Quyết định 579/QĐ-UBND

Quyết định 579/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ quy hoạch thuộc đối tượng quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 59 Luật Quy hoạch do tỉnh Hưng Yên ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 579/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ quy hoạch thuộc quy định tại Luật Quy hoạch Hưng Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 579/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 25 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ CÁC QUY HOẠCH THUỘC ĐỐI TƯỢNG QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM D, KHOẢN 1, ĐIỀU 59 LUẬT QUY HOẠCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch;

Căn cứ ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 18/02/2019;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 70/TTr-SKHĐT ngày 14/01/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể thuộc đối tượng quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 59 Luật Quy hoạch. Chi tiết theo danh mục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và thủ trưởng các đơn vị, cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Tổ công tác thi hành Luật Quy hoạch - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (để báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Đo
àn đại biểu Quốc hội tnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT; THD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phóng

 

DANH MỤC

CÁC QUY HOẠCH HÀNG HÓA, DỊCH VỤ, SẢN PHẨM CỤ THBỊ BÃI BỎ THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM D, KHOẢN 1, ĐIU 59 LUẬT QUY HOẠCH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 579/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2019 của UBND tỉnh Hưng Yên)

TT

Tên quy hoạch

Cấp phê duyệt quy hoạch

Thời kỳ quy hoạch (thời gian bắt đầu kết thúc)

S Quyết định, ngày, tháng, năm phê duyệt

Văn bản quy định để thực hiện (luật/nghị định/thông tư, nghị quyết/quyết định..)

Cơ quan quản lý quy hoạch

1

Quy hoạch phát triển hệ thống mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

UBND tỉnh

Đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

1243/QĐ-UB ngày 28/5/2004

- Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ

- Quyết định số 311/QĐ-TTg ngày 20/3/2003 của Thủ tướng Chính phủ

Sở Công Thương

2

Quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Hưng Yên đến năm 2015, định hướng đến năm 2020

UBND tỉnh

Đến năm 2015, định hướng đến năm 2020

700/QĐ-UBND ngày 21/4/2011

- Quyết định số 1690/QĐ-TTg ngày 16/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ

- Quyết định số 332/QĐ-TTg ngày 03/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

3

Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh xăng, dầu tỉnh Hưng Yên đến năm 2020

UBND tỉnh

Đến năm 2020

195/QĐ-UBND ngày 21/01/2011

- Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ

- Thông tư số 17/2010/TT-BCT ngày 05/5/2010 của Bộ Công Thương

Sở Công Thương

4

Quy hoạch phát triển mạng lưới bán buôn, bán lẻ tỉnh Hưng Yên đến năm 2020

UBND tỉnh

Đến năm 2020

196/QĐ-UBND ngày 21/01/2011

- Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ

- Thông tư số 17/2010/TT-BCT ngày 05/5/2010 của Bộ Công Thương

Sở Công Thương

5

Quy hoạch phát triển Hạ tầng thương mại nông thôn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025

UBND tỉnh

Đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

1545/QĐ-UBND ngày 08/8/2013

- Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ

- Thông tư số 17/2010/TT-BCT ngày 05/5/2010 của Bộ Công Thương

Sở Công Thương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 579/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu579/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/02/2019
Ngày hiệu lực25/02/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 579/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 579/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ quy hoạch thuộc quy định tại Luật Quy hoạch Hưng Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 579/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ quy hoạch thuộc quy định tại Luật Quy hoạch Hưng Yên
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu579/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
       Người kýNguyễn Văn Phóng
       Ngày ban hành25/02/2019
       Ngày hiệu lực25/02/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 579/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ quy hoạch thuộc quy định tại Luật Quy hoạch Hưng Yên

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 579/QĐ-UBND 2019 bãi bỏ quy hoạch thuộc quy định tại Luật Quy hoạch Hưng Yên

        • 25/02/2019

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 25/02/2019

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực