Quyết định 58/2019/QĐ-UBND

Quyết định 58/2019/QĐ-UBND quy định về giá dịch vụ thoát nước tại Khu Công nghiệp Thành Hải tỉnh Ninh Thuận

Nội dung toàn văn Quyết định 58/2019/QĐ-UBND giá dịch vụ thoát nước Khu Công nghiệp Thành Hải Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 58/2019/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 09 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ THOÁT NƯỚC TẠI KHU CÔNG NGHIỆP THÀNH HẢI TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật giá năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hưng dẫn thi hành một sđiều ca Luật giá;

Căn cứ Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thi;

Căn cNghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sđiều của Nghị định s 177/2013/NĐ-CP ngày 14/1/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hưng dẫn thi hành một sđiều của Luật giá;

Căn cứ Thông tư số 13/2018/TT-BXD ngày 27/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hưng dn phương pháp định giá dịch vụ thoát nưc;

Theo đề nghị ca Giám đc Sở Tài chính tại Tờ trình s 2021/TTr-STC ngày 26/7/2019, Văn bản s 2484/STC-QLGCSĐT ngày 16/9/2019 và Báo cáo thẩm định số 961/BC-STP ngày 20/5/2019 ca Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định giá dịch vụ thoát nước tại Khu Công nghiệp Thành Hải tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Đối tượng áp dng

1. Các tổ chức (trong nước hoặc nước ngoài) có xả nước thải vào hệ thống thu gom của Trạm xử lý nước thải tập trung Khu Công nghiệp Thành Hải.

2. Đơn vị quản lý, vận hành hệ thống thoát nước, cung cấp dịch thoát nước và xử lý nước thải.

Điều 3. Giá dịch vụ thoát nước

1. Giá dịch vụ thoát nước trên 1m3 nước thải là 8.163 đồng/m3.

2. Giá dịch vụ thoát nước được xác định theo đơn giá quy định tại Khoản 1 Điều này nhân (x) hệ số điều chỉnh (hệ số K) phụ thuộc hàm lượng chất gây ô nhiễm (COD); Trong đó, hàm lượng COD và hệ số K được xác định, như sau:

STT

Hàm lượng COD (mg/I)

Hệ số K

1

150

1,0

2

151 - 200

1,5

3

201 - 300

2,0

4

301 - 400

2,5

5

401 - 600

3,5

6

> 600

4,5

3. Giá dịch vụ thoát nước theo Khoản 1, Khoản 2 Điều này đã bao gồm phí bảo vệ môi trường, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

Điều 4. Quản lý và sử dụng nguồn thu từ dịch vụ thoát nước

1. Đơn vị thu là Trung tâm Khai thác hạ tầng và hỗ trợ Đầu tư thuộc Ban Quản lý các Khu công nghiệp (đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính).

2. Trung tâm Khai thác hạ tầng và hỗ trợ Đầu tư chịu trách nhiệm:

a) Xác định hàm lượng chất gây ô nhiễm trong nước thải của từng doanh nghiệp thoát nước, mức thu theo quy định.

b) Quản lý, sử dụng nguồn thu từ dịch vụ thoát nước để thực hiện các nội dung quy định tại điểm c và điểm d khon này.

c) Tchức thực hiện qun lý, khai thác, đầu tư duy trì điều kiện phục vụ và phát triển hệ thống thoát nước tại Khu công nghiệp Thành Hải; sử dụng nguồn thu từ dịch vụ thoát nước cho các mục đích theo đúng quy định tại Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ và các quy định khác có liên quan.

d) Hàng năm, căn cứ vào số tiền thu được, lập kế hoạch sử dụng kinh phí cho việc đầu tư duy trì, phát triển và vận hành hệ thống thoát nước Khu công nghiệp Thành Hải; báo cáo Ban Quản lý các Khu công nghiệp xem xét, gửi cơ quan có chức năng thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tnh phê duyệt để tổ chức thực hiện theo quy định.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Sở Xây dựng

a) Chủ trì phối hợp cùng với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành có liên quan kim tra việc thực hiện giá dịch vụ thoát nước tại Quyết định này.

b) Chủ trì, phối hp cùng với Ban Quản lý các Khu công nghiệp, đơn vị thu và các cơ quan liên quan xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật xử lý nước thải và lộ trình giá, phương án điều chỉnh mức giá dịch vụ thoát nước phù hợp tình hình thực tế và bảo đảm khả năng chi trả hp lý nhằm hỗ trợ phát triển cho doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Thành Hải; Việc điều chỉnh mức giá thực hiện theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan.

c) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

2. Sở Tài chính chịu trách nhiệm tổ chức thm định điều chỉnh giá theo đề nghị của Sở Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

3. Ban Quản lý các Khu công nghiệp

a) Hướng dẫn Trung tâm Khai thác hạ tầng và hỗ trợ Đầu tư thực hiện nội dung tại Điều 4 Quyết định này; thực hiện việc thu, quản lý, sử dụng nguồn thu đảm bảo hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.

b) Căn cứ vào điều kiện thực tế, đề xuất xây dựng định mức kinh tế-kỹ thuật xử lý nước thải và đ xut điều chỉnh giá dịch vụ thoát nước tại Khu công nghiệp Thành Hải.

4. Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn Trung tâm Khai thác hạ tầng và htrợ Đu tư đăng ký sử dụng hóa đơn, kê khai và nộp thuế, phí vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 19 tháng 10 năm 2019.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng;
- Cục Kiểm
tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Vụ pháp chế (Bộ Tài chính);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- TT.HĐND các huyện, thành phố;
- TT. Công nghệ thông tin và Truyền thông, Cổng thông tin điện tử t
nh Ninh Thuận;
- VPUB: LĐ, KTTH;
- Lưu: VT. KHH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Quốc Nam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 58/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu58/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/10/2019
Ngày hiệu lực19/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 58/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 58/2019/QĐ-UBND giá dịch vụ thoát nước Khu Công nghiệp Thành Hải Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 58/2019/QĐ-UBND giá dịch vụ thoát nước Khu Công nghiệp Thành Hải Ninh Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu58/2019/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýTrần Quốc Nam
        Ngày ban hành09/10/2019
        Ngày hiệu lực19/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 58/2019/QĐ-UBND giá dịch vụ thoát nước Khu Công nghiệp Thành Hải Ninh Thuận

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 58/2019/QĐ-UBND giá dịch vụ thoát nước Khu Công nghiệp Thành Hải Ninh Thuận

            • 09/10/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/10/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực