Quyết định 5827/2003/QĐ-UB

Quyết định 5827/2003/QĐ-UB về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Công ty Xây dựng và Dịch vụ nhà quận 8 do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 5827/2003/QĐ-UB xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Công ty Xây dựng và Dịch vụ nhà quận 8


UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5827/2003/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ NHÀ QUẬN 8.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân
ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần và Thông tư số 79/2002/TT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Xét Biên bản ngày 19 tháng 12 năm 2003 của Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp thành phố về việc xác định giá trị doanh nghiệp của Công ty Xây dựng và Dịch vụ nhà quận 8 ;
Theo Thông báo số 466/ĐMDN ngày 24 tháng 12 năm 2003 của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố về việc xét thông qua đề án
cổ phần hóa của Công ty Xây dựng và Dịch vụ nhà quận 8 ;

Xét tờ trình số 483/ĐMDN ngày 30 tháng 12 năm 2003 của Thường trực Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Giá trị doanh nghiệp tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Công ty Xây dựng và Dịch vụ nhà quận 8 để cổ phần hóa như sau :

Giá trị thực tế của doanh nghiệp để cổ phần hóa : 58.920.625.668 đồng. (Năm mươi tám tỷ chín trăm hai mươi triệu sáu trăm hai mươi lăm ngàn sáu trăm sáu mươi tám đồng).

Trong đó :

Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp : 30.678.604.783 đồng (Ba mươi tỷ sáu trăm bảy mươi tám triệu sáu trăm lẻ bốn ngàn bảy trăm tám mươi ba đồng).

Điều 2.- Tài sản không đưa vào cổ phần hóa (tính theo giá trị ghi trên sổ sách kế toán) :

- Tài sản không cần dùng : 2.687.845.914 đồng.

- Các khoản phải trả giảm trừ : 1.084.155.328 đồng.

Tài sản chờ thanh lý : 168.969.299 đồng.

Điều 3.- Căn cứ vào giá trị doanh nghiệp được xác định tại Điều 1, Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp Công ty Xây dựng và Dịch vụ nhà quận 8 thực hiện các công việc tiếp theo để cổ phần hóa.

Điều 4.- Giao cho Công ty Xây dựng và Dịch vụ nhà quận 8 phối hợp với các cơ quan liên quan, tổ chức xử lý tài sản ghi tại Điều 2 của Quyết định này theo Thông tư số 76/2002/TT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn những vấn đề tài chính khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần. Trong khi chưa xử lý hết số tài sản nói trên, Công ty Xây dựng và Dịch vụ nhà quận 8 có trách nhiệm tiếp tục bảo quản để không xảy ra mất mát tài sản của Nhà nước.

Điều 5.- Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị báo cáo về ủy ban nhân dân thành phố để xem xét giải quyết.

Điều 6.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố, Chủ tịch Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp Nhà nước thành phố cổ phần hóa, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn, Giám đốc Công ty Xây dựng và Dịch vụ nhà quận 8 và Giám đốc các Sở-Ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 6
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Tài chính
- Thường trực UBND.TP
- TT Ban ĐMQLDN.TP
- Sở TC, Cục Thuế.TP
- Chi cục TC DN.TP
- VP HĐ-UB : PVP/KT
- Tổ CNN
- Lưu (CNN/K)

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH
 Mai Quốc Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5827/2003/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5827/2003/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2003
Ngày hiệu lực31/12/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5827/2003/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 5827/2003/QĐ-UB xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Công ty Xây dựng và Dịch vụ nhà quận 8


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 5827/2003/QĐ-UB xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Công ty Xây dựng và Dịch vụ nhà quận 8
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu5827/2003/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýMai Quốc Bình
        Ngày ban hành31/12/2003
        Ngày hiệu lực31/12/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 5827/2003/QĐ-UB xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Công ty Xây dựng và Dịch vụ nhà quận 8

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 5827/2003/QĐ-UB xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Công ty Xây dựng và Dịch vụ nhà quận 8

         • 31/12/2003

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 31/12/2003

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực