Quyết định 5844/QĐ-UBND

Quyết định 5844/QĐ-UBND năm 2013 quy định mức hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 5844/QĐ-UBND 2013 mức hỗ trợ trực tiếp người dân nghèo vùng khó khăn Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5844/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ TRỰC TIẾP CHO NGƯỜI DÂN THUỘC HỘ NGHÈO VÙNG KHÓ KHĂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-UBDT-BTC ngày 30/12/2009 của Ủy ban Dân tộc và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 5699/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 của UBND Thành phố về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội; dự toán thu, chi ngân sách của thành phố Hà Nội năm 2013;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 4934/STC-NSQH ngày 15/9/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ trực tiếp bằng tiền cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn được hưởng theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội như sau:

1. Nội dung và mức chi cụ thể:

a) Đối với người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn (xã khu vực II) mức hỗ trợ trực tiếp là 150.000 đồng/người/năm.

b) Đối với người dân thuộc hộ nghèo vùng đặc biệt khó khăn (xã khu vực III) mức hỗ trợ trực tiếp là 200.000 đồng/người/năm.

2. Thời gian thực hiện: từ ngày 01/01/2013.

3. Nguồn kinh phí: Ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện hàng năm để thực hiện theo quy định. Riêng năm 2013, các huyện chủ động đảm bảo phần kinh phí tăng thêm để thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng theo quy định.

Điều 2. Trách nhiệm của các đơn vị:

1. Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn, kiểm tra các huyện thực hiện chi trả đảm bảo đúng đối tượng, đúng chế độ, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định.

2. Ủy ban nhân dân các huyện: Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ và Mỹ Đức có trách nhiệm cấp kinh phí, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc chi trả, quyết toán kinh phí hỗ trợ trực tiếp bằng tiền cho các đối tượng được hưởng trên địa bàn theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các sở ngành: Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc; Giám đốc Kho bạc nhà nước Hà Nội; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện: Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
- Các đ/c PCT: Nguyễn Huy Tưởng; Trần Xuân Việt;
- PCVP: Lý Văn Giao, Nguyễn Ngọc Sơn;
- Các phòng: TH, KT, VX;
- Lưu: VT.
(UBND các huyện sao gửi Quyết định này đến các xã, thôn)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Tưởng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5844/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5844/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/09/2013
Ngày hiệu lực27/09/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5844/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 5844/QĐ-UBND 2013 mức hỗ trợ trực tiếp người dân nghèo vùng khó khăn Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 5844/QĐ-UBND 2013 mức hỗ trợ trực tiếp người dân nghèo vùng khó khăn Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu5844/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Huy Tưởng
        Ngày ban hành27/09/2013
        Ngày hiệu lực27/09/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 5844/QĐ-UBND 2013 mức hỗ trợ trực tiếp người dân nghèo vùng khó khăn Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 5844/QĐ-UBND 2013 mức hỗ trợ trực tiếp người dân nghèo vùng khó khăn Hà Nội

            • 27/09/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/09/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực