Quyết định 583/QĐ-KTNN

Quyết định 583/QĐ-KTNN năm 2016 về thành lập Phòng Kiểm toán hoạt động thuộc Kiểm toán nhà nước khu vực IV

Nội dung toàn văn Quyết định 583/QĐ-KTNN thành lập Phòng Kiểm toán hoạt động thuộc Kiểm toán nhà nước khu vực IV 2016


KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 583/QĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHÒNG KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG THUỘC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC IV

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 607/QĐ-KTNN ngày 02/8/2006 của Tổng Kiểm toán nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước khu vực IV;

Căn cứ Quyết định số 2251/QĐ-KTNN ngày 29/12/2014 của Tổng Kiểm toán nhà nước sửa đổi Quyết định số 607/QĐ-KTNN ngày 02/8/2006 của Tổng Kiểm toán nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước khu vực IV;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước khu vực IV,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Phòng Kiểm toán hoạt động thuộc Kiểm toán nhà nước khu vực IV.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ chính của Phòng Kiểm toán hoạt động:

1. Chức năng

Phòng Kiểm toán hoạt động có chức năng tham mưu, giúp Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước khu vực IV xây dựng kế hoạch và triển khai kiểm toán hoạt động đối với các lĩnh vực kiểm toán thuộc địa bàn kiểm toán của đơn vị; tổ chức thực hiện kiểm toán hoạt động theo sự phân công của Kiểm toán trưởng; kiểm soát chất lượng kiểm toán đối với các cuộc kiểm toán hoạt động do đơn vị thực hiện và hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán hoạt động trong đơn vị.

2. Nhiệm vụ

a) Phối hợp với Phòng Tổng hợp tham mưu giúp Kiểm toán trưởng xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm, trung hạn và dài hạn của đơn vị; tổ chức thực hiện kế hoạch về kiểm toán hoạt động theo sự phân công của Kiểm toán trưởng;

b) Khảo sát, thu thập thông tin tài liệu cần thiết phục vụ cho công tác lập kế hoạch kiểm toán của cuộc kiểm toán hoạt động; phối hợp với Phòng Tổng hợp cập nhật và thiết lập cơ sở dữ liệu lập kế hoạch kiểm toán hoạt động;

c) Tổ chức kiểm tra, theo dõi tình hình thực hiện các kiến nghị kiểm toán hoạt động đối với các cuộc kiểm toán do đơn vị thực hiện theo sự phân công của Kiểm toán trưởng; đề xuất các giải pháp đảm bảo cho các kiến nghị kiểm toán hoạt động được thực thi có hiệu quả;

d) Phối hợp với Phòng Tổng hợp tham mưu giúp Kiểm toán trưởng nghiên cứu, xây dựng, góp ý các chuẩn mực, quy trình, sổ tay kiểm toán, mẫu biểu, hồ sơ về kiểm toán hoạt động;

đ) Phối hợp với Phòng Tổng hợp tham mưu giúp Kiểm toán trưởng tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán hoạt động trong đơn vị;

e) Giữ bí mật tài liệu, số liệu kế toán và thông tin về hoạt động của đơn vị được kiểm toán theo quy định của pháp luật và của Tổng Kiểm toán nhà nước;

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Kiểm toán trưởng giao hoặc ủy quyền.

Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước khu vực IV có trách nhiệm quy định chức năng, nhiệm vụ chi tiết của Phòng Kiểm toán hoạt động sau khi có ý kiến phê duyệt của Tổng Kiểm toán nhà nước.

Điều 3. Biên chế và nhân sự:

1. Biên chế của Phòng Kiểm toán hoạt động là 07 người và nằm trong tổng số biên chế Tổng Kiểm toán nhà nước giao cho Kiểm toán nhà nước khu vực IV. Tùy từng thời điểm cụ thể, Tổng Kiểm toán nhà nước sẽ quyết định biên chế của Phòng Kiểm toán hoạt động cho phù hợp.

2. Phòng Kiểm toán hoạt động có Trưởng phòng, các Phó trưởng phòng và các công chức. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức công chức lãnh đạo cấp phòng thực hiện theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ của Kiểm toán nhà nước

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước khu vực IV, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lãnh đạo KTNN;
- Các đơn vị trực thuộc KTNN;
- Lưu: VT, TCCB (05).

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Nguyễn Hữu Vạn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 583/QĐ-KTNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu583/QĐ-KTNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/03/2016
Ngày hiệu lực25/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 583/QĐ-KTNN

Lược đồ Quyết định 583/QĐ-KTNN thành lập Phòng Kiểm toán hoạt động thuộc Kiểm toán nhà nước khu vực IV 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 583/QĐ-KTNN thành lập Phòng Kiểm toán hoạt động thuộc Kiểm toán nhà nước khu vực IV 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu583/QĐ-KTNN
        Cơ quan ban hànhKiểm toán Nhà nước
        Người kýNguyễn Hữu Vạn
        Ngày ban hành25/03/2016
        Ngày hiệu lực25/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 583/QĐ-KTNN thành lập Phòng Kiểm toán hoạt động thuộc Kiểm toán nhà nước khu vực IV 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 583/QĐ-KTNN thành lập Phòng Kiểm toán hoạt động thuộc Kiểm toán nhà nước khu vực IV 2016

            • 25/03/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/03/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực