Quyết định 587/QĐ-UBND

Quyết định 587/QĐ-UBND năm 2010 về Kế hoạch "Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của Đất nước" trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2010 - 2012

Nội dung toàn văn Quyết định 587/QĐ-UBND năm 2010 nâng cao chất lượng nguồn nhân lực


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 587/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH "CỦNG CỐ, KIỆN TOÀN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN CỦA ĐẤT NƯỚC" TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2010 – 2012

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 270/2009/QĐ-TTg ngày 27/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án "Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của Đất nước";

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 01/TTr-STP ngày 11/01/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch "Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của Đất nước" trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2010 - 2012.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và đoàn thể thành phố có liên quan, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TTTU, HĐNDTP;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP;
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể TP;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Thành viên HĐPHCTPBGDPL TP;
- Đ/c PVP Đỗ Đình Hồng;
- Phòng VHKG;
- Lưu VT, VHKGh

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Thị Thanh Hằng

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN "CỦNG CỐ, KIỆN TOÀN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN CỦA ĐẤT NƯỚC" TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2010 - 2012
(Ban hành kèm theo Quyết định số 587/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2010 của UBND thành phố Hà Nội)

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ nhân dân"; Thực hiện Đề án "Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước" thuộc Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ từ năm 2008 đến năm 2012 (được Phê duyệt tại Quyết định số 270/QĐ-TTg ngày 27/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ), UBND Thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn giai đoạn 2010 - 2012 như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Đến hết năm 2012, củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng của đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng nâng cao tính chuyên nghiệp, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn pháp lý, kỹ năng và nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Tổ chức, con người:

- Củng cố tổ chức và cán bộ Phòng phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Sở Tư pháp nhằm tăng cường vai trò là cơ quan đầu mối và tham mưu chủ yếu của Sở Tư pháp và Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố. Phấn đấu đến năm 2012, Phòng phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Sở Tư pháp có đủ biên chế để ứng với yêu cầu của nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật của thành phố.

- Đến năm 2012, bố trí được cán bộ chuyên trách làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại 70% tổ chức pháp chế của Sở, ban, ngành và doanh nghiệp nhà nước; 70% cơ quan báo, đài thành phố và các quận, huyện có phóng viên, biên tập viên chuyên trách về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Bổ sung đủ số lượng cần thiết và nâng cao chất lượng giáo viên giảng dạy pháp luật trong trường chính trị, các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện; chú trọng kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên giảng dạy pháp luật trong các trường học.

- Củng cố, kiện toàn mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật ở các Sở, ngành, đoàn thể từ thành phố đến xã, phường, thị trấn, đặc biệt là mạng lưới cộng tác viên phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở. Chú trọng những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; nhân rộng mô hình "Nhóm nòng cốt" tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở 100% khu dân cư và thôn, làng.

- Xây dựng cơ chế huy động và thu hút đội ngũ luật gia, luật sư, trợ giúp viên pháp lý, tư vấn viên pháp luật, cán bộ, công chức ngành Tư pháp và các cơ quan thi hành pháp luật tham gia vào các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật.

b) Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật:

- Bồi dưỡng chuyên môn pháp lý; nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho:

+ 100% những người quản lý công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và những người trực tiếp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

+ 100% giáo viên dạy môn pháp luật trong trường chính trị thành phố, các trung tâm bồi dưỡng chính trị quận, huyện, thị xã và các trường học;

+ 100 % thành viên Tổ hòa giải ở cơ sở và 70 % thành viên Ban Công tác Mặt trận;

- Phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ cộng tác viên là luật gia, luật sư, trợ giúp viên pháp lý, tư vấn viên pháp luật, công an xã v.v…

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Thống kê, rà soát nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên toàn thành phố, phân loại theo nhóm, theo trình độ; xây dựng các tiêu chí cụ thể giữa các nhóm; xác định cơ cấu hợp lý giữa các vùng miền, địa bàn;

2. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn lý luận chính trị, chuyên môn pháp lý và nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

3. Xây dựng, hoàn thiện nguồn tài liệu nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật.

4. Xây dựng chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

5. Tăng cường phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phổ biến, giáo dục pháp luật.

6. Kiểm định, đánh giá chất lượng nguồn nhân lực sau khi đào tạo, bồi dưỡng để tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực trong thời gian tới.

7. Quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn nhân lực đã được đào tạo, bồi dưỡng.

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Củng cố, đánh giá lại nguồn nhân lực hiện có của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật từ thành phố đến xã, phường, thị trấn

- Thống kê, rà soát nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên toàn thành phố, phân loại theo nhóm, theo trình độ; xây dựng các tiêu chí cụ thể giữa các nhóm; xác định cơ cấu hợp lý giữa các vùng, địa bàn;

- Bổ sung, hoàn thiện chức năng và nhiệm vụ của phòng phổ biến, giáo dục pháp luật để thực hiện quản lý, hướng dẫn những người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng chuyên nghiệp hơn, có trình độ cao, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật giỏi, quản lý nhà nước về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Hình thành mạng lưới báo cáo viên pháp luật theo ngành dọc của Sở, ban, ngành, đoàn thể trên cơ sở rà soát, đánh giá đội ngũ báo cáo viên pháp luật các cấp trên phạm vi thành phố; tổng kết việc thực hiện Quyết định số 210/1999/QĐ-BTP ngày 09/7/1999 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế báo cáo viên pháp luật; nghiên cứu, sửa đổi Quy chế báo cáo viên pháp luật cho phù hợp với tình hình hiện nay. Thu hút những người làm công tác dịch vụ, tư vấn pháp luật, trợ giúp viên pháp lý vào phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Xây dựng, ban hành các văn bản pháp lý, hướng dẫn về sắp xếp, bố trí cán bộ chuyên làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và Quy chế hoạt động của cán bộ chuyên trách tại tổ chức pháp chế các Sở, ngành và doanh nghiệp nhà nước; phóng viên, biên tập viên chuyên viết về pháp luật tại các cơ quan thông tin đại chúng ở thành phố và cơ sở. Nghiên cứu, xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật tại các cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Lập chương trình, kế hoạch phối hợp liên ngành giữa các cơ quan quản lý nhà nước về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở thành phố và cơ sở; giữa các cơ quan quản lý nhà nước về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với các cơ quan, tổ chức, đoàn thể khác trong công tác tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và triển khai thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật. Đưa công tác đào tạo, bồi dưỡng về phổ biến, giáo dục pháp luật là một nội dung trong chương trình, kế hoạch dài hạn, ngắn hạn, hàng năm của cơ quan, đơn vị.

2. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn lý luận chính trị, chuyên môn pháp lý và nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật

a) Các hoạt động quản lý, tổ chức thực hiện công tác đào tạo bồi dưỡng

- Dự toán nhu cầu đào tạo: tổ chức khảo sát, đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật; đánh giá và dự báo nhu cầu của nguồn lực phổ biến, giáo dục pháp luật trong việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực; dự báo bổ sung nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Xây dựng, hoạch định chính sách, chiến lược về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo gắn đào tạo với việc bố trí, sử dụng nhân lực trên cơ sở yêu cầu của công việc, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, tổ chức và địa phương.

b) Các hoạt động tổ chức đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn pháp lý, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật

- Nâng cao trình độ lý luận chính trị:

+ Đưa đội ngũ cán bộ chuyên về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là đối tượng thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị tại các trường chính trị theo định kỳ 6 tháng, 1 năm;

+ Xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện đào tạo, bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị giữa các cơ quan quản lý nhà nước về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với các trường chính trị.

- Bồi dưỡng chuyên môn pháp lý:

+ Hỗ trợ một phần kinh phí, tài liệu để các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nâng cao trình độ chuyên môn pháp lý cho lực lượng cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

Tùy thuộc vào trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật và vị trí công tác của từng nhóm đối tượng để xây dựng chính sách, kế hoạch; tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, kiến thức dưới các hình thức hội nghị, hội thảo, lớp học, tập huấn, cung cấp tài liệu bảo đảm cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực chuyên môn cho mỗi nhóm đối tượng.

+ Phối hợp với các trường, học viện, trung tâm, đơn vị có liên quan tổ chức các khóa học bồi dưỡng chuyên môn pháp lý cho cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo định kỳ, ngắn ngày dưới các hình thức đào tạo nâng cao, chuyên sâu hoặc lồng ghép với các chương trình, dự án khác.

- Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật:

+ Đưa chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật vào chương trình đào tạo của trường đào tạo cán bộ Lê hồng Phong để thực hiện bồi dưỡng thường xuyên nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật đối với những người làm công tác quản lý tổ chức và hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật;

+ Đưa chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, nghiệp vụ hòa giải vào chương trình đào tạo của một số trường, ngành, đoàn thể để thực hiện bồi dưỡng đối với những người trực tiếp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, các cộng tác viên trợ giúp pháp lý và hòa giải viên;

+ Hỗ trợ kinh phí, tài liệu, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị để bồi dưỡng nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật đối với những người thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của mình hoặc lồng ghép công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với các hoạt động xã hội khác;

+ Lồng ghép với các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng tại cơ quan, đơn vị, tổ chức bảo đảm việc bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả, tiết kiệm.

- Bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức:

Thường xuyên tổ chức các hoạt động hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; gắn việc đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ với giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức công vụ. Xây dựng, thực hiện quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong thực thi công vụ.

3. Xây dựng, hoàn thiện nguồn tài liệu nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật

- Cải tiến nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ; xây dựng Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật thống nhất trên toàn thành phố; đa dạng hóa mô hình, phương pháp bồi dưỡng theo hướng gắn lý thuyết với thực tế, chủ động, tích cực, kết hợp kiến thức, kỹ năng và thái độ; đào tạo theo phương pháp nghiên cứu tình huống, trao đổi kinh nghiệm, giải quyết vấn đề thực tiễn;

- Xây dựng bộ tài liệu chính thống về nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và đưa vào sử dụng thống nhất, rộng rãi trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức, các nhà trường …;

- Biên soạn các loại tài liệu dưới các hình thức phù hợp để bồi dưỡng chuyên môn pháp lý, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật có chất lượng cho các đối tượng tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật.

4. Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật đối với nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Tham mưu, đóng góp ý kiến lên cấp trên để sửa đổi, bổ sung các quy định về chế độ, chính sách cho nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên cơ sở tổng kết, đánh giá thực tiễn thi hành Thông tư số 63/2005/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Hỗ trợ vật chất, tài liệu có liên quan cho cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Xây dựng chế độ phụ cấp trách nhiệm thu hút những người là cán bộ, công chức trong ngành Tư pháp, cán bộ, công chức các cơ quan thi hành pháp luật tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Hỗ trợ tài liệu nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho tư vấn viên pháp luật, trợ giúp viên pháp lý, luật gia, luật sư khi thực hiện tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý lưu động cho người nghèo, đối tượng chính sách và nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Quan tâm đầu tư kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm cho việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ của nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để thực hiện đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của đội ngũ cán bộ vùng khó khăn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố.

5. Tăng cường phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong nước và nước ngoài trong đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phổ biến, giáo dục pháp luật:

Kết hợp với việc triển khai các chương trình, dự án hợp tác của nước ngoài để bồi dưỡng chuyên môn pháp lý, kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật cho lực lượng làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật dưới các hình thức hỗ trợ, liên kết đào tạo trong nước với đào tạo ở nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp và các qui định của pháp luật có liên quan.

6. Xây dựng hệ tiêu chí đối với nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Nghiên cứu, đánh giá kết quả củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực của lực lượng làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng các tiêu chí cụ thể đối với từng nhóm đối tượng để có cơ sở xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trong giai đoạn tiếp theo.

7. Tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết

Tổ chức đoàn kiểm tra theo định kỳ để đánh giá kịp thời việc tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị, chuyên môn pháp lý, kỹ năng và nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho lực lượng làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp sát thực bảo đảm thực hiện Đề án trong từng giai đoạn có hiệu quả, chất lượng.

Hàng năm, tổ chức đánh giá những kết quả, những tác động, chuyển biến từ các hoạt động thực hiện Đề án đối với kết quả, chất lượng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Từng giai đoạn, tiến hành sơ kết, tổng kết những kết quả đào tạo, bồi dưỡng và đúc rút bài học kinh nghiệm tiếp tục thực hiện các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cho lực lượng làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong thời gian tiếp theo.

IV. TIẾN ĐỘ

Việc thực hiện Kế hoạch bắt đầu từ năm 2010 và kết thúc vào năm 2012, cụ thể như sau:

1. Năm 2010

+ Xây dựng chi tiết Kế hoạch triển khai thực hiện đề án, trình UBND Thành phố phê duyệt;

+ Chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai Kế hoạch thực hiện đề án, tập huấn việc triển khai Kế hoạch ở Thành phố và các quận, huyện, thị xã;

+ Xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện;

+ Tiến hành khảo sát và rà soát toàn bộ mạng lưới nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của ba nhóm đối tượng cụ thể; xây dựng báo cáo về thực trạng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, kết quả củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong giai đoạn hiện nay;

+ Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với đặc điểm tình hình của Thành phố (tập trung vào nhóm đối tượng quản lý công tác phổ biến, giáo dục pháp luật); Chọn điểm chỉ đạo và thực hiện chỉ đạo điểm đối với một số đối tượng trực tiếp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

+ Bố trí kinh phí, trang thiết bị cần thiết để thực hiện bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho nguồn nhân lực trong phạm vi thành phố;

+ Biên soạn tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật để cung cấp cho đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

+ Tập huấn kiến thức pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải viên của thành phố;

+ Cung cấp tài liệu và các phương tiện hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

2. Năm 2011

+ Xây dựng các tiêu chí cụ thể đối với từng nhóm đối tượng để có cơ sở xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trong giai đoạn tiếp theo.

+ Ban hành cơ chế chính sách thu hút, huy động các nguồn hỗ trợ và đóng góp cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn Thành phố;

+ Thực hiện việc củng cố, kiện toàn về tổ chức và con người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; bổ sung và bố trí cán bộ có trình độ chuyên môn về pháp luật để theo dõi, thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

+ Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật đối với nhóm đối tượng quản lý công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; những người trực tiếp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chuyên trách hoặc kiêm nhiệm; chỉ đạo điểm đối với một số đối tượng trực tiếp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải viên cơ sở và báo cáo viên tuyên huấn của Đảng;

+ Tổ chức đánh giá những kết quả, những tác động, chuyển biến từ các hoạt động thực hiện Đề án đối với kết quả, chất lượng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

+ Tổ chức sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Đề án.

3. Năm 2012

+ Tiếp tục triển khai đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho các nhóm; Đối tượng quản lý công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; những người trực tiếp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chuyên trách hoặc kiêm nhiệm; những người thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của mình, hoặc lồng ghép công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với các hoạt động xã hội khác.

+ Nhân rộng các nhóm đối tượng đã chỉ đạo điểm;

+ Tổng kết đánh giá hiệu quả của Kế hoạch thực hiện Đề án vào Quý IV năm 2012.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

- Ngân sách nhà nước cấp cho việc triển khai thực hiện Kế hoạch theo phân cấp ngân sách thành phố và ngân sách của các quận, huyện, thị xã.

- Trên cơ sở nội dung Kế hoạch thực hiện Đề án đã được UBND thành phố phê duyệt, cơ quan chủ trì Đề án lập dự án chi tiết từng năm theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Ngoài ra, các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã có thể huy động thêm các nguồn kinh phí hỗ trợ từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước, đồng thời kết hợp với các Chương trình khác để việc triển khai thực hiện Kế hoạch có hiệu quả.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phương pháp thực hiện:

- Tổ chức chỉ đạo điểm việc thực hiện Kế hoạch để rút kinh nghiệm, từ đó triển khai nhân rộng;

- Thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, thực hiện chế độ thông tin giữa thành phố và cơ sở trong việc triển khai Kế hoạch; định kỳ đánh giá thực hiện Kế hoạch đối với việc nâng cao chất lượng của nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Phối hợp với các chương trình, dự án, Đề án khác đang được triển khai tại địa bàn cơ sở và 3 Đề án khác trong Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của UBND Thành phố từ năm 2008 đến năm 2012 (được ban hành kèm theo Quyết định số 1943/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2008 của UBND thành phố để triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án có hiệu quả, tiết kiệm.

2. Phân công trách nhiệm

a. Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan đề xuất UBND Thành phố thành lập Ban Chỉ đạo đề án. Xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện Kế hoạch theo từng năm; đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả của Kế hoạch thực hiện đề án trên địa bàn thành phố.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan thực hiện việc rà soát nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật dài hạn, hàng năm; xây dựng chương trình, giáo trình, tài liệu phục vụ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; xây dựng kế hoạch và tổ chức các khóa bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy trong việc phối hợp các chương trình giáo dục lý luận chính trị với các chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật trong đội ngũ cán bộ công chức, viên chức Thành phố.

- Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan chức năng nghiên cứu, xây dựng, ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về bố trí cán bộ chuyên trách cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của tổ chức pháp chế, cơ quan thông tin đại chúng.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các Phòng Tư pháp tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng cấp có chính sách, biện pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương mình và tổ chức thực hiện.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan kiểm tra việc triển khai Kế hoạch thực hiện đề án ở địa phương; định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.

b. Sở Nội vụ: Phối hợp với Sở Tư pháp và các Sở, ngành liên quan rà soát, khảo sát để có biện pháp, hướng dẫn củng cố, kiện toàn nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn Thành phố.

c. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch sử dụng kinh phí nhà nước triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án ở thành phố; xây dựng phương án bố trí kinh phí từ ngân sách thành phố bổ sung cho địa phương thực hiện Kế hoạch; hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước, nguồn vốn hỗ trợ đảm bảo các điều kiện để thực hiện Kế hoạch; chỉ đạo Phòng Tài chính quận, huyện về nguồn kinh phí cấp cho công tác bồi dưỡng nguồn nhân lực phổ biến, giáo dục pháp luật.

d. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy

- Chỉ đạo phối hợp các chương trình giáo dục lý luận chính trị với chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan thành viên chỉ đạo thực hiện các nội dung của Kế hoạch.

- Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật cho lực lượng báo cáo viên tuyên huấn của Đảng; hướng dẫn việc gắn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật với việc triển khai cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", giáo dục pháp luật với giáo dục công dân, giáo dục đạo đức công vụ.

d. Đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy: Tham gia phối hợp với Sở Tư pháp và các Sở, ngành liên quan xây dựng, hoạch định các chính sách, biện pháp kiện toàn, củng cố về tổ chức và con người tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

g. Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các Sở, ngành liên quan củng cố lực lượng phóng viên, biên tập viên chuyên viết về pháp luật của các báo, đài, trang thông tin điện tử; những người làm việc ở điểm bưu điện văn hóa xã; thực hiện đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, nghiệp vụ báo chí đối với đội ngũ này.

h. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chỉ đạo, hướng dẫn tăng cường tuyên truyền biểu dương các điểm sáng chấp hành pháp luật, gương người tốt, việc tốt; phê phán những tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật.

- Phối hợp với Sở Tư pháp và các Sở, ngành liên quan thực hiện đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ văn hóa cơ sở công tác trong các đội thông tin lưu động, đội chiếu bóng lưu động và hệ thống nhà văn hóa, trung tâm văn hóa.

i. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố: Bố trí cán bộ có trình độ chuyên môn về pháp luật theo dõi, thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; chủ động xây dựng kế hoạch dài hạn, hàng năm trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Hàng năm, bảo đảm kinh phí từ nguồn ngân sách để đào tạo, bồi dưỡng cho lực lượng cán bộ thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

k. Đề nghị Tòa án nhân dân thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố: Chỉ đạo, hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ Kiểm sát viên, Thẩm phán phương pháp, kỹ năng để đội ngũ này tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả hơn.

l. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố: Phối hợp với Sở Tư pháp chỉ đạo, hướng dẫn việc củng cố, kiện toàn Ban công tác Mặt trận và Tổ hòa giải trong cộng đồng dân cư.

m. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã

- Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện đề án tại địa phương và định kỳ hàng năm báo cáo kết quả của Kế hoạch thực hiện đề án về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo UBND thành phố.

- Chỉ đạo Phòng Tư pháp và các phòng chuyên môn tiến hành khảo sát làm căn cứ cho việc củng cố, kiện toàn về tổ chức và con người tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với yêu cầu của địa phương mình và tổ chức thực hiện.

- Bố trí biên chế cần thiết cho lực lượng cán bộ chuyên trách về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở địa phương mình.

- Đảm bảo kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết để thực hiện việc bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho nguồn nhân lực trong địa bàn quản lý.

- Có chính sách khuyến khích, thu hút huy động các nguồn lực hỗ trợ và đóng góp cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; củng cố và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của địa phương.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của Đất nước" thuộc Chương trình Phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ từ năm 2008 đến năm 2012. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch này, các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch về UBND thành phố qua (Sở Tư pháp) vào tháng 12 hàng năm và định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch để Sở Tư pháp tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp và UBND thành phố theo quy định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 587/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 587/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 02/02/2010
Ngày hiệu lực 02/02/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 587/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 587/QĐ-UBND năm 2010 nâng cao chất lượng nguồn nhân lực


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 587/QĐ-UBND năm 2010 nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 587/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hà Nội
Người ký Ngô Thị Thanh Hằng
Ngày ban hành 02/02/2010
Ngày hiệu lực 02/02/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 13 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Quyết định 587/QĐ-UBND năm 2010 nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Lịch sử hiệu lực Quyết định 587/QĐ-UBND năm 2010 nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

  • 02/02/2010

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 02/02/2010

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực