Quyết định 589/2013/QĐ-UBND

Quyết định 589/2013/QĐ-UBND quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Nội dung toàn văn Quyết định 589/2013/QĐ-UBND tỷ lệ lệ phí trước bạ lần đầu xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi Bắc Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 589/2013/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TỶ LỆ THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ LẦN ĐẦU ĐỐI VỚI XE Ô TÔ CHỞ NGƯỜI DƯỚI 10 CHỖ NGỒI (KỂ CẢ LÁI XE) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân số 31/2004/QH11 ngày 03/12/2004;

Căn cứ Pháp lệnh Phí, lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;

Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25/3/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Nghị quyết số 104/2013/NQ-HĐND ngày 10/12/2013 của HĐND tỉnh khóa 17 về việc Quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định đối tượng nộp, đơn vị thu, tỷ lệ thu lệ phí trước bạ và thời điểm áp dụng thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh như sau:

Đối tượng nộp lệ phí trước bạ: Tổ chức, cá nhân có tài sản là xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) nộp lệ phí trước bạ lần đầu khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền (trừ trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ theo quy định).

Đơn vị thu lệ phí trước bạ: Chi cục Thuế các huyện, thị xã, thành phố thuộc Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh.

Tỷ lệ thu lệ phí trước bạ là: 10%.

Thời điểm áp dụng: Từ ngày 01/01/2014.

Điều 2. Chi cục Thuế các huyện, thị xã, thành phố thuộc Cục thuế tỉnh Bắc Ninh có trách nhiệm thu, nộp ngân sách nhà nước khoản thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 162/2011/QĐ-UBND ngày 28/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Các nội dung khác không quy định tại Quyết định này thực hiện theo quy định tại các văn bản hướng dẫn hiện hành về Lệ phí trước bạ.

Điều 4. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính Bắc Ninh; Cục Thuế Bắc Ninh; Kho bạc nhà nước Bắc Ninh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài chính (B/cáo);
- Cục KT VB QPPL – Bộ Tư pháp (B/cáo);
- Tổng cục Thuế (B/cáo);
- TTTU, TT.HĐND tỉnh (B/cáo);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- VP Tỉnh ủy và các Ban của Đảng;
- UBMTTQ và các Đoàn thể nhân dân;
- Các Ban của HĐND tỉnh; VP Đoàn đại biểu quốc hội và HĐND tỉnh;
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn;
- Viện KSND tỉnh; Tòa án ND; Công an tỉnh;
- Công báo tỉnh BN;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh BN;
- Báo BN, Đài PT-TH tỉnh;
- Lưu: Các đ/c LĐVP; KTTH.

TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Lương Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 589/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu589/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/12/2013
Ngày hiệu lực05/01/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 589/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 589/2013/QĐ-UBND tỷ lệ lệ phí trước bạ lần đầu xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 589/2013/QĐ-UBND tỷ lệ lệ phí trước bạ lần đầu xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi Bắc Ninh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu589/2013/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
       Người kýNguyễn Lương Thành
       Ngày ban hành26/12/2013
       Ngày hiệu lực05/01/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 589/2013/QĐ-UBND tỷ lệ lệ phí trước bạ lần đầu xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi Bắc Ninh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 589/2013/QĐ-UBND tỷ lệ lệ phí trước bạ lần đầu xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi Bắc Ninh

           • 26/12/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/01/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực