Quyết định 589/QĐ-UBND

Quyết định 589/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình Dương

Nội dung toàn văn Quyết định 589/QĐ-UBND 2019 về việc công bố thủ tục hành chính của Ủy ban xã tỉnh Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 589/QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 19 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI TRONG LĨNH VỰC NHÀ Ở THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TỈNH BÌNH DƯƠNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về việc kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 859/TTr-SXD ngày 15/3/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 02 thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình Dương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trong lĩnh vực nhà ở tại Phần I - Mục C - số thứ tự từ 67, 68 ban hành kèm theo Quyết định số 1900/QĐ-UBND ngày 11/7/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng/Ủy ban nhân dân cấp huyện/Ủy ban nhân dân cấp xã hết hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- VPCP (Cục KSTTHC);
- TT.TU
, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, KSTT, KTN, Website;
- Trung tâm Hành chính công;
- Lưu: VT, Hiếu.

CHỦ TỊCH
Trần Thanh Liêm

 

PHẦN I

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI TRONG LĨNH VỰC NHÀ Ở THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TỈNH BÌNH DƯƠNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 589/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

Số TT

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

Trang

1

Cấp mới số nhà đối với hình thức đơn lẻ

- Nghị quyết số 64/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của HĐND tỉnh Bình Dương về việc bãi bỏ một số Nghị quyết QPPL của HĐND tỉnh về phí, lệ phí.

- Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Bình Dương về việc bãi bỏ một số Quyết định QPPL của UBND tỉnh về phí, lệ phí.

1

2

Cấp lại, chỉnh sửa số nhà

- Nghị quyết số 64/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của HĐND tỉnh Bình Dương về việc bãi bỏ một số Nghị quyết QPPL của HĐND tỉnh về phí, lệ phí.

- Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Bình Dương về việc bãi bỏ một số Quyết định QPPL của UBND tỉnh về phí, lệ phí.

5

* Ghi chú: Bãi bỏ các thủ tục hành chính số thứ tự từ 67, 68 Mục C lĩnh vực nhà ở tại Phần I ban hành kèm theo Quyết định số 1900/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng/Ủy ban nhân dân cấp huyện/Ủy ban nhân dân cấp xã.

 

PHẦN II

NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI TRONG LĨNH VỰC NHÀ Ở THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

1. Thủ tục cấp mới số nhà đối với hình thức đơn lẻ

1.1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có nhà cần cấp số. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận nhận hồ sơ viết biên nhận hồ sơ (ghi rõ ngày đến nhận kết quả). Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, cán bộ tiếp nhận hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu.

Bước 2: UBND cấp xã có trách nhiệm chuyển hồ sơ lên Phòng Quản lý đô thị thuộc UBND cấp huyện.

Bước 3: Phòng Quản lý đô thị tiếp nhận, tham mưu xử lý và trình UBND cấp huyện ban hành Quyết định cấp Giấy chứng nhận.

Bước 4: Đến ngày hẹn trong biên nhận, đến UBND cấp xã nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả.

1.2 Cách thức thực hiện:

- Qua Dịch vụ Bưu chính công ích;

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã.

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp số nhà (theo mẫu) có xác nhận của UBND cấp xã

- Bản sao CMND (nếu là cá nhân).

- Giấy đăng ký kinh doanh, quyết định thành lập tổ chức (nếu là tổ chức)

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

1.4. Thời hạn giải quyết: Không quá 06 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp nhận TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã.

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính biển hiệu

1.8. Phí, lệ phí: Không

(Nếu thực hiện theo dịch vụ bưu chính công ích thì phần phí (lệ phí) đối với trường hợp này áp dụng theo Giá cước và chính sách miễn, giảm giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích ban hành kèm theo Quyết định số 1268/QĐ-BĐVN của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, ngày 11 tháng 11 năm 2017 được đính kèm theo Quyết định này)

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Theo mẫu

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 05/2006/QĐ-BXD ngày 08/03/2006 của Bộ Trưởng Bộ xây dựng về việc ban hành quy chế đánh số nhà và gắn số nhà.

- Quyết định số 108/2007/QĐ-UBND ngày 11/10/2007 của UBND tỉnh Bình Dương ngày về Ban hành quy định đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 

Mu tham khảo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP SỐ NHÀ
(Trường hợp cấp s nhà mới theo hình thức đơn lẻ)

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân (cấp huyện)………..
- Ủy ban nhân dân (cấp xã) ……………

 

Tên tôi là: .............................................................................................................................

Giấy CMND số:………………….….…, cấp ngày……………. tháng………. năm 20…………..

tại: ........................................................................................................................................

Nay tôi làm đơn đề nghị cấp số nhà cho căn nhà tại Đường …………………………………………

Tổ………………….., Khu phố………………………………. Phường …………………………………

Nguồn gốc căn nhà: ..............................................................................................................

.............................................................................................................................................

Ý kiến xác nhận của Ủy ban nhân dân phường ………………………………………………………..

(Nêu rõ nguồn gốc đất, thời điểm xây dựng và không có tranh chp).

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

TM. UBND………………………………….

…………, ngày       tháng      năm 20….
Người làm đơn
(ký và ghi rõ họ tên)

 

 

(Kèm theo sơ đ vị trí khuôn viên căn nhà )

Vị trí khuôn viên nhà:

 

Đường(hẻm):………………………………………….

Họ tên liên ranh:

……………………………….

Nhà

chủ

hộ

Họ tên liên ranh:

……………………………….

Số nhà:……………….

Số nhà:……………….

 

 

………., ngày        tháng       năm 20     
Người làm đơn
(ký và ghi rõ họ tên)

 

2. Thủ tục cấp lại, chỉnh sửa số nhà

2.1. Trình t thực hiện:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có nhà cần cấp số. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận nhận hồ sơ viết biên nhận hồ sơ (ghi rõ ngày đến nhận kết quả). Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, cán bộ tiếp nhận hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu.

Bước 2: UBND cấp xã có trách nhiệm chuyển hồ sơ lên Phòng Quản lý đô thị thuộc UBND cấp huyện.

Bước 3: Phòng Quản lý đô thị tiếp nhận, tham mưu xử lý và trình UBND cấp huyện ban hành Quyết định cấp Giấy chứng nhận.

Bước 4: Đến ngày hẹn trong biên nhận, đến UBND cấp xã nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả.

2.2 Cách thức thực hiện:

- Qua Dịch vụ Bưu chính công ích;

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã.

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại, chỉnh sửa số nhà (theo mẫu) có xác nhận của UBND cấp xã.

- Bản sao Giấy chứng nhận cấp số nhà.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

2.4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức

2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp nhận TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã.

2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận

2.8. Phí, lệ phí: Không.

(Nếu thực hiện theo dịch vụ bưu chính công ích thì phần phí (lệ phí) đối với trường hợp này áp dụng theo Giá cước và chính sách miễn, giảm giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích ban hành kèm theo Quyết định số 1268/QĐ-BĐVN của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, ngày 11 tháng 11 năm 2017 được đính kèm theo Quyết định này)

2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Theo mẫu

2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 05/2006/QĐ-BXD ngày 08/03/2006 của Bộ Trưởng Bộ xây dựng về việc ban hành quy chế đánh số nhà và gắn số nhà.

- Quyết định số 108/2007/QĐ-UBND ngày 11/10/2007 của UBND tỉnh Bình Dương ngày về Ban hành quy định đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 

Mu tham khảo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI, CHỈNH SỬA SỐ NHÀ

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân cấp huyện ………….
- Ủy ban nhân dân cấp xã ………………

 

Tên tôi là: .............................................................................................................................

Giấy CMND số: ………………………………cấp ngày………….. tháng ………năm 20………….

tại: ........................................................................................................................................

Nay tôi làm đơn đề nghị cấp lại, chỉnh sửa số nhà cho căn nhà tại Đường ………………………...

 Tổ …………………….., Khu phố …………………………….Phường ………………………………..

Lý do đề nghị cấp lại, chỉnh sửa số nhà: ................................................................................

.............................................................................................................................................

Ý kiến xác nhận của Ủy ban nhân dân ....................................................................................

( Nêu rõ nguồn gốc đất, thời điểm xây dựng và không có tranh chấp ).

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

TM. UBND………………………………….

…………, ngày       tháng      năm 20….
Người làm đơn
(ký và ghi rõ họ tên)

 

 

(Kèm theo sơ đ vị trí khuôn viên căn nhà )

Vị trí khuôn viên nhà:

 

Đường(hẻm):………………………………………….

Họ tên liên ranh:

……………………………….

Nhà

chủ

hộ

Họ tên liên ranh:

……………………………….

Số nhà:……………….

Số nhà:……………….

 

 

………., ngày        tháng       năm 20     
Người làm đơn
(ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 589/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu589/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/03/2019
Ngày hiệu lực19/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 589/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 589/QĐ-UBND 2019 về việc công bố thủ tục hành chính của Ủy ban xã tỉnh Bình Dương


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 589/QĐ-UBND 2019 về việc công bố thủ tục hành chính của Ủy ban xã tỉnh Bình Dương
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu589/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
       Người kýTrần Thanh Liêm
       Ngày ban hành19/03/2019
       Ngày hiệu lực19/03/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 589/QĐ-UBND 2019 về việc công bố thủ tục hành chính của Ủy ban xã tỉnh Bình Dương

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 589/QĐ-UBND 2019 về việc công bố thủ tục hành chính của Ủy ban xã tỉnh Bình Dương

           • 19/03/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/03/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực