉ và các điều kiện khác cho người dự thi nâng ngạch;

- Tổ chức ôn tập cho người dự thi nâng ngạch;

- Phối hợp với Vụ Tổ chức-Cán bộ tổ chức thi nâng ngạch theo quy định.

3. Người dự thi nâng ngạch:

- Nộp hồ sơ dự thi theo quy định và nộp phí dự thi theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

- Chấp hành các quy chế, nội quy kỳ thi.

Căn cứ Kế hoạch này, Vụ Tổ chức-Cán bộ, Học viện Tòa án và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao, bảo đảm nội dung yêu cầu và tiến độ thời gian đề ra. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Tòa án nhân dân tối cao (qua Vụ Tổ chức-Cán bộ) để báo cáo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét, giải quyết./.

 

CHỈ TIÊU NÂNG NGẠCH LÊN CHUYÊN VIÊN, CHUYÊN VIÊN CHÍNH NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 579/QĐ-TANDTC ngày 18/5/2020 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao)

STT

Đơn vị

Chỉ tiêu ngạch chuyên viên

Chỉ tiêu ngạch chuyên viên chính

Ghi chú

1

Tòa án nhân dân tối cao, cấp cao và Tòa án nhân dân cấp tỉnh

07

14

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 579/QĐ-TCCB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu579/QĐ-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/05/2020
Ngày hiệu lực18/05/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 tháng trước
(20/05/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 579/QĐ-TCCB

Lược đồ Quyết định 579/QĐ-TCCB 2020 Kế hoạch thi nâng ngạch lên chuyên viên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 579/QĐ-TCCB 2020 Kế hoạch thi nâng ngạch lên chuyên viên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu579/QĐ-TCCB
        Cơ quan ban hànhTòa án nhân dân tối cao
        Người kýNguyễn Hòa Bình
        Ngày ban hành18/05/2020
        Ngày hiệu lực18/05/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 tháng trước
        (20/05/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 579/QĐ-TCCB 2020 Kế hoạch thi nâng ngạch lên chuyên viên

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 579/QĐ-TCCB 2020 Kế hoạch thi nâng ngạch lên chuyên viên

              • 18/05/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 18/05/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực