Quyết định 586/QĐ-UBND

Quyết định 586/QĐ-UBND năm 2019 về phân công công việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021

Quyết định 586/QĐ-UBND 2019 phân công công việc Chủ tịch Phó Chủ tịch Ủy ban Quảng Ninh đã được thay thế bởi Quyết định 2909/QĐ-UBND 2019 về phân công công việc của Chủ tịch các Phó Chủ tịch Quảng Ninh và được áp dụng kể từ ngày 18/07/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 586/QĐ-UBND 2019 phân công công việc Chủ tịch Phó Chủ tịch Ủy ban Quảng Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 586/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 14 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH VÀ CÁC ỦY VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH KHOÁ XIII, NHIỆM KỲ 2016-2021

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ Quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân;

Căn cứ các quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định số 1399/QĐ-TTg ngày 13/7/2016 phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2016-2021; Quyết định số 1516/QĐ-TTg ngày 28/7/2016, Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 24/7/2018, Quyết định số 1877/QĐ-TTg ngày 31/12/2018 và Quyết định số 137/QĐ-TTg ngày 30/01/2019 phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2016 - 2021;

Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành tại Quyết định số 2768/QĐ-UBND ngày 25/8/2016;

Căn cứ ý kiến thống nhất tại cuộc họp Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 12/02/2019;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nguyên tắc chủ yếu về việc phân công công việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021:

Nguyên tắc chung: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ khi quyết định những vấn đề theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, kết hợp giữa sự lãnh đạo của tập thể Ủy ban nhân dân tỉnh với trách nhiệm Chủ tịch là người đứng đầu Ủy ban nhân dân tỉnh và đề cao vai trò, trách nhiệm của Phó Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh để giải quyết công việc theo những nguyên tắc chủ yếu về phân công công việc như sau:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và quản lý toàn diện mọi hoạt động và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh, của các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc Tỉnh (sau đây gọi chung là ngành), Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn; quyết định những công việc thuộc thẩm quyền đã được pháp luật quy định và những công việc được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phân cấp, giao nhiệm vụ và chịu trách nhiệm cá nhân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, đồng thời cùng với tập thể Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh trước Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, trước Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

b) Khi Chủ tịch đi công tác vắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy nhiệm cho Phó Chủ tịch Thường trực (hoặc một Phó Chủ tịch nếu Phó Chủ tịch Thường trực cũng đi vắng) để chỉ đạo, điều hành, giải quyết các công việc hng ngày của Ủy ban nhân dân tỉnh và chủ trì chỉ đạo phối hợp hoạt động chung của UBND tỉnh.

2. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Phó Chủ tịch giúp việc Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh. Mỗi Phó Chủ tịch giúp Chủ tịch phụ trách, chỉ đạo một số lĩnh vực công tác và theo dõi hoạt động của một số ngành, địa phương thuộc Tỉnh và một số ngành Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh theo sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong phạm vi lĩnh vực công việc được phân công, Phó Chủ tịch được sử dụng quyền hạn của Chủ tịch, nhân danh Chủ tịch khi giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực được phân công và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

b) Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tăng cường phối hợp giải quyết công việc chung của Ủy ban nhân dân tỉnh và chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực của Phó Chủ tịch khác phụ trách thì trực tiếp phối hợp với các Phó Chủ tịch đó để giải quyết. Trường hợp các Phó Chủ tịch còn có ý kiến khác nhau, chưa thống nhất, thì Phó Chủ tịch đang chủ trì giải quyết công việc đó báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét, quyết định cụ thể.

c) Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và pháp luật về các quyết định của mình khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công trong quá trình triển khai và thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo quy định của pháp luật, theo Quy chế làm việc của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và của Ủy ban nhân dân tỉnh.

d) Hằng tuần, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch họp giao ban theo quy định tại Điều 23, Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 09/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước và Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh để nghe Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp, báo cáo kiểm điểm công tác trong tuần, đề xuất những nhiệm vụ trọng tâm trong tuần tiếp theo và giải quyết những công việc Ủy ban nhân dân tỉnh, của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thấy cần phải có sự bàn bạc, trao đổi thống nhất trong tập thể Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và tập thể lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh.

đ) Tùy theo yêu cầu điều hành thực tiễn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có thể trực tiếp giải quyết một số công việc cụ thể đã phân công cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc quyết định bổ sung, điều chỉnh lại sự phân công giữa các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công phụ trách, chỉ đạo hoạt động của ngành, lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Điều 2. Trong phạm vi công việc được phân công, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Chỉ đạo các ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng các cơ chế chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, địa phương trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo thẩm quyền.

2. Kiểm tra, đôn đốc các ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị cơ sở trong việc tổ chức thực hiện các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, các chủ trương, chính sách, pháp luật thuộc lĩnh vực mình được phân công phụ trách; đề xuất những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung. Nếu phát hiện các ngành, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố ban hành văn bản hoặc làm những việc trái với quy định của pháp luật thì Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thay mặt Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đình chỉ việc thi hành văn bản và việc làm sai trái đó, đồng thời chỉ đạo biện pháp xử lý và báo cáo lại Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Giải quyết các vấn đề cụ thể phát sinh hàng ngày thuộc thẩm quyền; xin ý kiến Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để xử lý những vấn đề thuộc chủ trương, cơ chế, chính sách chưa được Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh quy định.

4. Theo dõi, đánh giá, nhận xét hoạt động quản lý nhà nước, công tác tổ chức cán bộ và chỉ đạo xử lý các vấn đề nội bộ thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công phụ trách.

5. Được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy nhiệm chỉ đạo giải quyết các công việc hàng ngày của Ủy ban nhân dân tỉnh và chủ trì phối hợp hoạt động chung của Ủy ban nhân dân tỉnh (trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đi vắng).

6. Các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ động chỉ đạo, đôn đốc và giải quyết các lĩnh vực theo phân công. Những nội dung chỉ đạo quản lý vượt thẩm quyền thì báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến chỉ đạo trước khi triển khai. Cùng một thời điểm có nhiều nội dung công việc của 01 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thì Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đó chủ động phối hợp, đề nghị Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khác hỗ trợ, đảm bảo hài hòa không được bỏ nội dung công việc, trường hợp không giải quyết được thì báo cáo xin ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Phân công công việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh.

1. Ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo Điều 22 Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định của pháp luật. Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện, quản lý chung mọi hoạt động và công việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

b) Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực:

- Chiến lược, quy hoạch cấp tỉnh, cấp huyện; quy hoạch phát triển vùng.

- Công tác quy hoạch (chủ trương, địa điểm, lập mới, điều chỉnh các quy hoạch); quyết định chủ trương trên các lĩnh vực: Kế hoạch, tài chính, ngân sách; đầu tư xây dựng cơ bản (chủ trương đầu tư; chủ trương phê duyệt dự án đầu tư, quyết định điều chỉnh các dự án đã được phê duyệt đối với các công trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn ngoài ngân sách); chủ trương đầu tư dự án thứ cấp trong khu công nghiệp, khu kinh tế; chủ trương đầu tư các cụm công nghiệp; chủ trương cấp phép, gia hạn, điều chỉnh cấp phép khai thác các loại khoáng sản; chủ trương về giao đất, giao rừng; chủ trương sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý.

- Công tác tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; xây dựng chính quyền và cải cách hành chính; công tác thanh tra; tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật; quyết định ban hành các quy định về cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật; quy chế làm việc, về lối làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Công tác nội chính; quốc phòng, an ninh; các chủ trương lớn, những nhiệm vụ đột xuất, quan trọng, giải pháp có tính đột phá trên các lĩnh vực khác do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách nhưng Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xét thy cần phải trực tiếp chỉ đạo, điều hành.

c) Giữ mối quan hệ làm việc thường xuyên, đột xuất với Thường trực Tỉnh ủy.

d) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các đơn vị: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh. Phụ trách, chỉ đạo địa bàn: Thành phố Hạ Long.

đ) Là Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng tỉnh; Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố, biểu tình, bạo loạn và khẩn nguy hàng không tỉnh; Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban Chỉ đạo của tỉnh theo lĩnh vực công tác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp phụ trách, chỉ đạo hoặc do Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công.

2. Ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh (Ký hiệu: P1):

a) Trực tiếp xử lý công việc của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đi vắng và ủy quyền.

b) Trực tiếp giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực:

- Quản lý nhà nước về đất đai; môi trường; nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; kiểm lâm, kiểm ngư; chương trình Biển Đông - Hải đảo; khoa học, công nghệ; kinh tế hợp tác và hợp tác xã.

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Đề án 196 về “Nhiệm vụ, giải pháp đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, thoát khỏi Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020”.

- Công tác tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Ban Chấp hành Trung ương; Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 05/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 05/02/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

- Công tác quản lý địa giới hành chính; cải cách hành chính (Par Index); ứng dụng công nghệ thông tin (ICT Index); hiệu quả quản trị và hành chính công (PaPi); sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính (SIPAS).

- Công tác dân vận chính quyền; quy chế dân chủ cơ sở; thi đua - khen thưởng tỉnh.

- Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; phòng cháy, chữa cháy.

- Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện sau kết luận thanh tra, kiểm toán đối với lĩnh vực và địa phương được phân công phụ trách; tham gia giải quyết tố tụng hành chính lĩnh vực phụ trách, theo dõi.

- Quản lý, triển khai quy hoạch chuyên ngành theo lĩnh vực được phân công, theo dõi.

c) Gimối quan hệ làm việc thường xuyên, đột xuất với: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng và các ban đảng Tỉnh ủy, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Đảng bộ Khối các cơ quan Tỉnh, Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân, Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

d) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Xây dựng Nông thôn mới, Ban Quản lý vườn quốc gia Bái Tử Long, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh, Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh. Phụ trách, chỉ đạo địa bàn: Thành phố Cẩm Phả, thị xã Đông Triều.

đ) Là Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Trưởng ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân tỉnh; Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban chỉ đạo theo các lĩnh vực được phân công trực tiếp phụ trách, chỉ đạo.

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công.

3. Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Ký hiệu: P2):

a) Trực tiếp giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực:

- Kinh tế tổng hợp; kế hoạch; thống kê; công nghiệp; giá đất; phát triển kinh tế tư nhân (Nghị quyết 10-NQ/TW ngày 03/6/2017); hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017); cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước (Nghị quyết 12-NQ/TW ngày 03/6/2017); chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển (Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 22/10/2018); nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế (Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 15/01/2019).

- Quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FDI); các dự án có nguồn vn ODA; dự án của các nhà đầu tư chiến lược trên địa bàn tỉnh.

- Trực tiếp chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với dự án nằm trong khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Công tác xúc tiến và hỗ trợ đầu tư; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ snăng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); nâng cao năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI); quản lý, phát triển doanh nghiệp; sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh.

- Công tác kiểm toán; chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận sau thanh tra, kiểm toán; giải quyết ttụng hành chính đối với lĩnh vực và địa phương được phân công phụ trách; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Quản lý, triển khai quy hoạch chuyên ngành theo lĩnh vực được phân công, theo dõi.

b) Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp tranh thủ sự giúp đỡ, phối hợp của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương có liên quan trong việc thực hiện các kết luận của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: Kết luận 47-KL/TW ngày 06/5/2009, Thông báo số 108-TB/TW ngày 01/10/2012 của Bộ Chính trị, Quyết định số 2428/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo số 371/TB-VPCP ngày 24/9/2018 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh.

c) Thay mặt Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giữ mối quan hệ làm việc thường xuyên, đột xuất với: Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ban, ngành Trung ương, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

d) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư, Cục Thống kê tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân trẻ tỉnh. Phụ trách, chỉ đạo địa bàn: Huyện Vân Đồn, huyện Tiên Yên.

đ) Là Trưởng ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh; Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban Chỉ đạo thuộc lĩnh vực công tác được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công trực tiếp phụ trách, chỉ đạo.

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công.

4. Bà Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Ký hiệu: P3):

a) Trực tiếp giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực:

- Quản lý nhà nước về du lịch; y tế, dân số, kế hoạch hoá gia đình, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực y tế; giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; lao động, thương binh và xã hội; chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững; văn hóa, thể thao; dân tộc; tín ngưỡng, tôn giáo; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; văn thư, lưu tr; quản lý nhà nước về Hội và các tổ chức xã hội; công tác giáo dục, phổ biến pháp luật; thông tin và truyền thông, báo chí, xuất bản, phát thanh và truyền hình.

- Công tác giáo dục quốc phòng, an ninh; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ nhân quyền.

- Thực hiện sau kết luận thanh tra, tham gia giải quyết tố tụng hành chính thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách, theo dõi.

- Quản lý, triển khai quy hoạch chuyên ngành theo lĩnh vực được phân công, theo dõi.

b) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các đơn vị: Sở Du lịch, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Dân tộc, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Trung tâm Truyền thông tỉnh, Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh. Phụ trách, chỉ đạo địa bàn: Huyện Hoành Bồ, huyện Ba Chẽ, huyện Đầm Hà.

c) Giữ mối quan hệ làm việc thường xuyên, đột xuất với: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ, Hội Văn học nghệ thuật, Hội Nhà báo tỉnh.

d) Là Trưởng ban Chỉ đạo 138 tỉnh; tham gia Ban Chỉ đạo 94 của tỉnh; Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban Chỉ đạo thuộc lĩnh vực công tác được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công trực tiếp phụ trách, chỉ đạo.

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công.

5. Ông Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Ký hiệu: P4):

a) Trực tiếp giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực:

- Quản lý nhà nước về quy hoạch của tỉnh và các địa phương; những đồ án, những quy hoạch được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công cụ thể.

- Quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản (trừ lĩnh vực đất đai); đo đạc bản đồ.

- Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư - PPP (trừ khu kinh tế, khu công nghiệp). Chỉ đạo kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước và nguồn vốn ngoài ngân sách sau khi có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án đến khi hoàn thành, quyết toán công trình (trừ các dự án trong khu kinh tế, khu công nghiệp).

- Chủ trì tổng hợp báo cáo, kiểm soát, rà soát trình tự thủ tục đầu tư các dự án trên địa bàn toàn tỉnh.

- Quản lý đô thị, trật tự đô thị; hoạt động xây dựng; giao thông vận tải; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; sản xuất vật liệu xây dựng; phát triển, nâng cấp đô thị; phát triển nhà ở, nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án nằm ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Đề án xây dựng thành phthông minh (bao gồm các dự án thành phần), xây dựng chính quyền điện tử (trừ công nghệ thông tin).

- Công tác thanh tra; tiếp công dân; giải quyết đơn kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; tham gia giải quyết tố tụng hành chính và đôn đốc việc thực hiện sau kết luận thanh tra đối với lĩnh vực và địa phương được phân công phụ trách.

- Quản lý, triển khai quy hoạch chuyên ngành theo lĩnh vực được phân công, theo dõi.

b) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các đơn vị: Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Ban Tiếp công dân, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông; Ban Quản lý dự án xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp. Phụ trách, chỉ đạo địa bàn: Thành phố Uông Bí, thị xã Quảng Yên, huyện Cô Tô.

c) Là Phó Trưởng ban phụ trách Ban an toàn giao thông tỉnh; Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban Chỉ đạo thuộc lĩnh vực công tác được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công trực tiếp phụ trách, chỉ đạo.

d) Gimối quan hệ làm việc thường xuyên, đột xuất với: Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh.

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công.

6. Ông Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Ký hiệu: P5):

a) Trực tiếp giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực:

- Công tác dự toán ngân sách nhà nước; thuế; ngân hàng; kho bạc nhà nước; thương mại; quản lý thị trường; xuất, nhập khẩu, xuất nhập cảnh.

- Công tác quản lý biên giới; Ủy ban Công tác liên hợp biên giới; Trưởng tiểu ban công tác cửa khẩu tỉnh.

- Phát triển dịch vụ tnh Quảng Ninh giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030 theo Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 05/02/2016 của Tỉnh ủy; Nghị quyết phát triển cảng biển và dịch vụ cảng biển.

- Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, theo dõi công tác nội chính, tư pháp, thi hành án dân sự, thi hành án hành chính.

- Công tác đối ngoại, hội nhập và hợp tác quốc tế.

b) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các đơn vị: Sở Tài chính, Sở Công thương, Sở Tư pháp, Sở Ngoại vụ, Cục Hải quan tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Quản lý thị trường, Cục Thi hành án tỉnh, Kho bạc nhà nước tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Quảng Ninh, Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Quảng Ninh. Phụ trách, chỉ đạo địa bàn: Thành phố Móng Cái, huyện Bình Liêu, huyện Hải Hà.

c) Giữ mối quan hệ làm việc thường xuyên, đột xuất với: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh.

d) Là Trưởng ban Chỉ đạo 389 tỉnh; Phó Trưởng Ban chỉ đạo tăng cường điều hành ngân sách tỉnh; Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban Chỉ đạo thuộc lĩnh vực công tác được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công trực tiếp phụ trách, chỉ đạo.

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công.

7. Nhiệm vụ của các y viên Ủy ban nhân dân tỉnh

a) Các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh là người đứng đầu cơ quan, đơn vị tham mưu, giúp việc cho Ủy ban nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao và theo Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời giữ mối quan hệ công tác với các bộ, ban, ngành Trung ương theo lĩnh vực ngành dọc.

b) Thực hiện các công việc khác khi được Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

2. Quyết định này thay thế các Quyết định, Thông báo của Ủy ban nhân dân tỉnh: Quyết định số 2828/QĐ-UBND ngày 18/7/2017, Quyết định số 2816/QĐ-UBND ngày 25/7/2018, Thông báo số 238/TB-UBND ngày 08/10/2018 và Thông báo số 06/TB-UBND ngày 07/01/2019 về việc phân công công việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các y viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Điều 5. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ; (để báo cáo)
- Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp; (để báo cáo)
- TT.Tnh y, TT.HĐND tnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Như Điều 5 (để thực hiện);
- Văn phòng và các ban đảng Tỉnh ủy;
- UBMTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tnh;
- Viện KSND tỉnh, TAND tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy, Thị ủy, Thành y các địa phương;
- V0, V1, V2, V3, V4;
- CV NCTH Văn phòng;
- Lưu: VT, TH6.
QĐ10

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Long

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 586/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu586/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/02/2019
Ngày hiệu lực14/02/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/07/2019
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 586/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 586/QĐ-UBND 2019 phân công công việc Chủ tịch Phó Chủ tịch Ủy ban Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 586/QĐ-UBND 2019 phân công công việc Chủ tịch Phó Chủ tịch Ủy ban Quảng Ninh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu586/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
       Người kýNguyễn Đức Long
       Ngày ban hành14/02/2019
       Ngày hiệu lực14/02/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/07/2019
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản gốc Quyết định 586/QĐ-UBND 2019 phân công công việc Chủ tịch Phó Chủ tịch Ủy ban Quảng Ninh

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 586/QĐ-UBND 2019 phân công công việc Chủ tịch Phó Chủ tịch Ủy ban Quảng Ninh