Quyết định 581/QĐ-UBND

Quyết định 581/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 581/QĐ-UBND 2019 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Đông Hưng Thái Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 581/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 25 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 CỦA HUYỆN ĐÔNG HƯNG, TỈNH THÁI BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 26/2018/NQ-HĐND ngày 11/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2019;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Đông Hưng tại Tờ trình số 37TTr-UBND ngày 30/01/2019 về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình; của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 82/TTr-STNMT ngày 01/02/2019 về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Đông Hưng với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch

 Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

TT Đông Hưng

Xã Đô Lương

Xã Đông Phương

Xã Liên Giang

Xã An Châu

(1)

(2)

(3)

(4)=(5) +...+ (48)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

 

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

 

19930,21

68,95

401,92

730,86

531,17

380,96

1

Đất nông nghiệp

NNP

13512,98

0,53

244,71

509,26

384,39

259,31

1.1

Đất trồng lúa

LUA

11177,02

0,24

205,56

412,45

318,27

212,85

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

11175,17

0,24

205,56

412,45

318,27

212,85

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

309,02

0,19

0,24

1,56

5,32

4,86

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

818,02

0,09

14,25

27,77

35,08

12,39

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

930,69

0,01

24,62

53,65

25,73

29,21

1.5

Đất nông nghiệp khác

NKH

278,23

 

0,05

13,84

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

6379,74

68,27

156,70

221,24

146,62

121,27

2.1

Đất quốc phòng

CQP

13,14

0,25

 

 

 

0,24

2.2

Đất an ninh

CAN

2,36

1,23

 

 

 

 

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

63,38

 

 

 

 

 

2.4

Đất cụm công nghiệp

SKN

126,59

 

30,00

 

 

 

2.5

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

51,97

2,80

 

0,03

0,08

0,26

2.6

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

76,67

4,61

2,50

4,78

 

0,36

2.7

Đất phát triển hạ tầng

DHT

3426,00

29,84

68,88

118,54

87,52

66,88

2.8

Đất có di tích lịch sử-văn hóa

DDT

11,10

 

 

0,37

0,07

 

2.9

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

48,34

 

 

1,72

0,48

1,31

2.10

Đất tại nông thôn

ONT

1931,34

 

50,67

83,33

52,25

44,33

2.11

Đất ở tại đô thị

ODT

23,86

23,73

 

 

 

 

2.12

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

25,67

3,48

0,26

0,24

0,35

0,89

2.13

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

2,74

0,74

 

 

 

 

2.14

Đất cơ sở tôn giáo

TON

43,35

0,01

0,45

3,18

 

0,29

2.15

Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

213,23

1,22

3,29

7,87

4,26

4,01

2.16

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

24,84

 

 

0,11

 

 

2.17

Đất sinh hoạt cộng đồng

DHS

20,63

0,26

0,11

0,24

0,88

1,18

2.18

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

2,06

 

 

0,55

 

1,00

2.19

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

24,01

 

0,54

0,28

0,59

0,15

2.20

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SMN

219,62

 

 

 

 

 

2.21

Đất có mặt nước chuyên dùng

SON

21,94

0,10

 

 

0,14

0,37

2.22

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

6,89

 

 

 

 

 

3

Đất chưa sử dụng

DCS

37,49

0,15

0,51

0,36

0,16

0,38

4

Đất đô thị

KDT

68,95

68,95

 

 

 

 

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Xã Đông Sơn

Xã Đông Cường

Xã Phú Lương

Xã Mê Linh

Xã Lô Giang

(1)

(2)

(3)

(4)=(5) +... + (48)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

 

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

 

19930,21

647,13

793,72

480,38

559,93

447,53

1

Đất nông nghiệp

NNP

13512,98

442,13

560,23

341,37

399,64

295,29

1.1

Đất trồng lúa

LUA

11177,02

387,31

462,03

295,52

362,12

218,49

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

11175,17

387,31

462,03

295,52

362,12

218,49

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

309,02

3,84

3,87

0,36

1,54

18,35

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

818,02

17,58

39,11

30,67

23,07

29,06

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

930,69

26,06

51,45

13,69

12,90

27,11

1.5

Đất nông nghiệp khác

NKH

278,23

7,34

3,77

1,14

0,01

2,28

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

6379,74

204,18

232,07

139,01

159,17

151,79

2.1

Đất quốc phòng

CQP

13,14

 

 

 

0,57

0,54

2.2

Đất an ninh

CAN

2,36

 

 

 

 

 

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

63,38

 

 

 

 

 

2.4

Đất cụm công nghiệp

SKN

126,59

 

 

 

1,50

 

2.5

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

51,97

2,69

0,12

0,01

 

 

2.6

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

76,67

11,15

4,79

1,20

1,67

0,24

2.7

Đất phát triển hạ tầng

DHT

3426,00

92,29

141,26

79,68

97,30

93,07

2.8

Đất có di tích lịch sử-văn hóa

DDT

11,10

0,25

0,89

0,53

0,09

 

2.9

Đất bãi thải, xử lý chất thi

DRA

48,34

1,83

4,46

0,49

1,10

2,03

2.10

Đất ở tại nông thôn

ONT

1931,34

77,81

61,88

50,34

50,55

48,36

2.11

Đất ở tại đô thị

ODT

23,86

 

 

 

 

 

2.12

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

25,67

1,40

0,62

0,31

0,73

0,17

2.13

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

2,74

 

 

 

 

 

2.14

Đất cơ sở tôn giáo

TON

43,35

1,59

4,06

0,65

0,55

0,52

2.15

Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hoả táng

NTD

213,23

12,65

10,02

3,89

3,79

5,26

2.16

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

24,84

 

 

0,09

0,04

 

2.17

Đất sinh hoạt cộng đồng

DHS

20,63

0,05

0,52

0,57

0,56

0,96

2.18

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

2,06

 

 

 

 

 

2.19

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

24,01

1,47

0,68

0,47

0,54

0,59

2.20

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SMN

219,62

 

 

 

 

 

2.21

Đất có mặt nước chuyên dùng

SON

21,94

1,00

2,77

0,78

0,18

0,05

2.22

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

6,89

 

 

 

 

 

3

Đất chưa sử dụng

DCS

37,49

0,83

1,42

 

1,12

0,45

4

Đất đô thị

KDT

68,95

 

 

 

 

 

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Xã Đông La

Xã Minh Tân

Xã Đông Xá

Xã Chương Dương

Xã Nguyên Xá

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)+... +(48)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

 

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

 

19930,21

673,04

405,53

558,99

372,42

461,46

1

Đất nông nghiệp

NNP

13512,98

438,04

281,30

417,74

253,57

295,57

1.1

Đất trồng lúa

LUA

11177,02

369,09

154,46

367,56

218,65

239,65

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

11175,17

369,09

154,46

367,56

218,65

239,65

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

309,02

11,06

21,64

9,54

2,16

15,84

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

818,02

19,31

25,73

16,88

14,35

19,44

1.4

Đất nuôi trồng thủy sn

NTS

930,69

24,86

13,71

22,94

16,61

13,87

1.5

Đất nông nghiệp khác

NKH

278,23

13,72

65,76

0,82

1,80

6,77

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

6379,74

234,80

123,52

141,21

117,78

165,75

2.1

Đất quốc phòng

CQP

13,14

 

 

 

2,06

1,02

2.2

Đất an ninh

CAN

2,36

 

 

 

 

 

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

63,38

 

 

 

 

 

2.4

Đất cụm công nghiệp

SKN

126,59

43,50

 

 

 

14,85

2.5

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

51,97

3,92

 

1,53

0,51

0,05

2.6

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

76,67

3,59

1,05

0,02

0,24

4,73

2.7

Đất phát triển hạ tầng

DHT

3426,00

94,31

76,81

90,65

79,11

86,66

2.8

Đất có di tích lịch sử-văn hóa

DDT

11,10

1,29

0,25

0,58

0,05

0,21

2.9

Đất bãi thi, xử lý chất thải

DRA

48,34

1,52

0,24

1,60

0,67

1,39

2.10

Đất ở tại nông thôn

ONT

1931,34

75,99

39,02

42,52

28,24

45,29

2.11

Đất ở tại đô thị

ODT

23,86

 

 

 

 

 

2.12

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

25,67

0,98

0,48

0,24

0,46

0,80

2.13

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

2,74

 

 

 

 

 

2.14

Đất cơ sở tôn giáo

TON

43,35

2,39

0,08

0,74

0,57

 

2.15

Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

213,23

4,84

4,73

2,69

4,74

8,32

2.16

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

24,84

 

 

 

 

 

2.17

Đất sinh hoạt cộng đồng

DHS

20,63

0,35

0,17

0,14

0,19

0,68

2.18

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

2,06

 

 

 

 

 

2.19

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

24,01

0,79

0,51

0,23

0,64

1,06

2.20

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SMN

219,62

 

 

 

 

 

2.21

Đất có mặt nước chuyên dùng

SON

21,94

1,33

0,18

0,27

0,28

0,68

2.22

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

6,89

 

 

 

 

 

3

Đất chưa sử dụng

DCS

37,49

0,20

0,72

0,04

1,07

0,14

4

Đất đô thị

KDT

68,95

 

 

 

 

 

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Xã Phong Châu

Xã Hợp Tiến

Xã Hồng Việt

Xã Đông Hà

Xã Đông Giang

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)+... +(48)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

 

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

 

19930,21

474,95

347,82

651,45

529,69

391,58

1

Đất nông nghiệp

NNP

13512,98

334,86

221,11

471,22

395,61

287,97

1.1

Đất trồng lúa

LUA

11177,02

298,93

196,99

338,47

353,02

223,93

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

11175,17

298,93

196,99

338,47

353,02

223,93

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

309,02

1,60

4,37

 

1,59

0,82

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

818,02

18,77

7,55

23,05

33,31

37,15

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

930,69

14,19

10,89

32,62

7,16

26,07

1.5

Đất nông nghiệp khác

NKH

278,23

1,38

1,31

77,08

0,53

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

6379,74

139,02

126,64

180,05

133,18

102,03

2.1

Đất quốc phòng

CQP

13,14

 

0,03

 

 

 

2.2

Đất an ninh

CAN

2,36

 

 

 

 

 

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

63,38

 

 

 

 

 

2.4

Đất cụm công nghiệp

SKN

126,59

 

 

 

 

 

2.5

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

51,97

0,08

0,05

0,04

0,19

0,27

2.6

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

76,67

 

 

 

 

 

2.7

Đất phát triển hạ tầng

DHT

3426,00

86,88

86,61

112,92

76,73

63,63

2.8

Đất có di tích lịch sử-văn hóa

DDT

11,10

 

0,49

0,16

0,33

 

2.9

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

48,34

0,83

0,83

0,51

0,70

0,59

2.10

Đất ở tại nông thôn

ONT

1931,34

45,82

32,96

53,05

46,46

33,27

2.11

Đất ở tại đô thị

ODT

23,86

 

 

 

 

 

2.12

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

25,67

0,31

0,54

0,53

0,32

0,70

2.13

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

2,74

 

 

 

 

 

2.14

Đất cơ sở tôn giáo

TON

43,35

2,85

1,33

1,09

 

1,52

2.15

Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

213,23

1,87

3,00

11,24

5,85

1,54

2.16

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

24,84

 

 

 

 

 

2.17

Đất sinh hoạt cộng đồng

DHS

20,63

0,18

0,73

0,19

2,05

0,42

2.18

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

2,06

 

 

 

 

 

2.19

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

24,01

0,20

0,07

0,32

0,55

 

2.20

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SMN

219,62

 

 

 

 

 

2.21

Đất có mặt nước chuyên dùng

SON

21,94

 

 

 

 

0,08

2.22

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

6,89

 

 

 

 

 

3

Đất chưa sử dụng

DCS

37,49

1,07

0,07

0,18

0,91

1,58

4

Đất đô thị

KDT

68,95

 

 

 

 

 

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Xã Đông Kinh

Xã Đông Hợp

Xã Thăng Long

Xã Đông Các

Xã Phú Châu

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)+... +(48)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

 

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

 

19930,21

548,66

257,53

338,32

387,28

439,79

1

Đất nông nghiệp

NNP

13512,98

377,37

141,93

230,69

262,79

322,03

1.1

Đất trồng lúa

LUA

11177,02

307,99

123,81

193,94

243,42

272,30

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

11175,17

307,96

123,81

193,75

242,99

272,30

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

309,02

10,82

1,07

2,76

1,23

2,14

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

818,02

24,91

7,94

14,13

6,82

21,11

1.4

Đất nuôi trồng thủy sn

NTS

930,69

31,28

5,34

16,27

8,94

21,47

1.5

Đất nông nghiệp khác

NKH

278,23

2,37

3,77

3,59

2,38

5,02

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

6379,74

170,81

115,27

106,45

121,46

117,73

2.1

Đất quốc phòng

CQP

13,14

 

 

1,33

 

 

2.2

Đất an ninh

CAN

2,36

 

 

 

 

 

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

63,38

 

 

 

 

 

2.4

Đất cụm công nghiệp

SKN

126,59

 

 

 

 

 

2.5

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

51,97

1,50

1,76

0,31

2,34

0,78

2.6

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

76,67

 

2,80

1,14

2,75

3,00

2.7

Đất phát triển hạ tầng

DHT

3426,00

112,84

54,89

60,08

58,74

65,95

2.8

Đất có di tích lịch sử-văn hóa

DDT

11,10

0,73

 

0,57

 

0,59

2.9

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

48,34

1,15

0,61

1,85

0,63

3,04

2.10

Đất ở tại nông thôn

ONT

1931,34

43,53

47,22

34,36

47,19

36,71

2.11

Đất ở tại đô thị

ODT

23,86

 

0,13

 

 

 

2.12

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

25,67

0,57

0,17

0,30

0,42

0,60

2.13

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

2,74

 

0,23

 

0,02

 

2.14

Đất cơ sở tôn giáo

TON

43,35

1,30

1,23

0,01

1,07

0,77

2.15

Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hoả táng

NTD

213,23

6,16

4,51

5,75

6,33

4,93

2.16

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

24,84

0,16

 

 

 

 

2.17

Đất sinh hoạt cộng đồng

DHS

20,63

0,05

0,86

0,06

0,44

0,74

2.18

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

2,06

 

0,36

 

 

 

2.19

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

24,01

0,53

0,37

0,33

0,99

0,42

2.20

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SMN

219,62

 

 

 

 

 

2.21

Đất có mặt nước chuyên dùng

SON

21,94

0,20

0,10

0,36

0,54

0,21

2.22

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

6,89

2,09

0,03

 

 

 

3

Đất chưa sử dụng

DCS

37,49

0,48

0,34

1,18

3,04

0,03

4

Đất đô thị

KDT

68,95

 

 

 

 

 

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Xã Hoa Lư

Xã Minh Châu

Xã Đông Tân

Xã Đông Vinh

Xã Đông Động

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)+... +(48)

(30)

(31)

(32)

(33)

(34)

 

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

 

19930,21

329,98

312,48

654,67

596,46

338,31

1

Đất nông nghiệp

NNP

13512,98

214,24

239,25

445,53

446,49

226,19

1.1

Đất trồng lúa

LUA

11177,02

180,39

208,16

393,88

380,31

193,66

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

11175,17

180,39

208,16

393,88

380,31

193,66

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

309,02

4,44

2,43

5,61

5,42

3,27

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

818,02

13,34

12,07

3,45

18,55

9,86

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

930,69

15,28

12,72

40,94

27,81

18,28

1.5

Đất nông nghiệp khác

NKH

278,23

0,79

3,87

1,66

14,40

1,12

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

6379,74

113,22

71,34

208,17

148,04

111,97

2.1

Đất quốc phòng

CQP

13,14

 

 

0,15

 

0,02

2.2

Đất an ninh

CAN

2,36

 

 

 

 

 

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

63,38

 

 

 

 

 

2.4

Đất cụm công nghiệp

SKN

126,59

 

 

 

 

 

2.5

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

51,97

 

 

1,44

 

5,11

2.6

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

76,67

1,28

 

2,06

0,63

0,11

2.7

Đất phát triển hạ tầng

DHT

3426,00

69,36

46,26

125,82

74,32

48,21

2.8

Đất có di tích lịch sử-văn hóa

DDT

11,10

0,15

 

0,39

0,05

0,10

2.9

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

48,34

0,55

0,29

0,71

3,24

2,12

2.10

Đất tại nông thôn

ONT

1931,34

30,15

21,54

68,32

59,45

42,63

2.11

Đất ở tại đô thị

ODT

23,86

 

 

 

 

 

2.12

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

25,67

0,79

0,42

0,38

0,56

0,77

2.13

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

2,74

 

 

0,25

 

 

2.14

Đất cơ sở tôn giáo

TON

43,35

0,62

0,08

0,62

0,84

1,45

2.15

Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

213,23

4,08

2,08

6,39

7,62

4,43

2.16

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

24,84

5,12

 

 

 

3,59

2.17

Đất sinh hoạt cộng đồng

DHS

20,63

0,53

0,46

0,40

0,43

0,45

2.18

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

2,06

 

 

 

 

 

2.19

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

24,01

0,44

0,20

0,52

0,56

0,55

2.20

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SMN

219,62

 

 

 

 

 

2.21

Đất có mặt nước chuyên dùng

SON

21,94

0,15

 

0,48

0,12

0,13

2.22

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

6,89

 

 

0,24

0,23

2,31

3

Đất chưa sử dụng

DCS

37,49

2,52

1,89

0,97

1,93

0,15

4

Đất đô thị

KDT

68,95

 

 

 

 

 

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Xã Hồng Châu

Xã Bạch Đằng

Xã Trọng Quan

Xã Hoa Nam

Xã Hồng Giang

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)+... +(48)

(35)

(36)

(37)

(38)

(39)

 

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

 

19930,21

392,28

457,47

566,94

317,90

457,26

1

Đất nông nghiệp

NNP

13512,98

269,23

254,71

410,05

204,92

267,63

1.1

Đất trồng lúa

LUA

11177,02

238,25

225,99

324,02

163,66

224,93

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

11175,17

238,25

224,84

324,02

163,66

224,93

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

309,02

4,05

11,35

32,86

5,19

6,04

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

818,02

6,57

6,35

23,23

11,97

5,63

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

930,69

16,95

11,02

25,93

19,92

29,54

1.5

Đất nông nghiệp khác

NKH

278,23

3,41

 

4,01

4,19

1,49

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

6379,74

121,38

202,53

156,76

112,89

189,23

2.1

Đất quốc phòng

CQP

13,14

 

 

 

 

 

2.2

Đất an ninh

CAN

2,36

 

 

 

 

 

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

63,38

 

 

 

 

 

2.4

Đất cụm công nghiệp

SKN

126,59

 

 

 

 

 

2.5

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

51,97

0,10

1,21

4,58

 

0,62

2.6

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

76,67

2,47

 

 

2,06

0,28

2.7

Đất phát triển hạ tầng

DHT

3426,00

72,73

113,03

76,52

62,64

104,64

2.8

Đất có di tích lịch sử-văn hóa

DDT

11,10

 

0,58

 

 

 

2.9

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

48,34

0,60

0,68

1,46

1,59

1,11

2.10

Đất tại nông thôn

ONT

1931,34

38,79

33,05

48,07

23,39

48,70

2.11

Đất ở tại đô thị

ODT

23,86

 

 

 

 

 

2.12

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

25,67

0,69

0,45

0,94

0,30

0,62

2.13

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

2,74

 

0,09

 

 

 

2.14

Đất cơ sở tôn giáo

TON

43,35

1,72

1,08

1,15

1,57

4,92

2.15

Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

213,23

3,39

3,25

4,88

2,18

2,91

2.16

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

24,84

 

 

2,52

 

 

2.17

Đất sinh hoạt cộng đồng

DHS

20,63

0,49

0,44

0,52

0,15

0,45

2.18

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

2,06

 

0,15

 

 

 

2.19

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

24,01

0,40

0,07

1,18

0,13

0,45

2.20

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SMN

219,62

 

41,70

14,76

18,87

24,53

2.21

Đất có mặt nước chuyên dùng

SON

21,94

 

6,76

0,18

 

 

2.22

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

6,89

 

 

 

 

 

3

Đất chưa sử dụng

DCS

37,49

1,68

0,23

0,13

0,08

0,40

4

Đất đô thị

KDT

68,95

 

 

 

 

 

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Xã Đông Phong

Xã Đông Quang

Xã Đông Xuân

Xã Đông Á

Xã Đông Lĩnh

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)+... +(48)

(40)

(41)

(42)

(43)

(44)

 

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

 

19930,21

258,27

357,50

439,19

646,00

460,49

1

Đất nông nghiệp

NNP

13512,98

138,14

253,02

255,62

438,62

335,01

1.1

Đất trồng lúa

LUA

11177,02

113,67

233,84

180,81

329,71

260,21

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

11175,17

113,67

233,84

180,81

329,71

260,21

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

309,02

3,86

1,56

4,59

26,57

13,15

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

818,02

4,49

8,53

40,48

32,86

38,99

1.4

Đất nuôi trồng thủy sn

NTS

930,69

12,51

8,33

13,88

48,35

22,65

1.5

Đất nông nghiệp khác

NKH

278,23

3,61

0,77

15,86

1,13

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

6379,74

119,61

104,04

183,00

206,83

123,30

2.1

Đất quốc phòng

CQP

13,14

6,01

 

0,01

0,25

 

2.2

Đất an ninh

CAN

2,36

1,13

 

 

 

 

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

63,38

 

9,56

29,00

 

 

2.4

Đất cụm công nghiệp

SKN

126,59

13,24

 

23,50

 

 

2.5

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

51,97

0,98

0,85

4,87

7,95

 

2.6

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

76,67

 

 

8,93

4,08

3,03

2.7

Đất phát triển hạ tầng

DHT

3426,00

51,06

49,95

56,83

103,47

71,45

2.8

Đất có di tích lịch sử-văn hóa

DDT

11,10

0,16

0,18

0,74

0,42

 

2.9

Đất bãi thi, xử lý chất thải

DRA

48,34

0,06

0,64

0,75

1,94

0,48

2.10

Đất ở tại nông thôn

ONT

1931,34

31,19

38,50

47,13

60,78

35,27

2.11

Đất tại đô thị

ODT

23,86

 

 

 

 

 

2.12

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

25,67

0,99

0,34

0,15

0,52

0,12

2.13

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

2,74

 

 

 

 

 

2.14

Đất cơ sở tôn giáo

TON

43,35

0,07

0,80

0,26

0,05

0,48

2.15

Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

213,23

1,78

2,06

7,93

6,10

4,20

2.16

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

24,84

12,34

 

 

0,63

 

2.17

Đất sinh hoạt cộng đồng

DHS

20,63

0,20

0,65

0,25

0,08

0,52

2.18

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

2,06

 

 

 

 

 

2.19

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

24,01

0,27

0,37

1,18

2,68

0,31

2.20

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SMN

219,62

 

 

 

17,73

7,24

2.21

Đất có mặt nước chuyên dùng

SON

21,94

0,10

0,14

0,41

0,15

 

2.22

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

6,89

0,03

 

1,06

 

0,19

3

Đất chưa sử dụng

DCS

37,49

0,53

0,44

0,57

0,55

2,18

4

Đất đô thị

KDT

68,95

 

 

 

 

 

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Xã Đông Hoàng

Xã Đông Dương

Xã Đông Huy

Xã Đồng Phú

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)+... +(48)

(45)

(46)

(47)

(48)

 

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

 

19930,21

490,66

230,95

342,19

400,16

1

Đất nông nghiệp

NNP

13512,98

331,89

131,61

243,08

239,07

1.1

Đất trồng lúa

LUA

11177,02

260,79

99,95

176,73

211,04

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

11175,17

260,79

99,90

176,73

211,04

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

309,02

25,03

6,33

3,44

17,08

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

818,02

18,73

9,93

32,21

1,26

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

930,69

26,80

11,20

28,68

9,25

1.5

Đất nông nghiệp khác

NKH

278,23

0,54

4,19

2,03

0,44

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

6379,74

158,63

99,12

92,59

161,09

2.1

Đất quốc phòng

CQP

13,14

0,40

 

0,25

 

2.2

Đất an ninh

CAN

2,36

 

 

 

 

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

63,38

 

24,82

 

 

2.4

Đất cụm công nghiệp

SKN

126,59

 

 

 

 

2.5

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

51,97

1,35

 

2,32

1,28

2.6

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

76,67

0,50

 

 

0,62

2.7

Đất phát triển hạ tầng

DHT

3426,00

72,48

32,68

34,70

77,75

2.8

Đất có di tích lịch sử-văn hóa

DDT

11,10

0,39

0,51

 

 

2.9

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

48,34

0,58

0,53

 

1,44

2.10

Đất ở tại nông thôn

ONT

1931,34

43,05

25,75

28,43

36,03

2.11

Đất ở tại đô thị

ODT

23,86

 

 

 

 

2.12

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

25,67

0,28

0,61

0,28

0,59

2.13

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

2,74

 

 

 

1,42

2.14

Đất cơ sở tôn giáo

TON

43,35

0,17

0,25

0,86

0,10

2.15

Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

213,23

6,54

5,05

2,85

2,74

2.16

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

24,84

 

 

 

0,25

2.17

Đất sinh hoạt cộng đồng

DHS

20,63

0,90

0,51

0,41

0,18

2.18

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

2,06

 

 

 

 

2.19

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

24,01

1,43

0,64

 

0,30

2.20

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SMN

219,62

30,19

6,99

21,90

35,71

2.21

Đất có mặt nước chuyên dùng

SON

21,94

0,31

0,12

0,59

2,69

2.22

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

6,89

0,06

0,66

 

 

3

Đất chưa sử dụng

DCS

37,49

0,14

0,21

6,52

 

4

Đất đô thị

KDT

68,95

 

 

 

 

2. Kế hoạch thu hồi đất

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

TT Đông Hưng

Xã Đô Lương

Xã Đông Phương

Xã Liên Giang

Xã An Châu

1

Đất nông nghiệp

NNP

243,63

0,72

2,30

12,11

3,19

7,60

1.1

Đất trồng lúa

LUA

229,17

0,25

2,30

10,97

2,97

7,40

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

223,91

0,25

2,30

10,97

2,97

7,20

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

10,99

0,28

0,00

1,14

 

 

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

2,61

0,13

 

 

0,17

0,20

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

0,85

0,06

 

 

0,05

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

8,33

0,64

0,01

0,13

0,09

0,22

2.1

Đất thương mại dịch vụ

SKC

0,10

0,10

 

 

 

 

2.2

Đất phát triển hạ tầng

DHT

5,44

0,51

0,01

0,09

0,02

0,20

2.3

Đất tại nông thôn

ONT

2,40

 

 

0,04

 

0,02

2.4

Đất ở tại đô thị

ODT

0,03

0,03

 

 

 

 

2.5

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

0,22

 

 

 

 

 

2.6

Đất sinh hoạt cộng đồng

DHS

0,14

 

 

 

0,07

 

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Xã Đông Sơn

Xã Đông Cường

Xã Phú Lương

Xã Mê Linh

Xã Lô Giang

1

Đất nông nghiệp

NNP

243,63

22,50

15,49

2,47

1,65

2,93

1.1

Đất trồng lúa

LUA

229,17

22,22

13,63

2,36

1,65

2,93

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

223,91

22,22

13,56

1,41

1,65

2,93

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

10,99

0,20

1,86

0,03

 

 

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

2,61

 

 

 

 

 

1.4

Đất nuôi trồng thủy sn

NTS

0,85

0,08

 

0,08

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

8,33

1,14

0,20

0,01

0,02

 

2.1

Đất thương mại dịch vụ

SKC

0,10

 

 

 

 

 

2.2

Đất phát triển hạ tầng

DHT

5,44

1,11

0,14

 

 

 

2.3

Đất ở tại nông thôn

ONT

2,40

0,03

0,06

0,01

0,02

 

2.4

Đất tại đô thị

ODT

0,03

 

 

 

 

 

2.5

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

0,22

 

 

 

 

 

2.6

Đất sinh hoạt cộng đồng

DHS

0,14

 

 

 

 

 

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng din tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Xã Đông La

Xã Minh Tân

Xã Đông Xá

Xã Chương Dương

Xã Nguyên Xá

1

Đất nông nghiệp

NNP

243,63

20,96

2,90

4,06

0,27

14,85

1.1

Đất trồng lúa

LUA

229,17

20,94

1,86

3,96

0,01

14,71

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

223,91

20,94

1,86

3,96

0,01

14,71

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

10,99

 

0,84

0,10

0,23

0,14

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

2,61

 

0,20

 

 

 

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

0,85

0,02

 

 

0,03

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

8,33

0,69

0,70

0,21

 

0,30

2.1

Đất thương mại dịch vụ

SKC

0,10

 

 

 

 

 

2.2

Đất phát triển hạ tầng

DHT

5,44

0,69

0,65

0,01

 

0,30

2.3

Đất ở tại nông thôn

ONT

2,40

 

0,05

0,20

 

 

2.4

Đất ở tại đô thị

ODT

0,03

 

 

 

 

 

2.5

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

0,22

 

 

 

 

 

2.6

Đất sinh hoạt cộng đồng

DHS

0,14

 

 

 

 

 

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng din tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Xã Phong Châu

Xã Hợp Tiến

Xã Hồng Việt

Xã Đông Hà

Xã Đông Giang

1

Đất nông nghiệp

NNP

243,63

1,34

1,25

5,25

1,30

1,40

1.1

Đất trồng lúa

LUA

229,17

1,34

1,23

5,15

1,30

1,40

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

223,91

1,34

1,23

5,15

1,30

1,40

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

10,99

0,00

 

 

 

 

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

2,61

 

0,02

0,10

 

 

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

0,85

 

 

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

8,33

 

0,07

0,28

0,01

0,01

2.1

Đất thương mại dịch vụ

SKC

0,10

 

 

 

 

 

2.2

Đất phát triển hạ tầng

DHT

5,44

 

 

0,03

0,01

0,01

2.3

Đất tại nông thôn

ONT

2,40

 

 

0,25

 

 

2.4

Đất ở tại đô thị

ODT

0,03

 

 

 

 

 

2.5

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

0,22

 

 

 

 

 

2.6

Đất sinh hoạt cộng đồng

DHS

0,14

 

0,07

 

 

 

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Xã Đông Kinh

Xã Đông Hp

Xã Thăng Long

Xã Đông Các

Xã Phú Châu

1

Đất nông nghiệp

NNP

243,63

5,04

0,56

11,46

3,25

1,73

1.1

Đất trồng lúa

LUA

229,17

4,94

0,49

11,46

3,25

1,60

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

223,91

4,94

0,38

11,46

3,25

1,60

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

10,99

0,10

0,01

 

 

0,14

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

2,61

 

0,07

 

 

 

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

0,85

 

 

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

8,33

0,17

0,74

0,28

 

0,22

2.1

Đất thương mại dịch vụ

SKC

0,10

 

 

 

 

 

2.2

Đất phát triển hạ tầng

DHT

5,44

0,05

0,74

0,03

 

 

2.3

Đất tại nông thôn

ONT

2,40

0,12

 

0,25

 

 

2.4

Đất ở tại đô thị

ODT

0,03

 

 

 

 

 

2.5

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

0,22

 

 

 

 

0,22

2.6

Đất sinh hoạt cộng đồng

DHS

0,14

 

 

 

 

 

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Xã Hoa Lư

Xã Minh Châu

Xã Đông Tân

Xã Đông Vinh

Xã Đông Động

1

Đất nông nghiệp

NNP

243,63

8,96

2,75

8,98

3,64

4,77

1.1

Đất trồng lúa

LUA

229,17

8,92

2,75

5,29

3,52

4,56

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

223,91

8,92

2,75

4,85

3,12

4,46

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

10,99

0,04

 

3,69

0,02

 

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

2,61

 

 

 

 

 

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

0,85

 

 

 

0,10

0,21

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

8,33

0,33

 

0,04

0,06

0,15

2.1

Đất thương mại dịch vụ

SKC

0,10

 

 

 

 

 

2.2

Đất phát triển hạ tầng

DHT

5,44

0,03

 

0,00

0,01

0,15

2.3

Đất ở tại nông thôn

ONT

2,40

0,30

 

0,04

0,05

 

2.4

Đất ở tại đô thị

ODT

0,03

 

 

 

 

 

2.5

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

0,22

 

 

 

 

 

2.6

Đất sinh hoạt cộng đồng

DHS

0,14

 

 

 

 

 

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Xã Hồng Châu

Xã Bạch Đằng

Xã Trọng Quan

Xã Hoa Nam

Xã Hồng Giang

1

Đất nông nghiệp

NNP

243,63

8,38

2,00

3,75

7,28

2,73

1.1

Đất trồng lúa

LUA

229,17

8,34

1,10

3,62

7,24

2,52

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

223,91

8,34

0,30

3,62

7,24

2,52

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

10,99

0,04

0,90

0,13

0,04

0,21

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

2,61

 

 

 

 

 

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

0,85

 

 

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

8,33

0,18

0,10

0,05

0,20

0,21

2.1

Đất thương mại dịch vụ

SKC

0,10

 

 

 

 

 

2.2

Đất phát triển hạ tầng

DHT

5,44

0,03

 

 

 

0,05

2.3

Đất ở tại nông thôn

ONT

2,40

0,15

0,10

0,05

0,20

0,16

2.4

Đất ở tại đô thị

ODT

0,03

 

 

 

 

 

2.5

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

0,22

 

 

 

 

 

2.6

Đất sinh hoạt cộng đồng

DHS

0,14

 

 

 

 

 

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Xã Đông Phong

Xã Đông Quang

Xã Đông Xuân

Xã Đông á

Xã Đông Lĩnh

1

Đất nông nghiệp

NNP

243,63

16,61

2,92

7,73

0,83

0,28

1.1

Đất trồng lúa

LUA

229,17

16,61

2,61

7,05

0,83

0,28

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

223,91

16,61

2,61

7,05

0,83

0,28

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

10,99

 

0,11

0,28

 

 

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

2,61

 

0,20

0,30

 

 

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

0,85

 

 

0,10

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

8,33

0,10

0,10

0,08

0,20

0,01

2.1

Đất thương mại dịch vụ

SKC

0,10

 

 

 

 

 

2.2

Đất phát triển hạ tầng

DHT

5,44

0,10

0,05

0,08

0,15

0,01

2.3

Đất ở tại nông thôn

ONT

2,40

 

0,05

 

0,05

 

2.4

Đất ở tại đô thị

ODT

0,03

 

 

 

 

 

2.5

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

0,22

 

 

 

 

 

2.6

Đất sinh hoạt cộng đồng

DHS

0,14

 

 

 

 

 

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sdụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Xã Đông Hoàng

Xã Đông Dương

Xã Đông Huy

Xã Đồng Phú

1

Đất nông nghiệp

NNP

243,63

1,28

5,62

2,45

6,13

1.1

Đất trồng lúa

LUA

229,17

1,28

4,24

2,20

5,94

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

223,91

1,28

3,83

2,20

4,17

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

10,99

0,00

0,07

0,25

0,15

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

2,61

 

1,22

 

 

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

0,85

 

0,08

 

0,04

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

8,33

 

 

0,00

0,36

2.1

Đất thương mại dịch vụ

SKC

0,10

 

 

 

 

2.2

Đất phát triển hạ tầng

DHT

5,44

 

 

0,00

0,16

2.3

Đất ở tại nông thôn

ONT

2,40

 

 

 

0,20

2.4

Đất ở tại đô thị

ODT

0,03

 

 

 

 

2.5

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

0,22

 

 

 

 

2.6

Đất sinh hoạt cộng đồng

DHS

0,14

 

 

 

 

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất

 Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

TT Đông Hưng

Xã Đô Lương

Xã Đông Phương

Xã Liên Giang

Xã An Châu

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

NNP/PNN

305,54

1,03

6,32

12,77

4,19

5,71

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

267,90

0,25

6,12

11,33

3,09

4,59

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC/PNN

262,47

0,25

6,12

11,33

3,09

4,39

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

23,25

0,52

0,10

1,29

0,04

 

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

4,27

0,18

 

 

0,27

0,80

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS/PNN

6,79

0,06

0,10

0,15

0,79

0,32

1.5

Đất nông nghiệp khác

NKH/PNN

3,33

0,02

 

 

 

 

2

Chuyển đi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

 

14,30

 

 

4,00

 

5,00

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm

LUA/CLN

12,70

 

 

4,00

 

5,00

2.2

Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

LUA/NTS

1,60

 

 

 

 

 

3

Đất phi nông nghiệp không phi là đất ở chuyển sang đất

PKO/OCT

4,79

0,51

0,01

0,09

0,09

 

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Xã Đông Sơn

Xã Đông Cường

Xã Phú Lương

Xã Mê Linh

Xã Lô Giang

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

NNP/PNN

305,54

27,98

16,33

4,11

2,43

3,25

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

267,90

27,22

14,93

3,82

2,22

2,92

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC/PNN

262,47

27,22

14,87

2,87

2,22

2,92

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

23,25

0,46

1,10

0,21

0,10

0,11

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

4,27

0,12

 

 

0,02

 

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS/PNN

6,79

0,18

0,30

0,08

0,09