Quyết định 586/QĐ-UBND

Quyết định 586/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương

Nội dung toàn văn Quyết định 586/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Nông nghiệp Hải Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 586/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 15 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 152/TTr-SNN ngày 24 tháng 01 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 112 thủ tục hành chính của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Chi tiết có Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh có trách nhiệm niêm yết công khai và tổ chức tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ (giải quyết tại chỗ), trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 2019.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Trung tâm CNTT;
- Lưu: VT, KSTTHC. Kh (5b)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 586/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương)

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I

LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

1

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm

2

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm

3

Thủ tục cấp Giấy xác nhận kiến thực về an toàn thực phẩm

II

LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT

1

Thủ tục tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng

2

Thủ tục công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm

3

Thủ tục công nhận vườn cây đầu dòng cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm

4

Thủ tục cấp lại giấy công nhận cây đu dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm

5

Thủ tục đăng ký công bố hợp quy phân bón hữu cơ và phân bón khác

6

Xác nhận nội dung quảng cáo và đăng ký hội thảo

III

LĨNH VỰC BẢO VỆ THỰC VẬT

1

Thủ tục Cấp giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật

2

Thủ tục Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (thuộc thẩm quyền giải quyết của cp tnh)

3

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

4

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

5

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật

6

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón

7

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón

8

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đđiều kiện buôn bán phân bón

9

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón

IV

LĨNH VỰC CHĂN NUÔI

1

Thủ tục Tiếp nhận Công bố hợp quy thức ăn chăn nuôi

2

Thủ tục Tiếp nhận Công bố hợp quy giống vật nuôi

V

LĨNH VỰC THÚ Y

1

Thủ tục Cấp Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh

2

Thủ tục Gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh

3

Thủ tục Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y

4

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y

5

Thủ tục Cấp lại Giấy chng nhận điều kiện vệ sinh thú y

6

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y

7

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y

8

Thủ tục Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y

9

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn

11

Thủ tục Cấp Giấy chng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản

12

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở phải đánh giá lại

13

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn

14

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở toàn dịch bệnh động vật thủy sản

15

Thủ tục Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn hoặc thủy sản)

16

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận

17

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận

18

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở có Giấy chứng nhận hết hiệu lực do xảy ra bệnh hoặc phát hiện mầm bệnh tại cơ sở đã được chứng nhận an toàn hoặc do không thực hiện giám sát, lấy mẫu đúng, đủ số lượng trong quá trình duy trì điều kiện cơ sở sau khi được chứng nhận

VI

LĨNH VỰC THỦY SẢN

1

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá

2

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá

3

Thủ tục cấp Giấy phép khai thác thủy sản

4

Thủ tục cấp lại Giấy phép khai thác thủy sản

5

Thủ tục Gia hạn Giấy phép khai thác thủy sản

6

Thủ tục kiểm tra chất lượng giống thủy sản nhập khẩu

7

Thủ tục cấp đổi và cấp lại giấy phép khai thác thủy sản

8

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời

9

Thủ tục đăng ký Danh sách thuyền viên và cấp sổ danh bạ thuyền viên

10

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký bè cá

11

Thủ tục cấp chứng chhành nghề kinh doanh sản phẩm xử lý, ci tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản

VII

LĨNH VỰC XÂY DỰNG CƠ BẢN

1

Thủ tục thẩm định dự án đầu tư hoặc thẩm định thiết kế cơ sở

2

Thủ tục thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng

VIII

LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU

1

Thủ tục Cấp giấy phép cắt xẻ đê để xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ đê điều

2

Thủ tục cấp giấy phép khoan, đào trong phạm vi bảo vệ đê điều

3

Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng cống qua đê; xây dựng công trình đặc biệt trong phạm vi bảo vệ đê điều, bãi sông, lòng sông

4

Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng công trình ngầm; khoan, đào để khai thác nước ngầm trong phạm vi 1,0 km tính từ biên ngoài của phạm vi bảo vệ đê điều

5

Thủ tục Cấp giấy phép sử dụng đê, kè bảo vệ đê, cống qua đê làm nơi neo đậu tàu, thuyền, bè, mảng

6

Thủ tục Cấp giấy phép để vật liệu, nhiên liệu, máy móc, thiết bị bãi sông; đào ao, giếng ở bãi sông

7

Thủ tục Cấp giấy phép nạo, vét luồng, lạch trong phạm vi bảo vệ đê điều

8

Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng công trình ở bãi sông nơi chưa có công trình xây dựng theo dự án đầu tư do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

9

Thủ tục Điều chỉnh giấy phép các hoạt động liên quan đến đê điều

10

Thủ tục Gia hạn giấy phép các hoạt động liên quan đến đê điều

IX

LĨNH VỰC THỦY LỢI

1

Thủ tục Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi: Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phương tiện; Khoan, đào khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; Xây dựng công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

2

Thủ tục Cấp giấy phép xả thải nước thi vào công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

3

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ của UBND tỉnh

4

Thủ tục Cấp giấy phép cho hoạt động trồng cây lâu năm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

5

Thủ tục Cấp giấy phép nuôi trồng thủy sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

6

Thủ tục Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phương tiện; Khoan, đào khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; Xây dựng công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép UBND tỉnh

7

Thủ tục Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: Trồng cây lâu năm; hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ thuộc thẩm quyền cấp phép UBND tỉnh

8

Thủ tục Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả thải nước thải vào công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

9

Thủ tục Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động: nuôi trồng thủy sản; Nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

10

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

11

Thủ tục Cấp giấy phép nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

12

Thủ tục Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

13

Thủ tục Cấp lại giấy phép cho hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp bị mt, bị rách, hư hỏng thuộc thẩm quyền cấp phép ca UBND tỉnh

14

Thủ tục Cấp lại giấy phép cho hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong tên chủ giấy phép đã được cấp bị thay đổi do chuyển nhượng, sáp nhập, chia tách, cơ cấu lại tổ chức thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

15

Thủ tục Phê duyệt điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND tỉnh quản lý

16

Thủ tục Phê duyệt điều chỉnh phương án cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn UBND tỉnh quản lý

X

LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP

1

Thủ tục Thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán công trình lâm sinh do Chủ tch UBND tỉnh quyết định đầu tư

2

Thủ tục Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư

3

Thủ tục Miễn, giảm tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng (đi với tổ chức, cá nhân sử dụng DVMTR nằm trong phạm vi một tỉnh)

4

Thủ tục Giao rừng đối với tổ chức

5

Thtục Cho thuê rừng cho tổ chức

6

Thủ tục Cấp giấy phép khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên vì mục đích thương mại trên các lâm phận của các chủ rừng do địa phương quản lý

7

Thủ tục Cấp giấy phép khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên không vì mục đích thương mại trên các lâm phận của các chủ rừng do địa phương quản lý

8

Thủ tục Cấp phép khai thác chính gỗ rừng tự nhiên

9

Thủ tục Cấp phép khai thác chính, tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng trong rừng phòng hộ của tổ chức

10

Thủ tục Cấp phép khai thác, tận dụng, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm và loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật trong rừng sản xuất, rừng phòng hộ

11

Cấp phép khai thác, tận dụng, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ không thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm, loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật trong rừng phòng hộ của các tổ chức

12

Thủ tục Cấp phép khai thác, tận dụng, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ không thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm, loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật trong rừng đặc dụng

13

Thủ tục Thu hồi rừng đối với các trường hợp quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều 26 Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.

14

Thủ tục thu hồi rừng đối với các trường hợp quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 26 Luật Bảo vệ và phát triển rừng.

15

Thủ tục Đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã quy định tại Phụ lục I của CITES.

16

Thủ tục Đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã quy định tại các Phụ lục II, III của CITES .

17

Thủ tục Giao gấu cho nhà nước

18

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu

19

Thủ tục Thu hồi rừng đối với các trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 26 Luật Bảo vệ và phát trin rừng và khoản 2 Điều 26 Nghị định số 23/2006/NĐ-CP

20

Thủ tục Thẩm định, phê duyệt phương án trng rừng mới thay thế diện tích rừng chuyển sang sử dụng cho mục đích khác

21

Thủ tục Thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán công trình lâm sinh do Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư nơi đầu tư công trình lâm sinh

22

Thủ tục Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh do Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư nơi đầu tư công trình lâm sinh

23

Thủ tục Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân

24

Thủ tục Giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn

25

Thủ tục Cho thuê rừng cho hộ gia đình, cá nhân

26.

Thủ tục Cấp phép khai thác gỗ rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu thiết yếu tại chỗ đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn

27

Thủ tục Cấp phép khai thác chính, tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng trong rừng phòng hộ của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng

28

Thủ tục Cấp phép khai thác, tận dụng, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ không thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm, loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật trong rừng phòng hộ của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng

29

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại

30

Thủ tục nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng của tỉnh thuộc phạm vi của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

XI

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1

Thủ tc thẩm định, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

2

Thủ tục thẩm tra, đề nghị xét, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới

3

Thủ tục Công nhận làng nghề thuộc phạm vi của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

4

Thủ tục Công nhận nghề truyền thống thuộc phạm vi của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

5

Thủ tục Công nhận làng nghề truyền thống thuộc phạm vi của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 586/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu586/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/02/2019
Ngày hiệu lực01/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 586/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 586/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Nông nghiệp Hải Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 586/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Nông nghiệp Hải Dương
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu586/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành15/02/2019
        Ngày hiệu lực01/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 586/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Nông nghiệp Hải Dương

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 586/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Nông nghiệp Hải Dương

            • 15/02/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/03/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực