Quyết định 582/QĐ-UBND

Quyết định 582/QĐ-UBND năm 2016 về ủy quyền cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì thẩm định, phê duyệt và công bố các mẫu thiết kế tàu cá vỏ gỗ trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Nội dung toàn văn Quyết định 582/QĐ-UBND ủy quyền Sở Nông nghiệp chủ trì công bố mẫu thiết kế tàu cá vỏ gỗ Hải Phòng 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 582/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 11 tháng 04 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CHO SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHỦ TRÌ THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT VÀ CÔNG BỐ CÁC MẪU THIẾT KẾ TÀU CÁ VỎ GỖ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 về một số chính sách phát triển thủy sản số 89/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 2134/QĐ-UBND ngày 14/9/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Nhiệm vụ thiết kế 12 mẫu tàu cá vỏ gỗ thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản trên địa bàn thành phố;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 162/SNN-KTBVNLTS ngày 04/3/2016, Sở Tư pháp tại Văn bản số 176/STP- XD&KTVB ngày 04/4/2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì thẩm định, phê duyệt và công bố các mẫu thiết kế tàu cá vỏ gỗ trên địa bàn thành phố theo quy định.

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ chủ trì thẩm định, phê duyệt và công bố các mẫu thiết kế tàu cá vỏ gỗ trên địa bàn thành phố theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND TP;
- Như Điều 3;
- CVP, PCVP BNH;
- CV: NN, NC;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 582/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu582/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/04/2016
Ngày hiệu lực11/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 582/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 582/QĐ-UBND ủy quyền Sở Nông nghiệp chủ trì công bố mẫu thiết kế tàu cá vỏ gỗ Hải Phòng 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 582/QĐ-UBND ủy quyền Sở Nông nghiệp chủ trì công bố mẫu thiết kế tàu cá vỏ gỗ Hải Phòng 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu582/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành11/04/2016
        Ngày hiệu lực11/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 582/QĐ-UBND ủy quyền Sở Nông nghiệp chủ trì công bố mẫu thiết kế tàu cá vỏ gỗ Hải Phòng 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 582/QĐ-UBND ủy quyền Sở Nông nghiệp chủ trì công bố mẫu thiết kế tàu cá vỏ gỗ Hải Phòng 2016

            • 11/04/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/04/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực