Quyết định 58/2012/QĐ-UBND

Quyết định 58/2012/QĐ-UBND sửa đổi điểm a, b khoản 2 Điều 3 Quyết định 33/2008/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh

Nội dung toàn văn Quyết định 58/2012/QĐ-UBND sửa đổi cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH H
À TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 58/2012/QĐ-UBND

Hà Tĩnh ngày 15 tháng 10 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỂM A, B KHOẢN 2 ĐIỀU 3 QUYẾT ĐỊNH SÔ 33/2008/QĐ-UBND NGÀY 30/9/2008 CỦA ÚY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 26/2010/TTLT-BTNMT-BNV ngày 05/11/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Chi cục Biển và Hải đảo trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;

Thực hiện Nghị quyết số 26/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, ban quản lý dự án và tổ chức hội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Văn bản số 615/SNV-TCBC&CTTN ngày 11/7/2012, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1000/TTr-TNMT ngày 25/5/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung điểm a, b khoản 2 Điều 3 Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND ngày 30/9/2008 của ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường.

a) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở:

- Văn phòng;

- Thanh tra;

- Phòng Đo đạc - Bản đồ;

- Phòng Quy hoạch - Giao đất;

- Phòng Đãng ký - Thống kê;

- Phòng Quản lý tài nguyên và khoáng sản.

b) Chi cục trực thuộc Sở:

- Chi cục Bảo vệ môi trường.

- Chi cục Biển, Hải đảo và Tài nguyên nước".

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Kim Cự

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 58/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu58/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/10/2012
Ngày hiệu lực25/10/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 58/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 58/2012/QĐ-UBND sửa đổi cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 58/2012/QĐ-UBND sửa đổi cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu58/2012/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
       Người kýVõ Kim Cự
       Ngày ban hành15/10/2012
       Ngày hiệu lực25/10/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 58/2012/QĐ-UBND sửa đổi cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 58/2012/QĐ-UBND sửa đổi cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh

           • 15/10/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/10/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực