Quyết định 58/2016/QĐ-UBND

Quyết định 58/2016/QĐ-UBND Quy định hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 58/2016/QĐ-UBND Quy định hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại Đồng Tháp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 58/2016/QĐ-UBND

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 171/2014/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại, cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh

Áp dụng đối với các hoạt động xúc tiến thương mại, bao gồm: hội chợ, triển lãm, khảo sát nghiên cứu thị trường có trong kế hoạch xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư hàng năm được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp phê duyệt và các hoạt động đột xuất có chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

2. Đối tượng áp dụng

Áp dụng đối với các doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động theo Luật hợp tác xã và các cơ sở sản xuất kinh doanh có đăng ký kinh doanh, có trụ sở chính đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp).

3. Nội dung và mức chi

a) Tham gia hội chợ, triển lãm:

- Trong nước: hỗ trợ 100% chi phí thuê gian hàng cho 01 gian hàng tiêu chuẩn; và hỗ trợ chi phí ăn, ở, đi lại cho 01 người/doanh nghiệp/lần theo mức chi công tác phí quy định tại Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp. Mức hỗ trợ tối đa là 15 triệu đồng/doanh nghiệp/lần và hỗ trợ tối đa 02 lần/năm/doanh nghiệp.

- Ngoài nước: hỗ trợ 100% chi phí thuê gian hàng cho 01 gian hàng tiêu chuẩn và 100% chi phí vé máy bay (khứ hồi) cho tối đa 02 người/doanh nghiệp/lần. Mức hỗ trợ tối đa 60 triệu đồng/doanh nghiệp/lần và hỗ trợ tối đa 02 lần/năm/doanh nghiệp.

b) Thực hiện khảo sát, nghiên cứu thị trường:

- Trong nước: hỗ trợ 100% tiền vé máy bay (khứ hồi) hoặc chi phí tàu, xe theo kế hoạch cho 01 người/doanh nghiệp/lần. Mức hỗ trợ tối đa 8 triệu đồng/doanh nghiệp/lần và hỗ trợ tối đa 02 lần/năm/doanh nghiệp.

- Nước ngoài: hỗ trợ 100% tiền vé máy bay (khứ hồi) đến nước cần khảo sát, nghiên cứu theo kế hoạch cho 01 người/doanh nghiệp/lần. Mức hỗ trợ tối đa 25 triệu đồng/doanh nghiệp/lần và hỗ trợ tối đa 02 lần/năm/doanh nghiệp.

c) Tổ chức các phiên chợ hàng Việt về nông thôn:

Mức hỗ trợ 40 triệu đồng/phiên chợ và mỗi địa bàn tổ chức được hỗ trợ 01 lần/năm.

Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư là đơn vị chủ trì, phối hợp với các doanh nghiệp, hợp tác xã tổ chức chương trình đưa hàng Việt về nông thôn tại các khu, cụm công nghiệp, địa bàn dân cư các huyện, thị xã, thành phố.

4. Hồ sơ, thủ tục xét hỗ trợ

a) Để được hỗ trợ kinh phí tham dự hội chợ, triển lãm; khảo sát, nghiên cứu thị trường, doanh nghiệp phải nộp các văn bản sau đây:

- Bản đăng ký tham dự hội chợ triển lãm, khảo sát, nghiên cứu thị trường được gửi đến Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư trước ngày 30 tháng 10 của năm trước năm kế hoạch.

- Công văn đề nghị hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại.

- Bản báo cáo kết quả và đánh giá hiệu quả tham gia chương trình (kết quả, thuận lợi, khó khăn, kinh nghiệm, kiến nghị, đề xuất).

- Bảng kê tổng hợp các chi phí tham gia chương trình được hỗ trợ, kèm theo các chứng từ hợp lệ có liên quan.

b) Thời hạn thanh toán: Các đơn vị đề nghị hỗ trợ phải tập hợp đầy đủ hồ sơ gửi về Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư Đồng Tháp trong vòng 45 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình, quá thời hạn trên đơn vị tự thanh toán.

c) Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và thực hiện thủ tục thanh toán: Trung tâm

Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư Đồng Tháp.

Điều 2. Kinh phí hỗ trợ xúc tiến thương mại cho doanh nghiệp được chi từ nguồn kinh phí xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư hàng năm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017; thay thế Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 01/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc quy định hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại.

Điều 4. Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Bộ Tài chính;
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- Đoàn ĐBQH Tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT/UBND Tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh, Công báo Đồng Tháp;
- Lưu: VT, KTTH-HSĩ.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Châu Hồng Phúc

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 58/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu58/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/10/2016
Ngày hiệu lực01/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 58/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 58/2016/QĐ-UBND Quy định hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 58/2016/QĐ-UBND Quy định hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại Đồng Tháp
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu58/2016/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
       Người kýChâu Hồng Phúc
       Ngày ban hành25/10/2016
       Ngày hiệu lực01/01/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 58/2016/QĐ-UBND Quy định hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại Đồng Tháp

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 58/2016/QĐ-UBND Quy định hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại Đồng Tháp

        • 25/10/2016

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 01/01/2017

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực