Quyết định 588/QĐ-UBND

Quyết định 588/QĐ-UBND năm 2017 công bố mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh

Nội dung toàn văn Quyết định 588/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính mới sửa đổi Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 588/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 18 tháng 4 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ MỚI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TRÀ VINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh tại Tờ trình số 17/TTr-BQLKKT ngày 10/4/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố mới kèm theo Quyết định này 14 (mười bốn) thủ tục hành chính, sửa đổi, bổ sung 14 (mười bốn) và bãi bỏ 8 (tám) thủ thục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh (kèm theo phụ lục danh mục và nội dung thủ tục hành chính công bố mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và được gửi trên hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành dùng chung của tỉnh (IDESK), đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương truy cập sử dụng).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Anh Dũng

 

PHỤ LỤC

CÔNG BỐ MỚI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TRÀ VINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 588/QĐ-UBND ngày 18/4/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh)

PHẦN 1. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ

1. Danh mục thủ tục hành chính công bố mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. Lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng

1

Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình không theo tuyến

2

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với công trình không theo tuyến theo giai đoạn

3

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với giấy phép xây dựng cho dự án

4

Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình theo tuyến trong đô thị

5

Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình theo tuyến trong đô thị theo giai đoạn

6

Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình quảng cáo

7

Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình tín ngưỡng

8

Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình của cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế

9

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo

10

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với giấy phép di dời công trình

11

Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình

12

Thủ tục Cấp lại giấy phép xây dựng

13

Thủ tục Cấp gia hạn giấy phép xây dựng

II

Lĩnh vực: Lao động ngoài nước

1

Thủ tục Đăng ký Hợp đồng nhận lao động thực tập của Doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề có thời gian dưới 90 ngày

2. Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Nội dung sửa đổi

I. Lĩnh vực: Lao động nước ngoài

1

T-TVH-286341-TT

Thủ tục Cấp giấy phép lao động đối với người nước ngoài thực hiện hợp đồng lao động.

Hồ sơ, đối tượng, mẫu đơn, yêu cầu, căn cứ thực hiện TTHC

2

T-TVH-286342-TT

Thủ tục Cấp giấy phép lao động đối với người nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp có hiện diện thương mại tại Việt Nam

Hồ sơ, mẫu đơn, yêu cầu, căn cứ thực hiện TTHC

3

T-TVH-286343-TT

Thủ tục Cấp giấy phép lao động đối với người nước ngoài thực hiện các loại hợp đồng hoặc thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, giáo dục nghề nghiệp và y tế

Tên, hồ sơ, mẫu đơn, yêu cầu, căn cứ thực hiện TTHC

4

T-TVH-286344-TT

Thủ tục Cấp Giấy phép lao động đối vớingười nước ngoài là nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng

Hồ sơ, mẫu đơn, yêu cầu, căn cứ thực hiện TTHC

5

T-TVH-286345-TT

Thủ tục Cấp Giấy phép lao động đối với người nước ngoài là chào bán dịch vụ

Hồ sơ, mẫu đơn, yêu cầu, căn cứ thực hiện TTHC

6

T-TVH-286346-TT

Thủ tục Cấp Giấy phép lao động đối với người nước ngoài làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam

Hồ sơ, đối tượng, mẫu đơn, yêu cầu, căn cứ thực hiện TTHC

7

T-TVH-286347-TT

Thủ tục Cấp Giấy phép lao động đối với người nước ngoài là người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại

Hồ sơ, mẫu đơn, yêu cầu, căn cứ thực hiện TTHC

8

T-TVH-286348-TT

Thủ tục Cấp giấy phép lao động đối với người nước ngoài là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật.

Hồ sơ, mẫu đơn, yêu cầu, căn cứ thực hiện TTHC

9

T-TVH-286349-TT

Thủ tục Cấp Giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động và đang còn hiệu lực mà làm việc cho người sử dụng lao động khác ở cùng vị trí công việc ghi trong giấy phép lao động

Hồ sơ, mẫu đơn, yêu cầu, căn cứ thực hiện TTHC

10

T-TVH-286350-TT

Thủ tục Cấp Giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động và đang còn hiệu lực mà làm khác vị trí công việc ghi trong Giấy phép lao động nhưng không thay đổi người sử dụng lao động

Hồ sơ, mẫu đơn, yêu cầu, căn cứ thực hiện TTHC

11

T-TVH-286351-TT

Thủ tục Cấp giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động nhưng hết hiệu lực mà có nhu cầu tiếp tục làm việc cùng vị trí công việc đã ghi trong giấy phép lao động

Hồ sơ, mẫu đơn, yêu cầu, căn cứ thực hiện TTHC

12

T-TVH-286352-TT

Thủ tục Cấp lại Giấy phép lao động đối với giấy phép lao động đối với giấy phép lao động còn thời hạn bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trong giấy phép lao động, trừ các trường hợp quy định tại Khoản 8 Điều 10 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP

Hồ sơ, đối tượng, mẫu đơn, yêu cầu, căn cứ thực hiện TTHC

13

T-TVH-286353-TT

Thủ tục Cấp lại Giấy phép lao động đối với giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày

Hồ sơ, đối tượng, mẫu đơn, yêu cầu, căn cứ thực hiện TTHC

14

T-TVH-286354-TT

Thủ tục Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Hồ sơ, đối tượng, kết quả, mẫu đơn, yêu cầu, căn cứ thực hiện TTHC

3. Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

I

Lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng

1

T-TVH-286332-TT

Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình không theo tuyến

2

T-TVH-286333-TT

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với công trình không theo tuyến theo giai đoạn

3

T-TVH-286334-TT

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với giấy phép xây dựng cho dự án

4

T-TVH-286335-TT

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo

5

T-TVH-286336-TT

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với giấy phép di dời công trình

6

T-TVH-286337-TT

Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình

7

T-TVH-286338-TT

Thủ tục Cấp lại giấy phép xây dựng

8

T-TVH-286339-TT

Thủ tục Cấp gia hạn giấy phép xây dựng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 588/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu588/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/04/2017
Ngày hiệu lực18/04/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 588/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 588/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính mới sửa đổi Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 588/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính mới sửa đổi Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu588/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
        Người kýTrần Anh Dũng
        Ngày ban hành18/04/2017
        Ngày hiệu lực18/04/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 588/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính mới sửa đổi Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 588/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính mới sửa đổi Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh

            • 18/04/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/04/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực