Quyết định 589/QĐ-UBND

Quyết định 589/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 02 thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre

Nội dung toàn văn Quyết định 589/QĐ-UBND 2019 công bố danh thủ tục hành chính của Sở Khoa học tỉnh Bến Tre


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 589/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 02 tháng 04 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC 02 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ TRONG LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 395/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 313/TTr-SKHCN ngày 26 tháng 3 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 02 thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Cục Kiểm soát TTHC - VPCP;
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;
- Các PCVP.UBND tỉnh
- Sở Khoa học và Công nghệ (kèm hồ sơ);
- Phòng KSTT (kèm hồ sơ);
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 589/QĐ-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Danh mục thủ tục hành chính thay thế

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính được thay thế

Tên thủ tục hành chính thay thế

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

Lĩnh vực: Hoạt động khoa học và công nghệ

1

T-BTR- 287631- TT

Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

- Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: số 280, đường 3/2, Phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre khi Trung tâm chính thức đi vào hoạt động. Địa chỉ: Số 03, đại lộ Đồng Khởi, Phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Không

Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

2

T-BTR- 287634- TT

Cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Không

3

T-BTR- 287635- TT

Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

 

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

1. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

- Trình tthực hiện:

Bước 1: Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ về:

+ Sở Khoa học và Công nghệ (nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính). Địa chỉ: Số 280, đường 3/2, Phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre (nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính) khi Trung tâm chính thức đi vào hoạt động. Địa chỉ: Số 03, đại lộ Đồng Khởi, Phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần: Buổi sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút; Buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút (trừ ngày lễ, tết).

Bước 2: Chuyển hồ sơ về Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thẩm định hồ sơ.

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ trả lời doanh nghiệp về tính hợp lệ của hồ sơ, trong đó nêu rõ tài liệu, nội dung cần sửa đổi, bổ sung và thời hạn sửa đổi, bổ sung nếu hồ sơ chưa hợp lệ.

+ Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ xem xét việc cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ được cấp theo Mu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 13/2019/NĐ-CP.

+ Trường hợp kết quả khoa học và công nghệ có liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau có nội dung phức tạp cần mời chuyên gia hoặc thành lập hội đồng tư vấn thẩm định, đánh giá, thời hạn cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

+ Trường hợp Sở Khoa học và Công nghệ chưa đủ điều kiện kỹ thuật đánh giá kết quả khoa học và công nghệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ gửi công văn kèm theo toàn bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ về Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ để cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm công bố trên cổng thông tin điện tử của cơ quan về tên, địa chỉ và danh mục sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ của doanh nghiệp đó.

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc trực tuyến đến:

+ Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: Số 280, đường 3/2, Phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre khi Trung tâm chính thức đi vào hoạt động. Địa chỉ: số 03, đại lộ Đồng Khởi, Phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

- Thành phần hồ sơ:

+ Giấy đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ (Mu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 13/2019/NĐ-CP);

+ Văn bản xác nhận, công nhận kết quả khoa học và công nghệ của cơ quan có thẩm quyền (bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực), thuộc một trong các văn bản sau:

. Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ;

. Quyết định công nhận giống cây trồng mới, giống vật nuôi mới, giống thủy sản mới, giống cây lâm nghiệp mới, tiến bộ kỹ thuật;

. Bằng chứng nhận giải thưởng đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ đã đạt được các giải thưởng về khoa học và công nghệ do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền chủ trì, phối hợp tổ chức xét tặng giải thưởng hoặc đồng ý cho tổ chức xét tặng giải thưởng;

. Quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước; Giấy xác nhận hoặc giấy thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước;

. Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ;

. Các văn bản xác nhận, công nhận khác có giá trị pháp lý tương đương.

+ Phương án sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ (theo Mu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 13/2019/NĐ-CP).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm Việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp kết quả khoa học và công nghệ có liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau có nội dung phức tạp cần mời chuyên gia hoặc thành lập hội đng tư vn thẩm định, đánh giá, thời hạn cấp Giy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các doanh nghiệp đáp ứng điều kiện để được chứng nhận là doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Kết quả thực hiện th tục hành chính: Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ hoặc văn bản từ chối.

- Phí, lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu t khai:

+ Giấy đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ (theo Mu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 13/2019/NĐ-CP);

+ Phương án sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ (theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 13/2019/NĐ-CP).

- Yêu cầu, điều kin thực hiện thủ tục hành chính:

+ Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ khi đáp ứng các điều kiện sau:

. Được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp;

. Có khả năng tạo ra hoặc ứng dụng kết quả khoa học và công nghệ được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, thẩm định, công nhận theo quy định tại khoản 2 Điều 7 của Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ;

. Có doanh thu từ việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu.

+ Doanh nghiệp mới thành lập dưới 5 năm: Được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp và có khả năng tạo ra hoặc ứng dụng kết quả khoa học và công nghệ được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, thẩm định, công nhận theo quy định tại khoản 2 Điều 7 của Nghị định số 13/2019/NĐ-CP được chứng nhận là doanh nghiệp khoa học và công nghệ,

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

 

Mu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHỨNG NHẬN DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Kính gửi:……………………………………………..

1. Tên doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: ……………………………………………………….

- Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ……………………………………

- Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có): ……………………………………………………………

2. Trụ sở chính:

- Địa chỉ: ..............................................................................................................................

- Điện thoại: …………………………… Fax: ……………………………………………………

- Email: ……………………………………………………………………………………………..

- Website: ………………………………………………………………………………………….

3. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

- Họ và tên: ………………………………………..Chức vụ: ……………………………………

- Số chứng minh nhân dân/số thẻ căn cước công dân: ………………………………………………... do……………………………… cấp ngày ... tháng ... năm ………………

- Điện thoại:……………………………….. Email: ………………………………………………

- Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………….

- Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………………………………….

4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

- Số ……..ngày ……tháng……. năm………. , do………………….. cấp.

- Loại hình doanh nghiệp: …………………………………………………………………………

5. Kết quả khoa học và công nghệ:

- Tên kết quả: ………………………………………………………………………………………

- Nguồn gốc tài chính: …………………………………………………………………………….

- Nguồn gốc hình thành (tự nghiên cứu/ nhận chuyển giao): …………………………………

- Lĩnh vực ……………………………………………………………………………………………

6. Danh mục các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ: .......................

..………………………………………………………………………………………………………

7. Tỷ lệ doanh thu từ việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ trên tổng doanh thu của doanh nghiệp: ……………………………………………………..

8. Phần cam đoan: Cam đoan những lời khai trên là đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước các cơ quan quản lý về các nội dung kê khai trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

 

 

............., ngày…..tháng….năm……
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA
DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Mu số 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT, KINH DOANH SẢN PHẨM HÌNH THÀNH TỪ KẾT QUẢ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Kính gửi:…………………………………………………

1. Thông tin chung:

- Tên doanh nghiệp: ………………………………………………………………………………

- Địa chỉ: .............................................................................................................................

- Điện thoại: ........................................................................................................................

- Ngành nghề kinh doanh: ..................................................................................................

- Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp: ..................................................................................

2. Thông tin về kết quả khoa học và công nghệ:

- Tên kết quả khoa học và công nghệ: ...............................................................................

- Lĩnh vực ...........................................................................................................................

- Nguồn gốc tài chính: .........................................................................................................

- Nguồn gốc hình thành (tự nghiên cứu/ nhận chuyển giao): .............................................

3. Danh mục các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ: ......................

………….……………………………………………………………………………………………

4. Điều kiện đảm bảo thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp:

4.1. Điều kiện về nhân lực hoạt động khoa học và công nghệ:

- Danh sách nhân lực/ chuyên gia hoạt động khoa học và công nghệ của doanh nghiệp (nêu rõ trình độ học vấn)

- Danh sách các tổ chức, viện, trường có liên kết thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ với doanh nghiệp (nếu có): ..............................................................................

4.2. Điều kiện về hạ tầng kỹ thuật:

- Danh mục đất đai, nhà xưởng, kho bãi hoặc phương án liên kết, thuê nhà xưởng, kho bãi phục vụ cho hoạt động của doanh nghiệp: ..............................................................

- Danh mục thiết bị, máy móc hoặc phương án liên kết, thuê thiết bị, máy móc phục vụ cho hoạt động của doanh nghiệp..…..................................................................................

5. Tỷ lệ doanh thu từ việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ trên tổng doanh thu của doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định này):

- Doanh thu từ việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ:

- Tổng doanh thu của doanh nghiệp: ...............................................................................

- Tỷ lệ doanh thu từ việc sản xuất, kinh doanh sn phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ/ tổng doanh thu: ...%

6. Đối với trường hợp công nghệ do doanh nghiệp nhận chuyển giao, doanh nghiệp giải trình một trong các nội dung sau:

6.1. Tiếp nhận, ứng dụng kết quả khoa học và công nghệ đã nhận chuyển giao vào quá trình sản xuất, kinh doanh

6.2. Cải tiến, phát triển công nghệ hoặc cải tiến, phát triển sản phẩm………………………………...

 

 

..........., ngày….. tháng…… năm……
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA
DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ tên và đóng dấu)

 

2. Thủ tục: Cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ về:

+ Sở Khoa học và Công nghệ (nơi đã cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ). Địa chỉ: Số 280, đường 3/2, Phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre (nơi đã cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ) khi Trung tâm chính thức đi vào hoạt động. Địa chỉ: Số 03, đại lộ Đồng Khởi, Phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần: Buổi sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút; Buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút (trừ ngày lễ, tết).

Bước 2: Chuyển hồ sơ về Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thẩm định hồ sơ.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ xem xét việc cấp hoặc từ chối cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Trường hợp bổ sung sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ, thời hạn cấp thay đổi nội dung Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc trực tuyến đến:

+ Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: Số 280, đường 3/2, Phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre khi Trung tâm chính thức đi vào hoạt động. Địa chỉ: số 03, đại lộ Đồng Khởi, Phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

- Thành phần hồ :

+ Giấy đề nghị cấp thay đổi nội dung/cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ (theo Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 13/2019/NĐ-CP);

+ Đối với trường hợp thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp: Văn bản, tài liệu chứng minh về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp;

+ Đối với trường hợp bổ sung danh mục sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ:

. Văn bản xác nhận, công nhận kết quả khoa học và công nghệ của cơ quan có thẩm quyền (bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực) thuộc một trong các văn bản đã quy định;

. Phương án sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ (theo Mu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 13/2019/NĐ-CP).

- Số lượng hồ : 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp bổ sung sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ, thời hạn cấp thay đổi nội dung Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp đã được Sở Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ hoặc văn bản từ chối.

- Phí, lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu t khai:

+ Giấy đề nghị cấp thay đổi nội dung/cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ (theo Mu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 13/2019/NĐ-CP);

+ Phương án sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ (theo Mu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 13/2019/NĐ-CP).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

* Cấp thay đổi nội dung Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ:

+ Thay đi thông tin đăng ký doanh nghiệp;

+ Bổ sung danh mục sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ.

* Cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ:

+ Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

 

Mẫu số 04

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIẤY Đ NGHỊ CẤP THAY ĐI NỘI DUNG/ CẤP LẠI GIẤY CHNG NHN DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Kính gửi:………………………………………….

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

1. Tên doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: .............................................................................

- Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ..................................................

- Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có):

2. Trụ sở chính:

- Địa chỉ: ...............................................................................................................................

- Điện thoại: ……………………………… Fax: …………………………………………………..

- Email: .................................................................................................................................

- Website: .............................................................................................................................

3. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

- Họ và tên:…………………………………………Chức vụ:……………………………………..

- Số chứng minh nhân dân/số thẻ căn cước công dân:…………………. do…………………………. cấp ngày ... tháng ... năm …………..

- Điện thoại:…………………………….. Email: …………………………………………………..

- Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………

- Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………………………

4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

- Số…… ngày….. tháng….. năm ……, do………………. cấp.

- Loại hình doanh nghiệp: .....................................................................................................

5. Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ của doanh nghiệp:

- Cấp lần đầu số: ………………………………….ngày………………………………………….

- Cấp lại lần thứ…………………………………... ngày………………………………………….

II. DOANH NGHIỆP Đ NGHỊ CẤP THAY ĐỔI NỘI DUNG GIY CHỨNG NHẬN DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

1. Lý do thay đổi nội dung Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ: ………………………………………………………………………………………

2. Doanh nghiệp đề nghị thay đổi các nội dung sau trên Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

3. Trường hợp doanh nghiệp khoa học và công nghệ bổ sung sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ, doanh nghiệp kê khai các nội dung sau:

3.1. Kết quả khoa học và công nghệ (nếu có):

- Tên kết quả: .......................................................................................................................

- Nguồn gốc tài chính: ..........................................................................................................

- Nguồn gốc hình thành (tự nghiên cứu/ nhận chuyển giao): ..............................................

- Lĩnh vực: ...........................................................................................................................

3.2. Danh mục các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ cần bổ sung: …………..………..……………………………………………………………

III. DOANH NGHIỆP Đ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Lý do đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ: …………………….………………………………………………………………

Doanh nghiệp chúng tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các nội dung kê khai trong hồ sơ đề nghị cấp thay đổi nội dung/ cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

 

 

………, ngày…..tháng…..năm……..
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA
DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Mu số 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT, KINH DOANH SẢN PHẨM HÌNH THÀNH TỪ KT QUẢ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Kính gửi:……………………………………………………………..

1. Thông tin chung:

- Tên doanh nghiệp:.............................................................................................................

- Địa chỉ: ..............................................................................................................................

- Điện thoại: .........................................................................................................................

- Ngành nghề kinh doanh: ...................................................................................................

- Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp: ...................................................................................

2. Thông tin vệ kết quả khoa học và công nghệ:

- Tên kết quả khoa học và công nghệ: ................................................................................

- Lĩnh vực ............................................................................................................................

- Nguồn gốc tài chính: .........................................................................................................

- Nguồn gốc hình thành (tự nghiên cứu/ nhận chuyển giao): .............................................

3. Danh mục các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ: .......................

..………………………………………………………………………………………………………

4. Điều kiện đảm bảo thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp:

4.1. Điều kiện về nhân lực hoạt động khoa học và công nghệ:

- Danh sách nhân lực/ chuyên gia hoạt động khoa học và công nghệ của doanh nghiệp (nêu rõ trình độ học vấn)...................................................................................................

- Danh sách các tổ chức, viện, trường có liên kết thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ với doanh nghiệp (nếu có):...............................................................................

4.2. Điều kiện về hạ tầng kỹ thuật:

- Danh mục đất đai, nhà xưởng, kho bãi hoặc phương án liên kết, thuê nhà xưởng, kho bãi phục vụ cho hoạt động của doanh nghiệp: .............................................................

- Danh mục thiết bị, máy móc hoặc phương án liên kết, thuê thiết bị, máy móc phục vụ cho hoạt động của doanh nghiệp ......................................................................................

5. Tỷ lệ doanh thu từ việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ trên tổng doanh thu của doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định này):

- Doanh thu từ việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ:

- Tổng doanh thu của doanh nghiệp:.................................................................................

- Tỷ lệ doanh thu từ việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ/ tng doanh thu: ...%

6. Đối với trường hợp công nghệ do doanh nghiệp nhận chuyển giao, doanh nghiệp giải trình một trong các nội dung sau:

6.1. Tiếp nhận, ứng dụng kết quả khoa học và công nghệ đã nhận chuyển giao vào quá trình sản xuất, kinh doanh ..........................................................................................

6.2. Cải tiến, phát triển công nghệ hoặc cải tiến, phát triển sản phẩm .............................

 

 

…….., ngày……tháng…….năm……..
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA
DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 589/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu589/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/04/2019
Ngày hiệu lực02/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 589/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 589/QĐ-UBND 2019 công bố danh thủ tục hành chính của Sở Khoa học tỉnh Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 589/QĐ-UBND 2019 công bố danh thủ tục hành chính của Sở Khoa học tỉnh Bến Tre
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu589/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýCao Văn Trọng
        Ngày ban hành02/04/2019
        Ngày hiệu lực02/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 589/QĐ-UBND 2019 công bố danh thủ tục hành chính của Sở Khoa học tỉnh Bến Tre

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 589/QĐ-UBND 2019 công bố danh thủ tục hành chính của Sở Khoa học tỉnh Bến Tre

              • 02/04/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 02/04/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực