Quyết định 579/QĐ-UBND

Quyết định 579/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt dự án Quy hoạch Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

Nội dung toàn văn Quyết định 579/QĐ-UBND Dự án Quy hoạch Cơ sở giết mổ gia súc gia cầm Sơn La 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 579/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 16 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DỰ ÁN QUY HOẠCH CƠ SỞ GIẾT MỔ GIA SÚC, GIA CẦM TẬP TRUNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Quyết định số 1959/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La đến năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 665/TTr- SKHĐT ngày 30 tháng 12 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án Quy hoạch Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 với những nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mc tiêu chung

- Xây dng cơ sở giết m gia súc, gia cm tp trung có quy mô phù hp vi công ngh hin đại, thiết b tiên tiến, gn vi vùng sn xut chăn nuôi hàng hóa, đm bo các điu kin theo quy định ca BNông nghip và Phát trin nông thôn và các cơ quan có liên quan v v sinh thú y, an toàn thc phm, tiêu chun cht lượng sn phm góp phn phát trin chăn nuôi bn vng, nâng cao sc khe cng đồng và sc cnh tranh ca các sn phm động vt ca tnh trên th trường.

- Huy đng được các ngun lc tham gia xây dng các cơ s giết m tp trung trên đa bàn tnh đảm bo phát trin bn vng.

2. Mc tiêu c th

a) Quy hoch đến năm 2020

Đến năm 2020, trên đa bàn toàn tnh có 13 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung; Sn lượng tht qua các cơ s giết m gia súc, gia cm tp trung đạt 25% tng sn lượng tht toàn tnh.

b) Đnh hướng đến năm 2025

Đnh hướng đến năm 2025 trên đa bàn tnh có 19 cơ s giết m gia súc, gia cm tp trung; Sn lượng tht qua các cơ s giết m gia súc, gia cm tp trung đạt 60% tng sn lượng tht toàn tnh.

II. NỘI DUNG QUY HOẠCH

1. Quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung

1.1. Thành ph Sơn La

- Xây dng cơ sở giết m gia súc, gia cm tp trung nhm đảm bo nhu cu cung cp tht qua giết m tp trung cho các xã, phưng thuc thành ph Sơn La.

- Đến năm 2020 trên đa bàn thành ph Sơn La có 01 cơ s giết m gia súc, gia cm tp trung bán công nghip, loi II ti bn Panh, xã Ching Xôm vi công sut khong 20 con trâu, bò, nga/ngày; 150 con ln, dê/ngày; 1000 con gia cm/ngày.

- Đnh hướng đến năm 2025 trên đa bàn thành ph Sơn La có 01 cơ s giết m gia súc, gia cm tp trung, gm: Nâng cp cơ sở giết m gia súc, gia cm tp trung ti bn Panh, xã Ching Xôm, thành ph Sơn La từ tp trung bán công nghip, loi II lên tp trung công nghip, loi I vi công sut đạt 30 con trâu, bò; 200 con ln, dê; 1500 con gia cm/ngày.

1.2. Huyn Mc Châu

- Xây dng cơ sở giết m gia súc, gia cm tp trung nhm đảm bo nhu cu cung cp tht qua giết m tp trung cho th trn và các xã lân cn thuc huyn.

- Đến năm 2020 trên đa bàn huyn có 01 cơ s giết m gia súc, gia cm tp trung bán công nghip, loi II ti bn Nà Bó 2, xã Mưng Sang vi công sut khong 20 con trâu, bò, nga/ngày; 150 con ln, dê/ngày; 1000 con gia cm/ngày. Đm bo nhu cu cung cp tht qua giết m tp trung cho trung tâm huyn Mc Châu và các xã lân cn.

- Đnh hướng đến năm 2025 trên đa bàn huyn có 01 cơ s giết mgia súc, gia cm tp trung, gm: Nâng cp cơ sở giết m gia súc, gia cm tp trung bán công nghip, loi II lên quy mô công nghip, loi I ti bn Nà Bó 2, xã Mưng Sang vi công sut đạt 30 con trâu, bò; 200 con ln, dê; 1500 con gia cm/ngày.

1.3. Huyn Vân H

- Xây dng cơ sở giết m gia súc, gia cm tp trung nhm đảm bo nhu cu cung cp tht qua giết m tp trung cho th trn và các xã lân cn thuc huyn.

- Đến năm 2020 trên đa bàn huyn có 01 cơ s giết m gia súc gia cm tp trung th công, loi III ti bn Bó Nhàng 1, xã Vân H vi công sut d kiến 10 con trâu, bò; 100 con ln, dê và khong 500 con gia cm/ngày.

- Đnh hướng đến năm 2025 trên đa bàn huyn có 01 cơ s giết m gia súc, gia cm tp trung, gm: Nâng cp cơ sở giết m gia súc, gia cm tp trung th công, loi III lên quy mô bán công nghip, loi II ti bn Bó Nhàng 1, xã Vân H vi công sut đạt 20 con trâu, bò; 150 con ln, dê; 1000 con gia cm/ngày.

1.4. Huyn Yên Châu

- Xây dng cơ sở giết m gia súc, gia cm tp trung nhm đảm bo nhu cu cung cp tht qua giết m tp trung cho th trn và các xã lân cn thuc huyn.

- Đến năm 2020 trên đa bàn huyn có 01 cơ s giết m gia súc, gia cm tp trung th công, loi III ti bn Thín, xã Sp Vt vi công sut d kiến 10 con trâu, bò; 100 con ln, dê và khong 500 con gia cm/ngày.

- Đnh hướng đến năm 2025 trên đa bàn huyn có 01 cơ s giết m gia súc, gia cm tp trung, gm: Nâng cp cơ sở giết m gia súc, gia cm tp trung th công, loi III lên quy mô bán công nghip, loi II ti bn Thín, xã Sp Vt vi công sut đạt 20 con trâu, bò; 150 con ln, dê; 1.000 con gia cm/ngày.

1.5. Huyn Mai Sơn

- Xây dng cơ sở giết m gia súc, gia cm tp trung nhm đảm bo nhu cu cung cp tht qua giết m tp trung cho th trn và các xã lân cn thuc huyn.

- Đến năm 2020 trên đa bàn huyn có 02 cơ s giết m gia súc, gia cm tp trung, gm:

01 cơ s giết m tp trung th công, loi III ti bn Nà H, xã Ching Mung, huyn Mai Sơn với công sut khong 10 con trâu, bò, nga/ngày; 100 con ln, dê/ngày; 500 con gia cm/ngày.

01 cơ s giết m gia súc, gia cm tp trung bán công nghip, loi II ti bn Nhp, xã Cò Nòi vi công sut d kiến 20 con trâu, bò; 150 con ln, dê và khong 1.000 con gia cm/ngày.

- Đnh hướng đến năm 2025, trên đa bàn huyn có 03 cơ s giết m gia súc, gia cm tp trung, gm:

Nâng cp cơ sở giết m gia súc, gia cm tp trung ti bn Nà H, xã Ching Mung, huyn Mai Sơn từ tp trung th công, loi III lên tp trung bán công nghip, loi II vi công sut đạt 20 con trâu, bò; 150 con ln, dê; 1000 con gia cm/ngày.

Nâng cp cơ sở giết m gia súc, gia cm tp trung bán công nghip, loi II lên quy mô công nghip, loi I ti bn Nhp, xã Cò Nòi vi công sut đạt 30 con trâu, bò; 200 con ln, dê; 1500 con gia cm/ngày.

01 cơ s giết m gia súc, gia cm tp trung th công, loi III ti bn Un, xã Mưng Bon vi công sut d kiến 10 con trâu, bò; 100 con ln, dê và khong 500 con gia cm/ngày.

1.6. Huyn Mường La

- Xây dng cơ sở giết m gia súc, gia cm tp trung nhm đảm bo nhu cu cung cp tht qua giết m tp trung cho th trn và các xã lân cn thuc huyn.

- Đến năm 2020 trên đa bàn huyn có 01 cơ s giết m gia súc, gia cm tp trung th công, loi III ti bn Nà Kè, th trn Mường La vi công sut d kiến 10 con trâu, bò; 100 con ln, dê và khong 500 con gia cm/ngày.

- Đnh hướng đến năm 2025 trên đa bàn huyn có 02 cơ s giết m gia súc, gia cm tp trung, gm:

- Nâng cp cơ sở giết m gia súc, gia cm tp trung th công, loi III lên quy mô bán công nghip, loi II ti bn Nà Kè, th trn Mường La vi công sut đạt 20 con trâu, bò; 150 con ln, dê; 1000 con gia cm/ngày.

- 01 cơ s giết m gia súc, gia cm tp trung th công, loi III ti tiu khu 2, xã Mưng Bú vi công sut d kiến 10 con trâu, bò; 100 con ln, dê và khong 500 con gia cm/ngày.

1.7. Huyn Thun Châu

- Xây dng cơ sở giết m gia súc, gia cm tp trung nhm đảm bo nhu cu cung cp tht qua giết m tp trung cho th trn và các xã lân cn thuc huyn.

- Đến năm 2020 trên đa bàn huyn có 01 cơ s giết m gia súc, gia cm tp trung bán công nghip, loi II ti bn Huông, xã Ching Ly vi công sut d kiến 20 con trâu, bò; 150 con ln, dê và khong 1000 con gia cm/ngày.

- Đnh hướng đến năm 2025 trên đa bàn huyn có 02 cơ s giết m gia súc, gia cm tp trung, gm:

Nâng cp cơ sở giết m gia súc, gia cm tp trung bán công nghip, loi II lên quy mô công nghip, loi I ti bn Huông, xã Ching Ly vi công sut đạt 30 con trâu, bò; 200 con ln, dê; 1500 con gia cm/ngày.

01 cơ s giết m gia súc, gia cm tp trung th công, loi III ti bn Bai B, xã Tông Lnh vi công sut d kiến 10 con trâu, bò; 100 con ln, dê và khong 500 con gia cm/ngày.

1.8. Huyn Qunh Nhai

- Xây dng cơ sở giết mgia súc, gia cm tp trung nhm đảm bo nhu cu cung cp tht qua giết m tp trung cho các xã lân cn thuc huyn.

- Đến năm 2020 trên đa bàn huyn có 01 cơ s giết m gia súc, gia cm tp trung th công, loi III ti khu tái đnh cư Phiêng Nèn, xã Mưng Giàng vi công sut d kiến 10 con trâu, bò; 100 con ln, dê và khong 500 con gia cm/ngày.

- Đnh hướng đến năm 2025 trên đa bàn huyn có 01 cơ s giết m gia súc, gia cm tp trung, gm: Nâng cp cơ sở giết m gia súc, gia cm tp trung th công, loi III lên quy mô bán công nghip, loi II ti khu tái đnh cư Phiêng Nèn, xã Mưng Giàng vi công sut đạt 20 con trâu, bò; 150 con ln, dê; 1000 con gia cm/ngày.

1.9 Huyn Sông Mã

- Xây dng cơ sở giết m gia súc, gia cm tp trung nhm đảm bo nhu cu cung cp tht qua giết m tp trung cho th trn và các xã lân cn thuc huyn.

- Đến năm 2020 trên đa bàn huyn có 01 cơ s giết m gia súc, gia cm tp trung bán công nghip, loi II ti bn Quyết Tiến, xã Nà Nghu vi công sut d kiến 20 con trâu, bò; 150 con ln, dê và khong 1000 con gia cm/ngày.

- Đnh hướng đến năm 2025 trên đa bàn huyn có 02 cơ s giết m gia súc, gia cm tp trung, gm:

Nâng cp cơ sở giết m gia súc, gia cm tp trung bán công nghip, loi II lên quy mô công nghip, loi I ti bn Quyết Tiến, xã Nà Nghu vi công sut đạt 30 con trâu, bò; 200 con ln, dê; 1500 con gia cm/ngày.

01 cơ s giết m gia súc, gia cm tp trung th công, loi III ti bn Búa, xã Ching Khương với công sut d kiến 10 con trâu, bò; 100 con ln, dê và khong 500 con gia cm/ngày.

1.10. Huyn Sp Cp

- Xây dng cơ sở giết m gia súc, gia cm tp trung nhm đảm bo nhu cu cung cp tht qua giết m tp trung cho các xã lân cn thuc huyn.

- Đến năm 2020, trên đa bàn huyn có 01 cơ s giết mgia súc, gia cm tp trung th công, loi III ti bn Pom Khăng, xã Sp Cp vi công sut d kiến 10 con trâu, bò; 100 con ln, dê và khong 500 con gia cm/ngày.

- Đnh hướng đến năm 2025 trên đa bàn huyn có 01 cơ s giết m gia súc, gia cm tp trung, gm: Nâng cp cơ sở giết m gia súc, gia cm tp trung th công, loi III lên quy mô bán công nghip, loi II ti bn Pom Khăng, xã Sp Cp vi công sut đạt 20 con trâu, bò; 150 con ln, dê; 1000 con gia cm/ngày.

1.11. Huyn Bc Yên

- Xây dng cơ sở giết mgia súc, gia cm tp trung nhm đảm bo nhu cu cung cp tht qua giết m tp trung cho th trn và các xã lân cn thuc huyn.

- Đến năm 2020, trên đa bàn huyn có 01 cơ s giết m gia súc, gia cm tp trung th công, loi III ti tiu khu 3, th trn Bc Yên vi công sut d kiến 10 con trâu, bò; 100 con ln, dê và khong 500 con gia cm/ngày.

- Đnh hướng đến năm 2025 trên đa bàn huyn có 01 cơ s giết m gia súc, gia cm tp trung, gm: Nâng cp cơ sở giết m gia súc, gia cm tp trung th công, loi III lên quy mô bán công nghip, loi II ti tiu khu 3, th trn Bc Yên vi công sut đạt 20 con trâu, bò; 150 con ln, dê; 1000 con gia cm/ngày.

1.12. Huyn Phù Yên

- Xây dng cơ sở giết m gia súc, gia cm tp trung nhm đảm bo nhu cu cung cp tht qua giết m tp trung cho th trn và các xã lân cn thuc huyn.

- Đến năm 2020 trên đa bàn huyn có 01 cơ s giết m gia súc, gia cm tp trung bán công nghip, loi II ti bn Ph, xã Huy Bc vi công sut d kiến 20 con trâu, bò; 150 con ln, dê và khong 1000 con gia cm/ngày.

- Đnh hướng đến năm 2025, trên đa bàn huyn có 03 cơ s giết m gia súc, gia cm tp trung, gm:

Nâng cp cơ sở giết m gia súc, gia cm tp trung bán công nghip, loi II lên quy mô công nghip, loi I ti bn Ph, xã Huy Bc vi công sut đạt 30 con trâu, bò; 200 con ln, dê; 1500 con gia cm/ngày.

01 cơ s giết m gia súc, gia cm tp trung th công , loi III ti bn Lá, xã Gia Phù vi công sut d kiến 10 con trâu, bò; 100 con ln, dê và khong 500 con gia cm/ngày.

01 cơ s giết m gia súc, gia cm tp trung th công, loi III ti xã Mưng Cơi với công sut d kiến 10 con trâu, bò; 100 con ln, dê và khong 500 con gia cm/ngày.

1.13. Căn cvào điu kin thc tế ca mi địa phương có th phát trin cơ sở giết mgia súc, gia cm tp trung ti các đa điểm phù hp vi định hướng phát trin kinh tế - xã hi ca các huyn, thành ph và bo đảm các điu kin theo quy định trong vic xây dng các cơ s giết m gia súc, gia cm tp trung.

2. Bố trí cơ sở hạ tầng phục vụ cho giết mổ gia súc, gia cầm

- M mi và nâng cp 4,5 km đường giao thông trc chính vào cơ s giết m gia súc, gia cm tp trung trên đa bàn 12 huyn, thành ph theo tiêu chun đường giao thông nông thôn loi A.

- Xây dựng h thng cp điện gm: 9,6 km đường dây 35 KV, đưng dây 22 KV và các trm biến áp công sut 50 KVA cho các cơ s giết m gia súc, gia cm tp trung trên đa bàn 12 huyn, thành ph.

- Xây dng 19 công trình cp nước (trm bơm, đường ng, b x lý nưc) cho các cơ s giết mgia súc, gia cm tp trung trên đa bàn 12 huyn, thành ph.

- Xây dng 19 công trình x lý nưc thi cho các cơ s giết m gia súc, gia cm tp trung trên đa bàn 12 huyn, thành ph.

3. Danh mục các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư giai đoạn 2016 - 2025

- D án đu tư xây dng 19 cơ s giết m gia súc, gia cm tp trung trên đa bàn tnh.

- Chương trình, d án h tr gii phóng mt bng và đu tư hệ thng điện, h thng giao thông, h thng x lý nưc thi cho các d án đu tư cơ sở giết mgia súc, gia cm tp trung trên đa bàn tnh.

- Chương trình, d án tăng cưng năng lực h thng qun lý nhà nưc trong lĩnh vực thú y.

4. Nhu cầu vốn thực hiện quy hoạch

Tng nhu cu vn thc hin quy hoch: 263.013.000.000 đồng. Trong đó:

- Phân theo ngun vn: Ngân sách nhà nưc: 83, 997 tỷ đồng; Ngun vn hp pháp khác (doanh nghip, hp tác xã, cá nhân, ODA, phi chính phủ…): 179,016 tỷ đồng.

- Phân theo giai đon

+ Giai đon 2016 - 2020: 153,621 tỷ đồng.

+ Giai đon 2021 - 2030: 109,392 tỷ đồng.

5. Các giải pháp thực hiện

5.1. Gii pháp v vn động tuyên truyn

- Tăng cưng công tác vn động, tuyên truyn, giáo dc nâng cao ý thc ca đội ngũ cán b qun lý, ngưi kinh doanh giết m gia súc, gia cm và ngưi tiêu dùng v an toàn v sinh thc phm, tp trung tư vấn và trang b cho người tiêu dùng kiến thc để t bo v mình. Thông qua các phương tin thông tin đi chúng như báo chí, đài phát thanh, truyn hình, qung cáo, t rơi…, và c h thng chính tr, đặc bit là cp cơ sở, to s chuyn biến mnh m trong nhn thc ca toàn dân v vic s dng thc phm an toàn.

- Gii thiu và qung bá các cơ s thc hin tt, đồng thi kiên quyết ty chay các cơ s vi phm v v sinh an toàn thc phm trong lĩnh vực giết m, kinh doanh sn phm tht gia súc, gia cm.

5.2. Gii pháp v huy đng vn đu tư

- Khuyến khích các t chc, cá nhân có d án hoc phương án đu tư xây dng cơ sở giết m gia súc, gia cm tp trung theo hướng bo v môi trưng, ng dng khoa hc công ngh tiên tiến trên đa bàn các huyn, thành ph.

- B trí và s dng có hiu qu vn t ngun ngân sách Nhà nưc, t các ngun vn ca các chương trình, d án đ phc v xây dng các cơ s giết m gia súc, gia cm tp trung như nguồn vn: H tr doanh nghip đầu tư xây dng cơ sở giết mtheo quy định ti Nghị định s 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 ca Chính ph v chính sách khuyến khích doanh nghip đầu tư vào nông nghip, nông thôn; Quyết định s 394/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2016 ca Th tướng Chính ph v khuyến khích đu tư xây dng mi, m rng cơ sở giết m, bo qun chế biến gia súc, gia cm và cơ s chăn nuôi gia cm tp trung, công nghip và quy đnh ti các văn bn có liên quan.

- Xã hi hóa các hình thc đầu tư, nguồn vn đầu tư, đẩy mnh đầu tư theo hình thc hp tác công tư, đi tác công tư đ tp trung phát trin cơ sở h tng phc v các cơ s giết m gia súc, gia cm tp trung.

5.3. Gii pháp về đất đai

- T chc thc hin tt vic qun lý, s dng đất phc v xây dng các cơ s giết mgia súc, gia cm tp trung theo quy định ca pháp lut về đất đai.

- B trí, cân đi đất đai để xây dng các cơ s giết m gia súc, gia cm và các công trình h tng k thut phc v cơ sở giết m gia súc, gia cm trên đa bàn tnh.

- To điều kin thun li giao đất, thuê đt theo quy định ca pháp lut về đất đai, được ưu đãi cao nht v thu tin s dng đất và thi gian s dng đất đối vi các d án đu tư giết m cơ sở gia súc, gia cm tp trung.

5.4. Gii pháp v cơ chế, chính sách

- Thc hin có hiu qucác chính sách ưu đãi, h trợ đầu tư theo quy định ti Nghị định s 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 ca Chính ph, Quyết định s 394/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2016 ca Th tướng Chính ph và quy đnh ti các văn bn có liên quan.

- Nghiên cu, bsung, ban hành mi chính sách h tr các cơ s giết m gia súc, gia cm mang tính đc thù ca địa phương như: Chính sách h tr về đất đai, cơ sở h tng, tín dng, đào to nâng cao năng lc

5.5. Gii pháp v khoa hc công ngh

- Áp dng công nghtiên tiến, hin đại theo hướng nâng cao năng sut, cht lượng, hiu qu trong các hot động giết m, chế biến các sn phm gia súc, gia cm.

- Phát trin và ng dng công ngh thông tin vào các lĩnh vc sn xut, kinh doanh, qun lý các cp.

- Áp dng nhng tiến b mi vào công ngh x lý môi trưng, x lý nưc thi, phân, lông và cht rn hu cơ bằng công ngh sinh hc.

5.6. Gii pháp v môi trưng

- Đi vi các h giết m nh l cn tăng cường tp hun, tuyên truyn v v sinh thú y, v sinh môi trưng.

- Tăng cưng bin qun lý đ ngăn chặn gia tăng ô nhim và tng bước hn chế ô nhim môi trưng.

- Các cơ s, điểm giết m phi có kế hoch hoc báo cáo đánh giá tác đng môi trưng theo quy định, t x lý môi trưng đảm bo yêu cu v v sinh môi trưng theo quy định ca cơ quan chức năng về môi trưng.

- Trưc mt ng dng các mô hình x lý môi trưng có hiu qu và thiết thc như:

+ Mô hình gom phân vào bao kết hp xây dng h thng Biogas phân gii phn cht thi còn li trong nước ra cơ sở giết m. Khuyến khích đu tư máy phát đin t ngun Biogas hoc s dng khí sinh hc t Biogas vào tiêu dùng.

+ Mô hình s dng h thng b lng, x nước đã đưc x lý theo h thng tiêu chung hoc ra ao cha 2 cp (2 ao), ao sau nước thi có th s dng nuôi cá (mô hình này mt s nơi đã ng dng) đem lại thu nhp đáng k t nuôi cá.

- V lâu dài, th nghim mô hình x lý hin đại khác để ứng dng rng rãi các mô hình phù hp như.

+ X lý toàn b cht thi bng phương pháp Biogas kết hp phát đin để điện khí hóa toàn b các hot động ca cơ sở giết m và làm dch v cung cp điện hoc bán khí.

+ X lý cht thi ca cơ sở giết m bng công ngh sinh hc: Theo h thng dn khí áp lc âm (chìm dưi đất) chuyn v giếng thu cht thi, các cht được thi tt ra để sn xut phân hu cơ, chất thi lng được chuyn vào h thng yếm khí, sau đó đưc b sung các men sinh hc và chuyn sang b lên men, sau khi lên men đưc chuyn sang sc khí. Sau khi x lý, nưc được chuyn sang các b cha dùng tưi cây bóng mát, cây ăn trái trong khu chăn nuôi hoc x ra môi trưng.

+ S dng các chế phm sinh hc (nước CTAIR-1 và CTAIR-2) nhm gim ô nhim môi trưng.

- X lý nghiêm (pht hành chính, không cp phép, siết cht đầu ra,) các cơ s, h giết mkhông có bin pháp x lý cht thi.

5.7. Gii pháp v th trường tiêu th

- Tăng cưng s phi hp gia các cp, các ngành trong x lý đi vi trường hp buôn bán sn phm chăn nuôi không rõ ngun gc, chưa được kim dch.

- T chc và xây dng mi liên kết kinh tế bn vng gia h chăn nuôi vi thương nhân kinh doanh gia súc, gia cm; Gia cơ sở sn xut, chế biến, giết m vi thương nhân thuc các thành phn kinh tế trong đó đc bit chú trng đến th trường Hà Ni, Hòa Bình, Đin Biên…; Tiếp tc đẩy mnh mi liên kết gia 4 nhà trên cơ s x lý hài hòa li ích ca các bên tham gia theo quy lut th trường; Hình thành các kênh tiêu th ch lc, cp độ ln vi s tham gia ca nhng doanh nghip, thương nhân nòng ct ti địa phương và các tnh lân cn, vi h thng chợ đầu mi, h thng thu mua, phân phi cp vùng và cp tnh.

- T chc h thng phân phi, mng lưới tiêu th theo hướng to thun li cho các thương nhân kinh doanh đa dng các kênh phân phi tiêu th sn phm chăn nuôi giết m; Chú trng thu hút đu tư xây dng, phát trin và tng bước hình thành các ch bán buôn tp trung, chợ đầu mi bán buôn chuyên doanh gia súc, gia cm trên đa bàn tnh.

T chc, sp xếp li mng lưới mua bán cố định, cùng vi vic t chc rng rãi các đơn vmua bán lưu đng thuc mi thành phn kinh tế, đa dạng hóa phương thc thu mua...

- H tr nâng cao năng lc cho các thương nhân v nghiên cứu th trường, phát triển hệ thống phân phối sản phm; to điều kin cho vic kết ni gia các doanh nghip phân phi vi các đơn vsn xut, chế biến trong vic tiêu th; h tr tuyên truyn, qung bá sn phm gia súc, gia cm ca tnh trên các phương tin truyn thông…

Điều 2. Tổ chức thực hiện quy hoạch

1. Căn c chc năng, nhiệm vụ được giao các s, ban, ngành; UBND các huyn, thành ph phi hp vi các t chc, cá nhân có liên quan t chc trin khai thc hin hiu qu quy hoch Cơ sở giết m gia súc, gia cm tp trung trên đa bàn tnh Sơn La đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

2. S Nông nghip và Phát trin nông thôn

- T chc công b, công khai ni dung quy hoch Cơ sở giết m gia súc, gia cm tp trung trên đa bàn tnh Sơn La đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

- Hưng dn, chỉ đạo, kim tra vic trin khai quy hoch; kp thi cp nht v sn xut, thông tin v th trường, tiến b khoa hc, công nghệ để điều chnh quy hoch cho phù hp.

- Tăng cưng các hot động chuyên môn v các lĩnh vc: Phòng chng dch bnh, qun lý s dng hoá cht, thuc thú y trong sn xut chăn nuôi; Chế biến và bo qun sn phm có ngun gc động vt; Qun lý Nhà nưc v cht lượng nông lâm thu sn; Các hot động xúc tiến thương mại, cung cp thông tin và m rng th trường tiêu th các sn phm giết m gia súc, gia cm; Thanh tra chuyên ngành, xlý nghiêm các sai phm trong lĩnh vực giết m theo thm quyn được giao.

- Cung cp thông tin cho các t chc, cá nhân có liên quan các quy đnh ca pháp lut về điều kin v sinh thú y, an toàn thc phm đối vi các cơ s giết m gia súc, gia cm.

- Kim tra đôn đc quá trình thc hin và tng hp báo cáo tình hình thc hin quy hoch v thường trc UBND tnh.

3. Các s, ban, ngành căn c chc năng nhiệm vụ được giao thc hin qun lý nhà nưc đối vi quy hoch Cơ sở giết m gia súc, gia cm tp trung trên đa bàn tnh Sơn La đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 theo đúng quy đnh. Trong đó có mt s nhim v trng tâm sau:

- S Kế hoch và Đu tư: Chủ trì, phi hp vi các đơn v có liên quan tham mưu cho UBND tnh v cân đi, b trí vn h trợ đầu tư từ ngân sách Nhà nưc cho các chương trình, d án trong quy hoch trên cơ s các d án hoc phương án đu tư đã đưc cp có thm quyn phê duyt theo quy định; xúc tiến, kêu gi thu hút đu tư vào lĩnh vc giết m, chế biến gia súc, gia cm theo ltrình đ ra trong quy hoch. Hướng dn các chủ đầu tư lập và thc hin các d án đu tư các cơ s giết m gia súc, gia cm theo đúng quy đnh và quy hoch đã đưc phê duyt.

- S Tài chính: Ch trì, phi hp vi các đơn v có liên quan tham mưu cho UBND tnh cân đi trong ngun vn Ngân sách tnh thc hin các Chương trình, d án trong quy hoch theo quy định ca pháp lut.

- S Tài nguyên và Môi trưng: Ch trì, phi hp vi các đơn v có liên quan tham mưu cho UBND tnh gii quyết nhng vn đề liên quan đến qun lý s dng đất đai, tài nguyên, môi trưng nơi có d án hoc phương án đu tư Xây dng cơ s giết m gia súc, gia cm

- S Công thương:

Ch trì, phi hp vi các đơn v có liên quan tham mưu cho UBND tnh thc hin qun lý nhà nưc đối vi t chc sp xếp h thng bán buôn, bán l sn phm gia súc, gia cm sau giết m, chế biến đảm bo thun tin và vệ sinh an toàn thc phm; Tăng cường các hot động khuyến công, hot động xúc tiến thương mại, h tr các doanh nghip đầu tư dây chuyn công ngh trong các cơ s giết m gia súc, gia cm tp trung.

Phi hp vi ngành chc năng tăng cường kim tra, kim soát hot động giết m, chế biến, vn chuyn, buôn bán gia súc, gia cm trên đa bàn tnh.

- S Khoa hc và Công ngh: Ch trì, phi hp vi các đơn vcó liên quan tham mưu cho UBND tnh trong vic đưa tiến b khoa hc k thut vào x lý môi trưng các đim giết m gia súc, gia cm; Xây dng các đ tài, d án, đ án nghiên cu khoa hc có liên quan đến ng dng khoa hc công ngh tiên tiến vào xlý môi trưng ti các cơ s giết m gia súc, gia cm.

- S Y tế: Ch trì, phi hp vi các đơn v có liên quan trong vic tăng cường công tác kim tra, giám sát các tiêu chun v v sinh an toàn thc phm t các cơ s giết m, chế biến; tăng cường công tác hưng dn, truyn thông v v sinh an toàn thc phm đối vi sn phm tht gia súc, gia cm đến người tiêu dùng.

4. y ban nhân dân các huyn, thành ph

- UBND các huyn, thành ph thc hin trách nhim qun lý Nhà nưc đối vi d án quy hoch theo quy định ca pháp lut; Chỉ đạo các cp, các ngành trên đa bàn, phi hp vi các đoàn th chính tr xã hi, quán trit t chc thc hin các nhim v v giết m gia súc, gia cm theo quy hoch; Công khai, minh bch các din tích đt d kiến phc v xây dng các cơ s giết mgia súc, gia cm.

- Xây dng kế hoch và t chc trin khai thc hin di di, xóa b có l trình các cơ s giết m nh l trong khu dân cư, ni thành, ni th và khu tp trung đông dân cư…

- Tăng cưng công tác qun lý nhà nưc đối vi lĩnh vực đầu tư xây dng; Kim soát hot động giết m, vn chuyn, buôn bán các sn phm động vt trên đa bàn và x lý nghiêm theo quy đnh ca pháp lut đối vi các trưng hp vân chuyn, kinh doanh, sn phm động vt không rõ ngun gc, chưa qua kiểm dch ca cơ quan thú y, các trưng hp giết m gia súc, gia cm trái phép…

- Phi hp cht ch vi S Nông nghip và Phát trin nông thôn và các đơn v có liên quan trong t chc trin khai nhim v có liên quan ti giết m gia súc, gia cm trên đa bàn đa phương quản lý.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Sơn La; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhn:
- TT Tnh u (b/c);
- TT HĐND tnh (b/c);
- TT UBND tnh;
- Như Điu 3;
- Lưu: VT, Mnh KT, 26 bn.

CH TCH
C
m Ngc Minh

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 579/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu579/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/03/2017
Ngày hiệu lực16/03/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 579/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 579/QĐ-UBND Dự án Quy hoạch Cơ sở giết mổ gia súc gia cầm Sơn La 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 579/QĐ-UBND Dự án Quy hoạch Cơ sở giết mổ gia súc gia cầm Sơn La 2017
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu579/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýCầm Ngọc Minh
        Ngày ban hành16/03/2017
        Ngày hiệu lực16/03/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 579/QĐ-UBND Dự án Quy hoạch Cơ sở giết mổ gia súc gia cầm Sơn La 2017

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 579/QĐ-UBND Dự án Quy hoạch Cơ sở giết mổ gia súc gia cầm Sơn La 2017

         • 16/03/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 16/03/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực