Quyết định 5831/QĐ-BYT

Quyết định 5831/QĐ-BYT năm 2017 về thành lập đoàn phúc tra chéo và đoàn thẩm định kết quả tự chấm điểm đo lường, đánh giá sự hài lòng của người bệnh do Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 5831/QĐ-BYT 2017 thành lập đoàn phúc tra chéo đánh giá sự hài lòng người bệnh


BỘ Y T
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5831/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÁC ĐOÀN PHÚC TRA CHÉO VÀ ĐOÀN THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ TỰ CHẤM ĐIỂM ĐO LƯỜNG, ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 2151/QĐ-BYT ngày 04 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Kế hoạch “Đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”;

Căn cứ Kế hoạch số 1333/KH-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành kế hoạch đo lường, đánh giá sự hài lòng ca người bệnh về phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp và chất lượng bệnh viện năm 2017;

Xét đề nghị của Vụ trường Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập các đoàn phúc tra chéo và đoàn thẩm định kết quả tự chấm điểm đo lường, đánh giá sự hài lòng của người bệnh theo Kế hoạch số 1333/KH-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành kế hoạch đo lường, đánh giá sự hài lòng của người bệnh về phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp và chất lượng bệnh viện năm 2017, cụ thể như sau:

a) Đoàn phúc tra chéo của Sở Y tế: các Sở Y tế tỉnh/TP sẽ tổ chức phúc tra chéo các Sở Y tế tỉnh/TP khác.

- Thành phần đoàn phúc tra: Lãnh đạo Sở Y tế, Lãnh đạo bệnh viện đa khoa tỉnh, Lãnh đạo bệnh viện chuyên khoa tỉnh, thành viên tham gia chấm điểm của Sở Y tế và của bệnh viện (mỗi đoàn cử 7-10 người).

- Thời gian phúc tra: 02-15/01/2018.

- Địa điểm: Chi tiết trong Phụ lục gửi kèm Quyết định này.

- Nội dung phúc tra: Phúc tra số điểm tự chấm của 01 bệnh viện đa khoa và 01 bệnh viện chuyên khoa tỉnh/TP khác.

b) Đoàn phúc tra chéo của bệnh viện tuyến trung ương: Các bệnh viện tuyến trung ương trực thuộc Bộ Y tế sẽ tổ chức phúc tra chéo với nhau.

- Thành phần đoàn phúc tra: Lãnh đạo bệnh viện, thành viên tham gia chấm điểm của của bệnh viện (phòng tổ chức cán bộ, phòng điều dưỡng, phòng quản lý chất lượng, phòng công tác xã hội...).

- Thời gian phúc tra: 02-15/01/2018.

- Địa điểm: Chi tiết trong Phụ lục gửi kèm Quyết định này.

- Nội dung phúc tra: Phúc tra số điểm tự chấm của bệnh viện khác.

c) Đoàn thẩm định của Bộ Y tế:

- Thành phần đoàn: Lãnh đạo Bộ Y tế, Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ, Cục Quản lý khám chữa bệnh, Cục quản lý Môi trường y tế, Viện Chiến lược Chính sách y tế, Viện Y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh, Trường đại học Y tế công cộng, Công đoàn y tế Việt Nam, đại diện Lãnh đạo một số Sở Y tế...

- Thời gian thẩm định: 10-20/01/2018.

- Địa điểm: Thẩm định ngẫu nhiên các bệnh viện trong số 2/3 bệnh viện tuyến trung ương và 1/3 bệnh viện tuyến tỉnh hoặc kết quả chấm điểm của các bệnh viện chưa có sự thống nhất gia tự chấm và đoàn phúc tra.

Điều 2. Nhiệm vụ của các Đoàn phúc tra, Đoàn thẩm định:

1. Xây dựng kế hoạch, tổ chức phúc tra, thẩm định các đơn vị được phân công, tổng hợp kết quả kiểm tra, báo cáo Bộ Y tế (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 20/01/2018 đối với đoàn phúc tra và trước ngày 25/01/2018 đối với đoàn thẩm định.

2. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Đoàn.

3. Nội dung phúc tra theo Tiêu chí chấm điểm và Phiếu trưng cầu ý kiến của người bệnh/người nhà người bệnh ban hành kèm theo Kế hoạch số 1333/KH-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành kế hoạch đo lường, đánh giá sự hài lòng của người bệnh về phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp và chất lượng bệnh viện năm 2017.

Mỗi đoàn phúc tra lấy Phiếu trưng cầu ý kiến của người bệnh/người nhà người bệnh với cỡ mẫu là 60 Phiếu (40 phiếu cho người bệnh/người nhà người bệnh nội trú và 20 phiếu cho người bệnh/người nhà người bệnh ngoại trú).

Điều 3. Kinh phí phục vụ cho Đoàn thẩm định, Đoàn phúc tra do cơ quan, đơn vị cử công chức, viên chức tham gia đoàn chi trả theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành; các đoàn thẩm định, đoàn phúc tra tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 5. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục quản lý Khám, chữa bệnh, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Các đ/c Thứ trưởng;
- UBND các t
nh/TP trực thuộc TW;
- Các Vụ/Cục/Tổng cục/VP Bộ/Thanh tra Bộ;
- Sở Y tế các t
nh/TP trực thuộc TW;
- Các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế;
- Các bệnh viện trực thuộc các trường đại học;
- Lưu: VT, TCCB

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến

 

PHỤ LỤC

ĐỊA ĐIỂM PHÚC TRA VÀ CÁC ĐOÀN PHÚC TRA
(Kèm theo Quyết định số 5831/QĐ/BYT ngày 27 tháng 12 năm 2017)

1. Thẩm định chéo giữa các tỉnh/TP: Sở Y tế các tỉnh/TP sẽ tổ chức đi thẩm định chéo các bệnh viện thuộc Sở Y tế tỉnh/TP khác. Cụ thể như sau:

STT

Địa điểm đến phúc tra

Đoàn phúc tra của Sở Y tế

1

Hà Nội

Hải Phòng

2

Hải Phòng

Quảng Ninh

3

Quảng Ninh

Hải Dương

4

Hải Dương

Thái Bình

5

Thái Bình

Nam Định

6

Nam Định

Hà Nội

7

Ninh Bình

Hà Nam

8

Hà Nam

Hưng Yên

9

Hưng Yên

Bắc Ninh

10

Bắc Ninh

Bc Giang

11

Bắc Giang

Lạng Sơn

12

Lạng Sơn

Thái Nguyên

13

Thái Nguyên

Bc Cạn

14

Bắc Cạn

Cao Bằng

15

Cao Bằng

Hà Giang

16

Hà Giang

Tuyên Quang

17

Tuyên Quang

Phú Thọ

18

Phú Thọ

Vĩnh Phúc

19

Vĩnh Phúc

Yên Bái

20

Yên Bái

Lào Cai

21

Lào Cai

Lai Châu

22

Lai Châu

Điện Biên

23

Điện Biên

Sơn La

24

Sơn La

Hòa Bình

25

Hòa Bình

Ninh Bình

26

Thanh hóa

Nghệ An

27

Nghệ An

Hà Tĩnh

28

Hà Tĩnh

Thanh Hóa

29

Quảng Bình

Quảng Trị

30

Quảng Trị

TT-Huế

31

TT-Huế

Quảng Bình

32

Đà Nng

Quảng Nam

33

Quảng Nam

Quảng Ngãi

34

Quảng Ngãi

Đà Nng

35

Bình Định

Kon Tum

36

Kon Tum

Gia Lai

37

Gia Lai

Đắc Lc

38

Đắc Lắc

Đắc Nông

39

Đc Nông

Lâm Đồng

40

Lâm Đng

Phú Yên

41

Phú Yên

Bình Định

42

Khánh Hoà

Ninh Thuận

43

Ninh Thuận

Bình Thun

44

Bình Thuận

Khánh Hòa

45

Bình Phước

Bình Dương

46

Bình Dương

Đồng Nai

47

Đồng Nai

Bà Rịa Vũng Tàu

48

Bà Rịa Vùng Tàu

Long An

49

Long An

Tiền Giang

50

Tiền Giang

Bến Tre

51

Bến Tre

Trà Vinh

52

Trà Vinh

Hậu Giang

53

Hậu Giang

Cn Thơ

54

Cần Thơ

Đồng Tháp

55

Đồng Tháp

An Giang

56

An Giang

Bạc Liêu

57

Bạc Liêu

Sóc Trăng

58

Sóc Trăng

Tây Ninh

59

Tây Ninh

Kiên Giang

60

Kiên Giang

Cà Mau

61

Cà Mau

Vĩnh Long

62

Vĩnh Long

TP.HCM

63

TP.HCM

Bình Phước

Ghi chú:

Theo bảng phân công trên: Đoàn phúc tra Sở Y tế Hải Phòng sẽ đến phúc tra 01 bệnh viện đa khoa và 01 bệnh viện chuyên khoa thuộc Sở Y tế Hà Nội.

2. Thẩm định chéo giữa các bệnh viện Trung ương: Các đơn vị tổ chức đi thẩm định chéo với các đơn vị khác. Cụ thể như sau:

STT

Địa điểm đến phúc tra

Đoàn phúc tra

1

Bệnh viện Bạch Mai

Bệnh viện Hu nghị Việt - Đức

2

Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức

BV ĐK Trung ương Thái Nguyên

3

BV ĐK Trung ương Thái Nguyên

Bệnh viện Hữu nghị

4

Bệnh viện Hữu nghị

Bệnh viện K

5

Bệnh viện K

Bệnh viện Nhi Trung ương

6

Bệnh viện Nhi Trung ương

Bệnh viện Phụ - Sản Trung ương

7

Bệnh viện Phụ - Sản Trung ương

Bệnh viện Mt Trung ương

8

Bệnh viện Mắt Trung ương

BV Tai - Mũi - Họng Trung ương

9

BV Tai - Mũi - Họng Trung ương

BV Răng - Hàm - Mặt TW Hà Nội

10

BV Răng - Hàm - Mt TW Hà Nội

Bệnh viện E

11

Bệnh viện E

Bệnh viện Phổi Trung ương

12

Bệnh viện Phổi Trung ương

Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1

13

Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1

BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương

14

BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Bệnh viện Da liễu Trung ương

15

Bệnh viện Da liễu Trung ương

Bệnh viện Lão khoa Trung ương

16

Bệnh viện Lão khoa Trung ương

BV Y học cổ truyền Trung ương

17

BV Y học cổ truyền Trung ương

Bệnh viện Châm cứu Trung ương

18

Bệnh viện Châm cứu Trung ương

Viện Huyết học - Truyền máu TW

19

Viện Huyết học - Truyền máu TW

Bệnh viện Nội tiết Trung ương

20

Bệnh viện Nội tiết Trung ương

BV VN - Thụy Điển Uông Bí

21

BV VN - Thụy Điển Uông Bí

Bệnh viện Bạch Mai

22

Bệnh viện 71 Trung ương

Bệnh viện 74 Trung ương

23

Bệnh viện 74 Trung ương

BV Điều dưỡng - PHCNTW

24

BV Điều dưỡng - PHCNTW

BV Phong - Da liễu TW Quỳnh Lập

25

BV Phong - Da liễu TW Quỳnh Lập

Bệnh viện 71 Trung ương

26

BV HN VN - Cu Ba Đng Hới

BV Đa khoa Trung ương Quảng Nam

27

BV Đa khoa Trung ương Quảng Nam

Bệnh viện C Đà Nng

28

Bệnh viện C Đà Nng

BV Phong - Da liu TW Quy Hoà

29

BV Phong - Da liễu TW Quy Ho

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế

30

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế

BV Hữu nghị VN - Cu Ba Đng Hới

31

Bệnh viện Thống nhất

Bệnh viện Chợ Ry

32

Bệnh viện Chợ Ry

Bệnh viện ĐK Trung ương Cần Thơ

33

Bệnh viện ĐK Trung ương Cần Thơ

Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2

34

Bệnh viện Tâm thn Trung ương 2

BV Răng - Hàm - Mặt TW TPHCM

35

BV Răng - Hàm - Mặt TW TPHCM

Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM

36

Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM

BV Trường Đại học Y dược Cần Thơ

37

BV Trường ĐH Y Dược Cần Thơ

Bệnh viện Thống Nhất

38

Bnh viện Đại học Y Hà Nội

Bệnh viện Đại học Y Dược Hải Phòng

39

BV TuTĩnh (HVYDCTVN)

BV trường ĐHKT y tế Hải Dương

40

BV Đi hc Y dược Hải Phòng

Bnh vin Đại học Y Hà Nội

41

BV trường ĐHKT y tế Hải Dương

Bệnh viện Đại học Y Dược Thái Bình

42

BV Đi hc Y dược Thái Bình

BV Tuệ Tĩnh (HVYDCTVN)

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5831/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5831/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/12/2017
Ngày hiệu lực27/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5831/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 5831/QĐ-BYT 2017 thành lập đoàn phúc tra chéo đánh giá sự hài lòng người bệnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 5831/QĐ-BYT 2017 thành lập đoàn phúc tra chéo đánh giá sự hài lòng người bệnh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu5831/QĐ-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýNguyễn Thị Kim Tiến
        Ngày ban hành27/12/2017
        Ngày hiệu lực27/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 5831/QĐ-BYT 2017 thành lập đoàn phúc tra chéo đánh giá sự hài lòng người bệnh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 5831/QĐ-BYT 2017 thành lập đoàn phúc tra chéo đánh giá sự hài lòng người bệnh

            • 27/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực