Quyết định 583/QĐ-UBND

Quyết định 583/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt kế hoạch mua sắm bổ sung trang thiết bị và phần mềm Hệ thống một cửa hiện đại của Sở Công Thương do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 583/QĐ-UBND 2016 mua sắm bổ sung thiết bị phần mềm Hệ thống một cửa Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 583/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 4 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH MUA SẮM BỔ SUNG TRANG THIẾT BỊ VÀ PHẦN MỀM HỆ THỐNG MỘT CỬA HIỆN ĐẠI CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 23/2010/QĐ-UBND ngày 11/10/2010 quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh quản lý và số 40/2013/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 11/10/2010 của UBND tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Công văn số 286/SCT-VP ngày 04/3/2016 và đề xuất của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 748/STC-QLGCS ngày 05/4/2016 về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm bổ sung trang thiết bị và phần mềm Hệ thống một cửa hiện đại của Sở Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch mua sắm bổ sung trang thiết bị và phần mềm Hệ thống một cửa hiện đại của Sở Công Thương, với những nội dung chính như sau:

1. Nội dung mua sắm: Mua sắm bổ sung trang thiết bị và phần mềm Hệ thống một cửa hiện đại của Sở Công Thương.

2. Tài sản mua sắm: Danh mục và số lượng tài sản được mua sắm như Phụ lục kèm theo Quyết định này (Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2015 hoặc năm 2016 và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng).

3. Cơ quan mua sắm: Sở Công Thương.

4. Giá trị mua sắm (đã bao gồm thuế VAT, bốc xếp, vận chuyển, giao hàng tại đơn vị và chi phí lắp đặt, bảo hành) tối đa không quá 866.500.000 đồng và sẽ được chuẩn xác theo kết quả trúng thầu và thanh, quyết toán ngân sách Nhà nước theo quy định.

5. Nguồn vốn thực hiện: Quyết định số 120/QĐ-SCT ngày 21/01/2016 của Giám đốc Sở Công Thương về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

6. Thời gian thực hiện: Quý II/2016.

Điều 2. Sở Công Thương có trách nhiệm lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Công Thương, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP (NC, VX), VHXH, KTTH, CBTH;
- Lưu: VT, ĐNMNntha
124.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Như Sô

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC VÀ SỐ LƯỢNG THIẾT BỊ MUA SẮM
(Kèm theo Quyết định số 583/QĐ-UBND ngày 08/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Nội dung

SL

ĐVT

1

Phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và duy trì, nâng cấp phần mềm 1 cửa

01

Bộ

2

Máy chủ

01

Bộ

3

Máy scan

01

Máy

4

Máy Photocopy

01

Máy

5

Hệ thống camera giám sát

 

Hệ thống

5.1

Phần mềm ghi hình Camera mạng

01

Cái

5.2

Camera quan sát

04

Cái

5.3

Bộ tách nguồn

04

Cái

5.4

Đầu ghi hình 8 channel

01

Cái

5.5

Tivi 32 inch

01

Cái

6

Màn hình máy tính 19 inch

01

Cái

7

Hệ thống làm mát (máy lạnh)

01

Máy

8

Xây dựng nâng cấp hệ thống mạng LAN

01

HT

9

Bàn, ghế họp giải quyết thủ tục hành chính

01

Bộ

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 583/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu583/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/04/2016
Ngày hiệu lực08/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 583/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 583/QĐ-UBND 2016 mua sắm bổ sung thiết bị phần mềm Hệ thống một cửa Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 583/QĐ-UBND 2016 mua sắm bổ sung thiết bị phần mềm Hệ thống một cửa Quảng Ngãi
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu583/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýPhạm Như Sô
        Ngày ban hành08/04/2016
        Ngày hiệu lực08/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 583/QĐ-UBND 2016 mua sắm bổ sung thiết bị phần mềm Hệ thống một cửa Quảng Ngãi

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 583/QĐ-UBND 2016 mua sắm bổ sung thiết bị phần mềm Hệ thống một cửa Quảng Ngãi

            • 08/04/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/04/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực