Quyết định 584/QĐ-UBND

Quyết định 584/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu

Nội dung toàn văn Quyết định 584/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính Sở Tư pháp Bạc Liêu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 584/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 25 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chê một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1789/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 34/TTr-STP ngày 11 tháng 3 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu, cụ thể:

Danh mục gồm 155 (một trăm năm mươi lăm) thủ tục hành chính (tại các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Quyết định số 2151/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2012; Quyết định số 347/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2016; Quyết định số 623/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2016; Quyết định số 999/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2016; Quyết định số 1064/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2018; Quyết định số 1197/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2018; Quyết định số 1329/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2018; Quyết định số 1529/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2018), được sửa đổi, bổ sung địa điểm thực hiện thủ tục hành chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC, VPCP (để b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND t
nh;
- Bưu điện t
nh Bạc Liêu;
- Cổng TT điện tử t
nh;
- VP UBND tỉnh: Tr.Ph. NC;
- Lưu: VT, KSTT-25 (TT)
.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Thị Sang

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẠC LIÊU
(Ban hành kèm theo Quyết định số
584/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

SỐ TT

SỐ HỒ SƠ TTHC (Trên Cơ sở DLQG về TTHC)

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

CĂN CỨ PHÁP LÝ

GHI CHÚ

I

LĨNH VỰC HỘ TỊCH (05 TTHC)

01

T-BLI-218262-TT

Thủ tục Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch có yếu tố nước ngoài

Địa điểm thực hiện:

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu - Đường Nguyễn Văn Linh, phường 1, thành phố Bạc Liêu.

Quyết định số 1789/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu.

 

02

T-BLI-287763-TT

Thủ tục Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

nt

nt

 

03

T-BLI-287764-TT

Thủ tục Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

nt

nt

 

04

T-BLI-287765-TT

Thủ tục Chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

nt

nt

 

05

BLI-289259

Thủ tục Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

nt

nt

 

II

LĨNH VỰC LÝ LỊCH TƯ PHÁP (03 TTHC)

01

T-BLI-288555-TT

Thủ tục Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú ở Việt Nam)

Địa điểm thực hiện:

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu - Đường Nguyễn Văn Linh, phường 1, thành phố Bạc Liêu.

Quyết định số 1789/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu.

 

02

T-BLI-288555-TT

Thủ tục Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú ở Việt Nam)

nt

nt

 

03

T-BLI-288556-TT

Thủ tục Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam)

nt

nt

 

III

LĨNH VỰC QUỐC TỊCH (09 TTHC)

01

T-BLI-212297-TT

Thủ tục Nhập quốc tịch Việt Nam

Địa điểm thực hiện:

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu - Đường Nguyễn Văn Linh, phường 1, thành phố Bạc Liêu.

Quyết định số 1789/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu.

 

02

T-BLI-288432-TT

Thủ tục Thôi quốc tịch Việt Nam

nt

nt

 

03

T-BLI-288424-TT

Thủ tục Trở lại quốc tịch Việt Nam

nt

nt

 

04

T-BLI-287768-TT

Thủ tục Xác nhận có quốc tịch Việt Nam

nt

nt

 

05

T-BLI-287769-TT

Thủ tục Xác nhận là người gốc Việt Nam

nt

nt

 

06

T-B LI-288438-TT

Thủ tục Thông báo có quốc tịch nước ngoài

nt

nt

 

07

BLI-289268

Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch của người được nhập quốc tịch Việt Nam

nt

nt

 

08

BLI-289269

Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch của người được trở lại quốc tịch Việt Nam

nt

nt

 

09

BLI-289270

Thủ tục Ghi chú vào sổ hộ tịch việc thôi quốc tịch Việt Nam

nt

nt

 

IV

LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI (04 TTHC)

01

T-BLI-287766-TT

Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

Địa điểm thực hiện:

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu - Đường Nguyễn Văn Linh, phường 1, thành phố Bạc Liêu.

Quyết định số 1789/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu.

 

02

T-BLI-287767-TT

Thủ tục Ghi chú việc nuôi con nuôi đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

nt

nt

 

03

T-BLI-288535-TT

Thủ tục Xác nhận công dân Việt Nam thường trú khu vực biên giới đủ điều kiện nhận trẻ em của nước láng giềng cư trú ở khu vực biên giới làm con nuôi

nt'

nt

 

04

T-BLI-288534-TT

Thủ tục Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

nt

nt

 

V

LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ (08 TTHC)

01

BTP-BLI-277436

Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật

Địa điểm thực hiện:

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu - Đường Nguyễn Văn Linh, phường 1, thành phố Bạc Liêu.

Quyết định số 1789/QĐ- UBND ngày 02 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu.

 

02

BTP-BLI-277437

Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

nt

nt

 

03

BTP-BLI-277438

Thủ tục chấm dứt đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

nt

nt

 

04

BTP-BLI-277442

Thủ tục đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

nt

nt

 

05

BTP-BLI-277443

Thủ tục thay đổi nội dung giấy đăng ký trợ giúp pháp lý

nt

nt

 

06

BTP-BLI-277444

Thủ tục giải quyết khiếu nại về trợ giúp pháp lý

nt

nt

 

07

BTP-BLI-277440

Thủ tục cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

nt

nt

 

08

BTP-BLI-277441

Thủ tục cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

nt

nt

 

VI

LĨNH VỰC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT (02 TTHC)

01

BTP-BLI-277368

Thủ tục Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh

Địa điểm thực hiện:

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu - Đường Nguyễn Văn Linh, phường 1, thành phố Bạc Liêu.

Quyết định số 1789/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu.

 

02

BTP-BLI-277369

Thủ tục Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh

nt

nt

 

VII

LĨNH VỰC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (12 TTHC)

01

BTP-BLI-277394

Thủ tục Cấp Thẻ đấu giá viên

Địa điểm thực hiện:

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu - Đường Nguyễn Văn Linh, phường 1, thành phố Bạc Liêu.

Quyết định số 1789/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu.

 

02

BTP-BLI-277396

Thủ tục Cấp lại Thẻ đấu giá viên

nt

nt

 

03

BTP-BLI-277397

Thủ tục Đăng ký hoạt động của doanh, nghiệp đấu giá tài sản

nt

nt

 

04

BTP-BLI-277399

Thủ tục Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

nt

nt

 

05

BTP-BLI-277398

Thủ tục Đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành chuyển đổi toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp

nt

nt

 

06

BTP-BLI-277400

Thủ tục Đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành tiếp tục hoạt động đấu giá tài sản và kinh doanh các ngành nghề khác

nt

nt

 

07

BTP-BLI-277401

Thủ tục Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

nt

nt

 

08

BTP-BLI-277402

Thủ tục Đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản

nt

nt

 

09

BTP-BLI-277404

Thủ tục Phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến

nt

nt

 

10

BTP-BLI-277405

Thủ tục Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá

nt

nt

 

11

BTP-BLI-277395

Thủ tục Thu hồi Thẻ đấu giá viên

nt

nt

 

12

BTP-BLI-277403

Thủ tục Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

nt

nt

 

VIII

LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP (10 TTHC)

01

BTP-BLI-277022

Thủ tục Cấp phép thành lập Văn phòng giám định

Địa điểm thực hiện:

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu - Đường Nguyễn Văn Linh, phường 1, thành phố Bạc Liêu.

Quyết định số 1789/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu.

 

02

BTP-BLI-277023

Thủ tục Đăng ký hoạt động Văn phòng giám định

nt

nt

 

03

BTP-BLI-277085

Thủ tục Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật, danh sách thành viên hợp danh của Văn phòng

nt

nt

 

04

BTP-BLI-277086

Thủ tục Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mất

nt

nt

 

05

BTP-BLI-277080

Thủ tục Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp

nt

nt

 

06

BTP-BLI-277081

Thủ tục Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp

nt

nt

 

07

BTP-BLI-277078

Thủ tục Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp

nt

nt

 

08

BTP-BLI-277083

Thủ tục Chấm dứt hoạt động Văn phòng giám định tư pháp: Trường hợp Văn phòng giám định tư pháp tự chấm dứt hoạt động

nt

nt

 

09

BLI-289257

Thủ tục Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp

nt

nt

 

10

BTP-BLI-277084

Thủ tục Chấm dứt hoạt động Văn phòng giám định tư pháp: Trường hợp Văn phòng giám định tư pháp chấm dứt hoạt động do bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động

nt

nt

 

IX

LĨNH VỰC HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI (13 TTHC)

01

BTP-BLI-277415

Thủ tục Đăng ký làm hòa giải viên thương mại

Địa điểm thực hiện:

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu - Đường Nguyễn Văn Linh, phường 1, thành phố Bạc Liêu.

Quyết định số 1789/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu.

 

02

BTP-BLI-277416

Thủ tục Thôi làm hòa giải viên thương mại vụ việc khỏi danh sách hòa giải viên thương mại vụ việc của Sở Tư pháp

nt

nt

 

03

BTP-BLI-277417

Thủ tục Đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại

nt

nt

 

04

BTP-BLI-277418

Thủ tục Thay đổi tên gọi trong Giấy hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại

nt

nt

 

05

BTP-BLI-277419

Thủ tục Thay đổi địa chỉ trụ sở của Trung tâm hòa giải thương mại từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác.

nt

nt

 

06

BTP-BLI-277420

Thủ tục Đăng ký hoạt động chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại

nt

nt

 

07

BTP-BLI-277421

Thủ tục Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại/ chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại

nt

nt

 

08

BTP-BLI-277422

Thủ tục Tự chấm dứt hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại

nt

nt

 

09

BTP-BLI-277423

Thủ tục Đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

nt

nt

 

10

BTP-BLI-277424

Thủ tục Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

nt

nt

 

11

BTP-BLI-277425

Thủ tục Thay đổi tên gọi, Trưng chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

nt

nt

-

12

BTP-BLI-277426

Thủ tục Thay đổi địa chỉ trụ sở của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

nt

nt

 

13

BTP-BLI-277427

Thủ tục Chấm dứt hoạt động của của chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

nt

nt

 

X

LĨNH VỰC QUẢN TÀI VIÊN (12 TTHC)

01

BTP-BLI-277065

Thủ tục Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân

Địa điểm thực hiện:

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu - Đường Nguyễn Văn Linh, phường 1, thành phố Bạc Liêu.

Quyết định số 1789/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu.

 

02

BTP-BLI-277068

Thủ tục Thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh quản lý, thanh lý tài sản

nt

nt

 

03

BTP-BLI-277069

Thủ tục Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

nt

nt

 

04

BTP-BLI-277070

Thủ tục Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên

nt

nt

 

05

BTP-BLI-277071

Thủ tục Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

nt

nt

 

06

BTP-BLI-277066

Thủ tục Chấm dứt hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân

nt

nt

 

07

BTP-BLI-277067

Thủ tục Thông báo việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

nt

nt

 

08

BTP-BLI-277072

Thủ tục Tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên

nt

nt

 

09

BTP-BLI-277073

Thủ tục Tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

nt

nt

 

10

BTP-BLI-277074

Thủ tục Gia hạn việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

nt

nt

 

11

BTP-BLI-277075

Thủ tục Hủy bỏ việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên

nt

nt

'

12

BTP-BLI-277076

Thủ tục Hủy bỏ việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

nt

nt

 

XI

LĨNH VỰC TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI (19 TTHC)

01

BTP-BLI-277040

Thủ tục Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài

Địa điểm thực hiện:

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu - Đường Nguyễn Văn Linh, phường 1, thành phố Bạc Liêu.

Quyết định số 1789/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu.

 

02

BTP-BLI-277041

Thủ tục Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài

nt

nt

 

03

BTP-BLI-277042

Thủ tục Thu hồi giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài

nt

nt

 

04

BTP-BLI-277043

Thủ tục Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh/Văn phòng đại diện Trung tâm trọng tài

nt

nt

 

05

BTP-BLI-277058

Thủ tục Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

nt

nt

 

06

BTP-BLI-277087

Thủ tục Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

nt

nt

 

07

BTP-BLI-277044

Thủ tục Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

nt

nt

 

08

BTP-BLI-277045

Thủ tục Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

nt

nt

 

09

BTP-BLI-277059

Thủ tục Thông báo thay đổi Trưởng Văn phòng đại diện, địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

nt

nt

 

10

BTP-BLI-277060

Thủ tục Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

nt

nt

 

11

BTP-BLI-277046

Thủ tục Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác

nt

nt

 

12

BTP-BLI-277079

Thủ tục Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

nt

nt

 

13

BTP-BLI-277047

Thủ tục Thông báo về việc thành lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài tại nước ngoài

nt

nt

 

14

BTP-BLI-277048

Thủ tục Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài

nt

nt

 

15

BTP-BLI-277049

Thủ tục Thông báo về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở, Trưởng Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài

nt

nt

 

16

BTP-BLI-277050

Thủ tục Thông báo thay đổi danh sách trọng tài viên

nt

nt

 

17

BTP-BLI-277051

Thủ tục Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

nt

nt

 

18

T-BLI-229228-TT

Thủ tục Đăng ký hoạt động của trung tâm trọng tài.

nt

nt

 

19

T-BLI-229232-TT

Thủ tục Đăng ký hoạt động của chi nhánh trung tâm trọng tài.

nt

nt

 

XII

LĨNH VỰC LUẬT SƯ (19 TTHC)

01

BTP-BLI-276999

Thủ tục Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

Địa điểm thực hiện:

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu - Đường Nguyễn Văn Linh, phường 1, thành phố Bạc Liêu.

Quyết định số 1789/QĐ- UBND ngày 02 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu.

 

02

BTP-BLI-277000

Thủ tục Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

nt

nt

 

03

BTP-BLI-277001

Thủ tục Thay đổi người đại diện theo pháp luật của văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên

nt

nt

 

04

BTP-BLI-277002

Thủ tục Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danh

nt

nt

 

05

BTP-BLI-277003

Thủ tục Đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư

nt

nt

 

06

BTP-BLI-277004

Thủ tục Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư: Trong trường hợp tổ chức hành nghề luật sư tự chấm dứt hoạt động hoặc công ty luật bị hợp nhất, sáp nhập

nt

nt

 

07

BTP-BLI-277005

Thủ tục Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư: Trong trường hợp tổ chức hành nghề luật sư bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động hoặc Trưởng văn phòng luật sư, Giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc tất cả các thành viên của công ty luật hợp danh, thành viên của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư

nt

nt

 

08

BTP-BLI-277006

Thủ tục Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư:

Trong trường hợp chấm dứt hoạt động do Trưởng văn phòng luật sư, Giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên chết.

nt

nt

 

9

BTP-BLI-277007

Thủ tục Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân

nt

nt

 

10

BTP-BLI-277008

Thủ tục Đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

nt

nt

 

11

BTP-BLI-277009

Thủ tục Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

nt

nt

 

12

BTP-BLI-277010

Thủ tục Hợp nhất công ty luật

nt

nt

 

13

BTP-BLI-277011

Thủ tục Sáp nhập công ty luật

nt

nt

 

14

BTP-BLI-277012

Thủ tục Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh

nt

nt

 

15

BTP-BLI-277013

Thủ tục Chuyn đi văn phòng luật sư thành công ty luật

nt

nt

 

16

BTP-BLI-277014

Thủ tục Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư

nt

nt

 

17

BTP-BLI-277018

Thủ tục Đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam chuyển đổi từ công ty luật nước ngoài

nt

nt

 

18

BTP-BLI-277019

Thủ tục Đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

nt

nt

 

19

BTP-BLI-277020

Thủ tục Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

nt

nt

 

XIII

LĨNH VỰC TƯ VẤN PHÁP LUẬT (11 TTHC)

01

BTP-BLI-276887

Thủ tục Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật

Địa điểm thực hiện:

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu - Đường Nguyễn Văn Linh, phường 1, thành phố Bạc Liêu.

Quyết định số 1789/QĐ- UBND ngày 02 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu.

 

02

BTP-BLI-276888

Thủ tục Đăng ký hoạt động cho chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật

nt

nt

 

03

BTP-BLI-276889

Thủ tục Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh

nt

nt

 

04

BTP-BLI-276921

Thủ tục Chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật trong trường hợp theo quyết định của tổ chức chủ quản

nt

nt

 

05

BTP-BLI-276922

Thủ tục Chấm dứt hoạt động của chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật

nt

nt

 

06

BTP-BLI-276948

Thủ tục Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh Trong trường hợp Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh không đủ số lượng luật sư, tư vấn viên pháp luật theo quy định của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP .

nt

nt

 

07

BTP-BLI-276949

Thủ tục Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh Trong trường hợp Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh bị xử phạt vi phạm hành chính với hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng Giấy đăng ký hoạt động không thời hạn.

nt

nt

 

08

BTP-BLI-276923

Thủ tục Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật

nt

nt

 

09

BTP-BLI-276924

Thủ tục Thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật

nt

nt

 

10

BTP-BLI-276925

Thủ tục Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật

nt

nt

 

11

BTP-BLI-276945

Thủ tục Chấm dứt hoạt động trung tâm tư vấn pháp luật trong trường hợp bị thu hồi giấy đăng ký hoạt động

nt

nt

 

XIV

LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG (28 TTHC)

01

BTP-BLI-276932

Thủ tục Đăng ký tập sự hành nghề công chứng

Địa điểm thực hiện:

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu - Đường Nguyễn Văn Linh, phường 1, thành phố Bạc Liêu.

Quyết định số 1789/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu.

 

02

BTP-BLI-276933

Thủ tục Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

nt

nt

 

03

BTP-BLI-276934

Thủ tục Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

nt

nt

 

04

BTP-BLI-276935

Thủ tục Đăng ký tập sự hành nghề công chứng trường hợp người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

nt

nt

 

05

BTP-BLI-276936

Thủ tục Tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng

nt

nt

 

06

BTP-BLI-276937

Thủ tục Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

nt

nt

 

07

BTP-BLI-276938

Thủ tục Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

nt

nt

 

08

BTP-BLI-276939

Thủ tục Từ chối hướng dẫn tập sự (trường hợp tổ chức hành nghề công chứng không có công chứng viên khác đủ điều kiện hướng dẫn tập sự)

nt

nt

 

09

BTP-BLI-276940

Thủ tục Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự: Trong trường hợp người tập sự đề nghị thay đổi.

nt

nt

 

10

BLI-289258

Thủ tục Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự: Trong trường hợp tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự tạm ngừng hoạt động, chấm dứt hoạt động hoặc bị chuyển đổi, giải thể.

nt

nt

 

11

BTP-BLI-276941

Thủ tục Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng

nt

nt

 

12

BTP-BLI-276942

Thủ tục Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên

nt

nt

 

13

BTP-BLI-276943

Thủ tục cấp lại Thẻ công chứng viên

nt

nt

 

14

BTP-BLI-276944

Thủ tục Xóa đăng ký hành nghề công chứng

nt

nt

 

15

BTP-BLI-276950

Thủ tục Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng

nt

nt

 

16

BTP-BLI-276951

Thủ tục Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng

nt

nt

 

17

BTP-BLI-276954

Thủ tục Hợp nhất Văn phòng công chứng

nt

nt

 

18

BTP-BLI-276955

Thủ tục Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất

nt

nt

 

19

BTP-BLI-276956

Thủ tục Sáp nhập Văn phòng công chứng

nt

nt

 

20

BTP-BLI-276957

Thủ tục Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập

nt

nt

 

21

BTP-BLI-276959

Thủ tục Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng

nt

nt

 

22

BTP-BLI-276960

Thủ tục Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập

nt

nt

 

23

BTP-BLI-276961

Thủ tục Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng chuyển đổi từ Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập

nt

nt

 

24

BTP-BLI-276946

Thủ tục Thành lập Văn phòng công chứng

nt

nt

 

25

BTP-BLI-276952

Thủ tục Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt)

nt

nt

 

26

BTP-BLI-276953

Thủ tục Thu hồi Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng

nt

nt

 

27

BTP-BLI-276958

Thủ tục Chuyển nhượng Văn phòng công chứng

nt

nt

 

28

BTP-BLI-276962

Thủ tục Thành lập Hội công chứng viên

nt

nt

 

Tổng số: 155 thủ tục hành chính./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 584/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu584/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/03/2019
Ngày hiệu lực25/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 584/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 584/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính Sở Tư pháp Bạc Liêu


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 584/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính Sở Tư pháp Bạc Liêu
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu584/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
     Người kýLâm Thị Sang
     Ngày ban hành25/03/2019
     Ngày hiệu lực25/03/2019
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật5 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 584/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính Sở Tư pháp Bạc Liêu

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 584/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính Sở Tư pháp Bạc Liêu