Quyết định 5829/2003/QĐ-UB

Quyết định 5829/2003/QĐ-UB xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện Cổ phần hóa Xí nghiệp In Nhãn hàng Liksin do Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 5829/2003/QĐ-UB giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa Xí nghiệp In Nhãn hàng Liksin


UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5829/2003/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN CỔ PHẦN HÓA XÍ NGHIỆP IN NHÃN HÀNG LIKSIN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần và Thông tư số 79/2002/TT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Xét Biên bản ngày 11 tháng 12 năm 2003 của Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp thành phố về việc xác định giá trị doanh nghiệp của Xí nghiệp In Nhãn hàng Liksin ;
Theo Thông báo số 457/ĐMDN ngày 17 tháng 12 năm 2003 của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố về việc xét thông qua đề án cổ phần hóa của Xí nghiệp In Nhãn hàng Liksin ;
Xét tờ trình số 474/ĐMDN ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Thường trực Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Giá trị doanh nghiệp tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Xí nghiệp In Nhãn hàng Liksin (hạch toán phụ thuộc Công ty Liksin) để cổ phần hóa như sau :

Giá trị thực tế của doanh nghiệp để cổ phần hóa : 7.099.082.165 đồng.

(Bảy tỷ chín mươi chín triệu tám mươi hai ngàn một trăm sáu mươi lăm đồng).

Trong đó :

Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp : 1.904.747.753 đồng. (Một tỷ chín trăm lẻ bốn triệu bảy trăm bốn mươi bảy ngàn bảy trăm năm mươi ba đồng).

Điều 2.- Tài sản không đưa vào cổ phần hóa (tính theo giá trị ghi trên sổ sách kế toán) :

Tài sản chờ thanh lý : 6.592.407 đồng.

Điều 3.- Căn cứ vào giá trị doanh nghiệp được xác định tại Điều 1, Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp Xí nghiệp In Nhãn hàng Liksin thực hiện các công việc tiếp theo để cổ phần hóa.

Điều 4.- Giao cho Công ty Liksin phối hợp với các cơ quan liên quan, tổ chức xử lý tài sản ghi tại Điều 2 của Quyết định này theo Thông tư số 76/2002/TT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn những vấn đề tài chính khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần. Trong khi chưa xử lý hết số tài sản nói trên, Xí nghiệp In Nhãn hàng Liksin có trách nhiệm tiếp tục bảo quản để không xảy ra mất mát tài sản của Nhà nước.

Điều 5.- Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị báo cáo về ủy ban nhân dân thành phố để xem xét giải quyết.

Điều 6.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố, Chủ tịch Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp Nhà nước thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Công nghiệp, Giám đốc Công ty Liksin, Giám đốc Xí nghiệp In Nhãn hàng Liksin và Giám đốc các Sở-Ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 6
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Tài chính
- Thường trực UBND.TP
- TT Ban ĐMQLDN.TP
- Sở TC, Cục Thuế.TP
- Chi cục TC DN.TP
- VP HĐ-UB : PVP/KT
- Tổ CNN
- Lưu (CNN/K)

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH
 Mai Quốc Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5829/2003/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5829/2003/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2003
Ngày hiệu lực31/12/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5829/2003/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 5829/2003/QĐ-UB giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa Xí nghiệp In Nhãn hàng Liksin


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 5829/2003/QĐ-UB giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa Xí nghiệp In Nhãn hàng Liksin
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu5829/2003/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýMai Quốc Bình
        Ngày ban hành31/12/2003
        Ngày hiệu lực31/12/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 5829/2003/QĐ-UB giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa Xí nghiệp In Nhãn hàng Liksin

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 5829/2003/QĐ-UB giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa Xí nghiệp In Nhãn hàng Liksin

         • 31/12/2003

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 31/12/2003

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực