Quyết định 585/QĐ-UBND

Quyết định 585/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh An Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 585/QĐ-UBND 2019 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Sở Ngoại vụ An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 585/QĐ-UBND

An Giang, ngày 20 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NGOẠI VỤ TỈNH AN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 3586/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh An Giang;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Tờ trình số: 206/TTr-SNgV ngày 05 tháng 03 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Công bố kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh An Giang.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trên cơ sở quy trình được ban hành kèm theo Quyết định này cập nhật quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính vào hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

Điều 3: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Cục kiểm soát TTHC-VP Chính phủ;
- TT. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Sở, Ban, Ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm Hành chính công;
- Website tỉnh;
- Lưu: VT, KSTT.

CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC CÔNG TÁC LÃNH SỰ THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA SỞ NGOẠI VỤ THỰC HIỆN TẠI MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
(Kèm theo Quyết định số 585/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang)

1. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục xin phép xuất cảnh (3 ngày - Không sử dụng ngân sách nhà nước, được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền)

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả. - Chuyển hồ sơ.

4 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài

Lãnh đạo

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý.

4 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ. - Trình lãnh đạo phê duyệt.

8 giờ

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

Ban Giám đốc

- Phê duyệt kết quả.

4 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng

Văn thư

- Đóng dấu. - Gửi kết quả TTHCC.

4 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

2. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục xin phép xuất cảnh (Sử dụng - Không sử dụng ngân sách nhà nước, không được Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền)

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 (ngày làm việc) x 08 giờ = 40 giờ.

CQ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

 

B1

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả. - Chuyển hồ sơ.

2 giờ

 

 

 

Sở Ngoại vụ

B2

Phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài

Lãnh đạo

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý.

4 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ - Trình lãnh đạo phê duyệt.

4 giờ

 

 

 

Lãnh đạo cơ quan

Ban Giám đốc

- Phê duyệt hồ sơ, văn bản.

4 giờ

 

 

 

Văn phòng

Văn thư

- Đóng dấu. - Chuyển HS, văn bản cho VPUBND tỉnh

2 giờ

 

 

 

UBND tỉnh

B3

Văn phòng UBND tỉnh

Văn Thư

- Chuyển hồ sơ cho phòng, ban chuyên môn.

4 giờ

 

 

 

Phòng, ban chuyên môn

Lãnh đạo

Duyệt, chuyển chuyên viên xử lý.

4 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Thẩm tra hồ sơ - Soạn thảo văn bản - Trình lãnh đạo

4 giờ

 

 

 

Văn phòng UBND tỉnh

Lãnh đạo

- Duyệt trình lãnh đạo UBND tỉnh

4 giờ

 

 

 

UBND tỉnh

Lãnh đạo

- Duyệt

4 giờ

 

 

 

Văn phòng UBND tỉnh

Văn thư

- Đóng dấu - Chuyển TTHCC

4 giờ

 

 

 

 

B4

TTHCC

Chuyên viên

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

3. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục xin phép tiếp khách nước ngoài

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 07 (ngày làm việc) x 08 giờ = 56 giờ.

CQ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

 

B1

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả. - Chuyển hồ sơ.

2 giờ

 

 

 

Sở Ngoại vụ

B2

Phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài

Lãnh đạo

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý.

4 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ - Xác minh (nếu có). - Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có). - Trình lãnh đạo phê duyệt.

16 giờ

 

 

 

Lãnh đạo cơ quan

Ban Giám đốc

- Phê duyệt HS, văn bản.

4 giờ

 

 

 

Văn phòng

Văn thư

- Đóng dấu - Chuyển hồ sơ, văn bản cho VPUBND tỉnh

2 giờ

 

 

 

UBND tỉnh

B3

Văn phòng UBND tỉnh

Văn thư

- Chuyển hồ sơ cho phòng, ban chuyên môn.

4 giờ

 

 

 

Phòng, ban chuyên môn

Lãnh đạo

Duyệt, chuyển chuyên viên xử lý.

4 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Thẩm tra hồ sơ - Soạn thảo văn bản - Trình lãnh đạo

8 giờ

 

 

 

Văn phòng UBND tỉnh

Lãnh đạo

- Duyệt trình lãnh đạo UBND tỉnh

4 giờ

 

 

 

UBND tỉnh

Lãnh đạo

- Duyệt

4 giờ

 

 

 

Văn phòng UBND tỉnh

Văn thư

- Đóng dấu - Chuyển TTHCC

4 giờ

 

 

 

 

B4

TTHCC

Chuyên viên

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC LỄ TÂN NHÀ NƯỚC THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH THỰC HIỆN TẠI MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
(Kèm theo Quyết định số 585/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang)

1. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (ABTC)

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 10 (ngày làm việc) x 08 giờ = 80 giờ.

CQ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

 

B1

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả. - Chuyển hồ sơ.

4 giờ

 

 

 

Sở Ngoại vụ

B2

Phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài

Lãnh đạo

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho chuyên viên xử lý.

4 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Xử lý, thẩm định hồ sơ - Xác minh (nếu có). - Trình lãnh đạo phê duyệt.

24 giờ

 

 

 

Lãnh đạo cơ quan

Ban Giám đốc

- Phê duyệt hồ sơ, văn bản.

4 giờ

 

 

 

Văn phòng

Văn thư

- Đóng dấu. - Chuyển HS, văn bản UBND tỉnh

4 giờ

 

 

 

UBND tỉnh

B3

Văn phòng UBND tỉnh

Văn thư

- Chuyển hồ sơ cho phòng, ban chuyên môn.

4 giờ

 

 

 

Phòng, ban chuyên môn

Lãnh đạo

Duyệt, chuyển chuyên viên xử lý.

4 giờ

 

 

 

Chuyên viên

- Thẩm tra hồ sơ - Soạn thảo văn bản - Trình lãnh đạo

20 giờ

 

 

 

Văn phòng UBND tỉnh

Lãnh đạo

- Duyệt trình lãnh đạo UBND tỉnh

4 giờ

 

 

 

UBND tỉnh

Lãnh đạo

- Duyệt

4 giờ

 

 

 

Văn phòng UBND tỉnh

Văn thư

- Đóng dấu - Chuyển TTHCC

4 giờ

 

 

 

 

B4

TTHCC

Chuyên viên

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 585/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu585/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/03/2019
Ngày hiệu lực20/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 585/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 585/QĐ-UBND 2019 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Sở Ngoại vụ An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 585/QĐ-UBND 2019 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Sở Ngoại vụ An Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu585/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýVương Bình Thạnh
        Ngày ban hành20/03/2019
        Ngày hiệu lực20/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 585/QĐ-UBND 2019 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Sở Ngoại vụ An Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 585/QĐ-UBND 2019 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Sở Ngoại vụ An Giang

            • 20/03/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/03/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực