Quyết định 5843/QĐ-UBND

Quyết định 5843/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016” đến năm 2021 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Nội dung toàn văn Quyết định 5843/QĐ-UBND 2017 giáo dục pháp luật ở địa bàn trọng điểm vi phạm pháp luật Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH ĐÀ NNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5843/QĐ-UBND

Đà Nng, ngày 19 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TIẾP TỤC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TẠI MỘT SỐ ĐỊA BÀN TRỌNG ĐIỂM VỀ VI PHẠM PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN 2012-2016” ĐẾN NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021;

Căn cứ Quyết định số 1259/QĐ-BTP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng đim về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016” đến năm 2021;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 2948/STP-PBGDPL ngày 12 tháng 10 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016” đến năm 2021 trên địa bàn thành phố Đà Nng với những nội dung chủ yếu sau đây:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG

1. Mục tiêu

a) Mục tiêu chung

- Tiếp tục thực hiện đồng bộ, toàn diện nhiệm vụ và giải pháp để đạt được mục tiêu của Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016” đến năm 2021 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (sau đây gọi tắt là Đề án), bảo đảm chất lượng, hiệu quả đặt trong tổng thể triển khai nhiệm vụ và giải pháp của Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 ban hành theo Quyết định 705/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ;

- Phấn đấu đến năm 2021 cơ bản đạt được mục tiêu chung của Đề án là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ vnhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong các lĩnh vực đất đai, môi trường, an toàn giao thông, hình sự, tệ nạn xã hội; từng bước giảm số vụ việc và người vi phạm pháp luật, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thúc đy phát triển kinh tế - xã hội ở các địa bàn trọng điểm. Nâng cao năng lực, nhận thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc hệ thống chính trị ở cơ sở và người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở tại các địa bàn trọng điểm trong phạm vi Đề án để đáp ứng yêu cầu thực thi nhiệm vụ.

b) Mục tiêu cụ thể

- 90% nhân dân tại các địa bàn trọng điểm được tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật liên quan trực tiếp đến cuộc sống của người dân, trọng tâm là những nội dung pháp luật liên quan trực tiếp đến tình hình vi phạm pháp luật phù hợp với đặc thù của từng địa bàn;

- 100% cán bộ, công chức, viên chức thuộc hệ thống chính trị ở cơ sở và những người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở tại địa bàn trọng điểm được cung cấp kiến thức pháp luật, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên các lĩnh vực pháp luật liên quan;

- Tiếp tục kiềm chế, phấn đấu giảm từ 10% đến 15% số người vi phạm pháp luật và số vụ việc vi phạm pháp luật tại địa bàn trọng điểm;

- 100% tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật được biên soạn trong khuôn khổ của Đề án được đăng tải công khai trên mạng internet để cán bộ, nhân dân tại địa bàn trọng điểm khai thác, tham khảo và sử dụng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án;

- Xây dựng mô hình chỉ đạo điểm về tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật, chú trọng phát hiện gương người tốt, việc tốt, trọng tâm phản ánh thực tiễn thi hành các lĩnh vực pháp luật thuộc phạm vi Đề án.

2. Yêu cầu

a) Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 ban hành theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 4932/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2017 của UBND thành phố Đà Nng ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn thành phố Đà Nng.

b) Các nội dung, hoạt động đề ra phải bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm; kế thừa, phát huy kết quả đạt được trong việc thực hiện Đề án của giai đoạn trước; xác định rõ trách nhiệm, bảo đảm chất lượng, tiến độ; chú trọng việc lồng ghép, kết hợp để sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả; quá trình tổ chức thực hiện Đề án phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hiện nay.

3. Phạm vi, đối tượng

a) Phạm vi

- Địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật là đơn vị hành chính cấp xã, phường;

- Các lĩnh vực pháp luật xác định tập trung thực hiện phổ biến, giáo dục tại địa bàn trọng điểm gm: Quản lý, sử dụng đất đai; môi trường, an toàn thực phẩm; hình sự, ma túy và các tệ nạn xã hội khác; trật tự, an toàn giao thông; phòng chống cháy nổ, trật tự văn minh đô thị, trật tự xây dựng.

b) Đối tượng

- Nhân dân tại địa bàn trọng điểm;

- Các đối tượng đã có tiền án, tiền sự hoặc có nguy cơ phạm tội cao, trọng tâm là các đối tượng nằm trong diện quản lý của lực lượng Công an; đối tượng có trình độ nhận thức, văn hóa hạn chế; các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh đóng trên địa bàn trọng điểm;

- Cán bộ, công chức thuộc hệ thống chính quyền, đoàn thể cơ sở và người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở ở các địa bàn trọng điểm.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Khảo sát, đánh giá thực trạng, nhu cầu công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn trọng điểm giai đoạn 2017-2021.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: UBND quận, huyện;

- Thời gian thực hiện: Năm 2017-2018;

- Kết quả, sản phẩm: Báo cáo kết quả khảo sát.

2. Tiếp tục lựa chọn, mở rộng phạm vi xác định địa bàn trọng điểm thực hiện Đề án.

- Đơn vị chủ trì: S Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Công an Thành phố;

- Thời gian thực hiện: Năm 2017;

- Kết quả, sản phẩm: Danh sách các địa bàn trọng điểm thực hiện Đề án.

3. Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân tại địa bàn trọng điểm bằng các hình thức cụ th: Phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp; thi tìm hiểu pháp luật; thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh cơ sở, sinh hoạt Ngày Pháp luật; lồng ghép với các phong trào, chiến dịch ra quân thực hiện pháp luật; biểu dương, khen thưởng các gương điển hình tiên tiến trong chấp hành và thực hiện pháp luật tại địa bàn trọng điểm gn với ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, điện thoại, viễn thông, tăng cường đối thoại chính sách pháp luật...

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành có liên quan, UBND quận, huyện; xã, phường là địa bàn trọng điểm;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm;

- Kết quả, sản phẩm: Các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn trọng điểm được triển khai thực hiện.

4. Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục cho đội ngũ cán bộ quản lý, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên, cộng tác viên trợ giúp pháp lý, người có uy tín trong cộng đồng dân cư... tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật, tập trung vào các lĩnh vực: đất đai; môi trường; an toàn thực phẩm; hình sự, ma túy và các tệ nạn xã hội khác; trật tự, an toàn giao thông.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành có liên quan, UBND quận, huyện có địa bàn trọng điểm;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm;

- Kết quả, sản phẩm: Các hội nghị tập huấn được tổ chức; báo cáo kết quả hội nghị tập huấn.

5. Biên soạn, phát hành tài liệu pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật để phát hành hoặc đăng tải trên Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật khai thác, sử dụng, gồm: Sách nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, sách hệ thống hóa, sách hỏi đáp pháp luật ngắn gọn, sách tranh minh họa các văn bản pháp luật về một số lĩnh vực cụ thể; tờ gp pháp luật, băng đĩa tiểu phẩm pháp luật.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành có liên quan, UBND quận, huyện có địa bàn trọng điểm;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm;

- Kết quả, sản phẩm: Các sách, tờ gấp, đĩa... tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật được biên soạn, phát hành hoặc đăng tải.

6. Lựa chọn, thực hiện chỉ đạo điểm về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi Đề án.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành có liên quan, UBND quận, huyện có địa bàn trọng đim;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm;

- Kết quả, sản phẩm: Các hoạt động chỉ đo điểm được tổ chức ti địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật.

7. Tổ chức trao đổi kinh nghiệm giữa cán bộ chính quyền, đoàn thể ở cơ sở bằng hình thức phù hợp.

- Đơn vị chủ trì: UBND quận, huyện nơi có địa bàn trọng đim;

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm;

- Kết quả, sản phẩm: Các hội thảo, tọa đàm giao lưu, trao đổi kinh nghiệm được tổ chức.

8. Tiếp tục phát huy vai trò của hệ thống chính trị, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp tham gia các hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn, phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật: Xây dựng, củng c, phát huy vai trò các nhóm nòng cốt; tổ, điểm trợ giúp pháp lý tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn trọng đim; hướng dẫn, khuyến khích doanh nghiệp đóng trên địa bàn tự tổ chức hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp; khuyến khích cộng đồng dân cư xây dựng và thực hiện tốt hương ước, quy ước trong đó có tiêu chí không vi phạm pháp luật...

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành có liên quan, UBND quận, huyện có địa bàn trọng điểm;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm;

- Kết quả, sản phẩm: Các nhóm nòng cốt, tổ phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý được xây dựng, kiện toàn tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả tại địa bàn; các hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật của cộng đồng dân cư tại địa bàn trọng điểm được tổ chức.

9. Tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án hàng năm và cả giai đoạn 2017-2021.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành có liên quan, UBND quận, huyện có địa bàn trọng đim;

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động tại Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước và dự toán trong kinh phí hoạt động hằng năm của sở, ngành, địa phương theo quy định của pháp luật và hướng dẫn tại Thông tư liên tịch s 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm của các sở, ngành thành phố

a) Sở Tư pháp

Là cơ quan chịu trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện Đề án theo các nhiệm vụ cụ th đã được phê duyệt tại Kế hoạch này.

b) Công an thành phố

Lập danh sách các địa bàn trọng điểm, phối hợp với Sở Tư pháp lựa chọn địa bàn trọng đim thực hiện chỉ đạo điểm; phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, hình sự, ma túy và tệ nạn xã hội cho các đối tượng đã có tiền án, tiền sự hoặc có nguy cơ phạm tội cao nằm trong diện quản lý nghiệp vụ của lực lượng Công an.

c) Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Giao thông Vn tải, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công Thương có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của ngành mình như: Quản lý, sử dụng đất đai; môi trường; trật tự, an toàn giao thông; hình sự, ma túy và tệ nạn xã hội.

d) Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp, hướng dẫn Đài Phát thanh-Truyền hình Đà Nng, các cơ quan báo chí của thành phố, hệ thống truyền thanh ở quận, huyện và ở cơ sở bố trí thời lượng phù hợp để tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại các địa bàn trọng điểm của thành phố.

đ) Sở Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn các sở, ngành, đoàn thể thành phố có liên quan dự toán kinh phí phục vụ triển khai Đề án hàng năm.

2. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nng và các tổ chức thành viên.

a) Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo các cơ quan báo, đài tăng cường việc tuyên truyền về quản lý, sử dụng đất đai; môi trường; trật tự, an toàn giao thông; hình sự; ma túy và tệ nạn xã hội.

b) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nng và các tổ chức thành viên tăng cường phối hợp và huy động nguồn lực tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, nhân dân tại các địa bàn trọng đim về vi phạm pháp luật chp hành nghiêm pháp luật.

3. Đề nghị Tòa án nhân dân thành phố

Chỉ đạo xét xử lưu động các vụ án điểm tại các địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật nhất là các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, các vụ án được dư luận xã hội quan tâm.

4. Ủy ban nhân dân quận, huyện có địa bàn trọng đim có trách nhiệm

a) Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án cả giai đoạn và hàng năm cho phù hợp với địa bàn, lĩnh vực, đối tượng và chức năng, nhiệm vụ của địa phương mình; Phối hp vi Sở Tư pháp, các sở, ngành, đoàn thể thành phố triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chỉ đạo điểm tại địa bàn trọng điểm;

b) Chỉ đạo UBND xã, phường là địa bàn trọng điểm tổ chức triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc các lĩnh vực pháp luật tại địa bàn cho nhân dân, đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật hình sự, nghiện ma túy tại cộng đồng nhằm ngăn ngừa và hạn chế vi phạm pháp luật;

c) Bố trí kinh phí triển khai thực hiện Đề án đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

5. Căn cứ Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị, địa phương được phân công chủ trì, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện tại đơn vị, địa phương mình; lập dự toán kinh phí và tổng hợp cùng với dự toán chi thường xuyên của đơn vị trình cấp có thẩm quyền phê duyệt giao dự toán ngân sách hằng năm để triển khai thực hiện Đề án cho đơn vị.

6. Cơ quan Tư pháp các cấp lập dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cùng cấp và tổng hợp cùng với dự toán chi thường xuyên của cơ quan, đơn vị gửi cơ quan tài chính cùng cấp để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt giao dự toán ngân sách hng năm để triển khai thực hiện Đán cho đơn vị.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tư pháp;
- TVT
U, TT HĐND thành phố;
-
UBMTTQVN thành phố;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND quận, huyện; xã, phường
;
- Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Kỳ Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5843/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5843/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/10/2017
Ngày hiệu lực19/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5843/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 5843/QĐ-UBND 2017 giáo dục pháp luật ở địa bàn trọng điểm vi phạm pháp luật Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 5843/QĐ-UBND 2017 giáo dục pháp luật ở địa bàn trọng điểm vi phạm pháp luật Đà Nẵng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu5843/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýHồ Kỳ Minh
        Ngày ban hành19/10/2017
        Ngày hiệu lực19/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 5843/QĐ-UBND 2017 giáo dục pháp luật ở địa bàn trọng điểm vi phạm pháp luật Đà Nẵng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 5843/QĐ-UBND 2017 giáo dục pháp luật ở địa bàn trọng điểm vi phạm pháp luật Đà Nẵng

           • 19/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực