Quyết định 5846/QĐ-UBND

Quyết định 5846/QĐ-UBND năm 2017 về quy định hình thức, tiến độ cấp kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ cho Quỹ Bảo trì đường bộ thành phố Đà Nẵng

Nội dung toàn văn Quyết định 5846/QĐ-UBND 2017 tiến độ cấp kinh phí quản lý bảo trì đường bộ Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5846/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH HÌNH THỨC, TIẾN ĐỘ CẤP KINH PHÍ QUẢN LÝ, BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ CHO QUỸ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ THÀNH PHỐ ĐÀ NNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 60/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 ca Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí qun lý, bảo trì đường bộ;

Xét đề nghị của Sở Giao thông Vận tải tại Công văn số 4640/SGTVT- TCKT ngày 19 tháng 9 năm 2017 và ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 2728/STC-HCSN ngày 13 tháng 10 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định hình thức, tiến độ cấp kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ cho Quỹ Bảo trì đường bộ thành phố Đà Nng như sau:

1. Hình thức cấp kinh phí

Hàng năm, căn cứ vào dự toán chi b sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện công tác quản lý, bảo trì đường bộ được cấp có thẩm quyền phê duyệt và được Bộ Tài chính thông báo cho từng địa phương, Sở Tài chính thực hiện cấp kinh phí theo hình thức lệnh chi tin cho Quỹ Bo trì đường bộ thành phố theo kế hoạch được UBND thành phố phê duyệt.

2. Tiến đcấp kinh phí

a) Đối với năm 2017: Sở Tài chính thực hiện cấp kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ năm 2017 cho Quỹ Bảo trì đường bộ thành phố với số tiền 23.641.000.000 đồng (Hai mươi ba tỷ, sáu trăm bốn mươi mốt triệu đồng chẵn) đthực hiện công tác quản lý, bảo trì đường bộ năm 2017, từ nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu theo Quyết định số 1361/QĐ-TTg ngày 14/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ địa phương năm 2017 và Công văn số 12582/BTC-HCSN ngày 20/9/2017 của Bộ tài chính về việc bổ sung có mục tiêu kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ năm 2017.

b) Từ năm 2018 trvề sau:

- Đối với quý đầu năm kế hoạch: Căn cứ vào dự toán chi thực hiện công trình bảo trì, bảo dưng được UBND thành phố phê duyệt, Hội đồng quản lý Quỹ Bo trì đường bộ thành phố có văn bản đề nghị Sở Giao thông Vận tải đSở Giao thông Vận tải đề nghị Sở Tài chính trình UBND thành phố phê duyệt, cấp 25% dự toán chi trong năm vào tài khoản của Quỹ Bảo trì đường bộ thành phố.

- Đối với các quý tiếp theo: Căn cứ tiến độ triển khai công việc và giải ngân của quý trước, Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ thành phố có văn bản đề nghị Sở Giao thông Vận tải đSở Giao thông Vận tải đề nghị Sở Tài chính trình UBND thành phố phê duyệt, cấp kinh phí vào tài khoản của Quỹ Bảo trì đường bộ thành phố đthực hiện tạm ứng, thanh toán. Mức cấp quý II là 35% dự toán chi và Quý III là sdự toán chi còn lại của năm kế hoạch.

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan:

1. Căn cứ quy định tại Điều 1 Quyết định này, Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải, Quỹ Bảo trì đường bộ thành phố tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định.

2. S Tài chính căn cứ Điểm a, Khoản 2, Điều 1 Quyết định này, làm thủ tục cấp kinh phí vào tài khoản Quỹ Bảo trì đường bộ thành phố theo quy định và phối hợp với Kho bạc Nhà nước Đà Nng phản ánh vào nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu trong dự toán chi ngân sách thành phố năm 2017.

3. Quỹ Bo trì đường bộ thành phố Đà Nng có trách nhiệm thanh toán theo đúng quy định tại Luật Ngân sách nhà nước và Thông tư số 60/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Giao thông Vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nng; Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Bo trì đường bộ thành phố căn cứ Quyết định này thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- C
hủ tịch và các PCT UBND TP;
- Lưu: VT, STC,

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Miên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5846/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5846/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/10/2017
Ngày hiệu lực19/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5846/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 5846/QĐ-UBND 2017 tiến độ cấp kinh phí quản lý bảo trì đường bộ Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

    Văn bản liên quan ngôn ngữ

      Văn bản sửa đổi, bổ sung

        Văn bản bị đính chính

          Văn bản được hướng dẫn

            Văn bản đính chính

              Văn bản bị thay thế

                Văn bản hiện thời

                Quyết định 5846/QĐ-UBND 2017 tiến độ cấp kinh phí quản lý bảo trì đường bộ Đà Nẵng
                Loại văn bảnQuyết định
                Số hiệu5846/QĐ-UBND
                Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
                Người kýTrần Văn Miên
                Ngày ban hành19/10/2017
                Ngày hiệu lực19/10/2017
                Ngày công báo...
                Số công báo
                Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
                Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
                Cập nhật6 năm trước

                Văn bản thay thế

                  Văn bản được dẫn chiếu

                  Văn bản hướng dẫn

                    Văn bản được hợp nhất

                      Văn bản gốc Quyết định 5846/QĐ-UBND 2017 tiến độ cấp kinh phí quản lý bảo trì đường bộ Đà Nẵng

                      Lịch sử hiệu lực Quyết định 5846/QĐ-UBND 2017 tiến độ cấp kinh phí quản lý bảo trì đường bộ Đà Nẵng

                      • 19/10/2017

                        Văn bản được ban hành

                        Trạng thái: Chưa có hiệu lực

                      • 19/10/2017

                        Văn bản có hiệu lực

                        Trạng thái: Có hiệu lực