Quyết định 584/QĐ-UBND-HC

Quyết định 584/QĐ-UBND-HC năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi và thủ tục hành chính giữ nguyên thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp

Quyết định 584/QĐ-UBND-HC thủ tục hành chính năm 2013 Sở Công Thương Đồng Tháp đã được thay thế bởi Quyết định 752/QĐ-UBND-HC 2014 thủ tục hành chính mới sửa đổi thay thế bãi bỏ Sở Công Thương Đồng Tháp và được áp dụng kể từ ngày 12/08/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 584/QĐ-UBND-HC thủ tục hành chính năm 2013 Sở Công Thương Đồng Tháp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 584/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 21 tháng 06 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GIỮ NGUYÊN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐỒNG THÁP

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 06 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 364/SCT-VP ngày 17 tháng 05 năm 2013;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 13 thủ tục hành chính được ban hành mới; 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và 54 thủ tục hành chính giữ nguyên thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (kèm theo Phụ lục I, II và III).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Công Thương:

1. Niêm yết công khai tại trụ sở các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết.

2. Tổ chức thực hiện đúng, đầy đủ nội dung của các thủ tục hành chính được công bố kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1071/QĐ-UBND-HC ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong chức năng nhiệm vụ của mình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- VP Chính phủ I, II;
- Cục kiểm tra văn bản của Bộ Tư pháp;
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- CT, các PCT/UBND Tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh;
- Các Ban Đảng, Đoàn thể Tỉnh;
- Công báo Tỉnh; cổng TTĐT ĐT;
- Lưu VT, KTTH-Song.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 584/QĐ-UBND-HC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu584/QĐ-UBND-HC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/06/2013
Ngày hiệu lực21/06/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/08/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 584/QĐ-UBND-HC

Lược đồ Quyết định 584/QĐ-UBND-HC thủ tục hành chính năm 2013 Sở Công Thương Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 584/QĐ-UBND-HC thủ tục hành chính năm 2013 Sở Công Thương Đồng Tháp
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu584/QĐ-UBND-HC
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
       Người kýNguyễn Văn Dương
       Ngày ban hành21/06/2013
       Ngày hiệu lực21/06/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/08/2014
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 584/QĐ-UBND-HC thủ tục hành chính năm 2013 Sở Công Thương Đồng Tháp

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 584/QĐ-UBND-HC thủ tục hành chính năm 2013 Sở Công Thương Đồng Tháp