Quyết định 58/2017/QĐ-UBND

Quyết định 58/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 26/2015/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An

Quyết định 58/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 26/2015/QĐ-UBND Long An đã được thay thế bởi Quyết định 707/QĐ-UBND 2019 hệ thống hóa văn bản quản lý nhà nước Ủy ban nhân dân Long An và được áp dụng kể từ ngày 28/02/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 58/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 26/2015/QĐ-UBND Long An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 58/2017/QĐ-UBND

Long An, ngày 17 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 26/2015/QĐ-UBND NGÀY 16/6/2015 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28/8/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 903/TTr-STNMT ngày 25/10/2017 và ý kiến đề xuất của Giám đốc Sở Nội vụ tại văn bản số 887/SNV-TCBC ngày 09/11/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 3 Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 16/6/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An, như sau:

“2) Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Văn phòng Sở;

b) Thanh tra Sở;

c) Phòng Khoáng sản, Tài nguyên nước và khí tượng thuỷ văn;

d) Chi cục Bảo vệ môi trường;

đ) Chi cục Quản lý đất đai”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Nội vụ;
- Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT.TU,TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Phòng TH; KT1
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT,

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Được

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 58/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu58/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/11/2017
Ngày hiệu lực01/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/06/2018
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 58/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 58/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 26/2015/QĐ-UBND Long An


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 58/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 26/2015/QĐ-UBND Long An
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu58/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
       Người kýNguyễn Văn Được
       Ngày ban hành17/11/2017
       Ngày hiệu lực01/12/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/06/2018
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 58/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 26/2015/QĐ-UBND Long An

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 58/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 26/2015/QĐ-UBND Long An