Quyết định 583-NT

Quyết định 583-NT năm 1963 ban hành điều lệ tạm thời quy định chế độ Thủ trưởng phụ trách quản lý xí nghiệp thương nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nội thương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 583-NT điều lệ tạm thời quy định chế độ Thủ trưởng phụ trách quản lý xí nghiệp thương nghiệp


BỘ NỘI THƯƠNG

 

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 583-NT

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 1963

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TẠM THỜI QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ THỦ TRƯỞNG PHỤ TRÁCH QUẢN LÝ XÍ NGHIỆP THƯƠNG NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI THƯƠNG

Căn cứ vào Nghị định số 80-CP ngày 16-7-1962 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nội thương;
Nhằm bảo đảm thực hiện đúng nguyên tắc quản lý xí nghiệp thương nghiệp xã hội chủ nghĩa;
Trong khi chờ đợi Nghị định chính thức của Hội đồng Chính phủ;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức kỹ thuật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành "điều lệ tạm thời quy định chế độ Thủ trưởng phụ trách quản lý xí nghiệp thương nghiệp", kèm theo quyết định này.

Điều 2. Điều lệ này áp dụng chung đối với tất cả các xí nghiệp thương nghiệp thuộc các ngành nội thương và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông Chánh văn phòng bộ, Vụ trưởng các vụ: tổ chức kỹ thuật, cán bộ kế toán, tài vụ, trưởng ban thanh tra, cục trưởng các cục chuyên doanh trực thuộc bộ, Ủy ban hành chính các cấp, các ông giám đốc, trưởng ty các sở, ty thương nghiệp khu, thành, tỉnh, các ông trưởng phòng thương nghiệp thị xã, huyện, khu phố, chủ nhiệm các xí nghiệp thương nghiệp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI THƯƠNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Đào

 

ĐIỀU LỆ TẠM THỜI

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ THỦ TRƯỞNG PHỤ TRÁCH QUẢN LÝ XÍ NGHIỆP THƯƠNG NGHIỆP

Từ ngày quốc doanh thương nghiệp được thành lập đến nay, công việc quản lý xí nghiệp thương nghiệp đã theo nguyên tắc "tập trung thống nhất chỉ đạo trên cơ sở quản lý dân chủ".

Từ năm 1959 đến nay, ngành nội thương đã tiến hành hạch toán kinh tế và phân cấp quản lý một phần cho địa phương, nhiều xí nghiệp thương nghiệp quốc doanh đã áp dụng chế độ quản lý xí nghiệp xã hội chủ nghĩa: “Thủ trưởng phụ trách quản lý xí nghiệp, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy xí nghiệp, công nhân tham gia quản lý”.

Tuy nhiên, chế độ thủ trưởng phụ trách việc quản lý xí nghiệp chưa được quy định rõ ràng, do đó làm cho cán bộ phụ trách quản lý xí nghiệp thương nghiệp khó tránh khỏi tình trạng lúng túng, nhiều cán bộ ỷ lại, hoặc bao biện công việc của nhau làm trở ngại cho kinh doanh và sản xuất.

Để thực hiện đúng nguyên tắc quản lý xí nghiệp xã hội chủ nghĩa, để đề cao trách nhiệm của thủ trưởng xí nghiệp, quy định rõ trách nhiệm vật chất của thủ trưởng xí nghiệp về mọi hoạt động của xí nghiệp đối với Nhà nước nhằm mục đích giúp cho thủ trưởng xí nghiệp tự động được công tác trong phạm vi trách nhiệm của mình, điều lệ này quy định nội dung cụ thể “chế độ thủ trưởng phụ trách quản lý xí nghiệp thương nghiệp”.

Chương 1:

MỤC ĐÍCH

Điều 1. Để cải tiến quản lý kinh doanh, tăng cường chế độ trách nhiệm trong việc quản lý xí nghiệp thương nghiệp; tăng cường sự chỉ đạo tập trung, thống nhất và kịp thời, để phát huy tích cực, sáng tạo của toàn thể cán bộ, công nhân viên trong xí nghiệp thương nghiệp và đáp ứng được yêu cầu của ngành thương nghiệp ngày càng phát triển, nay quy định nội dung và phạm vi của chế độ thủ trưởng phụ trách quản lý xí nghiệp thương nghiệp.

Chương 2:

ĐỊNH NGHĨA XÍ NGHIỆP THƯƠNG NGHIỆP

Điều 2. Được coi là xí nghiệp thương nghiệp: những đơn vị trực tiếp kinh doanh thương nghiệp, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế hoàn toàn, không kể là bán buôn, bản lẻ phục vụ, sản xuất chế biến, vận tải… Đơn vị này có thể là:

- Một công ty còn trực tiếp kinh doanh hạch toán lỗ lãi;

- Một cửa hàng trung tâm có nhiều cửa hàng trực thuộc;

- Một cửa hàng lớn gồm nhiều tổ bán hàng tập trung ở một địa điểm hoặc phân tán ở nhiều nơi trong phạm vi một khu vực hoạt động kinh doanh;

- Một trạm bán buôn;

- Một trạm gia công thu mua;

- Một xưởng sản xuất chế biến;

- Một tổ chức vận chuyển hay bảo quản;

- Một trạm gia súc;

- vv…

Điều 3. Thủ trưởng của đơn vị xí nghiệp thương nghiệp từ nay gọi là chủ nhiệm.

Chương 3:

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CHỦ NHIỆM XÍ NGHIỆP THƯƠNG NGHIỆP

Điều 4. Chủ nhiệm xí nghiệp thương nghiệp là người do Nhà nước bổ nhiệm, có thẩm quyền cao nhất về phương diện chuyên môn và hành chínhh ở trong xí nghiệp. Chủ nhiệm chịu trách nhiệm quản lý xí nghiệp về mọi mặt và chấp hành đúng đắn đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước và các thể lệ, chế độ của Nhà nước có liên quan đến xí nghiệp.

Chủ nhiệm phải chịu trách nhiệm vật chất trước Nhà nước trong việc quản lý tài sản, vật tư nếu để xảy ra hao hụt quá định mức, hư hỏng, mất cắp hoặc những thiệt hại khác không đáng xảy ra, do thiếu tinh thần trách nhiệm gây nên.

Điều 5. Nhiệm vụ của chủ nhiệm xí nghiệp thương nghiệp là tổ chức và chỉ đạo thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức, cả về số lượng và chất lượng, toàn bộ các chi tiêu của kế hoạch Nhà nước (kế hoạch lưu chuyển hàng hóa, tài vụ, phí lưu thông, lao động tiền lương, lợi nhuận, vv…).

Điều 6. Nhiệm vụ cụ thể của chủ nghiệm xí nghiệp là:

a) Nghiên cứu nhu cầu của thị trường, thị hiếu của khách hàng, xây dựng kế hoạch hàng năm, hàng quý, hàng tháng một cách tiên tiến và vững chắc; chỉ đạo thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước.

b) Chấp hành đầy đủ các chính sách, chế độ, thể lệ thương nghiệp của Nhà nước và nội quy của xí nghiệp.

c) Ký hợp đồng mua bán hàng hóa, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, hợp đồng gia công, hợp đồng vận tải, vv… bảo đảm kinh doanh, sản xuất, chế biến của xí nghiệp được liên tục và cân đối, chấp hành đầy đủ các hợp đồng đã ký, lệnh điều động hàng hóa của cấp trên.

d) Tổ chức thực hiện đúng đắn chế độ hạch toán kinh tế, quản lý tài vụ chặt chẽ, bảo đảm sử dụng vốn hợp lý và kinh doanh có lãi, bảo đảm việc nộp lợi nhuận, khấu hao và nộp thuế cho Nhà nước đầy đủ và đúng kỳ hạn.

e) Quản lý và hướng dẫn sử dụng tốt các tài sản như nhà kho, nơi bán hàng, thiết bị, quầy tủ, máy móc, phương tiện vận tải, dụng cụ thương nghiệp, tài sản rẻ tiền mau hỏng, bao bì, vv…. chỉ đạo thực hiện mọi biện pháp để nâng cao hiệu suất sử dụng nhằm tiết kiệm vốn, hạ thấp phí lưu thông, tăng tích lũy cho Nhà nước, chống tham ô, lãng phí.

g) Sử dụng và quản lý lao động một cách hợp lý nhất, chấp hành đúng đắn các chế độ, chính sách đối với cán bộ công nhân viên trong xí nghiệp, thuê mướn tạm thời công nhân công nhật theo hợp đồng hoặc thời vụ: xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục, bồi dưỡng và đào tạo tại chức cán bộ công nhân viên, phù hợp với yêu cầu của kinh doanh và yêu cầu của Nhà nước.

h) Chấp hành đúng đắn luật công đoàn, cùng với tổ chức công đoàn và đoàn thanh niên của xí nghiệp tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất lao động, nâng cao chất lượng phục vụ, trên cơ sở giáo dục tư tưởng cho cán bộ, công nhân viên, thực hiện tốt chế độ trả lương theo sản phẩm ở những khâu công tác có thể thực hiện được và các chế độ tiền thưởng.

- Chăm lo cải thiện không ngừng đời sống vật chất và văn hóa của cán bộ, công nhân viên.

i) Chấp hành nghiêm chỉnh chế độ quản lý xí nghiệp thương nghiệp, kịp thời đề nghị kiện toàn tổ chức và cải tiến không ngừng công tác quản lý xí nghiệp xã hội chủ nghĩa.

k) Tổ chức và chỉ đạo thực hiện công tác phòng gian, phòng cháy, bảo vệ an toàn cho xí nghiệp, bảo vệ bí mật Nhà nước, bí mật kinh tế về chủ trương kế hoạch mua vào bán ra, lực lượng tồn kho, vv…

l) Hàng năm, tổ chức việc nhận xét và đề nghị nâng cấp bậc lương cho những cán bộ, công nhân viên có thành tích về kỹ thuật, nghiệp vụ.

Điều 7. Quyền hạn của chủ nhiệm xí nghiệp thương nghiệp quy định như sau:

a) Trên cơ sở kế hoạch đã được cấp trên duyệt, được quyền ra lệnh thực hiện mua vào, bán ra, sản xuất, chế biến và xây dựng của xí nghiệp, kiểm tra, đôn đốc các bộ phận trong toàn xí nghiệp, ký hợp đồng mua bán hàng hóa, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, hợp đồng xây dựng, hợp đồng vận tải, hợp đồng gia công vv… giao dịch với ngân hàng Nhà nước về dự toán, cấp phát tài chính, về việc gửi tiền, vay tiền theo chế độ hiện hành để phục vụ sản xuất và kinh doanh.

b) Được quyền sử dụng mọi tài sản của xí nghiệp vào sản xuất, chế biến, kinh doanh và sử dụng quỹ xí nghiệp theo đúng chế độ hiện hành.

c) Được quyền tổ chức việc nhận xét và đề nghị nâng cấp bậc lương cho những cán bộ, công nhân viên theo sự phân cấp của bộ, ủy ban hành chính khu, thành phố, tỉnh trong phạm vi kế hoạch về quỹ lương.

d) Được quyền tố tụng những người không thi hành hợp đồng và những người vi phạm pháp luật Nhà nước có liên quan đến xí nghiệp của mình phụ trách.

e) Được quyền khen thưởng và thi hành kỷ luật hoặc đề nghị khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công nhân viên theo sự quy định và phân cấp của trên.

Chương 4:

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA PHÓ CHỦ NHIỆM XÍ NGHIỆP THƯƠNG NGHIỆP

Điều 8. Để giúp và thay mặt chủ nhiệm xí nghiệp chỉ đạo trực tiếp các mặt công tác, ở mỗi xí nghiệp, tùy theo quy mô lớn hay nhỏ của Nhà nước bổ nhiệm một hoặc một số phó chủ nhiệm như phó chủ nhiệm nghiệp vụ kỹ thuật, phó chủ nhiệm kinh doanh, phó chủ nhiệm hành chính.

Điều 9. Phó chủ nhiệm nghiệp vụ kỹ thuật chịu trách nhiệm trước chủ nhiệm về chỉ đạo và kiểm tra toàn bộ công tác nghiệp vụ và kỹ thuật trong xí nghiệp. Nhiệm vụ cụ thể của phó chủ nhiệm nghiệp vụ kỹ thuật là:

a) Chỉ đạo thực hiện nghiêm chỉnh chính sách giá cả Nhà nước đã quy định trong việc mua vào, bán ra, gia công, chế biến.

b) Chỉ đạo thực hiện đúng phương thức mua vào, bán ra, bảo quản, vận chuyển, lệnh điều động hàng hóa của cấp trên, chế độ gia công, nhận hàng, sản xuất chế biến vv…

c) Nghiên cứu nhu cầu của thị trường và thị hiếu của khách hàng, nghiên cứu cải tiến kỹ thuật ở các khâu mua, bán hàng, bảo quản, vận chuyển, sản xuất, chế biến, chăn nuôi, vv… bảo đảm hàng hóa đúng quy cách, phẩm chất tốt, chất lượng phục vụ cao.

d) Ký hợp đồng mua bán hàng, mua bán nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, hợp đồng gia công, hợp đồng vận tải, vv. bảo đảm việc mua bán, kinh doanh, sản xuất, chế biến, vv… của xí nghiệp được liên tục và cân đối.

e) Nghiên cứu và trang bị quầy tủ, thiết bị, máy móc, dụng cụ thương nghiệp, phương tiện vận chuyển để giảm hao phí sức lao động, tăng năng suất lao động, nghiên cứu và trang bị các dụng cụ bảo hộ lao động, tổ chức thực hiện mọi biện pháp ngăn ngừa tai nạn lao động.

g) Tổng kết những kinh nghiệm về phương thức mua bán hàng, những kinh nghiệm về cải tiến kỹ thuật, soạn tài liệu và hướng dẫn học tập nghiệp vụ kỹ thuật cho công nhân, viên chức trong xí nghiệp.

Điều 10. Phó chủ nhiệm kinh doanh chịu trách nhiệm trước chủ nhiệm về chỉ đạo và kiểm tra các mặt công tác như kế hoạch, tài vụ, kế toán, thống kê, vật giá, quản lý thị trường.

Nhiệm vụ cụ thể của phó chủ nhiệm kinh doanh là:

a) Chỉ đạo thực hiện tốt công tác kế hoạch, thống kê.

b) Chỉ đạo thực hiện đúng đắn chế độ hạch toán kinh tế, quản lý tài vụ chặt chẽ; bảo đảm sử dụng vốn hợp lý và kinh doanh có lãi; bảo đảm nộp lợi nhuận khấu hao và nộp thuế cho Nhà nước đầy đủ và đúng kỳ hạn.

c) Nghiên cứu giá cả những mặt hàng xí nghiệp mình kinh doanh có bán trên thị trường để báo cáo lên cấp trên góp phần xây dựng chính sách giá cả thu mua, bán hàng, gia công, sản xuất, chế biến, vv…

d) Nghiên cứu tình hình thị trường và đề nghị với cấp trên những biện pháp cụ thể để quản lý tốt thị trường, ổn định giá cả, ổn định sản xuất, góp phần cải tạo những người sản xuất thủ công và những người buôn bán nhỏ.

Điều 11. Phó chủ nhiệm hành chính chịu trách nhiệm trước chủ nhiệm về chỉ đạo và kiểm tra các mặt công tác: hành chính, nhân sự, lao động, bồi dưỡng và đào tạo công nhân viên.

Nhiệm vụ cụ thể của phó chủ nhiệm hành chính là:

a) Sử dụng và quản lý lao động một cách hợp lý nhất, phân phối, sử dụng cán bộ, công nhân viên đúng chính sách, chọn lọc, thuê mướn tạm thời công nhân công nhật hoặc hợp đồng theo thời vụ; xây dựng và thực hiện kế hoạch bồi dưỡng đào tạo tại chức cán bộ, công nhân viên phù hợp với yêu cầu của kinh doanh, sản xuất, chế biến vv…

b) Chăm lo cải thiện đời sống vật chất và văn hóa của cán bộ, công nhân viên trong xí nghiệp (phối hợp với công đoàn và đoàn thanh niên).

c) Chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện công tác phòng gian, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ an toàn cho xí nghiệp, bảo vệ cán bộ, bảo vệ tài liệu, bảo vệ bí mật kinh tế (chủ trương mua vào, bán ra, sản xuất, gia công, lực lượng tồn kho, vv…).

Điều 12. Để thích ứng với hoàn cảnh hiện nay, bộ và ủy ban hành chính các khu, thành phố, tỉnh sẽ tùy tình hình cụ thể của tổ chức xí nghiệp thương nghiệp và trình độ nghiệp vụ kỹ thuật, kinh doanh của từng phó chủ nhiệm xí nghiệp mà tạm thời giảm bớt nhiệm vụ phó chủ nghiệm này, tăng thêm nhiệm vụ của phó chủ nhiệm khác đồng thời sẽ giúp người còn kém tiến lên làm đầy đủ những nhiệm vụ đã quy định ở trên đây.

a) Để tiến tới chuyên môn hóa, phân công hợp với sở trường cán bộ, chủ nhiệm xí nghiệp ngoài nhiệm vụ quản lý chung xí nghiệp, có thể chỉ đạo trực tiếp một trong ba phần việc đã nói trong những điều 9, 10, và 11 trên đây, còn hai phần việc khác thì phân công cho hai phó chủ nghiệm phụ trách.

b) Ở xí nghiệp lớn, phần nghiệp vụ kỹ thuật quan trọng và phức tạp, ví dụ như xí nghiệp bán buôn kiêm gia công, chế biến thì có thể phân công cho hai phó chủ nhiệm phụ trách, một phụ trách phần gia công thu mua, sản xuất chế biến, một phụ trách phần mua, bán, bảo quản, vận chuyển.

Chủ nhiệm ngoài nhiệm vụ quản lý chung xí nghiệp, cũng vẫn kiêm chỉ đạo trực tiếp một trong bốn phần việc của xí nghiệp, còn ba phần việc khác thì phân công cho ba phó chủ nhiệm phụ trách.

c) Ở xí nghiệp nhỏ có một phó chủ nhiệm, thì ngoài nhiệm vụ quản lý chung xí nghiệp, chủ nhiệm phải trực tiếp chỉ đạo công tác kế hoạch tài vụ, kế toán, thống kê và có thể ủy nhiệm cho phó chủ nhiệm chỉ đạo những mặt công tác khác.

Điều 13. Quyền hạn của phó chủ nhiệm quy định như sau:

a) Được quyền giải quyết mọi công việc trong phạm vi mình phụ trách theo chủ trương, kế hoạch của chủ nhiệm xí nghiệp và cấp trên.

Về những vấn đề có tầm quan trọng đến cả xí nghiệp thì phải do chủ nhiệm quyết định.

b) Khi cần thiết và được ủy quyền của chủ nhiệm ký các giấy tờ, ra thông tri, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn về phần công tác của mình phụ trách cho cấp dưới.

c) Được ủy quyền thay chủ nhiệm, khi chủ nhiệm vắng mặt.

Chương 5:

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CỬA HÀNG TRƯỞNG, TRẠM TRƯỞNG, TỔ TRƯỞNG

Điều 14. Dưới công ty hoặc xí nghiệp bán lẻ, có các cửa hàng, dưới các trạm có các phân trạm hoặc các tổ công tác, dưới xưởng sản xuất chế biến có các tổ sản xuất, chế biến.

Điều 15. Để giúp chủ nhiệm xí nghiệp thương nghiệp chỉ đạo sát các cơ sở kinh doanh, sản xuất và chế biến, ở mỗi cửa hàng, mỗi phân trạm, mỗi tổ trực thuộc xí nghiệp thương nghiệp có một cửa hàng trưởng, phân trạm trưởng, một tổ trưởng, chịu trách nhiệm chỉ đạo trực tiếp cửa hàng, phân trạm hoặc tổ.

Cửa hàng trưởng, phân trạm trưởng, tổ trưởng chịu sự chỉ đạo trực tiếp của chủ nhiệm xí nghiệp thương nghiệp. Cửa hàng trưởng, phân trạm trưởng, tổ trưởng có nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo thực hiện việc chấp hành chính sách, kế hoạch kinh doanh, sản xuất, chế biến, kỹ thuật, quản lý tài sản, quản lý cán bộ công nhân viên của xí nghiệp giao cho, bảo đảm hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch.

Điều 16. Nhiệm vụ cụ thể của cửa hàng trưởng, phân trạm trưởng, tổ trưởng là:

a) Chịu trách nhiệm trước chủ nhiệm xí nghiệp thương nghiệp chỉ đạo thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức toàn bộ các chỉ tiêu của kế hoạch Nhà nước do chủ nhiệm xí nghiệp giao cho với chất lượng phục vụ tốt.

b) Chấp hành nghiêm chỉnh các chính sách, chế độ, phương thức, thể lệ thương nghiệp của Nhà nước và nội quy của xí nghiệp.

c) Tăng cường và cải tiến quản lý kinh doanh: quản lý tài sản chặt chẽ, hạn chế thừa thiếu hàng và tiền, ngăn ngừa lãng phí, tham ô, sử dụng hợp lý nhân lực, nguyên liệu, vật liệu, phương tiện, thường xuyên đấu tranh nhằm tiết kiệm giảm chi phí lưu thông, tăng năng suất lao động.

d) Tùy theo tình hình cụ thể của đơn vị lớn nhỏ phải dành một số thì giờ nhất định tham gia lao động mua bán hàng, bảo quản, sản xuất, chế biến,vv…

e) Cùng với các tổ chức công đoàn và thanh niên ở cửa hàng, phân trạm, tổ, tổ chức phong trào thi đua ba tốt, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giảm nhẹ sức lao động bảo đảm an toàn lao động, chăm lo cải thiện đời sống vật chất và văn hóa của cán bộ, công nhân viên trong cửa hàng, phân trạm, tổ.

g) Thực hiện tốt công tác phòng gian, bảo mật, phòng cháy, công tác vệ sinh, bảo vệ an toàn, giữ gìn bí mật kinh tế, chủ trương kế hoạch mua vào bán ra, lực lượng hàng hóa, vv…

Điều 17. Quyền hạn của cửa hàng trưởng, trạm trưởng và tổ trưởng quy định như sau:

a) Được quyền giải quyết những công việc về nghiệp vụ mua vào bán ra, sản xuất, chế biến, bảo quản; vận chuyển hàng hóa, về chế độ lao động trong phạm vi trách nhiệm được chủ nhiệm xí nghiệp giao cho.

b) Được quyền điều động, phân công nhân lực, đề nghị khen thưởng và đề nghị thi hành kỷ luật đối với cán bộ, công nhân viên thuộc phạm vi trách nhiệm được chủ nhiệm xí nghiệp giao cho.

Chương 6:

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CỬA HÀNG PHÓ, TRẠM PHÓ VÀ TỔ PHÓ

Điều 18. Trong một cửa hàng, phân trạm, tổ lớn có thể có một hoặc hai cửa hàng phó, trạm phó, tổ phó để giúp cửa hàng trưởng, trạm trưởng, tổ trưởng, việc phân công phụ trách giữa cửa hàng trưởng và cửa hàng phó, trạm trưởng, trạm phó, tổ trưởng, tổ phó sẽ do chủ nhiệm xí nghiệp thương nghiệp quyết định tùy tình hình cụ thể của đơn vị.

Điều 19. Nhiệm vụ cụ thể của cửa hàng phó, trạm phó, tổ phó là:

a) Giúp cửa hàng trưởng, trạm trưởng, tổ trưởng chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc mua vào bán ra, sản xuất chế biến, dự trữ, vận chuyển, vv… để hoành thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch của đơn vị cả về số lượng và chất lượng, với tinh thần và thái độ phục vụ tốt, đúng chính sách, chế độ, thể lệ, phương thức của Nhà nước và nội quy của đơn vị.

b) Trực tiếp tham gia lao động mua bán hàng, bảo quản, sản xuất, chế biến, vv…

c) Hướng dẫn, giúp đỡ, khuyến khích nhân viên, công nhân trong đơn vị phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tổ chức học tập, nâng cao trình độ nghề nghiệp và văn hóa, chính trị cho nhân viên, công nhân.

Điều 20. Quyền hạn của cửa hàng phó, trạm phó, tổ phó quy định như sau:

a) Được quyền giải quyết những công việc thuộc phạm vi nhiệm vụ được chủ nhiệm xí nghiệp và cửa hàng trưởng, trạm trưởng, tổ trưởng giao cho.

b) Được thay thế cửa hàng trưởng, trạm trưởng, tổ trưởng khi cửa hàng trưởng, trạm trưởng, tổ trưởng vắng mặt.

Chương 7:

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Điều 21. Cán bộ phụ trách quản lý xí nghiệp thương nghiệp (chủ nhiệm, phó chủ nhiệm xí nghiệp) cửa hàng trưởng, cửa hàng phó, trạm trưởng, trạm phó, tổ trưởng, tổ phó có trách nhiệm chấp hành đầy đủ chế độ quản lý xí nghiệp xã hội chủ nghĩa; “thủ trưởng phụ trách quản lý xí nghiệp, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy xí nghiệp, công nhân viên tham gia quản lý”.

Phải thực hiện nghiêm chỉnh chế độ thủ trưởng phụ trách quản lý xí nghiệp và thực hiện đầy đủ sự chỉ đạo tập trung, thống nhất.

Trong phạm vi trách nhiệm của mình, dựa theo đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, dựa theo chỉ thị, nghị quyết của các cấp Đảng bộ và chính quyền, chủ nhiệm xí nghiệp thương nghiệp có đủ quyền quyết định mọi công việc.

Điều 22. Điều lệ này áp dụng chung đối với tất cả các xí nghiệp thương nghiệp thuộc các ngành nội thương, và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban hành kèm theo Quyết định số 583-NT ngày 21 tháng 10 năm 1963.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 583-NT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu583-NT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/10/1963
Ngày hiệu lực21/10/1963
Ngày công báo04/12/1963
Số công báoSố 42
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Quyết định 583-NT điều lệ tạm thời quy định chế độ Thủ trưởng phụ trách quản lý xí nghiệp thương nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 583-NT điều lệ tạm thời quy định chế độ Thủ trưởng phụ trách quản lý xí nghiệp thương nghiệp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu583-NT
        Cơ quan ban hànhBộ Nội thương
        Người kýNguyễn Văn Đào
        Ngày ban hành21/10/1963
        Ngày hiệu lực21/10/1963
        Ngày công báo04/12/1963
        Số công báoSố 42
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 583-NT điều lệ tạm thời quy định chế độ Thủ trưởng phụ trách quản lý xí nghiệp thương nghiệp

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 583-NT điều lệ tạm thời quy định chế độ Thủ trưởng phụ trách quản lý xí nghiệp thương nghiệp

            • 21/10/1963

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/12/1963

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/10/1963

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực