Quyết định 587/QĐ-TCTK

Quyết định 587/QĐ-TCTK năm 2012 xây dựng kế hoạch, quản lý, tổ chức đào tạo bồi dưỡng và cấp chứng chỉ các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn các ngạch thống kê do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 587/QĐ-TCTK xây dựng kế hoạch quản lý tổ chức đào tạo bồi dưỡng


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 587/QĐ-TCTK

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH, QUẢN LÝ, TỔ CHỨC ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG VÀ CẤP CHỨNG CHỈ CÁC CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CÁC NGẠCH THỐNG KÊ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Căn cứ Quyết định số 54/2010/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;

Căn cứ Quyết định số 03/2008/QĐ-BNV ngày 12/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành Thống kê;

Căn cứ Quyết định số 676/QĐ-BKH ngày 25 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức hành chính, sự nghiệp Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Công văn số 2241/BNV-ĐT ngày 15/6/2012 của Bộ Nội vụ về việc biên soạn tài liệu, phân cấp bồi dưỡng công chức theo tiêu chuẩn các ngạch thống kê;

Căn cứ Quyết định số 1012/QĐ-BKHĐT ngày 14/8/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 14/8/2012 về việc giao nhiệm vụ biên soạn tài liệu, tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn các ngạch thống kê cho Tổng cục Thống kê;

Xét đề nghị của Vụ trưởng, Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ quản lý đào tạo, bồi dưỡng; xây dựng; kế hoạch; biên soạn tài liệu; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn các ngạch thống kê như sau:

1. Vụ Tổ chức cán bộ quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn các ngạch thống kê hàng năm cho đội ngũ công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý; hợp tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức làm công tác thống kê ở cơ quan, tổ chức khác khi có yêu cầu; trình Tổng cục trưởng phê duyệt.

2. Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì phối hợp với Viện Khoa học Thống kê, Trường Cao đẳng Thống kê, Trường Trung cấp Thống kê và các đơn vị liên quan biên soạn tài liệu theo tiêu chuẩn các ngạch thống kê;

3. Viện Khoa học Thống kê phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng đã được Tổng cục trưởng phê duyệt và cấp chứng chỉ các chương trình, cụ thể:

- Chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch Cán sự, ngạch Chuyên viên, ngạch Chuyên viên chính theo quy định của Bộ Nội vụ;

- Chương trình đào tạo nghiệp vụ thống kê theo quy định của Tổng cục Thống kê;

- Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thống kê ngạch Thống kê viên trình độ trung cấp, Thống kê viên trình độ cao đẳng, Thống kê viên, Thống kê viên chính theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

4. Trường Cao đẳng Thống kê, Trường Trung cấp Thống kê phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng đã được Tổng cục trưởng phê duyệt và cấp chứng chỉ các chương trình, cụ thể:

- Chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch Cán sự, ngạch Chuyên viên theo quy định của Bộ Nội vụ;

- Chương trình đào tạo nghiệp vụ thống kê theo quy định của Tổng cục Thống kê;

- Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thống kê ngạch Thống kê viên trình độ trung cấp, ngạch Thống kê viên trình độ cao đẳng, ngạch Thống kê viên theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

5. Vụ Tổ chức cán bộ, Viện Khoa học Thống kê, Trường Cao đẳng Thống kê, Trường Trung cấp Thống kê thực hiện các quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và quản lý chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng theo Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức và Thông tư số 18/2010/NĐ-CP">03/2011/TT-BNV ngày 25/01/2011 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị dịnh số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng, Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thống kê, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Thống kê và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

i nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Bộ KH&ĐT (để báo cáo);
- Bộ Nội vụ (Vụ Đào tạo BDCBCC);
- Lãnh đạo Tổng cục;
- Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ KH&ĐT;
- Lưu: VT, TCCB.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đỗ Thức

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 587/QĐ-TCTK

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 587/QĐ-TCTK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 22/10/2012
Ngày hiệu lực 22/10/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 587/QĐ-TCTK

Lược đồ Quyết định 587/QĐ-TCTK xây dựng kế hoạch quản lý tổ chức đào tạo bồi dưỡng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 587/QĐ-TCTK xây dựng kế hoạch quản lý tổ chức đào tạo bồi dưỡng
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 587/QĐ-TCTK
Cơ quan ban hành Tổng cục Thống kê
Người ký Đỗ Thức
Ngày ban hành 22/10/2012
Ngày hiệu lực 22/10/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 587/QĐ-TCTK xây dựng kế hoạch quản lý tổ chức đào tạo bồi dưỡng

Lịch sử hiệu lực Quyết định 587/QĐ-TCTK xây dựng kế hoạch quản lý tổ chức đào tạo bồi dưỡng

  • 22/10/2012

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 22/10/2012

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực