Quyết định 58/2011/QĐ-TTg

Quyết định 58/2011/QĐ-TTg thành lập Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 58/2011/QĐ-TTg Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ đã được thay thế bởi Quyết định 1079/QĐ-TTg thành lập Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia 2016 và được áp dụng kể từ ngày 17/06/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 58/2011/QĐ-TTg Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 58/2011/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH, TIỀN TỆ QUỐC GIA

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - cơ quan thường trực Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia để tư vấn cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong việc hoạch định và quyết định những vấn đề quan trọng về chủ trương, chính sách tài chính, tiền tệ thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia có nhiệm vụ:

1. Thảo luận, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những chủ trương, chính sách, đề án lớn và những vấn đề quan trọng trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ.

2. Tư vấn cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ quyết định các chính sách, kế hoạch tài chính, tiền tệ trong từng thời kỳ; các biện pháp chỉ đạo điều hành của Chính phủ và của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện có hiệu quả các chính sách, kế hoạch đã được quyết định.

3. Tư vấn một số vấn đề khác liên quan đến việc thực hiện chính sách, kế hoạch tài chính, tiền tệ khi được Thủ tướng Chính phủ giao.

Điều 3. Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia làm việc theo nguyên tắc tư vấn và theo Quy chế làm việc của Hội đồng do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Điều 4. Cơ cấu thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia gồm:

1. Các Ủy viên Hội đồng

a) Chủ tịch Hội đồng là một Phó Thủ tướng Chính phủ.

b) Hai Phó Chủ tịch Hội đồng, trong đó Phó Chủ tịch thường trực là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và một Phó Chủ tịch là Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia.

c) Các Ủy viên là lãnh đạo cấp Bộ của một số Bộ, Ban, ngành liên quan và một số chuyên gia am hiểu sâu về lĩnh vực tài chính, tiền tệ.

2. Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng

a) Giúp việc Hội đồng có Tổ Thư ký giúp việc làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

b) Thành phần Tổ Thư ký giúp việc gồm có:

- Tổ trưởng là Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước;

- Các tổ viên khác gồm cán bộ của Ngân hàng Nhà nước, Văn phòng Chính phủ.

Danh sách Ủy viên Hội đồng và Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng ban hành theo Phụ lục của Quyết định này. Việc cử và thay thế thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 175/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2007 và các văn bản ban hành trước đây về thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia.

Điều 6. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên của Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Thành viên HĐTVCSTCTTQG;
- Tổ Thư ký giúp việc HĐTVCSTCTTQG;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH THÀNH VIÊN, TỔ THƯ KÝ GIÚP VIỆC HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH, TIỀN TỆ QUỐC GIA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 58/2011/QĐ-TTg ngày 24 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Chủ tịch Hội đồng:

Vũ Văn Ninh, Phó Thủ tướng Chính phủ.

2. Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng:

Nguyễn Văn Bình, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

3. Phó Chủ tịch Hội đồng:

Vũ Viết Ngoạn - Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia.

4. Ủy viên Hội đồng:

- Vương Đình Huệ - Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Vũ Đức Đam - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;

- Nguyễn Xuân Thắng - Viện trưởng Viện Khoa học xã hội Việt Nam;

- Đinh Văn Ân - Trợ lý Tổng Bí thư;

- Nguyễn Đức Kiên - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội;

- Cao Viết Sinh - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Trần Xuân Hà - Thứ trưởng Bộ Tài chính;

- Trần Quốc Khánh - Thứ trưởng Bộ Công Thương;

- Nguyễn Đồng Tiến - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Phạm Văn Phượng - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;

- Nguyễn Hữu Từ - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng;

- Vũ Bằng - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Nguyễn Tiến Thỏa - Cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính;

- Lê Xuân Nghĩa - Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

- Trần Du Lịch - Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh;

- Võ Trí Thành - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương;

- Trần Đình Thiên - Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam;

- Trần Hoàng Ngân - Phó Hiệu trưởng Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh;

- Cao Sỹ Kiêm - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa;

- Đào Văn Hùng - Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Trương Đình Tuyển - Chuyên gia tư vấn;

- Lê Đức Thúy - Chuyên gia tư vấn.

5. Tổ thư ký giúp việc Hội đồng:

- Đào Minh Tú - Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Tổ trưởng;

- Lưu Văn Sáu - Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ - Tổ phó;

- Nguyễn Thị Hồng - Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Phạm Thu Hằng - Phó Trưởng phòng Thư ký, Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Đỗ Ngọc Huỳnh - Chuyên viên chính Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ;

- Nguyễn Xuân Dương - Chuyên viên Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ./.

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 58/2011/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu58/2011/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/10/2011
Ngày hiệu lực24/10/2011
Ngày công báo06/11/2011
Số công báoTừ số 573 đến số 574
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/06/2016
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 58/2011/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 58/2011/QĐ-TTg Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 58/2011/QĐ-TTg Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu58/2011/QĐ-TTg
      Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
      Người kýNguyễn Tấn Dũng
      Ngày ban hành24/10/2011
      Ngày hiệu lực24/10/2011
      Ngày công báo06/11/2011
      Số công báoTừ số 573 đến số 574
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tiền tệ - Ngân hàng
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/06/2016
      Cập nhật2 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 58/2011/QĐ-TTg Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 58/2011/QĐ-TTg Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ